Мета заняття:
1 питання
Конкуренція це змагання
Конкуренція
Внутрігалузева конкуренція
1. Формування суспільної (ринкової) вартості і ціни одиниці товару
2. Розвиток продуктивних сил суспільства
3. Можливість зниження ринкової вартості і ціни товару
Міжгалузева конкуренція
Висновки по 1 питанню
2 питання
Норма прибутку
Середня норма прибутку
Утворення середньої норми прибутку
Капіталістичні витрати виробництва і прибуток
Утворення середньої норми прибутку
Важливо!!!
Ціна виробництва базується на вартості
Висновки по 2 питанню
3 питання
Чому йдеться не про зниження норми прибутку, а про закон тенденції норми прибутку до пониження?
Чинники, що сприяють зниженню середньої норми прибутку
Чинники, які призводять до тимчасового зростання норми прибутку
Висновки:
Дякую за увагу!
837.94K
Categories: economicseconomics financefinance
Similar presentations:

Тема 9. Витрати виробництва і прибуток. Лекція 2. Вартість товару, конкуренція і ціна виробництва

1.

ТЕМА 9 ВИТРАТИ
ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК
Лекція 2 Вартість товару,
конкуренція і ціна виробництва
Розробив
к.е.н., доцент Макуха С.М.
14.10.16
1

2.

Питання лекції
1. Сутність та види конкуренції
2. Утворення середньої норми прибутку і
перетворення вартості товару в ціну виробництва.
3. Закон тенденції середньої норми прибутку до
зниження
14.10.16
2

3. Мета заняття:

розкрити сутність та види внутрігалузевої та
міжгалузевої конкуренції
з’ясувати яким чином відбувається
перетворення вартості товару у ціну
виробництва
Зрозуміти сутність дії закону тенденції норми
прибутку до зниження
14.10.16
3

4. 1 питання

Сутність та види конкуренції
14.10.16
4

5. Конкуренція це змагання

- між виробниками однорідних товарів
Між ким?
та послуг
- між споживачами за товар в умовах
дефіциту
За що?
- за залучення більшої кількості
споживачів
Для чого?
14.10.16
- для отримання максимального
прибутку
5

6. Конкуренція

– економічне змагання товаровиробників,
боротьба за найбільш вигідні сфери
застосування капіталу, за джерела сировини,
ринки збуту і кваліфіковану робочу силу
Внутрігалузева
Міжгалузева
14.10.16
6

7. Внутрігалузева конкуренція

- боротьба між товаровиробниками однієї галузі за
забезпечення умов виробництва надлишкової
додаткової вартості
Надлишкова додаткова вартість утворюється як
різниця між суспільною (ринковою) та
індивідуальною вартістю товарів на
підприємствах, які застосовують нову техніку,
технологію, організацію
14.10.16
7

8.

Наслідки
внутрішньогалузевої конкуренції
1. Формування
суспільної
(ринкової)
вартості і ціни
одиниці товару
14.10.16
2. Розвиток
продуктивних сил
суспільства
3. Можливість
зниження
ринкової вартості і
ціни
8

9. 1. Формування суспільної (ринкової) вартості і ціни одиниці товару

ринкова вартість формується на основі суспільно-
необхідних витрат праці
ті підприємства, в яких індивідуальні витрати
нижче суспільних, отримують надприбуток
Коли усі виробники приходять до таких же
показників, ринкова вартість товару падає
14.10.16
9

10. 2. Розвиток продуктивних сил суспільства

Внутрішньогалузева конкуренція стимулює
введення нової техніки, щоб знизити індивідуальну
вартість товару
14.10.16
10

11. 3. Можливість зниження ринкової вартості і ціни товару

внаслідок зниження індивідуальних витрат,
знижуються й суспільні, а, як результат, і ціна
одиниці продукції, що робить більш доступними
товари
14.10.16
11

12. Міжгалузева конкуренція

це боротьба між товаровиробниками різних
галузей за більш вигідні умови застосування
капіталу
14.10.16
12

