Мета заняття
1 питання
Дві концепції виміру суспільного продукту:
Звужувальна концепція виміру суспільного продукту
Розширювальна концепція виміру суспільного продукту
Системи макроекономічних показників:
Головні принципи побудови СНБ
Основні показники СНБ
Система національних рахунків
Висновки по 1 питанню
2 питання
Потокові показники
ВВП - сукупна ринкова вартість усіх кінцевих товарів та послуг, вироблених в поточному періоді на території країни
І. За доданою вартістю
ІІ. За витратами
ІІІ. За доходами
Показники запасів
Показники економічної кон’юнктури
Індекс людського розвитку
Індекс споживчих цін
Індекс споживчих цін (дефлятор) ВВП
Індекс споживчих цін
Динаміка ВВП України на душу населення
Висновки по 2 питанню
Дякую за увагу!
605.68K
Category: economicseconomics

Загальна характеристика макроекономічних показників

1.

Змістовий модуль 1. Агреговані показники. Кейнсіанська
модель макроекономіки
ТЕМА 2 МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ
Лекція 1 Загальна характеристика
макроекономічних показників
Розробив
к.е.н., доцент Макуха С.М.
03.04.2017
1

2.

Питання лекції
1. Теоретичні підходи до вимірювань в національній
економіці.
2. Система національних рахунків як інструмент
обґрунтування макроекономічних показників.
03.04.2017
2

3. Мета заняття

Вивчити сутність теоретичних підходів до
вимірювань в національній економіці.
Розкрити сутність системи національних
рахунків
як
інструменту
обґрунтування
макроекономічних показників.
03.04.2017
3

4. 1 питання

Теоретичні підходи до вимірювань в національній
економіці
03.04.2017
4

5. Дві концепції виміру суспільного продукту:

. Дві концепції виміру суспільного продукту:
Звужувальна
Розширювальна
03.04.2017
5

6. Звужувальна концепція виміру суспільного продукту

існує продуктивна і непродуктивна праця.
суспільний продукт створюється виключно у
сфері, де виробляють матеріальні блага
суспільний продукт не створюються у сфері
нематеріальних послуг
в економічній системі виділяють дві сфери –
виробничу і невиробничу
03.04.2017
6

7. Розширювальна концепція виміру суспільного продукту

до суспільного виробництва зараховуються як
матеріальні, так і нематеріальні блага і послуги
суспільне виробництво складається із двох сфер –
матеріального і нематеріального виробництва
продуктивною є праця в обох сферах
03.04.2017
7

8. Системи макроекономічних показників:

- система народногосподарського балансу
(СНБ)
- система національних рахунків (СНР)
Зараз абсолютна більшість країни
світу використовує систему
національних рахунків
03.04.2017
8

9. Головні принципи побудови СНБ

– продуктивною є праця лише у
виробничій сфері;
– суспільний продукт оцінюється через
натурально-речові і вартісні показники;
– суспільний продукт у вартісному виразі, як
правило, обчислюється з повторним рахунком;
– макроекономічні результати зводяться в
систему галузевих і міжгалузевих балансів,
03.04.2017
9

10. Основні показники СНБ

сукупний (валовий) суспільний продукт (у
натурально-речовому і вартісному виразах),
чистий продукт суспільства,
необхідний і додатковий продукт,
кінцевий продукт суспільства,
рівень цін,
процентна ставка,
рівень безробіття
03.04.2017
10

11. Система національних рахунків

— це система взаємопов’язаних показників, які
використовуються для опису та аналізу
найзагальніших результатів економічного
процесу на макрорівні
Вихідними показниками системи національних
рахунків є:
ВВП - валовий внутрішній продукт
ВНП - валовий національний продукт
У статистиці України форма національного
продукту (ВВП) була визначена з 1987 р.
03.04.2017
11

12. Висновки по 1 питанню

1. Система макроекономічних показників
побудована на підставі звужувальної та
розширювальної концепції
2. В основу побудови системи національних
показників покладені властиві їй принципи
03.04.2017
12

13. 2 питання

Основні показники системи національних
рахунків
03.04.2017
13

14.

Групи макроекономічних
показників
Потокові
показники
03.04.2017
Показники
запасів
Показники
економічної
кон’юнктури
14

15. Потокові показники

Валовий випуск - вартість всіх товарів і послуг,
вироблених у державі за рік. Включає кінцеві та
проміжні продукти і послуги
ВВП
Чистий внутрішній продукт (ЧВП)
Національний дохід
Особистий дохід
Використовуваний дохід
03.04.2017
15

16. ВВП - сукупна ринкова вартість усіх кінцевих товарів та послуг, вироблених в поточному періоді на території країни

Методи розрахунку ВВП
І. За доданою вартістю (виробничий метод
ІІ. За витратами (за методом кінцевого
використання)
ІІІ. За доходами (розподільчий метод)
03.04.2017
16

17. І. За доданою вартістю

ВВП = (ВВ – МВ) + (НП – С)
ВВ - валовий випуск товарів та послуг;
МВ – матеріальні витрати (проміжне споживання);
НП – непрямі податки;
С – субсидії.
03.04.2017
17

