1.97M
Category: lawlaw

Қылмыс құрамын анықтау(99 -131 баптар аралығында)

1.

ҚЫЛМЫС ҚҰРАМЫН
АНЫҚТАУ(99 -13 1 БАПТАР
АРАЛЫҒЫНД А)
Орындаған:Рахметов Дәулет
Тобы:Ю21-5

2.

99-БАП.А Д АМ ӨЛТІРУ
Обьектісі:адам өмірі
Обьективті жағы:адам өміріне қарсы белсенді әрекет
Субьективтік жағы:тікелей қасақаналық
Субьектісі:жалпы субьект,14 жасқа толған есі дұрыс тұлға
Қылмыс санаты:1 тармақ ауыр,2,3 тармақ аса ауыр
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша: 1 тармағы негізгі.2.3
тармағы дәрежеленген
Қылмыс құрамынының сипатталу дәрежесіне қарай: 1,2,3
тармағы жәй
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:материалды

3.

1 0 0 - БА П . Ж А Ң А Т У Ғ А Н
БА Л АС Ы Н , А Н АС Ы Н Ы Ң Ө Л Т І РУ І
Обьектісі:баланың өмірі
Обьективті жағы:белсенді әрекет,басқа адамның өмірін қию
Субьективтік жағы:тікелей қасқана,ниеті баланың өлімі
Субьектісі:арнайы субьект
Қылмыс санаты:ауырлығы орташа
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:негізгі(бапта
ауырлататын,жеңілдететін мән жайлар жоқ)
Қылмыс құрамынының сипатталу дәрежесіне қарай:жәй(яғни 1
ғана объектісі,1 объективтік жағы болуы)
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:материалды

4.

1 0 1 - Б А П . АФ Ф Е К Т Ж А Ғ Д А Й Ы Н Д А
Ж АС А Л Ғ А Н А Д А М Ө Л Т І Р У
Обьектісі:адам өмірі
Обьективті жағы:белсенді әрекет,басқа адамның өмірін қию
Субьективтік жағы:абайсызда жасалған адам өлтіру
Субьектісі:14 жасқа толған,ақыл есі дұрыс адам,жалпы субьект
Қылмыс санаты:1-тармақ онша ауыр емес,2-тармақ ауырлығы орташа
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:1-тармағы Негізгі(белгілі бір түрі
бойынша,негізгі тұрақты белгілердің болуы),2-тармағы
Дәрежеленген(ауырлататын мән жәйлар бар)
Қылмыс құрамынының сипатталу дәрежесіне қарай:Жәй(1 объектісі,1
объективтік жақтың болуы)
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:материалды

5.

102-БАП.ҚАЖЕТТІ ҚОРҒАНЫС
ШЕГІНЕН ШЫҒУ КЕЗІНДЕ А Д АМ
ӨЛТІРУ
Обьектісі:Адамның өмірі
Обьективті жағы:белсенді әрекет,қорғаныс шегінен шығып кетуі
Субьективтік жағы:абайсызда адам өлтіру
Субьектісі:жалпы субьект.14 жасқа толған ақыл есі дұрыс тұлға
Қылмыс санаты:онша ауыр емес қылмыс
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:негізгі(белгілі 1 түрі
бойынша,негізгі тұрақты белгілердің болуы)
Қылмыс құрамынының сипатталу дәрежесіне қарай:жәй(яғни 1 ғана
объектісі,1 объективтік жағы болуы)
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:материалды

6.

1 0 3 - Б А П . Қ Ы Л М Ы С Ж А С А Ғ А Н А Д А М Д Ы Ұ С ТА П
А Л У Ү Ш І Н Қ А Ж Е Т Т І Ш А РА Л А Р Ш Е Г І Н Е Н
ШЫҒУ КЕЗІНДЕ ЖАСАЛ ҒАН А Д АМ ӨЛТІРУ
Обьектісі:адам өмірі
Обьективті жағы:белсенді әрекет,басқа адамның өмірін қию
Субьективтік жағы:абайсызда адам өлімі
Субьектісі:Жалпы субьект.14 жасқа толған,ақыл есі дұрыс тұлға
Қылмыс санаты:онша ауыр емес
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:негізгі(белгілі 1 түрі
бойынша,негізгі тұрақты белгілердің болуы)
Қылмыс құрамынының сипатталу дәрежесіне қарай:жәй(яғни 1
ғана объектісі,1 объективтік жағы болуы)
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:материалды

7.