13. Висновки по 1 питанню

Внутрішньогалузева конкуренція стимулює
науково-технічний прогрес
Міжгалузева конкуренція ведеться підприємцями
різних галузей за отримання більш високої норми
прибутку
14.10.16
13

14. 2 питання

Утворення середньої норми прибутку і перетворення
вартості товару в ціну виробництва.
14.10.16
14

15. Норма прибутку

.
m
m 100%
v
m
p
100%
c v
m
p 100%
k
14.10.16
15

16. Середня норма прибутку

Середня p' – це відношення сукупної маси m,
створеної в усьому суспільстві, до сукупного
суспільного капіталу
Середня p' – є норма прибутку на весь
авансований суспільний капітал
Р ср
І
14.10.16
т
k
16

17. Утворення середньої норми прибутку

Галуз
ь
Витрати
вир-ва
грн.
Р‘
інд
%
Р‘
ср
%
Р
Ціна
Ср вир.
грн грн
(+;-)
Ц вир.
від W
І
90с+10v 100 10 110 10
20
20 120
+10
ІІ
80c+20v 100 20 120 20
20
20 120
-
ІІІ
70c+30v 100 30 130 30
20
20 120
-10
14.10.16
m‘
%
m
W
грн
17

18. Капіталістичні витрати виробництва і прибуток

.
W=с+v+m
v+m = k
W= k+m
W= k+p
14.10.16
18

19. Утворення середньої норми прибутку

Гал
узі
Капітал
I
II
III
IV
V
Нор
ма
дод.
варт
ості
Маса
додатк
Вартіст
ової
ь
вартос
ті
Відхиле
Ціна
ння цін
виробн виробни
ицтва цтва від
вартості
Норм
а
Середній
приб прибуток
утку
c+v
(m′)
(m)
c+v+m
(p')
(p')
(p)
с+v+pc
(+,-)
95+5
85+15
80+20
70+30
60+40
100
100
100
100
100
5
15
20
30
40
105
115
120
130
140
5
15
20
30
40
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
122
122
122
122
122
+17
+7
+2
-8
-18
14.10.16
19

20. Важливо!!!

Перетворення прибутку у середній прибуток означає
перетворення вартості товару в ціну виробництва
Цв = Кав + Р ср
14.10.16
20

21. Ціна виробництва базується на вартості

14.10.16
Сума цін виробництва всіх товарів дорівнює сумі
їх вартостей.
Усі складові ціни виробництва кожного товару
визначаються їх вартістю.
Рух цін виробництва визначається рухом
товарних вартостей.
Історично вихідним пунктом і основою ціни
виробництва є вартість
21

22. Висновки по 2 питанню

Ціна виробництва є перетвореною формою
вартості товару
Ціна виробництва дорівнює витратам виробництва
плюс середній прибуток на авансований капітал
14.10.16
22

23. 3 питання

Закон тенденції середньої норми прибутку до
зниження
14.10.16
23

24. Чому йдеться не про зниження норми прибутку, а про закон тенденції норми прибутку до пониження?

- в реальній дійсності впливають, як чинники, що
сприяють, так і чинники, що протидіють падінню
норми прибутку
14.10.16
24

25. Чинники, що сприяють зниженню середньої норми прибутку

- .зростання органічної будови капіталу
- уповільнення
швидкості обігу капіталу
Технічна будова
Вартісна будова
Доля v
Норма прибутку
14.10.16
З розвитком виробництва
і прогресом техніки
істотно підвищується
питома вага основного
капіталу
25

26. Чинники, які призводять до тимчасового зростання норми прибутку

Здешевлення елементів постійного капіталу
Підвищення ступеню експлуатації найманої праці
Зовнішня торгівля
Підвищення продуктивності праці за рахунок НТП
14.10.16
26

27. Висновки:

прибуток і додаткова вартість одночасно
припускають, і виключають один одного,
утворюючи тим самим єдність протилежностей
поза прибутком не існує додаткової вартості
прибуток - це реальна форма прояву додаткової
вартості
14.10.16
27

28. Дякую за увагу!

.
14.10.16
28
English     Русский Rules