Макроекономічні показники та їх вимір
Контрольні питання
1. Система національних рахунків (СНР) та оцінка макроекономічних результатів. Поняття «резидент економіки»
Дві основні концепції визначення макроекономічних результатів
Баланс народного господарства (народногосподарський баланс)
Дві основні форми вимірювання макроекономічних результатів (звужувальна концепція)
Основні методичні принципи розширювальної концепції
Система національних рахунків (СНР) – це система взаємопов'язаних показників і класифікацій, які використовуються для
Основні показники СНР
Імпутування – включення у вартість макроекономічного показника суми витрат на товари (роботи, послуги), що були надані але не
Резиденти економіки
Інституційні одиниці – сукупність резидентів країни (економічних одиниць), що можуть володіти активами та брати на себе певні
Переваги СНР
2. Принципи та методи розрахунку ВВП
Валовий внутрішній продукт
Основні методи розрахунку ВВП
Розрахунок ВВП (Y) “виробничим методом”
Розрахунок ВВП (Y) “методом витрат”
Розрахунок ВВП (Y) “методом витрат”
До складу ВВП (Y) не включаються:
Розрахунок ВВП (Y) “методом доходів”
Недоліки ВВП
Валовий національний продукт (ВНП)
3. Інші показники СНР та взаємозв’язок між ними
Чистий внутрішній продукт (ЧВП)
Валовий національний дохід (ВНД) – сукупний дохід в економіці, який отримують власники факторів виробництва (праці, капіталу,
Валовий національній дохід (ВНД) = ЧВП – чисті непрямі податки на бізнес
Особистий дохід (ОД)
Використовуваний дохід (ВД)
Структура розподілу ВД
Національне багатство
Індекс людського розвитку (Махбуб-уль-Хак, Сен Амарт‘я, 1990)
Індекс глобалізації (KOF Index of Globalization, Швейцарський економічний інститут , 2002 рік)
4. Номінальні та реальні величини. Цінові індекси
Вимірювання ВВП: методичні аспекти
Вимірювання ВВП: методичні аспекти
Вимірювання ВВП: методичні аспекти (номінальний і реальний ВВП)
Вимірювання ВВП: методичні аспекти
Вимірювання ВВП: методичні аспекти. Інфлювання та дефлювання номінального ВВП
Вимірювання ВВП: методичні аспекти. Інфлювання та дефлювання номінального ВВП
Вимірювання ВВП: методичні аспекти. Індекс Ласпейреса
Різниця між дефлятором та індексом споживчих цін
Вимірювання ВВП: методичні аспекти. Індекс Ласпейреса (індекс споживчих цін)
Вимірювання ВВП: методичні аспекти. Індекс Пааше (дефлятор)
Вимірювання ВВП: методичні аспекти. Індекс Фішера
1.76M
Category: economicseconomics

Макроекономічні показники та їх вимір

1. Макроекономічні показники та їх вимір

Возьний Казимир Зіновійович
к.е.н., доцент

2.

3. Контрольні питання

1. Система національних рахунків (СНР) та
оцінка
макроекономічних
результатів.
Поняття «резидент економіки».
2. Принципи та методи розрахунку ВВП.
3.
Додаткові
показники
СНР
та
взаємозв’язок між ними.
4. Номінальні та реальні величини. Цінові
індекси.

4. 1. Система національних рахунків (СНР) та оцінка макроекономічних результатів. Поняття «резидент економіки»

5. Дві основні концепції визначення макроекономічних результатів

• Звужувальна;
• Розширювальна.

6. Баланс народного господарства (народногосподарський баланс)

7. Дві основні форми вимірювання макроекономічних результатів (звужувальна концепція)

• натурально-речова (ССП
(ВСП)=ФЗ+ФС+ФН);
• вартісна (ССП (ВСП) =
C+(v+m)).