104-БАП.АБАЙСЫЗД А
ҚАЗАҒА ҰШЫРАТ У
Обьектісі:адам өмірі
Обьективті жағы:белсенді әрекет,басқа адамның өмірін қию
Субьективтік жағы:абайсызда адам өлімі
Субьектісі:жалпы субьект.14 жасқа толған ақыл есі дұрыс тұлға
Қылмыс санаты:1-тармақ онша ауыр емес,2-тармақ ауырлығы орташа
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:1 тармағы негізгі(белгілі 1 түрі
бойынша,негізгі тұрақты белгілердің болуы),2 тармағы
дәрежеленген(ауырлататын мән-жайлар көрсетілген)
Қылмыс құрамынының сипатталу дәрежесіне қарай:жәй(яғни 1 ғана
объектісі,1 объективтік жағы болуы)
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:материалды

8.

105-БАП.ӨЗІН ӨЗІ
ӨЛТІРУГЕ ДЕЙІН ЖЕТКІЗУ
Обьектісі:адам өмірі
Обьективті жағы:белсенді әрекет,басқа адамның өмірін қию
Субьективтік жағы:тікелей қасақаналық,ниет,мақсат адамды қол жұмсауға
жеткізу
Субьектісі:жалпы субьект.14 жасқа толған ақыл есі дұрыс тұлға
Қылмыс санаты:1,2 тармақ ауырлығы орташа,3 тармақ ауыр қылмыс
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:негізгі(белгілі 1 түрі бойынша,негізгі
тұрақты белгілердің болуы)
Қылмыс құрамынының сипатталу дәрежесіне қарай:жәй(яғни 1 ғана
объектісі,1 объективтік жағы болуы)
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:материалды

9.

106 БАП.ДЕНСАУЛЫ ҚҚА
ҚАСАҚАНА АУЫР ЗИЯН КЕЛТІРУ
Обьектісі:адам денсаулығы
Обьективті жағы:белсенді әрекет,адамға қасақа ауыр зиян келтіру
Субьективтік жағы:тікелей қасақаналық,ниеті адам денсаулығана зиян келтіру
Субьектісі:жалпы субьект.14 жасқа толған ақыл есі дұрыс тұлға
Қылмыс санаты:1,2,3 ауыр қылмыстар
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:1 тармағы негізгі(белгілі 1 түрі
бойынша,негізгі тұрақты белгілердің болуы),2,3 тармағы
дәрежеленген(ауырлататын мән-жәйлар көрсетілген)
Қылмыс құрамынының сипатталу дәрежесіне қарай:жәй(яғни 1 ғана объектісі,1
объективтік жағы болуы)
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:материалды

10.

1 0 7 - Б А П . Д Е Н С АУЛ Ы Қ Қ А Қ АС А Қ А Н А
АУ Ы РЛ Ы Ғ Ы О Р ТА Ш А З И Я Н К Е Л Т І Р У
Обьектісі:денсаулыққа зиян келтіру
Обьективті жағы:белсенді әрекет,қасақана зиян келтіру
Субьективтік жағы:тікелей қасақаналық,ниеті,мақсаты адам
денсаулығана зиян келтіру
Субьектісі:жалпы субьект.14 жасқа толған ақыл есі дұрыс тұлға
Қылмыс санаты:онша ауыр емес
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:1 тармағы негізгі(белгілі 1 түрі
бойынша,негізгі тұрақты белгілердің болуы),2,3 тармағы
дәрежеленген(ауырлататын мән-жәйлар көрсетілген)
Қылмыс құрамынының сипатталу дәрежесіне қарай:жәй(яғни 1 ғана
объектісі,1 объективтік жағы болуы)
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:материалды

11.

110-БАП.ҚИНАУ
Обьектісі:адам өмірі
Обьективті жағы:белсенді әрекет,адам денсаулығы
Субьективтік жағы:тікелей қасақаналық,ниеті,мақсаты адам
денсаулығана зиян келтіру
Субьектісі:жалпы субьект.14 жасқа толған ақыл есі дұрыс тұлға
Қылмыс санаты:1 тармақ онша ауыр емес,2 тармақ акыр қылмыс
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:1 тармағы негізгі(белгілі 1 түрі
бойынша,негізгі тұрақты белгілердің болуы),2 тармағы
дәрежеленген(ауырлататын мән-жәйлар көрсетілген)
Қылмыс құрамынының сипатталу дәрежесіне қарай:жәй(яғни 1 ғана
объектісі,1 объективтік жағы болуы)
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:материалды

12.

