АРОМАТИЧНІ ВУГЛЕВОДНІ
Наявність трьох подвійних зв'язків передбачає існування двох ізомерних двозаміще-них похідних бензену А і В.
Сучасними фізичними методами встановлено, що молекула бензену має будову плоского шестикутника. Атоми вуглецю в бензені
Перпендикулярно до цієї площини розташовані негібридизовані ρ-орбіталі. Вісі всіх шести ρ-орбіталей паралельні. Всі вони
Для позначення бензену можна користуватися однією з формул, що відображає “проміжний” характер зв'язків:
Утворення такої спільної спряженої π-електронної системи з рівномірним розподілом електронної густини зумовлює появу у бензена
Крім того, неможливо здійснити такі процеси:
Крім бензену такі властивості притаманні також іншим циклічним сполукам, які одержали назву ароматичних.
Чи будуть ароматичними 1,3-циклобутадієн та 1,3,5,7-циклооктатетраєн?
Правилу Хюккеля підпорядковуються і проявляють ароматичний характер деякі сполуки, які не є похідними бензену. Їх називають
Йон тропілію також підпорядковується правилу Хюккеля і є ароматичним.
До небензоїдних ароматичних відносяться і гетероциклічні сполуки:
НОМЕНКЛАТУРА, ІЗОМЕРІЯ
До найважливіших представників аренів відносяться:
Ароматичні радикали називаються арилами (Ar) і мають закінчення -ил(-іл).
СПОСОБИ ДОБУВАННЯ
2. Лабораторні методи отримання аренів.
2.2. Реакція Вюрца-Фіттіга (1864)
ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
1.1.Реакції електрофільного заміщення
Розподіл електронної густини спряженого карбокатіону (циклогексадієнільного катіону) в σ -комплексі можна подати трьома
Утворення σ-комплексу не вимагає великої затрати енергії. σ-Комплекс це не перехідний стан, а реальна проміжна сполука. Однак
До важливіших реакцій електрофільного заміщення відносяться реакції алкілування, галогенування, нітрування, сульфування,
1.1.2. Галогенування аренів
1.1.4. Сульфування аренів
2. Реакції приєднання (А)
3. Реакції окиснення
Але, якщо в бензеновому ядрі є алкільні радикали, то вони окиснюються доволі легко, причому незалежно від природи алкільного
3.1. Озонування
4. Правила орієнтації в реакціях електрофільного заміщення
Замісники І-го роду (Х) – електронодонорні.
Ці замісники скеровують електрофіл (Е) в орто- або пара-положення по відношенню до себе.
Галогени (F, CI, Br, I) відносяться до так званих дезактивуючих замісників І-го роду. Вони хоч і є орто-, пара-орієнтованими,
2. Замісники ІІ роду (У) – електроноакцепторні. До них належать (в порядку зниження орієнтуючої дії):
Наприклад, нітробензен нітрується в 10000000 разів повільніше, ніж бензен, причому, в ході процесу утворюється переважно
5. Найважливіші представники аренів  
381.56K
Category: chemistrychemistry

Ароматичні вуглеводні

1. АРОМАТИЧНІ ВУГЛЕВОДНІ

• Ароматичними вуглеводнями або аренами називаються
сполуки карбоциклічного ряду, молекули яких містять
стійке циклічне угрупування - бензенове кільце
(циклогексантриєновий цикл). Найпростіший представник
аренів – бензол або бензен. Брутто-формула бензену
(С6Н6). Структурну формулу запропонував А.Кекулє (1868).
H
H
H
C
C
C
C
C
H
H
C H
або

2. Наявність трьох подвійних зв'язків передбачає існування двох ізомерних двозаміще-них похідних бензену А і В.

A
X
X
X
X
B
Проте всі спроби одержати такі ізомери виявилися
безрезультатними.
На основі цього Кекулє припустив, що у молекулі бензену
немає фіксованих подвійних зв'язків і висунув ідею
осциляції (постійного переходу) зв'язків.

3. Сучасними фізичними методами встановлено, що молекула бензену має будову плоского шестикутника. Атоми вуглецю в бензені

перебувають в sp2-гібридному стані.
Всі 12 атомів молекули лежать в одній площині.
Три sp2-гібридні орбіталі кожного з шести атомів вуглецю
розташовані в цій же пло-щині під кутом 120о одна відносно
одної. Дві гібридні орбіталі кожен атом вуглецю витрачає на
утворення σ-зв'язків з двома сусідніми атомами вуглецю, а
третю на утворення σ-зв'язку з атомом водню.

