Тема 3. Товарне виробництво. Товар і гроші Лекція 1: Причини виникнення та сутність товарного виробництва
Питання лекції
Мета заняття:
1 Питання
Типи суспільного виробництва
Характерні риси натурального господарства
Роль Суспільного Розподілу Праці
Товарне виробництво
Передумови виникнення товарного виробництва
Види товарного виробництва
Спільні риси простого і капіталістичного господарства
Відмінності простого та капіталістичного господарства
Висновки по 1 питанню
2 питання
Товар та його властивості
Вартість товару
Єдність і протиріччя вартості та споживчої вартості
Конкретна й абстрактна праця створюють властивості товару
Абстрактна і конкретна праця
Конкретна праця -
Абстрактна праця
Конкретна і абстрактна праця
види праці За змістом
Проста праця
Складна праця
Творча праця
Репродуктивна праця
Фізична праця
Розумова праця
Приватна та суспільна праця
Основне протиріччя товарного виробництва
Споживчі вартості За способом споживання
Висновки по другому питанню
1.95M
Categories: economicseconomics financefinance

Тема 3. Товарне виробництво. Товар і гроші. Лекція 1: Причини виникнення та сутність товарного виробництва

1. Тема 3. Товарне виробництво. Товар і гроші Лекція 1: Причини виникнення та сутність товарного виробництва

ТЕМА 3. ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО. ТОВАР І
ГРОШІ
Лекція 1: Причини виникнення та сутність
товарного виробництва
Розробив
к.е.н., доцент Макуха С.М.
14.10.16 22:12:32
1

2. Питання лекції

ПИТАННЯ ЛЕКЦІЇ
1. Причини виникнення та основні риси товарного
виробництва
2. Товар та його властивості, подвійний характер
праці, втіленої в товар
14.10.16 22:12:32
2

3. Мета заняття:

МЕТА ЗАНЯТТЯ:
розкрити
сутність та основні риси товарного
виробництва,
вивчити властивості товару
розкрити подвійний характер праці втіленої у
товар
14.10.16 22:12:32
3

4. 1 Питання

1 ПИТАННЯ
Причини виникнення та основні риси
товарного виробництва.
14.10.16 22:12:32
4

5.

ЗВ'ЯЗОК МІЖ ВИРОБНИЦТВОМ І
СПОЖИВАННЯМ МОЖЕ БУТИ:
- прямим (безпосередній обмін)
- опосередкованим (обмін на ринку)
У першому випадку в наявності натуральне
господарство, а в другому - товарне виробництво.
14.10.16 22:12:32
5

6. Типи суспільного виробництва

ТИПИ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
Натуральне
господарство
Товарне виробництво
просте
капіталістичне
14.10.16 22:12:32
6

7. Характерні риси натурального господарства

ХАРАКТЕРНІ РИСИ НАТУРАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА
- усе, що створене споживається в середині
господарства
- люди підкоряються природі, а не результатам своєї
виробничої діяльності
- люди об'єднані сімейним зв'язком
- обмін здійснюється між людиною і природою
- відсутній розподіл між розумовою і фізичною
працею
- переважає особиста залежність
- відсутній поділ праці
14.10.16 22:12:33
7

8. Роль Суспільного Розподілу Праці

РОЛЬ СУСПІЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ПРАЦІ
сприяв:
підвищенню продуктивності праці,
розвитку регулярного обміну,
виникненню приватної власності,
розподілу суспільства на класи.
14.10.16 22:12:33
8

9. Товарне виробництво

ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО
- така система організаційно-економічних відносин,
за якої продукти праці призначаються не для власного
споживання, а для обміну через ринок шляхом купівліпродажу
продукти
виробляються
відокремленими
виробниками
кожен
виробник спеціалізується на виробітку
одного продукту
для
задоволення суспільних потреб необхідні
купівля-продаж продуктів, що стають в силу цього
товарами на ринку
14.10.16 22:12:33
9

10. Передумови виникнення товарного виробництва

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТОВАРНОГО
ВИРОБНИЦТВА
– суспільний розподіл праці (відокремлення
видів трудової діяльності).
Виділяють розподіл праці
всередині суспільства
всередині підприємства.
Відокремлення скотарства від землеробства.
Відокремлення ремесла від землеробства та
скотарства.
Виділення торгівлі в окремий вид діяльності.
14.10.16 22:12:33
10