1 1 1 - Б А П . АФ Ф Е К Т Ж А Ғ Д А Й Ы Н Д А
Д Е Н С АУЛ Ы Қ Қ А З И Я Н К Е Л Т І Р У
Обьектісі:адам денсаулығы
Обьективті жағы:аффект жағдайында,денсаулыққа зиян келтіру
Субьективтік жағы:тікелей қасақаналық,ниеті,мақсаты адам денсаулығана
зиян келтіру
Субьектісі:жалпы субьект.14 жасқа толған ақыл есі дұрыс тұлға
Қылмыс санаты:онша ауыр емес
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:1 тармағы негізгі(белгілі 1 түрі
бойынша,негізгі тұрақты белгілердің болуы)
Қылмыс құрамынының сипатталу дәрежесіне қарай:жәй(яғни 1 ғана объектісі,1
объективтік жағы болуы)
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:материалды

13.

1 1 2 - БА П . Қ А Ж Е Т Т І Қ О Р Ғ А Н Ы С
Ш Ы Ғ У К ЕЗ І Н Д Е Д Е Н С АУЛ Ы Қ Қ А
АУ Ы Р З И Я Н К Е Л Т І РУ
Обьектісі:адам денсаулығы
Обьективті жағы:белсенді әрекет,басқа адамның денсаулығына ауыр зия келтіру
Субьективтік жағы:1 тармағы қасақана,2 тармағы абайсызда
Субьектісі:жалпы субьект.14 жасқа толған ақыл есі дұрыс тұлға
Қылмыс санаты:онша ауыр емес
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:1 тармағы негізгі(белгілі 1 түрі бойынша,негізгі
тұрақты белгілердің болуы),2 тармағы жеңілдететін мән-жайларымен(негізгі құрамнан
басқа,жеңілдетілген мән-жайлар орын алуы )
Қылмыс құрамынының сипатталу дәрежесіне қарай:жәй(яғни 1 ғана объектісі,1
объективтік жағы болуы)
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:материалды

14.

1 1 3 - Б А П . Қ Ы Л М Ы С Ж АС А Ғ А Н А Д А М Д Ы
Ұ С ТА П А Л У К ЕЗ І Н Д Е Д Е Н С АУЛ Ы Қ Қ А
АУ Ы РОбьектісі:адам
З И Я Н денсаулығы
К Е Л Т І РУ
Обьективті жағы:белсенді әрекет,басқа адамның денсаулығына зиян келтіру
Субьективтік жағы:тікелей қасақаналық,ниеті адам денсаулығана зиян келтіру
Субьектісі:жалпы субьект.14 жасқа толған ақыл есі дұрыс тұлға
Қылмыс санаты:онша ауыр емес
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:1 тармағы негізгі(белгілі 1 түрі бойынша,негізгі
тұрақты белгілердің болуы)
Қылмыс құрамынының сипатталу дәрежесіне қарай:жәй(яғни 1 ғана объектісі,1
объективтік жағы болуы)
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:материалды

15.

1 1 4 - БА П . Д Е Н С АУЛ Ы Қ Қ А
А БА Й С Ы ЗД А З И Я Н К Е Л Т І РУ
Обьектісі:адам денсаулығы
Обьективті жағы:белсенді әрекет,адам денсаулығын қию
Субьективтік жағы:тікелей қасақаналық,ниеті,мақсаты адам денсаулығана зиян
келтіру
Субьектісі:жалпы субьект.14 жасқа толған ақыл есі дұрыс тұлға
Қылмыс санаты:онша ауыр емес
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:1 тармағы негізгі(белгілі 1 түрі бойынша,негізгі
тұрақты белгілердің болуы),2,3,4 тармағы дәрежеленген(ауырлататын мән-жәйлар
көрсетілген)
Қылмыс құрамынының сипатталу дәрежесіне қарай:жәй(яғни 1 ғана объектісі,1
объективтік жағы болуы)
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:материалды

16.

115-БАП.ҚОРҚЫТ У
Обьектісі:денсаулыққа,психикасына зиян келуі
Обьективті жағы:белсенді әрекет,адам өмірін қию,психикасын бұзуы
Субьективтік жағы:тікелей қасақаналық,ниеті адам денсаулығана зиян
келтіру
Субьектісі:жалпы субьект.14 жасқа толған ақыл есі дұрыс тұлға
Қылмыс санаты:Қылмыстық теріс қылық
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:дәрежеленген(ауырлататын мәнжәйлар көрсетілген)
Қылмыс құрамынының сипатталу дәрежесіне қарай:жәй(яғни 1 ғана
объектісі,1 объективтік жағы болуы)
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:материалды

17.

