ТЕМА 4 КАПІТАЛ ТА НАЙМАНА ПРАЦЯ
Питання лекції
Мета заняття:
1 питання
У чому сутність капіталу?
Капітал поділяють на:
Постійний капітал
Змінний капітал V
Висновок по 1 питанню
Норма і маса додаткової вартості та способи її збільшення
Робочий час
Додаткова вартість m від німецького - mehrwert
Абсолютна додаткова вартість
– отримується шляхом збільшення додаткового робочого часу за рахунок скорочення необхідного робочого часу, але в межах даного робочого д
Надлишкова додаткова вартість -
Висновки по 2 питанню
3 питання
Проста кооперація
Мануфактура - складна кооперація праці
Фабрика (велике машинне виробництво)
Висновки по 3 питанню
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
1.38M
Categories: economicseconomics financefinance
Similar presentations:

Тема 4. Капітал та наймана праця. Лекція 2. Способи виробництва капіталу

1. ТЕМА 4 КАПІТАЛ ТА НАЙМАНА ПРАЦЯ

Лекція 2 Способи виробництва капіталу
Розробив:
к.е.н., доцент Макуха С.М.

2. Питання лекції

2
Питання лекції
1. Сутність капіталу, постійний та змінний
капітал.
2. Норма і маса додаткової вартості та способи
її збільшення.
3. Стадії підвищення продуктивності праці в
умовах капіталізму.
14.10.16
22:11:13

3. Мета заняття:

3
Мета заняття:
розкрити сутність постійного і змінного капіталу;
з'ясувати зміст абсолютної та відносної
додаткової вартості, її норми і маси;
розглянути стадії підвищення продуктивності
праці та вплив НТР на підвищення продуктивності
праці в умовах капіталізму.
14.10.16
22:11:13

4. 1 питання

4
1 питання
Суть капіталу, постійний та змінний капітал
14.10.16
22:11:13

5. У чому сутність капіталу?

5
Капітал – вартість, що приносить додаткову
вартість (самозростаюча вартість).
виникає лише там, де власник засобів виробництва
знаходить на ринку вільного робітника в ролі продавця
своєї робочої сили.
це не річ, а певні суспільні відносини між
капіталістами і найманими робітниками пов'язані з
виробництвом і привласненням додаткової вартості, які
належать певній історичній формації суспільства і які
представлені в речі та надають цій речі специфічний
суспільний характер.
14.10.16
22:11:13

6. Капітал поділяють на:

6
Капітал поділяють на:
ПОСТІЙНИЙ КАПІТАЛ
С
constant - постійний
ЗМІННИЙ КАПІТАЛ
V
variable - змінний
Уперше поділив капітал на постійний та змінний
Карл Маркс (5.05.1818 – 14.03.1883) німецький філософ,
соціолог, економіст, письменник
14.10.16
22:11:13

7. Постійний капітал

7
вартість капіталу, що витрачається на речові
елементи виробництва. Конкретною працею
робітника переноситься у вартість готового
продукту.
Вартість цієї частини капіталу не змінюється!
14.10.16
22:11:13

8. Змінний капітал V

8
витрачається на купівлю робочої сили
(здібностей людини до праці) виступає як
величина, що змінюється
Відтворює еквівалент вартості робочої сили у
складі вартості готової продукції та створює
додаткову вартість
14.10.16
22:11:13

9.

9
Вартість виробленого товару
W c v m
W – вартість товару
c – вартість спожитих засобів виробництва
v – еквівалент вартості робочої сили
m – додаткова вартість
(v+m) – знов створена або нова вартість
14.10.16
22:11:13

10. Висновок по 1 питанню

10
Висновок по 1 питанню
Розмежування капіталу на постійний та змінний
базується на подвійній природі праці найманих
робітників, які своєю конкретною
працею
створюють споживну вартість товару й переносять
вартість спожитого постійного капіталу на товар,
що виробляється, а своєю абстрактною працею
створюють нову вартість, включаючи додаткову
вартість.
14.10.16
22:11:14

11. Норма і маса додаткової вартості та способи її збільшення

11
2 питання
Норма і маса додаткової вартості та способи її
збільшення
14.10.16
22:11:14

12.

