Мета заняття з'ясувати:
1 питання
Капіталістичне відтворення носить циклічний характер
Порушення процесу суспільного відтворення в минулі епохи
Економічні кризи в умовах розвинутої ринкової економіки
Чому потрібно з'ясовувати причини економічних коливань?
Абстрактні можливості економічних коливань
Головне протиріччя, що обумовлює неминучість економічних коливань
Похідні протиріччя форми прояву основного протиріччя
Що перетворює можливість економічних криз в об'єктивну необхідність?
Висновки по першому питанню
2 питання
Економічній кризі притаманно
Розвиток економічної кризи
Економічна криза
Кризи бувають
ФАЗИ ПРОМИСЛОВОГО ЦИКЛУ
Криза
Депресія
Пожвавлення
Результат пожвавлення виробництва у галузях І підрозділу
Підйом
Економічний цикл - єдність фаз руху виробництва
Кризи - явище періодичне
Кризи - результат крайнього загострення протиріч
Чому кризи повторюються?
Висновки по другому питанню
3 питання
Види циклів
ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ — ПЕРІОДИЧНЕ ПОВТОРЕННЯ ПІДНЕСЕННЯ І СПАДУ В ЕКОНОМІЦІ
Малі цикли (тривалість 3-4 роки)
Середні цикли (промислові цикли)
Цикли Кузнеця (будівельні цикли)
Теорія довгих хвиль М. Д. Кондратьєва
Світові економічні коливання
Структурні кризи відносного надвиробництва, або недовиробництва
Аграрні кризи
Негативний вплив криз на економіку
Позитивний вплив криз на економіку
Життєвий цикл технологічного укладу
Зміна технологічних укладів
Економічні коливання
Економічні цикли
ВИСНОВКИ
Дякую за увагу!
2.12M
Categories: economicseconomics financefinance

Економічні цикли та кризи. Лекція 1. Сутність, причини походження і матеріальна основа періодичності економічних циклів та криз

1.

1
ТЕМА 13 ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ ТА
КРИЗИ
Лекція 1 Сутність, причини
походження і матеріальна основа
періодичності економічних циклів та
криз
Розробив
к.е.н., доцент Макуха
С.М.
14.10.16

2.

2
Питання лекції
1. Циклічний характер і протиріччя капіталістичного
відтворення
2. Економічний цикл, фази циклу та матеріальна
основа періодичності криз
3. Види циклів і криз та характер їх впливу на
ринкову економіку
14.10.16

3. Мета заняття з'ясувати:

3
Мета заняття з'ясувати:
чому виникають кризи;
які процеси відбуваються у суспільстві під час
криз;
яким чином економіка виходить із кризи й
переходить до підйому;
з’ясувати сутність економічного циклу. Його
фази та види, а також роль економічної кризи в
розвитку ринкового господарства.
14.10.16

4. 1 питання

4
1 питання
Циклічний характер і протиріччя капіталістичного
відтворення
14.10.16

5. Капіталістичне відтворення носить циклічний характер

5
Капіталістичне відтворення
носить циклічний характер
Перша к криза, що охопила відразу декілька
галузей промисловості виникла в Англії у 1825 році
Подальший розвиток капіталізму характеризується
економічними кризами, що періодично
повторюються
14.10.16

6. Порушення процесу суспільного відтворення в минулі епохи

6
Порушення процесу суспільного
відтворення в минулі епохи
Причина
Викликалися не соціальними причинами,
а виникали внаслідок стихійних лих
(посухи, неврожаї, епідемії, землетруси
та інш.)
Особливіст
ь
Не носили періодичного характеру
14.10.16

7. Економічні кризи в умовах розвинутої ринкової економіки

7
Економічні кризи в умовах
розвинутої ринкової економіки
Причина
Особливіс
ть
вплив переважно соціальних чинників
мають чітко виражений
закономірний характер
14.10.16

8. Чому потрібно з'ясовувати причини економічних коливань?