4. Перпендикулярно до цієї площини розташовані негібридизовані ρ-орбіталі. Вісі всіх шести ρ-орбіталей паралельні. Всі вони

перетинаються між собою, утворюючи
єдину спря-жену циклічну π-електронну систему, в якій на
шести ρ-орбіталях знаходиться 6 електронів.
Вид збоку
Вид зверху
• У результаті всі вуглець-вуглецеві зв'язки стають
рівноцінними. Їх довжина стано-вить 0,140 нм

5. Для позначення бензену можна користуватися однією з формул, що відображає “проміжний” характер зв'язків:

• Однак, найчастіше користуються формулою Кекуле,
пам'ятаючи про всі її недоліки.

6. Утворення такої спільної спряженої π-електронної системи з рівномірним розподілом електронної густини зумовлює появу у бензена

особливих властивостей.
• Так, молекула бензену набагато стабільніша, ніж 1,3,5циклогексатриєн.
• Енергієя спряження або енергієя резонансу такої циклічної
системи становить 152 кДж/моль . Вона є набагато більшою,
ніж, наприклад, у 1,3-бутадієна ( 13,6 кДж/моль).
• Звідси стає зрозумілим, чому бензен важко вступає в реакції
приєднання, адже в цих реакціях спряжена система
руйнується.

7. Крім того, неможливо здійснити такі процеси:

Pd
Н2
1,3-Циклогексадієн
Pd
2Н2
• Бензен гідрується лише повністю, з утворенням
циклогексану, тому що приєд-нати першу молекулу водню
набагато важче, ніж другу і третю.
3Н2
Pd
o
300

8. Крім бензену такі властивості притаманні також іншим циклічним сполукам, які одержали назву ароматичних.

• Ароматичність проявляється у високій термодинамічній і
термічній стабільності, схильності до реакцій заміщення, а не
приєднання, появи у ароматичних молекул магнітної анізотропії
тощо.
• В 1931 р. Е.Хюккель сформулював правило, яке дозволяє
визначити, буде циклічна молекула ароматичною, або ні:
циклічні сполуки з π-зв'язками проявляють ароматичний
характер, якщо вони мають плоску будову і містять на
спряжених ρ-орбіталях 4n+2 електрони, де n – будь-яке
натуральне число.
• Так, бензен має плоский шестичленний цикл, в якому на шести
спряжених ρ-орбіталях знаходиться 6 електронів. Отже для
бензену n=1: 4·1+2=6 і він підпорядковується цьому правилу.

9. Чи будуть ароматичними 1,3-циклобутадієн та 1,3,5,7-циклооктатетраєн?

Чи будуть ароматичними 1,3-циклобутадієн та 1,3,5,7циклооктатетраєн?
Циклобутадієн
Циклооктатетраєн
• У циклобутадієні число π-електронів дорівнює 4, у
циклооктатетраєні – 8
• Вони не мають ароматичних властивостей. Це, так звані,
антиароматичні сполуки.

10. Правилу Хюккеля підпорядковуються і проявляють ароматичний характер деякі сполуки, які не є похідними бензену. Їх називають

небензоїдними ароматичними системами, наприклад катіон
циклопропенілію
СН
НС
СН2
Н
НС
СН
або
СН
Циклопропен
Катіон циклопропенілію
• Циклопентадієнільний аніон також проявляє ароматичні
властивості
Циклопентадієн
Циклопентадієнільний
аніон

11. Йон тропілію також підпорядковується правилу Хюккеля і є ароматичним.

Циклогептатриєн
Катіон циклогептатриєнілію
(йон тропілію) n=1

12. До небензоїдних ароматичних відносяться і гетероциклічні сполуки:

O
S
N
H
Фуран
Тіофен
Пірол

13. НОМЕНКЛАТУРА, ІЗОМЕРІЯ

• За правилами номенклатури IUPAC, назви аренів повинні
закінчуватися на -ен, тобто не бензол, а бензен. Однак, історично
залишився суфікс –ол (не потрібно його змішувати із суфіксом -ол у
спиртів). Сьогодні використовуються дві назви: бензол і бензен.
• Крім цього, для ароматичних сполук до цього часу збережені і
широко застосовуються тривіальні назви.
• Для двозаміщених бензенів існує три ізомери:
1
6
5
1
2
6
3
4
1,2-Орто-ізомер
або ( о-)
2
2
3
5
1
3
4
1,3-Мета-ізомер
або ( м-)
4
6
5
1,4-Пара-ізомер
або (п -)

