Питання лекції:
Мета заняття:
1 питання
Макроекономічні теорії
Головне питання будь-якої економічної теорії:
Стани механізму ринкового саморегулювання
Жан-Батіст Сей
ЗАКОН СЭЯ
Висновки по 1 питанню:
2 питання
Класична модель макроекономічної рівноваги
Обсяг виробництва = Доходи в суспільстві
Заощадження та інвестиції
Класична модель макрорівноваги передбачає:
Висновки по 2 питанню
3 питання
Ринок робочої сили
Виробнича функція
Грошовий ринок
Пропозиція грошей і сукупний попит
Висновок по 3 питанню
4 питання
Кількісна теорія грошей
Рівняння макроекономічної моделі
Рівняння макроекономічної моделі
Висновки по 4 питанню
Дякую за увагу!
518.29K
Category: economicseconomics

Класична макроекономічна модель

1.

Змістовий модуль 1. Агреговані показники. Кейнсіанська
модель макроекономіки
ТЕМА 3. КЛАСИЧНА І КЕЙНСІАНСЬКА
МАКРОЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ
Лекція 1. Класична макроекономічна модель
Розробив
к.е.н., доцент Макуха С.М.
03.04.2017 22:01
1

2. Питання лекції:

1. Сутність класичної теорії, закон Ж.Б.Сея.
2. Класична модель макроекономічної рівноваги
3. Ринки ресурсів у класичній макроекономічній
моделі.
4. Класична теорія грошей і модель загальної
рівноваги
03.04.2017 22:01
2

3. Мета заняття:

вивчити сутність класичної теорії та зміст
закону Ж.Б.Сея.
Розкрити сутність та значення для
макроекономічної моделі заощаджень, інвестицій
та норми процента.
03.04.2017 22:01
3

4. 1 питання

Сутність класичної теорії, закон Сея.
03.04.2017 22:01
4

5. Макроекономічні теорії

класична,
кейнсіанська,
монетаристська,
теорія економіки пропозиції,
теорія раціональних очікувань.
За допомогою яких механізмів в економіці
забезпечується повна зайнятість (повне використання
наявних ресурсів)?
03.04.2017 22:01
5

6. Головне питання будь-якої економічної теорії:

за допомогою яких механізмів в
економіці забезпечується повна
зайнятість (повне використання
наявних ресурсів)
Прихильники класичної теорії вважають, що ринковий
механізм здатний автоматично забезпечувати повну
зайнятість без державного втручання в економіку
03.04.2017 22:01
6

7. Стани механізму ринкового саморегулювання

величина сукупних витрат є недостатньою для
виробництва потенційного ВВП;
заощадження здійснюють дестабілізуючий вплив
на рівновагу між доходами і витратами;
регулюючий потенціал цін і зарплати.
03.04.2017 22:01
7

8. Жан-Батіст Сей

У 1828 — 1829 pp. Видав
працю «Повний курс
практичної політичної
економії», у якій відстоював
ідеї економіки, яка ґрунтується
на принципах економічного
лібералізму та невтручання з
зовні
Народився 5 січня 1767 р.
Помер 15 листопада 1832 р.
03.04.2017 22:01
8

9. ЗАКОН СЭЯ

- пропозиція і попит кількісно співпадають один з
одним. В процесі виробництва створюється дохід,
рівний виробленій продукції, тому проблеми
реалізації не існує.
03.04.2017 22:01
9

10. Висновки по 1 питанню:

1. Згідно з класичною теорією механізм
відсоткової ставки, гнучких товарних і ресурсних
цін надає ринку здатність автоматично підтримувати
повну зайнятість в економіці.
2. Класична теорія виключає необхідність
втручання держави в економіку.
03.04.2017 22:01
10

11. 2 питання

Класична модель макроекономічної рівноваги
03.04.2017 22:01
11

12. Класична модель макроекономічної рівноваги

класична економіка не потребує державного
втручання;
рівновага встановлюється в результаті взаємодії
ринків ресурсів, товарів, грошей та заощаджень;
вихідним у встановленні рівноваги є ринок ресурсів;
завдяки цінам відбувається автоматичне
регулювання та збалансування ринку;
ситуація, коли рівень сукупних видатків недостатній
для закупки продукції неможлива;
03.04.2017 22:01
12

13.

