Лекція 1 Сутність та показники економічного зростання
Питання лекції:
Мета заняття:
1 питання
Взаємозв'язок теорій економічного зростання і економічного циклу
Способи визначення економічного зростання
Економічне зростання -
Чинники економічного зростання
Висновок по 1 питанню
2 питання
Риси екстенсивного економічного зростання
Риси інтенсивного економічного зростання
Види економічного прогресу
Висновки по 2 питанню
3 питання
Сэр Рой Форбс Харрод
Евсей Девід Дамар
Роберт Мертон Солоу
Висновки по 3 питанню
Конец занятия!
545.10K
Category: economicseconomics

Сутність та показники економічного зростання

1. Лекція 1 Сутність та показники економічного зростання

Змістовий модуль 2. Держава та макроекономічна
політика
1
ТЕМА 9. ЭКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
Лекція 1 Сутність та показники економічного
зростання
Розробив
к.е.н., доцент Макуха С.М.
03.04.2017
21:53

2. Питання лекції:

2
Питання лекції:
1. Сутність, показники та фактори
економічного зростання.
2.
Типи
економічного
зростання,
технічний прогрес і економічне зростання.
3. Загальна характеристика моделей
економічного зростання.
03.04.2017
21:53

3. Мета заняття:

3
Мета заняття:
вивчити сутність економічного зростання
та його цілі;
розкрити фактори та моделі економічного
зростання;
виявити
зв'язок
між
економічним
зростанням та економічним розвитком;
розкрити наслідки економічного зростання.
03.04.2017
21:53

4. 1 питання

4
1 питання
Сутність, показники та фактори економічного
зростання
03.04.2017
21:53

5. Взаємозв'язок теорій економічного зростання і економічного циклу

5
Взаємозв'язок теорій економічного
зростання і економічного циклу
.
y(t)
у
0
Час - t
- макроекономічна статика
- макроекономічна динаміка
03.04.2017
21:53

6. Способи визначення економічного зростання

6
.
збільшення за певний час реального ВВП (ЧВП,
ВНП, НД)
збільшення за певний час реального ВВП (ЧВП,
ВНП, НД) на душу населення.
03.04.2017
21:53

7. Економічне зростання -

7
Економічне зростання довготривале стійке збільшення масштабів
економіки без порушень рівноважного стану в
короткострокових періодах.
Вимірюється:
- темпом росту ВВП, ЧІП, ВНП, НД
- темпом приросту ВВП, ЧВП, ВНП, НД
03.04.2017
21:53

8.

8
Формули для розрахунку темпу
росту або темпу приросту
уt
уt yt 1
Тр
100%; Т пр
100%.
yt 1
yt 1
yt - національний дохід поточного року (t)
yt 1 - національний дохід минулого року (t - 1) ,
yt 1
-
03.04.2017
21:53

9.

9
Приклад
В В П1 920 млрд. грн.
Тр
В В П2 980 млрд. грн.
Т пр Т р 100%
В В П2
100%
В В П1
980
Тр
100% 106,5%
920
Т пр 106,5% 100% 6,5%
Т р , Т пр ?
03.04.2017
21:53

10.

10
Динаміка ВВП Украины з 2002 по 2016 рр.
Номинальный ВВП (в млн. грн.)
ВВП (в млн.USD)
2002
225810
2003
267344
+41534
+18.4%
50133
+7740
+18.3%
2004
345113
+77769
+29.1%
64883
+14750
+29.4%
2005
441452
+96339
+27.9%
86142
+21259
+32.8%
2006
544153
+102701
+23.3%
107753
+21611
+25.1%
2007
720731
+176578
+32.5%
142719
+34966
+32.5%
2008
948056
+227325
+31.5%
179992
+37273
+26.1%
2009
913345
-34711
-3.7%
117228
-62765
-34.9%
2010
1082569
+169224
+18.5%
136419
+19192
+16.4%
2011
1316600
+234031
+21.6%
163160
+26740
+19.6%
2012
1408889
+92289
+7.0%
175781
+12622
+7.7%
2013
1454931
+46042
+3.3%
183310
+7529
+4.3%
2014
1566728
+111797
+7.7%
131805
-51505
2015
1979458
42393
+412730
+26.3%
90615
-41190
-28.1%
03.04.2017
21:53
-31.3%

11.

11
Від чого залежить економічне
зростання?
- величини природних і трудових ресурсів в
економіці,
- обсягу основного капіталу,
- технологій, що застосовуються,
- величини сукупного попиту,
- міри мотивації до праці, залежної від
розподілу національного доходу та ін.
03.04.2017
21:53

12.

