Тема 8 МОДЕЛЬ ФІРМИ В УМОВАХ ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
Питання лекції
Мета заняття:
Валовий дохід та сукупні витрати
Граничний дохід та граничні витрати
Максимізація прибутку
Максимізація прибутку
Мінімізація збитків
Беззбиткова діяльність фірми
P = AR = MR
Модель прийняття рішень по максимізації вигоди конкурентної фірми у короткотерміновому періоді
Догранична фірма з нормальним прибутком Р > АС
Догранична фірма з економічним прибутком Р > АС
Гранична фірма Р = АС
Загранична фірма Р < АС
Висновки по 1 питанню:
Рівновага конкурентної фірми у довгостроковому періоді
Зміна ринкової ціни під впливом зміни пропозиції
Рівновага конкурентної фірми у довгостроковому періоді
Позитивні і негативні риси досконалої конкуренції
Екстерналії – позитивні та негативні зовнішні ефекти
Висновки по 2 питанню:
453.88K
Categories: economicseconomics financefinance

Модель фірми в умовах досконалої конкуренції. Лекція 1. Умови беззбиткової діяльності фірми на ринку досконалої конкуренції

1. Тема 8 МОДЕЛЬ ФІРМИ В УМОВАХ ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Лекція 1 Умови беззбиткової діяльності фірми
на ринку досконалої конкуренції
Розробив
к.е.н., доцент Макуха С.М.
14.10.16 21:59:45
1

2. Питання лекції

1. Рівновага фірми у короткостроковому періоді
2. Рівновага фірми у довгостроковому періоді
14.10.16 21:59:45
2

3. Мета заняття:

Вивчити підходи до визначення обсягу
виробництва з метою максимізації прибутку
Розкрити умови рівноваги фірми в
короткостроковому та довгостроковому
періоді
14.10.16 21:59:45
3

4.

1 питання
1. Рівновага фірми у короткостроковому періоді
14.10.16 21:59:45
4

5.

Мета діяльності фірми на ринку конкурентної
продукції – отримання прибутку
П = ТR – ТС
14.10.16 21:59:45
5

6.

Побудова моделі поведінки виробника
1
• Варто чи не варто виробляти
продукт?
2
• Якщо варто, то скільки?
3
• Які прибутки чи збитки принесе це
виробництво?
14.10.16 21:59:45
6

7.

Підходи до пошуку відповідей та прийняття
рішень
1
2
14.10.16 21:59:45
• Співставлення валового
доходу та сукупних витрат
• співставлення граничного
доходу та граничних витрат
7

8. Валовий дохід та сукупні витрати

Q
FC
VC
TC
ТR1
EP1
TR2
EP2
TR3
EP3
0
200
0
200
-
-200
-
-200
-
-200
1
200
100
300
147
-153
130
-170
90
-210
2
200
196
396
294
-102
260
-136
180
-216
3
200
295
495
441
-54
390
-105
270
-225
4
200
400
600
588
-12
520
-80
360
-240
5
200
515
715
735
+20
650
-65
450
-265
6
200
646
846
882
+36
780
-66
540
-306
7
200
794
974
1029 +35
910
-84
630
-364
8
200
960
1160 1176 -16
1040 -120
720
-440
9
200
1150 1350 1323 -27
1170 -180
810
-540
1300 -2708 900
-670
21:59:45 1370
10 14.10.16
200
1570 1470 -100

9. Граничний дохід та граничні витрати

Q
0
1
2
AFC
200
100
AVC
100
98
ATC
300
198
MC
100
96
MR1
147
147
MR2
130
130
MR3
90
90
3
4
5
6
7
8
9
10
67
50
40
33
29
25
22
20
98
100
103
108
113
120
128
137
165
150
143
141
142
145
150
157
99
105
115
131
148
166
190
220
147
147
147
147
147
147
147
147
130
130
130
130
130
130
130
130
90
90
90
90
90
90
90
90
14.10.16 21:59:45
9

10. Максимізація прибутку

С,R,π
TC
B
A
0
Q1
14.10.16 21:59:45
TR
C
D
Qmax
Q2
Qx
10

11. Максимізація прибутку

Основна умова максимізації прибутку фірми
MR=MC
Якщо МR < МС фірма має скоротити Q до рівня
Qmax
Якщо МR > МС фірма має нарощувати Q до рівня
Qmax
14.10.16 21:59:45
11

