ТЕМА 6. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ: ЦИКЛІЧНІСТЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, БЕЗРОБІТТЯ ТА ІНФЛЯЦІЯ.
Питання лекції
Мета заняття:
1 питання
Темп інфляції
Інфляція в Україні
ТЕОРІЯ “ІНФЛЯЦІЇ ПОПИТУ”
Інфляція попиту
Теорія “інфляції витрат”
Чинники інфляції внутрішні
Чинники інфляції зовнішні
Види інфляції
Ставка відсотку темп інфляції менше 3%
Ставка відсотку темп інфляції більше 3%
ВИСНОВКИ ПО 1 ПИТАННЮ
2 питання
Негативні наслідки інфляції
Антиінфляційна політика -
Висновки по другому питанню
Кінець заняття!
746.67K
Category: economicseconomics

Інфляція: суть, причини та соціально-економічні наслідки

1. ТЕМА 6. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ: ЦИКЛІЧНІСТЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, БЕЗРОБІТТЯ ТА ІНФЛЯЦІЯ.

Змістовий модуль 2. Держава та макроекономічна
політика
Розробив: к.е.н., доцент Макуха С.М.

2. Питання лекції

1. Інфляція: суть, причини походження та види.
2. Соціально-економічні наслідки інфляції
антиінфляційна політика держави.
03.04.2017 21:57
та
2

3. Мета заняття:

Розкрити поняття інфляції та її типи, сутність
інфляції попиту, інфляції пропозиції та їх графічне
зображення.
Вивчити соціально-економічні наслідки інфляції,
взаємозв’язок інфляції та безробіття, сутність кривої
Філліпса.
З’ясувати сутність антиінфляційної політики.
03.04.2017 21:57
3

4. 1 питання

Інфляція: суть, причини походження та види
03.04.2017 21:57
4

5.

Інфляція (лат. вздуття) – знецінення грошей, яке
супроводжується порушенням законів грошового обігу
та втратою грошима усіх, або частини своїх функцій.
Індекс інфляції, або, що то ж саме, індекс споживчих
цін — показник, що характеризує зміни загального рівня цін
на товари та послуги, які придбає населення для
безпосереднього використання
03.04.2017 21:57
5

6. Темп інфляції

P
P
It I
p
I t 1
p
p
t 1
100%
t - поточний період
t - 1 - минулий період.
03.04.2017 21:57
6

7. Інфляція в Україні

Індекс цін виробників
Рік
%
2010
118,8
2011
114,1
2012
100,4
2013
101,7
2014
131,7
2015
125,5
2016
135,8
Індекс споживчих цін
Рік 2010 2011
% 109,1 104,6
2012 2013 2014 2015 2016
99,8 100,5 124,9 143,3 112,4
03.04.2017 21:57
7

8. ТЕОРІЯ “ІНФЛЯЦІЇ ПОПИТУ”

започаткована Дж. Кейнсом
причиною інфляції вважається перевищення попиту
над пропозицією товарів (“інфляційний розрив”)
чинники інфляції можуть бути як на стороні пропозиції,
так і попиту
03.04.2017 21:57
8

9. Інфляція попиту

.
Р
AS
P3
P2
Е
AD3
AD2
P1
AD1
0
Уf
у, N
9
03.04.2017 21:57

10. Теорія “інфляції витрат”

виникла
внаслідок
подальшого
розвитку
кейнсіанської ідеї “негрошового” механізму інфляції
03.04.2017 21:57
10

11.

.
AS3
AD
Р
AS2
AS1
P3
P2
P1
0
y3
y2
y1
у, N
11
03.04.2017 21:57

12. Чинники інфляції внутрішні

деформація структури економіки;
монополія держави на грошову емісію і урядові
витрати;
монополія найбільших корпорацій;
монопольне положення профспілок;
надмірно високі податки або ставки за кре
03.04.2017 21:57
12

13. Чинники інфляції зовнішні

ріст цін на світових ринках;
скорочення надходжень від зовнішньої торгівлі;
від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу і
платіжного балансу країни.
03.04.2017 21:57
13

14. Види інфляції

1. Прихована (пригнічена)
2. Помірна (повзуча)
3. Галопуюча
4. Гіперінфляція
5. Очікувана
6. Непередбачена
7. Збалансована, незбалансована
8. Керована, некерована
9. Регіональна, національна і світова
03.04.2017 21:57
14

15. Ставка відсотку темп інфляції менше 3%

i r
e
r i
e
е - очікуваний темп інфляції
і - номінальна ставка відсотка
r - реальна ставка відсотка
03.04.2017 21:57
15

16. Ставка відсотку темп інфляції більше 3%

i r r
e
e
або
i
r
1 e
e
03.04.2017 21:57
16

17. ВИСНОВКИ ПО 1 ПИТАННЮ

1. Інфляція характерна для усіх країн незалежно
від їх суспільно-політичного устрою.
2. В економічній теорії не існує єдиного погляду
на суть та причини інфляції.
3. Кожен з економічних напрямків із своїх позицій
розглядає причини виникнення інфляції та пропонує
відповідні рецепти її подолання.
03.04.2017 21:57
17

18. 2 питання

Соціально-економічні наслідки інфляції та
антиінфляційна політика держави
03.04.2017 21:57
18

19. Негативні наслідки інфляції

1. Призводить до деформації ринкового механізму.
2. Знецінює амортизаційні фонди підприємств.
3. Знижує реальні прибутки населення.
4. Перерозподіляє прибутки між кредиторами і
дебіторами.
5. Сприяє виникненню дефіциту платіжного
балансу та скороченню золотовалютних резервів.
03.04.2017 21:57
19

20.

.
.
е
короткострокова крива Філіпса
довгострокова крива Філіпса
0
5,5
u
U - рівень безробіття
е - щорічний рівень зміни номінальної заробітної
20 плати W
W
03.04.2017 21:57

21. Антиінфляційна політика -

діяльність держави спрямована на стримування
росту загального рівня цін в національній економіці
03.04.2017 21:57
21

22. Висновки по другому питанню

Інфляція, як складний багатофакторний процес,
негативно впливає на соціально-економічний стан
суспільства.
2. Антиінфляційна політика спрямована на зниження
негативних наслідків інфляції для населення та бізнесу.
1.
03.04.2017 21:57
22
English     Русский Rules