11. Види товарного виробництва

ВИДИ ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
Просте
- приватна
власність
виробника
- особиста праця
Характерне для
докапіталістичних
формацій, але
зустрічається й в
наш час
Капіталістичне
- приватна
власність на засоби
виробництва
- наймана праця
Характерне для
капіталізму
14.10.16 22:12:33
11

12. Спільні риси простого і капіталістичного господарства

СПІЛЬНІ РИСИ ПРОСТОГО І
КАПІТАЛІСТИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА
-
суспільний поділ праці;
- приватна власність на засоби виробництва та
вироблений продукт;
- ринкова форма зв’язків виробників;
- конкуренція
14.10.16 22:12:33
12

13. Відмінності простого та капіталістичного господарства

ВІДМІННОСТІ ПРОСТОГО ТА
КАПІТАЛІСТИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА
Відмінності
Просте
Капіталістичне
Товаровиробники
використовують власні засоби
виробництва
Засоби виробництва належать
капіталісту, а наймані
робітники їх позбавлені
Характер праці Особиста
праця товаровиробника
Характер праці Наймана
праця
Мета – задоволення приватних
потреб товаровиробника
Мета – отримання прибутку
капіталістом
Продукт праці
належить
безпосередньому
товаровиробнику
Продукт праці належить
капіталісту – власнику
засобів виробництва
14.10.16 22:12:33
13

14.

ХАРАКТЕРНІ РИСИ СУЧАСНОГО
ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА:
поглиблення
суспільного поділу праці, розвиток
колективного виробництва і колективних форм
власності;
розширення форм економічних зв'язків (контракти,
замовлення, кооперація праці);
державне регулюванням виробництва;
посилення взаємозалежності товаровиробників;
значне розширення державного виробництва
товарів і послуг.
14.10.16 22:12:33
14

15. Висновки по 1 питанню

ВИСНОВКИ ПО 1 ПИТАННЮ
Історично першою формою організації
суспільного виробництва було натуральне
виробництво
Головною причиною виникнення і розвитку
товарного виробництва є суспільний
розподіл праці
Товарне виробництво поділяється на
просте та розширене (капіталістичне)
14.10.16 22:12:33
15

16. 2 питання

2 ПИТАННЯ
Товар та його властивості, подвійний характер
праці втіленої в товар
14.10.16 22:12:33
16

17. Товар та його властивості

ТОВАР ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ
Товар – продукт праці, призначений для обміну
шляхом купівлі, або продажу
Споживна
вартість
Здатність товару
задовольняти людські
потреби
Мінова вартість
Здатність товару
обмінюватися на інші
товари в певних
пропорціях
14.10.16 22:12:33
17

18. Вартість товару

ВАРТІСТЬ ТОВАРУ
Праця – мірило вартості товару
Вартість товару – суспільна праця втілена в
товарі
Мінова вартість – форма прояву вартості в акті
обміну
14.10.16 22:12:33
18

19. Єдність і протиріччя вартості та споживчої вартості

ЄДНІСТЬ І ПРОТИРІЧЧЯ ВАРТОСТІ ТА
СПОЖИВЧОЇ ВАРТОСТІ
Будь-який
товар це результат праці, але не кожний
результат праці є товаром.
Лише корисна річ може мати вартість, але не кожна
споживча вартість має вартість.
Приклад:
Хліб, вироблений кріпосним феодалу – продукт
праці, але не товар.
Земля – корисна річ, але вона не має вартості
Будь-який товар це єдність вартості та споживчої
вартості, ця єдність проявляє себе лише на ринку в
процесі товарного обміну
14.10.16 22:12:33
19

20. Конкретна й абстрактна праця створюють властивості товару

КОНКРЕТНА Й АБСТРАКТНА ПРАЦЯ СТВОРЮЮТЬ
ВЛАСТИВОСТІ ТОВАРУ
Споживна вартість
Конкретний
товар
Мінова вартість
труд
14.10.16 22:12:33
Абстрактний
20

21. Абстрактна і конкретна праця

АБСТРАКТНА І КОНКРЕТНА ПРАЦЯ
Дві
властивості товару обумовлені
подвійним характером праці, втіленої у товарі:
з одного боку будь-яка праця є конкретною, з
іншого – абстрактною.
14.10.16 22:12:33
21

22. Конкретна праця -

КОНКРЕТНА ПРАЦЯ труд людини конкретної спеціальності
- якісно неоднорідна і кількісно непорівнянна
праця, що здійснюється у певній корисній формі за
допомогою певних засобів праці, результатом якої є
створення певної споживчої вартості.
Конкретна праця створює - споживну вартість.
14.10.16 22:12:33
22