8. Основні методичні принципи розширювальної концепції

• продуктивною є будь-яка праця, що приносить
дохід в тому числі і праця результатом якої є
нематеріальні послуги;
• процеси виробництва, розподілу, обміну і
споживання
є
взаємопов’язаними
компонентами єдиного процесу суспільного
відтворення;
• загальносуспільна величина витрат є рівною
величині доходів;
• показники обчислюються лише у вартісній
формі і не мають повторного рахунку.

9. Система національних рахунків (СНР) – це система взаємопов'язаних показників і класифікацій, які використовуються для

описування
та
аналізу
найзагальніших
результатів
і
аспектів
економічного
процесу
на
макрорівні

10. Основні показники СНР

• Валовий внутрішній продукт (ВВП);
• Валовий
національний
продукт
(ВНП або ВНД з 1993 року);
• Національний дохід (НД).

11. Імпутування – включення у вартість макроекономічного показника суми витрат на товари (роботи, послуги), що були надані але не

мали товарної
форми (не продавалася)

12. Резиденти економіки

• Фізичні особи, що проживають на
території країни більше року незалежно
від громадянства (за винятком туристів,
сезонних робітників і дипломатів);
• Юридичні особи (фірми, підприємства),
що зареєстровані на території країни та
здійснюють
виробничу
діяльність,
незалежно від форми власності;
• Органи державної влади.

13. Інституційні одиниці – сукупність резидентів країни (економічних одиниць), що можуть володіти активами та брати на себе певні

економічні зобов'язання

14. Переваги СНР

• Відсутність
проблеми
“подвійного
рахунку”;
• Можливість об'єктивної динамічної
оцінки розвитку економічної системи;
• Можливість здійснення порівняльного
аналізу
діяльності
національних
економік у різні періоди часу;
• Можливість комплексної оцінки стану
та тенденцій глобальної економіки

15.

1. Перейдіть за посиланням:
Kahoot.it
Або скачайте додаток на смартфон
Kahoot!
2. Введіть Game PIN
3. Введіть Nickname
4. Навчайтеся граючись!

16. 2. Принципи та методи розрахунку ВВП

17. Валовий внутрішній продукт

ВВП – уся сума доданої вартості, що
створена
факторами
виробництва
внутрішніми
щодо
даної
країни
незалежно від того, чи належать вони
національному капіталу

18. Основні методи розрахунку ВВП

• за виробленою продукцією (виробничий
метод);
• за
витратами
(метод
кінцевого
використання);
• за доходами (розподільний метод).

19. Розрахунок ВВП (Y) “виробничим методом”

Стадія
Назва
виробництва товару
Тип
Реалізаційна Порядок Додана
продукту
ціна
обчислення вартість
1
2
3
Ферма
шерсть проміжний
Фабрика по
виробництву тканина проміжний
тканин
Швейна
костюм проміжний
фабрика
Гуртова
костюм проміжний
торгівля
Роздрібна
костюм кінцевий
торгівля
Разом
4
60
5
60
6
60
100
100-60
40
125
125-100
25
175
175-125
50
250
250-175
75
710
Х
250

20. Розрахунок ВВП (Y) “методом витрат”

• споживання домашніх господарств (С);
• інвестиції підприємств (І);
• державні закупівлі товарів і послуг (G);
• чистий експорт (різниця між тим, що
іноземці сплачують нам і тим, що ми
сплачуємо іноземцям) (X).

21. Розрахунок ВВП (Y) “методом витрат”

Y C I G X

22. До складу ВВП (Y) не включаються:

• Перепродаж товарів;
• Чисто фінансові операції (державні та
приватні
трансфертні
виплати,
операції з цінними паперами).

23. Розрахунок ВВП (Y) “методом доходів”

• Заробітна плата;
• Процент;
• Прибуток;
• Рента;
• Амортизація;
• Непрямі податки держави (податок на
додану вартість, акцизи, мито,
ліцензійні платежі та ін. ) .