14. До найважливіших представників аренів відносяться:

CH3
CH3
CH3
CH3
CH3
CH3
Метилбензен
Толуєн
(Толуол)
CH3
1,2-диметилбензен 1,3-диметилбензен 1,4- диметилбензен
о-Ксилен або
м-Ксилен або
n-Ксилен або
(о-Ксилол)
(м-Ксилол)
(п-Ксилол)
CH3
CH=CH2
CH
CH3
Стирен або вінілбензен
(Стирол)
Кумен (ізопропілбензен)
(Кумол)

15. Ароматичні радикали називаються арилами (Ar) і мають закінчення -ил(-іл).

CH2
Феніл
CH3
о-Толіл
Бензил
CH3
м-Толіл
CH3
n-Толіл

16. СПОСОБИ ДОБУВАННЯ

• 1. Промислові методи одержання
• 1.1. Коксування кам'яного вугілля
При нагріваанні кам'яного вугілля до 900-1300о без доступу
повітря, утворю-ються такі продукти: кокс, коксовий газ,
кам'яновугільна смола і аміачна вода. В 1 м3 коксового газу
міститься приблизно 30 г бензену і 10 г толуєну. У смолі крім
бензену і толуєну містяться ксилени, феноли, поліциклічні
арени і гетероциклічні сполуки (всього понад 100 компонен-тів
), які за необхідністю вилучають.
• 1.2. Перегонка нафти
Арени можуть бути виділені шляхом розгонки з деяких сортів
нафти (ароматичної), а також шляхом піролізу, каталітичного
крекінгу і риформінгу. Крім того, можлива дегідрогенізація
аліциклічних сполук, виділених з нафти (зворотній каталіз
Зелінського).

17. 2. Лабораторні методи отримання аренів.

• 2.1. Алкілування бензену та його гомологів
2.1.1. Реакція Ш.Фріделя-Дж.Крафтса (1877)
C2H5
o
С2Н5 СІ
t
HCI
AlCI3
2.1.2. Бензен алкілується спиртами або алкенами при
нагріванні, в присутності мінеральних кислот
R
o
R OH
t H
H2O
CH3
o
CH3 CH CH2
t H
CH
CH3

18. 2.2. Реакція Вюрца-Фіттіга (1864)

• 2.2. Реакція Вюрца-Фіттіга (1864)
Br
R
2Na
Br R
Алкілбензен
Бромобензен
• 2.3. Циклотримеризація алкінів
H
HC
CH C
HC CH
CH
o
400
Активоване
вугілля
2NaBr

19. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

• 1. Для аренів характерні реакції заміщеня (S).
Ці реакції протікають за механізмом
електрофільного заміщення (SE).
Ароматичне ядро має рухливу π-електронну
систему і є активним по відношенні до
електрофільних реагентів, хоча відомі реакції як
нуклеофільного (SN), так і радикального (SR)
заміщення. Однак, ці реакції слід розглядати як
виняток, а не як правило.

20. 1.1.Реакції електрофільного заміщення

• Електрофільна частинка Е+ атакує бензенове ядро і
зв'язується з усіма шістьма π-електронами ароматичної
системи, утворюючи так званий π-комплекс:
E
Електрофільний
реагент
E
комплекс
На другій стадіїї π-комплекс переходить σ-комплекс:

21. Розподіл електронної густини спряженого карбокатіону (циклогексадієнільного катіону) в σ -комплексі можна подати трьома

резонансними (граничними структурами):
H
H
H
E
E
E
Зв’язок С-Е за способом утворення є донорно-акцепторним.
Донором виступає атом вуглецю бензенового кільця, який
надає для утворення цього зв’язку атомну орбіталь з неподіленою парою електронів, а акцептором – електрофіл, що
має вакантну атомну орбіталь.