8
Чому потрібно з'ясовувати
причини економічних коливань?
Економічні коливання вносять в процес капіталістичного
відтворення істотні зміни, що супроводжуються великими
матеріальними і соціальними втратами
Тому потрібно:
виявити причини походження економічних коливань;
відшукати спосіб пом'якшення їх руйнівних наслідків.
14.10.16

9. Абстрактні можливості економічних коливань

9
Абстрактні можливості
економічних коливань
Протиріччя між приватною і суспільною працею
Реалізація функції грошей як засобу обігу
Реалізація функції грошей як засобу платежу
14.10.16

10. Головне протиріччя, що обумовлює неминучість економічних коливань

10
Головне протиріччя, що обумовлює
неминучість економічних коливань
протиріччя
між
суспільним
характером
виробництва і приватною формою привласнення
умов і результатів виробництва
визначає специфіку і особливості усіх інших
протиріч
Неприпустимо ототожнювати громадську
природу виробництва з процесом його
усуспільнення
14.10.16

11. Похідні протиріччя форми прояву основного протиріччя

Похідні протиріччя
11
форми прояву основного протиріччя
між планомірною організацією виробництва на
окремих підприємствах і анархією суспільного
виробництва
між виробництвом і споживанням
між необхідністю і реальним станом
пропорційності
між умовами виробництва додаткової вартості і
умовами її реалізації
14.10.16

12. Що перетворює можливість економічних криз в об'єктивну необхідність?

12
Що перетворює можливість
економічних криз в об'єктивну
необхідність?
матеріально-технічна база, заснована на
великому машинному виробництві
високий рівень усуспільнення виробництва,
- суспільний поділ праці
- посилення концентрації капіталу
- централізація капіталу
- розвиток форм власності (акціонерна форма)
значний розвиток світового ринку
14.10.16

13. Висновки по першому питанню

13
Висновки по першому питанню
Капіталістичне відтворення носить циклічний
характер
Коливання економічної динаміки обумовлені
протиріччями ринкової системи господарювання
14.10.16

14. 2 питання

14
2 питання
Економічний цикл, фази циклу та матеріальна
основа періодичності криз
14.10.16

15. Економічній кризі притаманно

15
Економічній кризі притаманно
надвиробництво товарів і послуг порівняно з
купівельною спроможністю суспільства відносно
платоспроможного попиту
значне незадоволення потреб багатьох верств
населення через обмежену купівельну спроможність.
14.10.16

16. Розвиток економічної кризи

16
Розвиток економічної кризи
паніка на фондових і товарних біржах
істотне скорочення обсягів виробництва
масове безробіття і зниження заробітної плати
зайнятої частини працюючих
падіння цін, знищення значних мас товарів
Кризи в промисловості і в кредитно-грошовій сфері
переплітаються з аграрною кризою
14.10.16

17. Економічна криза

17
Економічна криза
(др.-греч. κρίσις — зворотній пункт) — істотне
порушення у звичайній економічній діяльності
14.10.16

18. Кризи бувають

18
.
Локальні
Види
криз
Структурні
Світові
Найбільш руйнівною вважають кризу в США
у 1929-1933 рр., що дістала в західній літературі назву
«Великої депресії»
14.10.16

19. ФАЗИ ПРОМИСЛОВОГО ЦИКЛУ

19
ВНП
ФАЗИ ПРОМИСЛОВОГО ЦИКЛУ
.
Підйом
Криза
Депресія
Пожвавлення
Час
14.10.16

20. Криза

20
Криза
Надвиробництво товарів в порівнянні з купівельною
спроможністю суспільства
Різке скорочення виробництва
Внаслідок падіння цін відбувається масовий
моральний знос основного капіталу
Запаси продукції зменшуються (продаються за
низькими цінами, або знищуються)
Подальше падіння виробництва поступово
припиняється
14.10.16

21. Депресія

21
Депресія
показники економічної динаміки
знаходяться в пригніченому стані:
(низькі ціни, високий рівень позикового
відсотка, зберігається масове безробіття)
визрівають передумови пожвавлення
виробництва
розширюється попит на
високопродуктивні засоби праці, які
будуть використані для оновлення
основного капіталу
14.10.16