Класична модель макроекономічної рівноваги
за спадом сукупного попиту відбудеться спад
виробництва, що стабілізує економічну систему;
грошовий
ринок гарантує рівність інвестицій і
заощаджень та повну зайнятість ресурсів;
можливе лише добровільне безробіття в рамках її
природного рівня;
динаміку заощаджень та інвестицій визначає ставка
процента. Ріст заощаджень призводить до зниження цін
кредиту, що забезпечує ріст інвестицій.
03.04.2017 22:01
13

14. Обсяг виробництва = Доходи в суспільстві

Якщо сукупний дохід - Y,
а сукупні витрати - Е, то
Y=Е
Y
=C+S
Е = С + І
сукупні витрати – Е
заощадження – S
споживчі витрати - С
інвестиції - І
C+S = C+I
S=І
03.04.2017 22:01
14

15. Заощадження та інвестиції

Заощадження – зростаюча функція від
банківського відсотка
Інвестиції – спадна функція від банківського
відсотка
Парадокс заощаджень: якщо під час рецесії всі
почнуть заощаджувати, то сукупний попит зменшиться,
що потягне за собою зменшення зарплат і, як наслідок,
зменшення заощаджень.
03.04.2017 22:01
15

16. Класична модель макрорівноваги передбачає:

а). Абсолютну еластичність заробітної плати і цін.
б). Висунення на перший план сукупної пропозиції в
якості двигуна економічного зростання.
в). Здатність ринкового механізму до збалансування
сукупного попиту та сукупної пропозиції.
г). Постійно діючу тенденцію до співпадіння обсягу
сукупної пропозиції і потенційних можливостей
економіки.
03.04.2017 22:01
16

17.

Інструменти макроекономічного
саморегулювання
реальна заробітна плата
як чинник ринку
робочої сили
загальний рівень цін як
чинник попиту на ринку
товарів
ставка процента як
чинник розподілу
сукупного попиту
03.04.2017 22:01
17

18. Висновки по 2 питанню

1. З погляду неокласиків, ринковий механізм
підтримує рівновагу в економіці без втручання
держави.
2. Механізм підтримки рівноваги включає гнучкість
ставки відсотку, еластичність цін і заробітної плати.
03.04.2017 22:01
18

19. 3 питання

Ринки ресурсів у класичній
макроекономічній моделі
03.04.2017 22:01
19

20. Ринок робочої сили

Nd - попит на працю
Ns – пропозиція праці
W - номінальна заробітна
w
Nd
Ns
E
плата
W* - рівноважний рівень
зайнятості
N* - рівноважний рівень
заробітної плати
W*
0
N*
N
03.04.2017 22:01
20

21. Виробнича функція

у(N) > 0 і у(N) < 0
У - обсяг національного
y
виробництва
y=y (N)
0
L
03.04.2017 22:01
21

22. Грошовий ринок

I – інвестиції
S – заощадження
i
I
S
E
при S = I закон Сэя
виконується
при S > 0 yd ys. закон Сэя
не виконується
i*
0
I*, S*
I,S
03.04.2017 22:01
22

23. Пропозиція грошей і сукупний попит

АS
Р
Р3
Р2
AD3
Р1
AD2
AD1
0
y
y
03.04.2017 22:01
23

24. Висновок по 3 питанню

1. Класичну модель як певну цілісність можна
представити у вигляді послідовно зв’язаних
графіків
- ринку ресурсів,
- виробничої функції,
- ринку грошей,
- ринку товарів,
- ринку заощаджень (інвестицій).
03.04.2017 22:01
24

25. 4 питання

Класична теорія грошей і модель загальної
рівноваги
03.04.2017 22:01
25

26. Кількісна теорія грошей

М - кількість грошей в обігу;
V - швидкість обертання
Рівняння обміну або
рівняння Фішера
MV = PY
Рівняння Кембриджської
школи
M = kPY
грошової одиниці;
Р - загальний рівень цін;
Y - реальний обсяг
продукції;
k - коефіцієнт переваги
ліквідності.
(вказує на долю доходу, яку
господарюючі суб'єкти
вважають зберігати у
грошовій формі)
k = 1/V
03.04.2017 22:01
26

27. Рівняння макроекономічної моделі

Характеризують реальні відтворювальні потоки
y = y(N) - агрегована виробнича функція;
Ns = Ns (w) - функція пропозиції праці;
dy/dN = W/P - рівноважний попит на працю з
боку бізнесу;
03.04.2017 22:01
27

28. Рівняння макроекономічної моделі

Характеризують грошові потоки
S = S (i) - функція заощаджень;
I = I (i) - функція інвестицій;
S = I - умова рівноваги на ринку благ;
M = kPY - рівняння Кембриджської школи.
03.04.2017 22:01
28

29. Висновки по 4 питанню

1. Макроекономічна система функціонує автоматично
так, щоб зробити максимальну кількість продукції і
забезпечити повну зайнятість.
2. Прихильники
класичної
теорії
виступають
за
мінімально можливе втручання держави в економіку.
3. Критики класичної теорії відмічають серйозні її
недоліки.
03.04.2017 22:01
29

30. Дякую за увагу!

English     Русский Rules