22. Утворення σ-комплексу не вимагає великої затрати енергії. σ-Комплекс це не перехідний стан, а реальна проміжна сполука. Однак

Утворення σ-комплексу не вимагає великої затрати енергії. σКомплекс це не перехідний стан, а реальна проміжна
сполука. Однак він малостабільний порівняно з вихідною
ароматичною структурою і легко перетворюється на
ароматичну сполуку, відщеплюючи протон (Н+):
• Внаслідок легкості утворення π-комплексу його природа
мало впливає на напрям реакції заміщення. Тому πкомплекс часто не враховують, а розглядають лише умови
утворення σ-комплексу.

23. До важливіших реакцій електрофільного заміщення відносяться реакції алкілування, галогенування, нітрування, сульфування,

ацилювання тощо.
1.1.1. Алкілування аренів
Арени алкілуються алкілгалогенідами, алкенами або
спиртами.
С2Н5
СІ
AlCI3
HCI
t
o
C2H5
R
o
R OH
t H
H2O
CH3
o
CH3 CH CH2
t H
CH
CH3

24. 1.1.2. Галогенування аренів

CI2
АlCI3
CI
HCI
Хлоробензен
1.1.3. Нітрування аренів
На відміну від алканів, арени не взаємодіють з розведеною
нітратною кислотою. Бензен нітрується концентрованою
нітратною кислотою або нітруючою сумішшю (суміш конц.
HNO3 i H2SO4).
HNO3
(конц.)
H2SO4
NO2
H2O
Нітробензен

25. 1.1.4. Сульфування аренів

• Арени досить легко взаємодіють з концентрованою
сульфатною кислотою з утворенням аренсульфонових кислот:
SO3Н
H2SO4
(конц.)
H2O
Бензенсульфонова кислота
1.1.5. Ацилювання аренів
• Реакція протікає у присутності каталізаторів Фріделя-Крафтса
(AlCI3, FeHal3, BF3 то-що). Як ацилюючі агенти найчастіше
використовуються галогенангідриди кислот (ацилгалогеніди):
O
O
СH3 C
AlCI3
СІ
С CH3
HCI

26. 2. Реакції приєднання (А)

• 2.1. Приєднання водню (гідрування)
Реакція має зворотній характер, протікає лише в
присутності каталізаторів гідрування і має назву “зворотній
каталіз Зелінського”.
3Н2
Pd
o
300
• 2.2. Приєднання галогенів
• Під дією УФ-опромінення хлор приєднується до бензену за
радикальним механізмом з утворенням 1,2,3,4,5,6гексахлороциклогексану (“гексахлорану”).
3 СІ2
УФ
80
СІ
Н
о
СІ
Н СІ
Н
СІ
Н
Н СІ Н СІ
300
о
СІ
СІ
-3 НСІ
СІ

27. 3. Реакції окиснення

Завдяки ароматичному характеру бензенове ядро дуже
стійке до дії окисників. Неза-міщений бензен не
окиснюється навіть такими сильними окисниками, як
KMnO4, K2Cr2O7, HNO3 тощо. Тільки при високій
температурі в присутності ванадієвих каталізаторів бензен
окиснюється киснем повітря з частковим руйнуванням
ароматичного ядра і утворенням малеїнового ангідриду.
Це основний промисловий спосіб одержання малеїнового
ангідриду.
О
C
НС
V2O5
4,5 О2
О
2 СО2 2 Н2О
o
450 С
НС C
О
Малеїновий ангідрид

28. Але, якщо в бензеновому ядрі є алкільні радикали, то вони окиснюються доволі легко, причому незалежно від природи алкільного

радикала, кінцевим продуктом окиснення завжди є
бензойна кислота:
О
СН3
C OH
KMnO4
Бензойна
кислота
О
R
K2Cr2O7
C OH

29. 3.1. Озонування

Бензен і його гомологи окиснюються озоном
Реакція озонування застосовується з метою встановлення
будови аренів. Вона має багато спільного з озонуванням
алкенів за Гаррієсом. Як проміжний продукт утворюється
триозонід, який легко гідролізується з утворенням трьох
молекул гліоксалю.
О
О
О
3 О3
О
О
Н
О
О
О
Триозонід
О
О
3 Н2О
С
С
О Н
Гліоксаль
3 Н2О2

30. 4. Правила орієнтації в реакціях електрофільного заміщення

• В незаміщеному бензені всі шість атомів карбону рівноцінні,
тому реакції заміщення протікають за участю будь якого з них.
• Якщо ж у бензеновому ядрі є замісник, то рівномірність
розподілу електронної густини порушується і напрям атаки ядра
реагента і сама швидкість його взаємодії з ядром замісника
визначається як природою цього замісника, так і природою
реагента.
• Механізм орієнтуючої дії замісника полягає як у зміні
електронної густини у бензеновому кільці, так і у стабілізації або
дестабілізації ним проміжного σ-комплексу, в основному, за
рахунок прояву І- та М-ефектів.
• За впливом на розподіл електронної густини у бензеновому
ядрі і за своєю орієнтуючою дією всі замісники поділяються на
дві групи:

31. Замісники І-го роду (Х) – електронодонорні.