22. Пожвавлення

22
Пожвавлення
росте попит на предмети виробничого і
невиробничого призначення
підвищуються ціни
росте заробітна плата
зростає купівельна спроможність населення
безробіття скорочується до мінімуму
знижується ставка позикового відсотка
збільшуються інвестиції
розширюється кредит
14.10.16

23. Результат пожвавлення виробництва у галузях І підрозділу

23
Результат пожвавлення
виробництва у галузях І
підрозділу
залучення до виробництва додаткових трудових
ресурсів
часткове скорочення безробіття
збільшення заробітної плати
розширення попиту на предмети споживання
Виникає необхідність оновлення основного капіталу
в галузях II підрозділу
14.10.16

24. Підйом

24
Підйом
Перехід до підйому починається завдяки оновленню
основного капіталу
Виробництво досягає передкризового рівня та
перебільшує його
Оновлені виробничі потужності І та ІІ підрозділу
починають активно функціонувати.
У фазі підйому формуються умови до
появи чергової кризи
14.10.16

25. Економічний цикл - єдність фаз руху виробництва

25
Економічний цикл - єдність фаз
руху виробництва
Капіталістичне відтворення здійснюється шляхом
проходження фаз, що послідовно змінюються
Перехід від однієї фази циклу до іншої готується
особливостями, внутрішньо властивими кожній фазі
Циклічний характер процесу відтворення є
об'єктивною закономірністю руху ринкової економіки.
14.10.16

26. Кризи - явище періодичне

26
Кризи - явище періодичне
Кризи наставали у 1836, 1847, 1857, 1866, 1873,
1882, 1900-1901 роках
Періодичність криз
Кризи виникали і повторювалися у період
капіталізму вільної конкуренції в середньому
через кожні 10 років
14.10.16

27. Кризи - результат крайнього загострення протиріч

27
Кризи - результат крайнього
загострення протиріч
Загострення накопичується поступово
Фактори, що сприяють частковому пом'якшенню
окремих протиріч:
конкуренція;
ринкові коливання цін навколо вартості;
коливання попиту і пропозиції:
внутрішньогалузевий і міжгалузевий рух капіталів;
динаміка позикового відсотка, курсів акцій і т. д.
Зазначені чинники не усувають, а лише послабляють
гостроту основного і інших протиріч розвиненої ринкової
економіки.
14.10.16

28. Чому кризи повторюються?

28
Чому кризи повторюються?
Матеріальною основою періодичності циклів і криз
є потреба масового оновлення основного капіталу
Початок 20-х століття періодичність оновлення
основного капіталу була 10-12 років
Із середини 20-го століття в умовах НТР частота
оновлення основного капіталу скоротилася до 5-6
років, що і впливає на періодичність криз
14.10.16

29. Висновки по другому питанню

29
Висновки по другому питанню
Економічний цикл включає такі фази, як криза,
депресія, пожвавлення та підйом (піднесення).
Фаза кризи характеризується падінням основних
економічних показників діяльності та збільшенням
безробіття.
У фазі депресії припиняється падіння виробництва
й формуються умови до пожвавлення ринку.
Перехід до пожвавлення та підйому здійснюється
завдяки оновленню основного капіталу.
14.10.16

30. 3 питання

30
3 питання
Види циклів і криз та характер їх впливу на
ринкову економіку
14.10.16

31. Види циклів

31
.
Малі цикли
Середні цикли (промислові цикли)
Цикли Кузнеця (будівельні цикли).
Тривалі цикли (довгі хвилі)
Теорія довгих хвиль Кондратьєва
Структурні кризи
Аграрні кризи
14.10.16

32. ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ — ПЕРІОДИЧНЕ ПОВТОРЕННЯ ПІДНЕСЕННЯ І СПАДУ В ЕКОНОМІЦІ


з/п
Назва циклу
1 Цикл Кітчина
Характерний
період
3 - 4 р.
2
Цикл Жюгляра
7 - 11 р.
3
Цикл Кузнеця
15 - 25 р.
4
Цикл Кондратьева
45 - 60 р.