24. Недоліки ВВП

• “Прикрашає” економічну дійсність бо включає
амортизацію;
• Не враховує продукту тіньової економіки;
• Не враховує шкідливих викидів і забруднення;
• Окремі товари (послуги) включені у ВВП
(видалення зуба) не підвищують рівень
задоволеності людей;
• Облік товарів (послуг) зі знижкою;
• Облік товарів, що не мають ринкової ціни.

25. Валовий національний продукт (ВНП)

ВНП = ВВП + Сальдо первинних
доходів, отриманих з-за кордону або
переданих за кордон

26.

27. 3. Інші показники СНР та взаємозв’язок між ними

28. Чистий внутрішній продукт (ЧВП)

• ЧВП – величина ВВП, зменшена на
вартість спожитого капіталу, тобто
на суму амортизаційних відрахувань

29. Валовий національний дохід (ВНД) – сукупний дохід в економіці, який отримують власники факторів виробництва (праці, капіталу,

землі)

30. Валовий національній дохід (ВНД) = ЧВП – чисті непрямі податки на бізнес

31. Особистий дохід (ОД)

ОД – різниця між НД (разом з
трансфертними
платежами)
та
сумою податків на соціальне
страхування, податку на доходи
підприємств а також прибутку, що
використовується для розширення
виробництва

32. Використовуваний дохід (ВД)

ВД = ОД – прибутковий податок –
неподаткові платежі державі

33. Структура розподілу ВД

Споживчі витрати – сума витрат на
закупівлю предметів споживання.
Особисті заощадження – частина
особистого
доходу,
що
використовується для нагромадження
багатства.

34. Національне багатство

природні ресурси;
духовні та культурні цінності;
національне майно.

35. Індекс людського розвитку (Махбуб-уль-Хак, Сен Амарт‘я, 1990)

•Очікувана тривалість життя;
•Рівень грамотності населення;
•Рівень життя (ВНД на душу
населення за ПКС).

36. Індекс глобалізації (KOF Index of Globalization, Швейцарський економічний інститут , 2002 рік)

24 показники у 3 групах:
•Економічні (36%);
•Соціальні (39%);
•Політичні (25%).

37. 4. Номінальні та реальні величини. Цінові індекси

38. Вимірювання ВВП: методичні аспекти

• Поточні ціни
• Базові ціни

39. Вимірювання ВВП: методичні аспекти

• Номінальний
ВВП

це
обсяг
виробництва, який вимірюється в
поточних цінах;
• Реальний ВВП – це обсяг виробництва,
який вимірюється в сталих (базових,
незмінних) цінах;

40. Вимірювання ВВП: методичні аспекти (номінальний і реальний ВВП)

ВВП н pn * qn
ВВП р p0 * qn

41. Вимірювання ВВП: методичні аспекти

• Реальний ВВП = Номінальний ВВП /
Індекс цін (Ір)

42. Вимірювання ВВП: методичні аспекти. Інфлювання та дефлювання номінального ВВП

• Ір < 1 – інфлювання номінального
ВВП (збільшення);
• Ір > 1 – дефлювання номінального
ВВП (зменшення).

43. Вимірювання ВВП: методичні аспекти. Інфлювання та дефлювання номінального ВВП

• Індекс Ласпейреса (елімінують
базисні показники);
• Індекс Пааше (елімінують
звітні показники);
• Індекс Фішера.

44. Вимірювання ВВП: методичні аспекти. Індекс Ласпейреса

I
L
p
p *q
p *q
1
0
0
0

45. Різниця між дефлятором та індексом споживчих цін

• Споживчий кошик;
• Споживчий набір товарівпредставників.

46. Вимірювання ВВП: методичні аспекти. Індекс Ласпейреса (індекс споживчих цін)

I
L
p
p *q
p *q
1
0
0
0

47. Вимірювання ВВП: методичні аспекти. Індекс Пааше (дефлятор)

I
P
p
p
*
q
1 1
p
*
q
0 1

48. Вимірювання ВВП: методичні аспекти. Індекс Фішера

p *q p *q
I I *I
*
p *q p *q
F
p
L
p
P
p
1
0
1
1
0
0
0
1
English     Русский Rules