1 питання
Виробнича функція –
Висновки по 1 питанню
Припущення при побудові двофакторних виробничих функцій
Виробнича сітка
Граничну норму технологічного заміщення виражають через співвідношення граничних продуктів двох факторів
Визначення точки рівноваги виробника
Визначення точки рівноваги виробника
Висновки по 2 питанню
Дякую за увагу
621.09K
Categories: economicseconomics financefinance

Лекція 2. Виробнича функція

1.

Лекція 2 Виробнича
функція
Розробив к.е.н. Макуха С.М.
1

2.

Питання лекції
1. Виробнича функція з одним змінним
фактором, динаміка середньої і граничної
продуктивності при зміні одного фактору.
2. Виробнича функція з двома змінними
факторами. Ізокванта, ізокоста та їх графічне
зображення
2

3.

Мета заняття
Вивчити динаміку середньої і граничної
продуктивності при зміні факторів.
Розглянути сутність Закону спадної віддачі
(продуктивності) факторів виробництва.
Правило максимізації прибутку.
Розкрити зміст ізокванти, ізокости та їх
графічне зображення
3

4. 1 питання

1 ПИТАННЯ
Виробнича функція з одним змінним
фактором, динаміка середньої і граничної
продуктивності при зміні одного фактора
4

5. Виробнича функція –

відношення між будь-яким набором
факторів виробництва та
максимально можливим обсягом
продукції, виробленим за допомогою
цього набору факторів
5

6.

Виробнича функція
Qx = f (L, K, Z, t, etc.)
L – праця - кількість зайнятих у
виробництві працівників;
К – капітал - кількість капітальних
ресурсів;
Z – земля – кількість природних ресурсів;
t – «технічний прогрес»;
etc. – інші фактори.
6

7.

Виробнича функція
з одним змінним фактором у короткостроковому періоді
Qx
= f (L)
L – праця кількість
зайнятих у
виробництві
працівників;
Qx
= f (К)
К – капітал кількість
капітальних
ресурсів;
7

8.

Продукт фірми
TPx
Загальний продукт (TPx)
Граничний продукт (MPx)
MPx = ΔTPx/ΔХ
MPK = ΔTPK/ΔK
MPL = ΔTPL/ΔL
MPx
APx
Середній продукт (APx)
APx = TPx/Х
APK = TPK/K
APL = TPL/L
8

9.

Взаємодія ТРх, МРх, АРх

ТРх
МРх
АРх
0
А
В
С
Х
9

10.

Характеристика відрізків
ОА
АС
СХ
Зростаюча віддача фактору
виробництва
ТРх і МРх - зростають
Спадна віддача фактору виробництва
ТРх - зростає, МРх - знижується
Від’ємна віддача фактору виробництва
ТРх – знижується, МРх – від'ємний
10

11.

Характеристика відрізків
АРх зростає доки значення МРх
перевищує відповідне значення АРх
АРх знижується коли значення МРх
стає меншим відповідного значення
АРх
ОВ
ВХ
11

12.

Основна умова рівноваги виробника
Зважений
продукт
фактору
виробництва
Рівновага
виробника
MРк/Pк
МРL /PL
12

13. Висновки по 1 питанню

1. Виробнича функція демонструє
залежність між кількістю ресурсів та
кількістю товарів
2. Причина спадної віддачі — у
порушенні належного співвідношення
між факторами виробництва.
13

14.

2 питання
Виробнича функція з двома змінними
факторами. Ізокванта, ізокоста та їх графічне
зображення
14

15. Припущення при побудові двофакторних виробничих функцій

гіпотези
гіпотеза про абсолютну
необхідність основних факторів
виробництва
гіпотеза монотонності
гіпотеза взаємозамінності
15

16.

Виробнича функція
Виробнича
функція
з двома змінними факторами у тривалому
з двома змінними факторами у тривалому періоді
періоді
Qx = f (L, К)
L – праця - кількість зайнятих у виробництві
працівників;
К – капітал - кількість капітальних ресурсів;
16

17. Виробнича сітка

Робочий
час
(людиногодин)
L
100 машгодин
капіталу
(K)
200 машгодин
капіталу
(K)
300 машгодин
капіталу
(K)
400 машгодин
капіталу
(K)
100
20 шт.
30 шт.
35 шт.
38 шт.
200
30 шт.
85 шт.
150 шт.
210 шт.
300
55 шт.
150 шт.
210 шт.
270 шт.
400
65 шт.
180 шт.
250 шт.
315 шт.
17

18.

Карта ізоквант
К
A
C
Q2
D
B
Q1
Q
0
L
18

19.

Властивості ізоквант
Безперервні та мають низхідний нахил
Їх кількість невизначена
Не перехрещуються, оскільки кожна
представляє різний рівень виробництва
Ізокванти опуклі відносно початку
координат
Більш віддалені від початку координат
ізокванти показують більший обсяг
виробництва
19

20.

Гранична норма технічного заміщення
20

21.

Зона технічного заміщення факторів
виробництва
К
L
0
Q
21

22. Граничну норму технологічного заміщення виражають через співвідношення граничних продуктів двох факторів

MRТSLK
MP
L
MP
K
MPL – граничний продукт праці,
MPK – граничний продукт капіталу
MРL
ΔTP
L
L
MРK
ΔTP
K
K
22

23.

Ізокоста
Ізокоста
K
Рівняння ізокости
TC = К×Рк + L ×РL
М
TC – загальні витрати
0
N
L
23

24.

Зрушення ізокости
К
0
К
L 0
L
24

25.

Зрушення ізокости
К
К
К2
К1
0
L
0
L1
25
L2

26.

Властивості ізокости
Має від’ємний нахил
Збільшення або зменшення
загальних витрат
призводить до
паралельного зрушення
ізокости вправо вверх або
вліво вниз
Зміна співвідношення цін
факторів виробництва змінює
кут нахилу ізокости
26

27.

Рівновага виробника
К
A
B
E
C
D
0
L
27

28. Визначення точки рівноваги виробника

Знайти таку комбінацію витрат,
яка забезпечує максимальний обсяг
виробництва продукції
Qy
PK ∙К + PL ∙L = ТС
A
U2
U
0
Qx
MPL PL
MPK PK
U1МРL – граничний продукт праці;
МРК – граничний продукт капіталу;
РL – ціна одиниці праці;
РК – ціна одиниці капіталу.
28
28

29. Визначення точки рівноваги виробника

Qy
Знайти таку комбінацію факторів,
яка забезпечує мінімізацію витрат
фірми
Q = f (L,K), = const
MPL
PL
MPK
PK
0
Qx
29
29

30. Висновки по 2 питанню

1. Ізокванти вказують на значну
кількість альтернатив для забезпечення
певного обсягу виробництва
2. Кожному новому рівню витрат
відповідає своя ізокоста
3. Рівновагу виробника можна
визначити різними методами
30

31. Дякую за увагу

31
English     Русский Rules