12. Мінімізація збитків

Якщо TС > TR – фірма отримує збиток
Основна умова мінімізації збитків фірми
MR=MC
14.10.16 21:59:45
12

13. Беззбиткова діяльність фірми

Основна умова беззбиткової діяльності
фірми
AR=AC
або
TС =TR
14.10.16 21:59:45
13

14. P = AR = MR

Якщо ринкова ціна P = 20 і є постійною:
Загальний дохід
TR = P·Q = 20Q
Середній дохід
AR = TR / Q = 20
Граничний дохід
MR = ∆TR / ∆Q = 20
В умовах досконалої конкуренції
P = AR = MR = 20
Криві P, AR, MR - співпадають
14.10.16 21:59:45
14

15. Модель прийняття рішень по максимізації вигоди конкурентної фірми у короткотерміновому періоді

Питання
Перший підхід
Другий підхід
1.Чи варто
виробляти?
Так, якщо ТR>TC,
або TC – TR < FC
Так, якщо Р >AVC
2. Який обсяг варто
виробляти?
ТR – TC
TC – TR
MR = MC
3. Чи отримає фірма
економічний
прибуток?
Так, якщо ТR>TC,
ні, якщо ТR<TC
14.10.16 21:59:45
max
min
Так, якщо Р >AТC,
ні, якщо Р <AТC
15

16. Догранична фірма з нормальним прибутком Р > АС

Догранична фірма з нормальним прибутком
Р > АС
С
MC
AC
ACmin
Рх
MR=AR
AVC
AVCmin
0
Qx
14.10.16 21:59:45
16

17. Догранична фірма з економічним прибутком Р > АС

Догранична фірма з економічним прибутком
Р > АС
С
MC
AC
Рх
MR=AR
ACmin
AVC
AVCmin
0
14.10.16 21:59:45
Qx
17

18. Гранична фірма Р = АС

Гранична фірма
С
Р = АС
MC
AC
ACmin
AVC
Рх
MR=AR
AVCmin
0
Qx
14.10.16 21:59:45
18

19. Загранична фірма Р < АС

Загранична фірма
С
Р < АС
MC
AC
ACmin
AVC
AVCmin
Рх
MR=AR
0
Qx
14.10.16 21:59:45
19

20. Висновки по 1 питанню:

1. Прийняття рішень фірмою відбувається на
підставі співставлення валового доходу та сукупних
витрат, або граничного доходу та граничних витрат.
2. Фірма досягне рівноваги на конкурентному ринку
коли її граничні витрати зрівняються з граничним
доходом
14.10.16 21:59:45
20

21.

2 питання
Рівновага фірми у довгостроковому періоді
14.10.16 21:59:45
21

22. Рівновага конкурентної фірми у довгостроковому періоді

MC=MR=AR=AC=P
С
MC
AC
Рх
MR=AR
ACmin
0
Qx
14.10.16 21:59:45
22

23. Зміна ринкової ціни під впливом зміни пропозиції

Р
D1
D2
D3
S
Р1
Р2
Р3
0
Q1 Q2 Q3
14.10.16 21:59:45
Q
23

24. Рівновага конкурентної фірми у довгостроковому періоді

14.10.16 21:59:45
24

25. Позитивні і негативні риси досконалої конкуренції

Позитивні
• ефективність
виробництва -
• Р = min АС
• ефективність
розподілу ресурсів -
• Р = MC.
14.10.16 21:59:45
Негативні
• Не враховує
екстерналії
• Не передбачає
виробництва
суспільних благ
• Не концентрує ресурси
для розвитку НТП
• Не враховує потреби
споживачів щодо
різноманіття продукції
25

26. Екстерналії – позитивні та негативні зовнішні ефекти

Позитивні
• Зовнішні вигоди – що
виникають внаслідок
діяльності третіх осіб
14.10.16 21:59:45
Негативні
• Зовнішні втрати – що
виникають внаслідок
діяльності третіх осіб
26

27. Висновки по 2 питанню:

1. Орієнтація на безпосередню максимізацію
прибутку конкурентної фірми досить часто
приводить до неможливості оптимального
поєднання поточних та перспективних цілей
(згадайте ефект Робін Гуда).
2. Попри усі обмеження конкурентний ринок
визнається найефективнішою моделлю ринку.
14.10.16 21:59:45
27

28.

Дякую за увагу!
14.10.16 21:59:45
28
English     Русский Rules