• До них відносяться
O
O
-NH2; -OH; -OR; -NH-C-R; -O-C-CH3; -CH3 (або будь-який алкіл); -F; -CI; -Br; -I.
• Замісники І-го роду збільшують електронну густину на
бензеновому кільці за раху-нок +І або +М-ефектів. Всі
алкільні групи проявляють +І–ефект, такі групи, як –ОН, NH2, NR2, галогени тощо, хоч характеризуються —І–
ефектом, але проявляють значно сильніший +М-ефект і, в
цілому, також збагачують ядро електронною густиною,
причому, в найбільшій мірі електронна густина зростає на
атомах вуглецю, що знаходяться в орто- та параположенях по відношенню до замісника.

32. Ці замісники скеровують електрофіл (Е) в орто- або пара-положення по відношенню до себе.

Ці замісники скеровують електрофіл (Е) в орто- або параположення по відношенню до себе.
Х
орто
орто
Е
пара
• Замісники І роду стабілізують σ-комплекс, причому
найбільша стабілізуюча дія проявляється тоді, коли
електрофіл входить в о- або п-положення по відношенню
до замісника.
• До того ж, ці замісники (крім галогенів) полегшують
протікання реакції електро-фільного заміщення.

33.

CH3
NO2
CH3
о-Нітротолуєн
HNO3
H2O
СН3
п-Нітротолуєн
NO2

34. Галогени (F, CI, Br, I) відносяться до так званих дезактивуючих замісників І-го роду. Вони хоч і є орто-, пара-орієнтованими,

але сповільнюють реакції електрофільного заміщення за
участю бензенового ядра.
• Так, хлор орієнтує нітрогрупу в орто- і пара-положення,
але швидкість нітрування хлоробензену в три рази менша,
ніж бензену.
CI
CI
CI
HNO3
H2SO4
NO2
H2O
о-Нітрохлоробензен
NO2
п-Нітрохлоробензен

35. 2. Замісники ІІ роду (У) – електроноакцепторні. До них належать (в порядку зниження орієнтуючої дії):

О
О
- NO2; -C N; -SO3H; -CCI3; C
; C
CI
H;
О
C
R;
О
О
О
; C
C
;
NH2.
OR
OH
• Ці замісники є мета-орієнтантами і значно пасивують
бензенове ядро до дії електрофільних реагентів:
C
У
мета
мета Е

36. Наприклад, нітробензен нітрується в 10000000 разів повільніше, ніж бензен, причому, в ході процесу утворюється переважно

м-динітробензен.
NO2
NO2
HNO3
H2SO4
H2O
NO2
м-Динітробензен
Замісники ІІ-го роду, навпаки, зменшують електронну густину на
бензеновому ядрі за рахунок —І та —М-ефектів. Їх дія також в
найбільшій мірі проявляється в о- та п-положеннях, тому
найвища електронна густина зберігається в м-положеннях.
• Замісники ІІ роду дестабілізують σ-комплекс. Їх дестабілізуюча
дія також буде найбільшою в о- або п-положеннях. Тому
найстабільніший σ-комплекс – з електрофілом в м-положенні.

37. 5. Найважливіші представники аренів  

5. Найважливіші представники аренів
• Бензен. Головними джерелами бензену є: кам'яновугільна
смола, коксовий газ, а також процеси дегідроціклізації
гексану і деметилування толуєну і ксилену.
• Бензен застосовують як розчинник, а також як важливу
сировину в хімічній промисловості. З бензену отримують
стирен (стирол), необхідний для виробництва пластмас і
син-тетичних каучуків типу СКС (кополімер 1,3-бутадієну і
стирену).
• Толуєн отримують з кам'яновугільної смоли, а також
реакцією дегідроциклізації гептану. Це розчинник і
сировина для промислового органічного синтезу.
English     Русский Rules