Жоспар
Мемлекеттік басқару субъектісі - билікті жүзеге асыруға және қоғамдық процестер мен мемлекеттің жеке қызметін тікелей басқаруға
Мемлекеттік басқару субъектілері бөлінеді:
Билік пен басқаруды ұйымдастыру деңгейіне қарай: орталық, аймақтық және жергілікті басқару органдары болып бөлінеді. Олардың
Қызмет саласына қарай — экономиканы, әлеуметтік саланы, мәдени өмірді, әскери қызметті, халықаралық істерді басқаруды жүзеге
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
Назарларыңызға рахмет!!!
2.02M
Category: lawlaw

Қазақстандағы мемлекеттік басқару

1.

Қазақстандағы мемлекеттік басқару
Орындаған: Такибаева Ж.А.
ТОП: 111ЖМ
Тексерген: Муканова А.Б.

2. Жоспар

ЖОСПАР
Мемлекеттік басқару
Мемлекеттік басқару субъектісі
Мемлекеттік басқару субъектілерінің түрлері
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер

3.

Мемлекеттік
басқару
Заңдарды орындау
барысындағы іс-әрекет
Объектілер мен адамдарға ағымдағы
өкімдік жасау және олардың
орындауға міндетті болып табылатын,
заңдық күші бар нормативтік актілерді
қабылдаумен байланысты іс-әрекет.

4. Мемлекеттік басқару субъектісі - билікті жүзеге асыруға және қоғамдық процестер мен мемлекеттің жеке қызметін тікелей басқаруға

М Е М Л Е К Е Т Т І К БАС Қ А РУ СУ БЪ Е К Т І С І БИЛІКТІ
ЖҮЗЕГЕ
АС Ы РУ Ғ А
ЖӘНЕ
ҚОҒАМДЫҚ
ПРОЦЕСТЕР
МЕН
МЕМЛЕКЕТТІҢ
ЖЕКЕ
ҚЫЗМЕТІН
ТІКЕЛЕЙ
БАС Қ А РУ Ғ А
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ
ӨКІЛЕТТІГІ
БАР
МЕМЛЕКЕТТІК
БИЛІК
О Р ГА Н Д А Р Ы .
БИЛІК КҮШІ МЕН ЗАҢДА БЕЙНЕЛЕНГЕН
ҚОҒАМНЫҢ ЕРКІНЕ СҮЙЕНЕ ОТЫРЫП,
ОЛ А Р
ӘР
Т Ү РЛ І
ДЕҢГЕЙДЕГІ
М Е М Л Е К Е Т Т І К Ш Е Ш І М Д Е РД І Ә З І РЛ Е Й Д І
ЖӘНЕ
ҚАБЫЛДАЙДЫ,
О Л А РД Ы Ң
О Р Ы Н Д А Л У Ы Н Ұ Й Ы М Д А С Т Ы РА Д Ы Ж Ә Н Е
БАҚЫЛАЙДЫ.

5. Мемлекеттік басқару субъектілері бөлінеді:

М Е М Л Е К Е Т Т І К БАС Қ А РУ СУ БЪ Е К Т І Л Е Р І
БӨЛІНЕДІ:
• мемлекеттік билік түрі бойынша
• билік пен басқаруды ұйымдастыру деңгейіне карай
• қызмет саласына қарай
• басқару объектісіне әсер ету сипаты мен мақсаты
• құрамына қарай

6.

Заң
шығарушы
• Өкілетті органдардың зандарды әзірлеуі мен
қабылдауы мемлекеттік басқару жүйесіндегі
негізгі функциялардың бірі.
атқарушы
• билік жүргізу функциясын
басқарушылық іс-әрекетпен
үйлестіреді.
Сот билігі
• басқару процесінің
ажырамас элементі болып
табылатын сотта іс
жүргізу арқылы әділ сот
функциясын жүзеге
асырады.

7. Билік пен басқаруды ұйымдастыру деңгейіне қарай: орталық, аймақтық және жергілікті басқару органдары болып бөлінеді. Олардың

БИЛІК
ПЕН
БАС Қ А РУД Ы
Ұ Й Ы М Д АС Т Ы РУ
Д Е Ң Г Е Й І Н Е Қ А РА Й : О Р ТА Л Ы Қ , А Й М А Қ Т Ы Қ
ЖӘНЕ
ЖЕРГІЛІКТІ
БАС Қ А РУ
О Р ГА Н Д А Р Ы
Б ОЛ Ы П Б Ө Л І Н Е Д І . ОЛ А РД Ы Ң Ө З А РА Қ А Р Ы М Қ АТ Ы Н АС ТА Р Ы
ҚЫЗМЕТ
СА Л АС Ы
МЕН
Ө К І Л Е Т Т І Г І Н І Ң , Я Ғ Н И Б И Л І К Ж Ү Р Г І ЗУ М Е Н
БАС Қ А РУ
ӘРЕКЕТТЕРІН
ЖҮЗЕГЕ
АС Ы РУ Ғ А
Қ АТ Ы С Т Ы Қ Ұ Қ Ы Қ ТА Р Ы М Е Н Қ Ы З М Е Т Т Е Р І Н Е
БА Й Л А Н Ы С Т Ы А Н Ы Қ ТА Л А Д Ы .

8. Қызмет саласына қарай — экономиканы, әлеуметтік саланы, мәдени өмірді, әскери қызметті, халықаралық істерді басқаруды жүзеге

Қ Ы З М Е Т СА Л АС Ы Н А Қ А РА Й — Э КО Н О М И К А Н Ы ,
Ә Л Е У М Е Т Т І К СА Л А Н Ы , М Ә Д Е Н И Ө М І РД І , Ә С К Е Р И
Қ Ы З М Е Т Т І , Х А Л Ы Қ А РА Л Ы Қ І С Т Е РД І Б АС Қ А РУД Ы
ЖҮЗЕГЕ
АС Ы РАТ Ы Н
АТА Л Ғ А Н
ҮШ
ДЕҢГЕЙ
С У БЪ Е К Т І Л Е Р І .
Б АС Қ А Р У О БЪ Е К Т І С І Н Е Ә С Е Р Е Т У С И П АТ Ы М Е Н
М А Қ САТ Ы , Қ Ұ РА Л Ы Н А Қ А РА Й : СА Я С И Б АС Ш Ы Л Ы Қ ,
Ә К І М Ш І Л І К - М Е М Л Е К Е Т Т І К , Э КО Н О М И К А Л Ы Қ Ж Ә Н Е
ТА Ғ Ы
Б АС Қ А
Б ОЛ Ы П
БӨЛІНЕДІ.

9. Қорытынды

ҚОРЫТЫНДЫ
Мемлекеттік басқарудың демократиялық негіздерінің кеңейтілуі
кейбір жағдайларда мемлекеттік органдардың кейбір жекелеме
міндеттерінің қоғамдық органдар мен ұйымдарға, жергілікті өзінөзі басқару органдарына берілуіне алып келеді, соған байланысты
олар мемлекеттік басқарудың белгілі бір қызмет түрлерін жүзеге
асыратын болады.

10. Пайдаланылған әдебиеттер

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
Бакуллов
Қазақстан Республикасының Конститутциясы
Сапаргалиев Г.
Конституция РК: Научно-правовой комментарий
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі

11. Назарларыңызға рахмет!!!

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!!!
English     Русский Rules