3.09M
Category: economicseconomics

Макроекономічні показники в системі національних рахунків

1.

2.

Актуальність: Макроекономіка – є дуже важливою наукою.
Розглядає проблеми зайнятості; величину виробленого
національного доходу; динаміку ділового циклу; природу
інфляції; світове господарство; економічне зростання.
Мета: Викласти основний теоретичний матеріал: основні
визначення, види, методи, об’єкти, суб’єкти
макроекономічних показників в СНР.
Задання: Пізнання основних визначень, видів , та методів,
обю’єктів у системі макроекономічних показників. Навчитись
розраховувати ВВП, та інші макроекономічні показники.

3.

Система національних рахунків у відповідності з
міжнародним стандартом включає ряд взаємопов'язаних
між собою макроекономічних показників. На макрорівні
об'єднує найважливіші економічні показники, визначає
найбільш суттєві зв'язки між ними, і на цій основі
здійснюються аналітичні розрахунки, які забезпечують
зміни макроекономічних пропорцій, враховують вплив
різних факторів на соціально-економічні процеси та
визначають можливості управління ними.
До макроекономічних показників відносяться:
валовий сукупний продукт, національний доход, валовий
національний продукт, валовий внутрішній продукт,
чистий національний продукт, національний доход,
особистий доход, використаний доход.

4.

ПЛАН:
1.Система національних рахунків (СНР) як нормативна
база макроекономічних рахунків.
2.Національний обсяг виробництва (ВВП) та методи
його вимірювання.
3.Взаємозв’язок макроекономічних показників у
зведених рахунках
4.Номінальний та реальний ВВП. Дефлятор та індекси
цін.

5.

Система національних рахунків (СНР) —
це система взаємопов'язаних показників і
класифікацій,
які
використовуються
для
описування
та
аналізу
найзагальніших
результатів та аспектів економічного процесу на
макрорівні.
СНР містить інформацію про:
-всі господарські суб’єкти, які беруть участь в економічному
процесі;
-всі економічні операції;
-всі економічні активи і пасиви, які формують національне
багатство.

6.

I етап – 30-50 рр. – баланс народного
господарства
II етап – 50 -60 рр. у світі існувало 2 системи :
1. СНР в капітальних країнах
2. Баланс народного господарства у соціальних
країнах.
III етап – 70 рр. з травня 1992р. Указом
президента України в Україні впроваджується
система макроекономічних показників СНР.

7.

8.

Валовий внутрішній продукт – це сукупна ринкова вартість
кінцевих товарів та послуг, вироблених підприємствами, організаціями та
установами в поточному періоді на економічній території країни.
Для обчислення ВВП використовують
три методи розрахунку
- Виробничий метод
- Метод кінцевого використання (за витратами)
- Розподільчий метод (за доходами).

9.

ВВ — валовий випуск окремих галузей;
МВ — матеріальні витрати окремих галузей;
ПП — продуктові податки;
С — субсидії;
(ПП – С) — чисті продуктові податки.

10.

С — споживчі витрати домашніх господарств, тобто населення;
І — валові приватні внутрішні інвестиції;
G — державні закупки товарів і послуг з метою задоволення
загальносуспільних потреб;
NX — чистий експорт, тобто різниця між експортом і імпортом
товарів та послуг (NX = Е - Z).

11.

W - заробітна плата
P - прибуток
Tн- непрямі податки
I - відсоткова ставка
R - рентні платежі
A - амортизація

12.

ВВП
ЧВП
НД
Тr
ОД
ОДР

13.

Валовий внутрішній продукт (Gross domestic product) — ВВП
(GDP);
Валовий національний дохід (Gross national income) — ВНД
(GNI);
Чистий внутрішній продукт (Pure domestic product) — ЧВП (PDP);
Національний дохід (National incom) — НД (NI);
Особистий дохід (Personal income) — ОД (PI);
Особистий дохід у розпорядженні (Personal disposable income)
ОДР (PDI).

14.

15.

На основі ВВПр обчислюється темп зростання фізичного
обсягу виробництва (Тз) і темп його приросту (Тц):

16.

НД

17.

Номінальний ВВП (ВВПН)— це показник загального
обсягу виробництва, який обчислюється в поточних цінах,
тобто в фактичних цінах даного року.
Реальний ВВП (ВВПр) — це показник загального обсягу
виробництва, який обчислюється в базових цінах, тобто в
цінах року, який приймається за базу. Такий рік називають
базовим. Реальний ВВП не враховує зміну рівня цін.

18.

Індекс цін - відносний показник у коефіцієнтах або
відсотках, який характеризує зміну цін у часі (індекс
динаміки) або у просторі (територіальний індекс).
Сучасна економічна наука виділяє 4 індекси цін:
Індекс цін Ласпейреса;
Індекс споживчих цін;
Індекс Пааше;
Індекс Фішера.

19.

Індекс цін Ласпейреса – показує, як
зміниться ціна за два періоди по
відношенню до структури виробництва
базового року.

20.

Індекс споживчих цін - показує, як
змінилась ціна на товар чи послугу, що
входять до споживчого кошику.

21.

Індекс Пааше – показує, як змінилась
ціна за 2 періоди до поточного.

22.

Індекс Фішера – середнє геометричне
індексу Ласпейреса.

23.

Дефлятор - (Англ. deflator) - індекс цін, який
використовується при перерахунку поточних
вартісних показників у постійні ціни.
Застосовується для усунення впливу змін цін при
визначенні динаміки фізичного обсягу вартісних
показників, їх переоцінки і перерахунку.

24.

Використання СНР для макроекономічного
аналізу та прогнозування дає можливість: вивчити
темпи економічного зростання та коливання
економічної кон'юнктури, а також галузеву
структуру економіки та її зміни за той чи інший
період; проаналізувати структуру використання
ВВП на кінцеве споживання, валове
нагромадження, чистий експорт.

25.

1.Артемова Л., Назарова А. Аналіз учета капитала в системе
национальных счетов // Экономист. – 1999. – № 2. – с. 82-94.
2. Базилевич В.Д. Макроекономіка: Навч. посіб.– К.: КДТЕУ, 1995. –
Розд.1.
3. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Навч. посіб.– К.:
Атака, 2002. – С. 25-38.
4. Економічна теорія: Макро- та мікроекономіка. Навчальний
посібник. /За ред. З.Ватаманюка, С.Панчишина.- Львів: Інтереко, 1998
English     Русский Rules