12
Форми збільшення
сукупного випуску товарів та послуг
До виробництва залучаються
раніше невикористані ресурси
Зрушується сама межа
виробничих можливостей
03.04.2017
21:53

13. Чинники економічного зростання

13
сукупної пропозиції
сукупного попиту
чинники розподілу
03.04.2017
21:53

14. Висновок по 1 питанню

14
Висновок по 1 питанню
1. Для збалансованого економічного
зростання
необхідно,
щоб
зберігалася
динамічна рівновага, коли темпи росту
сукупного попиту відповідають темпам росту
сукупної пропозиції.
03.04.2017
21:53

15. 2 питання

15
Типи економічного зростання, технічний прогрес і
економічне зростання
03.04.2017
21:53

16. Риси екстенсивного економічного зростання

16
Риси екстенсивного економічного
зростання
- відсутність росту ефективності використання
виробничих ресурсів,
- ріст числа працівників,
- збільшення обсягів капіталовкладень,
- ріст обсягу сировини, що споживається,
- незмінна структура продукції,
- нераціональне природокористування,
- неминучість криз в економіці.
03.04.2017
21:53

17. Риси інтенсивного економічного зростання

17
Риси інтенсивного економічного
зростання
- якісне вдосконалення чинників виробництва,
- прогрес в техніці та технології,
- підвищення кваліфікації робочої сили,
- режим економії ресурсів,
- енергозбереження,
- поліпшення організації виробництва і праці,
- раціональне природокористування,
- стійкий економічний розвиток.
03.04.2017
21:53

18. Види економічного прогресу

18
.
у
N
Нейтральний
Капиталозберегаючий
Трудозберігаючий
у
N
у
N
-
y
K
y
K
y
K
03.04.2017
21:53

19. Висновки по 2 питанню

19
Висновки по 2 питанню
1. Виділяють екстенсивний та інтенсивний типи
економічного зростання.
2. Історично первинним є екстенсивний тип
економічного зростання.
03.04.2017
21:53

20. 3 питання

20
3 питання
Загальна характеристика моделей
економічного зростання
03.04.2017
21:53

21.

21
1. Неокласична теорія економічного
зростання
- ціни факторів виробництва зберігають довгострокову
гнучкість;
- відбувається заміщення чинників виробництва
відповідно до зміни їх цін;
- зміна кількісного співвідношення між чинниками
виробництва, які використовуються.
Економіка стабільна і прагне до досягнення
повної зайнятості
03.04.2017
21:53

22.

22
2. Неокейнсіанська теорія економічного
зростання
Збільшення інвестиційних витрат в поточному періоді:
- збільшення поточного сукупного попиту
- розширення виробничих можливостей економіки
- збільшення сукупної пропозиції в майбутньому
03.04.2017
21:53

23. Сэр Рой Форбс Харрод

23
Сэр Рой Форбс Харрод
13 лютого 1900 р.
8 березня 1978 р.
03.04.2017
21:53

24. Евсей Девід Дамар

24
Евсей Девід Дамар
Представник економічної
школи неокейнсіанства
16 квітня 1914 р.
1 квітня 1997 р.
03.04.2017
21:53

25.

Функція Кобба-Дугласа
25
– залежність обсягу виробництва - Q від
факторів, які його створюють – витрат труда
(L) і капіталу (K).
Q A L K
де A – технологічний коефіцієнт,
- коефіцієнт еластичності по труду,
- коефіцієнт еластичності по капіталу
( ) 1 - демонстрирует постоянную отдачу
( ) 1 - отражает возрастающую отдачу
( ) 1 - отражает убывающую отдачу
03.04.2017
21:53

26. Роберт Мертон Солоу

26
Роберт Мертон Солоу
Американський економіст.
Лауреат Нобелевської премії
1987 г. «за фундаментальні
дослідження в галузі теорії
економічного зростання»
Народився: 23 серпня 1924 р. (90 років)
03.04.2017
21:53

27.

27
3. Неокласична модель економічного
зростання Р. Солоу
yt уt ( K t , N t ) K t N
1
t
.
Заощадження і інвестиції не є визначальними
чинниками економічного зростання
Сукупний попит змінюється на таку ж величину,
що і сукупна пропозиція
4/5 росту виробництва є наслідком технічного
прогресу
03.04.2017
21:53

28.

28
Недоліки економічного зростання
1. Сприяє забрудненню;
2. Не дозволяє вирішувати міжнародні і внутрішні
проблеми;
3. Засноване на технічному прогресі породжує
занепокоєння і невпевненість в завтрашньому дні у
багатьох найнятих робітників;
4. Означає індустріалізацію, масове виробництво,
яке не носить творчого характеру.
03.04.2017
21:53

29.

29
Переваги економічного зростання
1. Дозволяє більш повно задовольняти потреби
людей;
2. Надає
нові
можливості
для
здійснення
природоохоронних заходів;
3. Сприяє підвищенню прибутків малозабезпечених
категорій населення і досягненню більш
справедливого розподілу прибутків;
4. Зростання краще спаду.
03.04.2017
21:53

30. Висновки по 3 питанню

30
Висновки по 3 питанню
1. Дослідження підтверджують, що найбільш
важливим чинником економічного зростання є
капітал.
2. Економічне зростання здійснює позитивний
та негативний вплив на добробут.
03.04.2017
21:53

31. Конец занятия!

31
.
03.04.2017
21:53
English     Русский Rules