12
РОБОЧИЙ ДЕНЬ
Необхідний робочий час
Додатковий робочий час
Чистий продукт
Необхідний продукт
Додатковий продукт
Нова вартість
Вартість необхідного
продукту, еквівалент
вартості робочої сили (v)
Додаткова вартість
(m)
14.10.16
22:11:14

13. Робочий час

13
Необхідний робочий
час
Додатковий робочий час
3 години
5 годин
14.10.16
22:11:14

14. Додаткова вартість m від німецького - mehrwert

Додаткова вартість
14
m від німецького - mehrwert
вартість,
створена
працею
найманого
робітника понад вартості робочої сили
є складовою знову створеної вартості.
не реагує на зміни, що відбуваються в межах старої
вартості.
14.10.16
22:11:14

15.

Норма і маса додаткової вартості
15
M
m'
100%
v
m' - норма додаткової вартості
M - маса додаткової вартості
V - змінний капітал
додатковий робочий час
додатковий труд
m
100%
100%
необхідний робочий час
необхідний труд
m v
M
100%
14.10.16
22:11:14

16. Абсолютна додаткова вартість

16
отримується внаслідок зростання маси
додаткової праці, що досягається двома шляхами:
‒ збільшенням тривалості робочого дня;
‒ ростом інтенсивності праці.
Виробництво функціонує на
старому технічному базисі,
ручної праці і ремісничої техніки
4v
4m
2m
8
10
14.10.16
22:11:14

17. – отримується шляхом збільшення додаткового робочого часу за рахунок скорочення необхідного робочого часу, але в межах даного робочого д

Відносна додаткова вартість
17
– отримується шляхом збільшення додаткового
робочого часу за рахунок скорочення необхідного
робочого часу, але в межах даного робочого дня в
наслідок зростання продуктивності суспільної праці в
галузях, що виробляють предмети споживання для
найманих робітників або засоби виробництва для цих
галузей.
2
6
4
4
8
14.10.16
22:11:14

18. Надлишкова додаткова вартість -

Надлишкова додаткова вартість 18
додаткова вартість, створена шляхом
зниження індивідуальної вартості товару на
окремому підприємстві відносно рівня його
суспільної вартості.
Різниця між суспільною та
індивідуальною вартістю товару
Зникає із впровадженням такої самої техніки і
технології на інших підприємствах галузі
14.10.16
22:11:14

19. Висновки по 2 питанню

19
Висновки по 2 питанню
зростання робочого часу має наслідком
виробництво абсолютної додаткової вартості;
матеріальною основою виробництва відносної
додаткової вартості є науково-технічний прогрес;
надлишкова додаткова вартість має тимчасовий
характер і існує лише доти, поки всі підприємці
галузі не впровадять на своїх підприємствах технічні
нововведення.
14.10.16
22:11:14

20. 3 питання

20
3 питання
Стадії підвищення продуктивності праці в
умовах капіталізму
14.10.16
22:11:14

21.

21
Стадії підвищення продуктивності
праці в умовах капіталізму
Проста
кооперація
Мануфактура
Фабрика
(велике машинне
виробництво)
14.10.16
22:11:14

22. Проста кооперація

22
Проста кооперація
- форма організації виробництва, при якій безліч людей
спільно виконують пов'язані між собою трудові операції
При простій кооперації
- панує ручна праця
- використовуються примітивні знаряддя праці
- відсутній розподіл праці між учасниками
виробництва.
14.10.16
22:11:15

23. Мануфактура - складна кооперація праці

23
Мануфактура
- складна кооперація праці
Головною відмінністю мануфактури від простої
кооперації був розподіл праці у середині майстерні
Мануфактура значно підвищує продуктивність праці
14.10.16
22:11:15

24. Фабрика (велике машинне виробництво)

24
Фабрика
(велике машинне виробництво)
процес праці виходить не від людини, з його
обмеженими можливостями, а від машинного
знаряддя праці
застосування науки у якості продуктивної
сили
14.10.16
22:11:15

25. Висновки по 3 питанню

25
Висновки по 3 питанню
1. Проста кооперація, мануфактура і фабрика –
три стадії становлення і розвитку капіталізму в
промисловості, притаманні й іншим галузям.
2. Кожна з цих стадій характеризувалася
суттєвим зростанням продуктивності праці і
означала особливий ступінь економічного прогресу.
14.10.16
22:11:15

26. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

26
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
.
14.10.16
22:11:15
English     Русский Rules