18. ІІ. За витратами

ВВП (Y) = С + І + G + NХ
С – кінцеві споживчі витрати населення;
І – валові приватні інвестиції в національну
економіку;
G – державні закупки товарів та послуг (управління,
електроенергія, оборона, освіта, охорона здоров’я
тощо);
NХ – сальдо експортно-імпортних операцій.
03.04.2017
18

19. ІІІ. За доходами

ВВП = W + P + I + R + А + T
W - заробітна плата найманих працівників;
P – прибутки підприємців;
I - проценти, що отримують власники грошового
капіталу;
R – рентні платежі;
А – амортизаційні відрахування;
T – непрямі податки.
03.04.2017
19

20. Показники запасів

1. Майно (активи)
Фінансові активи
Нефінансові активи
сума активів – національне багатство
2. Майнові права
03.04.2017
20

21. Показники економічної кон’юнктури

процентна ставка по позикам;
норма дохідності на капітал;
рівень інфляції;
рівень цін;
рівень безробіття;
рівень зайнятості
03.04.2017
21

22. Індекс людського розвитку

I лр
I д I ос I рж
3
Ід - індекс очікуваного довголіття;
Іос - індекс рівня освіти;
Ірж - індекс рівня життя.
03.04.2017
22

23. Індекс споживчих цін

Е.Лайспейреса (введений у 1864 році)
Ip
pq
p q
1
0
0
0
Р1 і Р0 - ціни відповідно в поточному і базовому періодах;
q0 - обсяг виробництва в базисному періоді.
pq
1 0
p0 q0
- вартість продукції реалізованої у базисному
(попередньому) періоді за цінами звітного
періоду
03.04.2017
- фактична вартість продукції у базисному
періоді
23

24. Індекс споживчих цін (дефлятор) ВВП

Пааше
Номінальни йВВП
ДефляторВВ П
РеальнийВВ П
Ip
pq
p q
1 1
0 0
pq
1 1 - фактична вартість продукції звітного періоду;
p q
0 1
03.04.2017
- вартість товарів реалізованих у звітному
періоді за цінами базисного періоду.
24

25. Індекс споживчих цін

Індекс Фішера – є середнє геометричне значення
індексів Ласпейреса і Пааше
Iф I л Iп
03.04.2017
25

26.

Динаміка ВВП України
Номинальный ВВП (в млн.грн.)
ВВП (в млн.USD)
2002
225810
2003
2004
267344
345113
+41534
+77769
+18.4%
+29.1%
50133
64883
+7740
+14750
+18.3%
+29.4%
2005
2006
441452
544153
+96339
+102701
+27.9%
+23.3%
86142
107753
+21259
+21611
+32.8%
+25.1%
2007
2008
720731
948056
+176578
+227325
+32.5%
+31.5%
142719
179992
+34966
+37273
+32.5%
+26.1%
2009
2010
913345
1082569
-34711
+169224
-3.7%
+18.5%
117228
136419
-62765
+19192
-34.9%
+16.4%
2011
2012
1316600
1408889
+234031
+92289
+21.6%
+7.0%
163160
175781
+26740
+12622
+19.6%
+7.7%
2013
2014
2015
1454931
1566728
1979458
+46042
+111797
+412730
+3.3%
+7.7%
+26.3%
183310
131805
90615
+7529
-51505
-41190
+4.3%
-28.1%
-31.3%
03.04.2017
42393
26

27. Динаміка ВВП України на душу населення

Номинальный ВВП (в грн.)
на душу населения
ВВП (в USD)
на душу населения
Население
(тыс.) *
2002
4681,9
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
5591,5
7272,9
9371,6
11630,2
15496,5
20494,9
19832,3
23600,4
28813,9
30912,5
31988,7
35834,0
+909.5
+1681.5
+2098.7
+2258.6
+3866.2
+4998.4
-662.5
+3768.1
+5213.4
+2098.6
+1076.2
+3845.3
+19.4%
+30.1%
+28.9%
+24.1%
+33.2%
+32.3%
-3.2%
+19.0%
+22.1%
+7.3%
+3.5%
+12.0%
1048,5
1367,4
1828,7
2303,0
3068,6
3891,0
2545,5
2974,0
3570,8
3856,8
4030,3
3014,6
+169.6
+318.8
+461.4
+474.3
+765.6
+822.4
-1345.6
+428.5
+596.8
+286.1
+173.5
-1015.7
+19.3%
+30.4%
+33.7%
+25.9%
+33.2%
+26.8%
-34.6%
+16.8%
+20.1%
+8.0%
+4.5%
-25.2%
47813.0
47451.6
47105.2
46787.8
46509.4
46258.2
46053.3
45870.7
45693.3
45576.7
45482.7
43721.8
2015
46210,2
+10376.1
+29.0%
2115,4
-899.2
-29.8%
42836.0
03.04.2017
879,0
48230.3
27

28. Висновки по 2 питанню

1.
У
системі
національних
рахунків
використовуються три групи показників.
2. Останнім часом в макроекономічному аналізі
використовується показник - індекс людського
розвитку
03.04.2017
28

29. Дякую за увагу!

03.04.2017
29
English     Русский Rules