33. Малі цикли (тривалість 3-4 роки)

33
Малі цикли (тривалість 3-4 роки)
Пов’язані з відновленням рівноваги між попитом і
пропозицією на ринку споживчих товарів
При дефіциті певної групи товарів відбувається
перепрофілювання виробництва і утворюється
пропорціональність
Нова структура господарства формується на основі
вже існуючих продуктивних сил
14.10.16

34. Середні цикли (промислові цикли)

34
Середні цикли (промислові
цикли)
Обумовлені:
потребою масового оновлення основного капіталу
через його старіння (моральне, фізичне)
зміною попиту на товари виробничого призначення
Впровадження та тиражування нових технологій
триває 8-12 років і здійснюється шляхом переливу
капіталів.
14.10.16

35. Цикли Кузнеця (будівельні цикли)

35
Цикли Кузнеця (будівельні
цикли)
Саймон Кузнець пов’язував періодичність
циклічних коливань зі старінням промислових
будівель і необхідністю їх оновлення
Тривалість циклів приблизно 20 років.
14.10.16

36. Теорія довгих хвиль М. Д. Кондратьєва

36
Теорія довгих хвиль М. Д.
Кондратьєва
цикли тривалістю 48 –55 років
Основна причина коливань у механізмі
нагромадження і розподілу капіталів, достатніх для
створення нових елементів інфраструктури
Дію основної причини посилюють чинники:
науково-технічний прогрес (значні технічні відкриття,
поява принципово нових технологій),
залучення нових країн у світові економічні зв’язки,
зміни у грошовому обігу.
14.10.16

37. Світові економічні коливання

37
Світові економічні коливання
14.10.16

38. Структурні кризи відносного надвиробництва, або недовиробництва

38
Структурні кризи
відносного надвиробництва, або недовиробництва
Викликані якісними змінами продуктивних сил, які
призводять до змін у технологічному способі
виробництва
Структурна криза не може бути подолана простим
переходом від падіння та депресії до пожвавлення і
підйому
Загальне економічне піднесення стимулює
загострення диспропорцій в економіці
Подолання структурних криз вимагає тривалого
часу та глибоку структурну перебудову економіки
14.10.16

39. Аграрні кризи

39
Аграрні кризи
Особливості аграрних криз:
- можуть не співпадати із промисловими кризами;
- охоплюють тільки аграрний сектор економіки;
- не мають циклічного характеру, обумовленого
оновленням основного капіталу;
- більш тривалі, ніж у промисловості.
14.10.16

40. Негативний вплив криз на економіку

40
Негативний вплив криз на економіку
система господарювання не адекватна потребам
розвитку виробництва
кризи значно гальмують виробництво та
економічний розвиток
загострюються соціальні протиріччя у суспільстві,
зокрема, протиріччя між працею і капіталом
значно погіршується положення широких мас
населення
14.10.16

41. Позитивний вплив криз на економіку

41
Позитивний вплив криз на економіку
Тимчасово вирішують назрілі протиріччя і усувають
окремі диспропорції, виступають необхідною умовою
нормалізації на певний час економічного життя.
Сприяють технічному переозброєнню виробництва.
14.10.16

42. Життєвий цикл технологічного укладу

42
Життєвий цикл технологічного
укладу
.
14.10.16

43. Зміна технологічних укладів

43
Зміна технологічних укладів
.
14.10.16

44. Економічні коливання

44
14.10.16

45. Економічні цикли

45
14.10.16

46.

46

47. ВИСНОВКИ

47
ВИСНОВКИ
Реалізація валового суспільного продукту при
капіталізмі супроводжується протиріччями, що
призводять до економічної нестабільності, яка
розв’язуються через економічні кризи
Матеріальною основою періодичності циклів і криз
є потреба масового оновлення основного капіталу
Цикли відрізняються за тривалістю та тими
процесами, які відбуваються в економіці протягом
циклу
14.10.16

48. Дякую за увагу!

48
.
14.10.16
English     Русский Rules