23. Абстрактна праця

АБСТРАКТНА ПРАЦЯ
якісно однорідна і кількісно порівнянна праця,
що виступає як витрата робочої сили взагалі, в
фізіологічному смислі, незалежно від її конкретної
форми.
Наприклад:
витрати м'язової, нервової або
розумової енергії людини.
Абстрактна праця створює вартість товару
Отже, вартість – це абстрактна праця, втілена у
товарі.
14.10.16 22:12:33
23

24. Конкретна і абстрактна праця

КОНКРЕТНА І АБСТРАКТНА ПРАЦЯ
дві сторони однієї і тієї ж праці в товарному
виробництві. Вони невіддільні одна від одної ні в
часі, ні в просторі
14.10.16 22:12:33
24

25. види праці За змістом

ВИДИ ПРАЦІ ЗА ЗМІСТОМ
Види праці
Проста праця
Складна праця
Творча праця
Репродуктивна праця
Фізична праця
Розумова праця
14.10.16 22:12:34
25

26. Проста праця

ПРОСТА ПРАЦЯ
Не потребує спеціальної підготовки робітника і
може виконуватися усіма працездатними членами
суспільства.
14.10.16 22:12:34
26

27. Складна праця

СКЛАДНА ПРАЦЯ
Кваліфікована праця що потребує особливої
підготовки і пов'язана з додатковими витратами на
навчання робітника.
14.10.16 22:12:34
27

28. Творча праця

ТВОРЧА ПРАЦЯ
Творча
праця передбачає:
- постійний неповторний пошук нових рішень,
- нове ставлення до наявних проблем,
- активний розвиток самостійності та ініціативи.
14.10.16 22:12:34
28

29. Репродуктивна праця

РЕПРОДУКТИВНА ПРАЦЯ
Її особливістю є повторюваність засобів досягнення
результатів.
14.10.16 22:12:34
29

30. Фізична праця

ФІЗИЧНА ПРАЦЯ
Характеризує
безпосередню взаємодію людини
із засобами праці, її залучення до технологічного
процесу
14.10.16 22:12:34
30

31. Розумова праця

РОЗУМОВА ПРАЦЯ
Характеризується інформаційними, логічними,
творчими елементами і відсутністю прямої взаємодії
працівника із засобами праці.
14.10.16 22:12:34
31

32. Приватна та суспільна праця

ПРИВАТНА ТА СУСПІЛЬНА ПРАЦЯ
Конкретна
праця виступає як приватна справа
виробника, який на власний страх і ризик здійснює
виробничий процес.
В умовах суспільного поділу праці кожен виробляє
товари не для себе, а для інших (для продажу).
Отже, праця окремого виробника не може бути лише
його приватною справою. Вона є часткою суспільної
праці і тому носить суспільний характер.
14.10.16 22:12:34
32

33. Основне протиріччя товарного виробництва

ОСНОВНЕ ПРОТИРІЧЧЯ ТОВАРНОГО
ВИРОБНИЦТВА

протиріччя між приватною та суспільною
працею.
Праця виступає як приватна і водночас має
суспільний характер
Дане протиріччя вирішується на ринку в процесі
купівлі продажу товару, коли приватна праця визнається
частиною суспільної праці.
ЦЯ СУПЕРЕЧНІСТЬ Є ДЖЕРЕЛОМ УСІХ
ІНШИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ!!!
14.10.16 22:12:34
33

34. Споживчі вартості За способом споживання

СПОЖИВЧІ ВАРТОСТІ ЗА СПОСОБОМ
СПОЖИВАННЯ
В товарі споживна вартість набуває суспільного
характеру
Споживчі товари
продукти
харчування, одяг,
взуття, товари
культурнопобутового
призначення
Товари виробничого
призначення
засоби
виробництва
Послуга – це товар, але вона не набуває
речової форми
14.10.16 22:12:34
34

35. Висновки по другому питанню

ВИСНОВКИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ
1. Корисна праця, як затрати робочої сили в конкретній
формі, є конкретною працею, що створює споживну
вартість
2. Як витрати робочої сили взагалі, безвідносно до її
конкретної форми, корисна праця є абстрактною, що
створює вартість товару.
14.10.16 22:12:34
35

36.

Дякую за увагу !
14.10.16 22:12:34
36
English     Русский Rules