1 1 6 - Б А П . А Д А М А Ғ З АС Ы Н Ы Ң Т І Н Д І Р Е Р І Н
А Л Ы П Қ О Ю Ғ А М Ә Ж Б Ү РЛ Е У Н Е М Е С Е
ЗАҢСЫЗ АЛЫП ҚОЮ
Обьектісі:Адам өмірі мен денсаулығы
Обьективті жағы:белсенді әрекет,басқа адамды өмірінен айыру
Субьективтік жағы:тікелей қасақаналық,ниеті адам денсаулығана,өміре зиян
келтіру
Субьектісі:жалпы субьект.14 жасқа толған ақыл есі дұрыс тұлға
Қылмыс санаты:1 тармақ ауырлығы орташа,2-3 тармақ ауыр қылмыстар
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:1 тармақ негізгі(белгілі 1 түрі бойынша
негізгі тұрақты белгілердің болуы) ,2-3дәрежеленген(ауырлататын мәнжәйлар көрсетілген)
Қылмыс құрамынының сипатталу дәрежесіне қарай:1 тармақ жәй(яғни 1 ғана
объектісі,1 объективтік жағы болуы)2-3 тармақ күрделі(яғни 2 объектігебірдей
қолсұғуы,кінәнің 2 түрлі нысаны болуы )
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:материалды

18.

1 17 - БА П . СОЗ АУ РУ Ы Н Ж Ұ Қ Т Ы РУ Ы
Обьектісі:адам денсаулығы
Обьективті жағы:белсенді әрекет,басқа адам денсаулығынан айыру
Субьективтік жағы:тікелей қасақаналық,ниеті,мақсаты адам денсаулығана
зиян келтіру
Субьектісі:жалпы субьект.14 жасқа толған ақыл есі дұрыс тұлға
Қылмыс санаты:1 тармақ қылмытық теріс қылық,2 тармақ онша ауыр емес
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:1 тармағы негізгі(белгілі 1 түрі
бойынша,негізгі тұрақты белгілердің болуы),2 тармағы
дәрежеленген(ауырлататын мән-жәйлар көрсетілген)
Қылмыс құрамынының сипатталу дәрежесіне қарай:жәй(яғни 1 ғана
объектісі,1 объективтік жағы болуы)
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:формальды

19.

1 1 8 - Б А П . А Д А М Н Н Ы Ң И М М У Н ТА П Ш Ы Л Ы Ғ Ы
В И РУС Ы Н ( А И Т В ) Ж Ұ Қ Т Ы РУ Ы
Обьектісі:адам денсаулығы
Обьективті жағы:белсенді әрекет,адам денсаулығын қию
Субьективтік жағы:тікелей қасақаналық,ниеті,мақсаты адам денсаулығана
зиян келтіру
Субьектісі:жалпы субьект.14 жасқа толған ақыл есі дұрыс тұлға
Қылмыс санаты:1 тармақ қылмыстық теріс қылық,2 тармақ ауырлығы
орташа,3 тармақ ауыр қылмыс
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:1 тармағы негізгі(белгілі 1 түрі
бойынша,негізгі тұрақты белгілердің болуы),2,3, тармағы
дәрежеленген(ауырлататын мән-жәйлар көрсетілген)
Қылмыс құрамынының сипатталу дәрежесіне қарай:жәй(яғни 1 ғана
объектісі,1 объективтік жағы болуы)
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:формальды

20.

1 1 9 - БА П . Қ АУ І П Т І Ж А Ғ Д А Й Д А
Қ А Л Д Ы РУ
Обьектісі:адам денсаулығы,өмірі
Обьективті жағы:белсенді әрекет,адам өміріне,денсаулығана зиян келуі
Субьективтік жағы:тікелей қасақаналық,ниеті,мақсаты адамды қиын жағдайда
қалдырып кетуі
Субьектісі:жалпы субьект.14 жасқа толған ақыл есі дұрыс тұлға
Қылмыс санаты:1 тармақ қылмыстық теріс қылық,2,3,4 тармақ онша ауыр емес
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:1 тармағы негізгі(белгілі 1 түрі бойынша,негізгі
тұрақты белгілердің болуы),2,3,4 тармағы дәрежеленген(ауырлататын мән-жәйлар
көрсетілген)
Қылмыс құрамынының сипатталу дәрежесіне қарай:жәй(яғни 1 ғана объектісі,1
объективтік жағы болуы)
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:материалды

21.

1 2 0 - БА П . З О РЛ АУ
Обьектісі:әйелдің жыныстық еркіндігі
Обьективті жағы:белсенді әрекет,адамның дәрменсіз күйін пайдалану
Субьективтік жағы:тікелей қасақаналық,ниеті нәпсіқұмарлықпен
жасауы
Субьектісі:арнайы субъект
Қылмыс санаты:1,2 тармақ ауыр,3,3-1,3-2,4 аса ауыр
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:1 тармағы негізгі(белгілі 1 түрі
бойынша,негізгі тұрақты белгілердің болуы),2,3,3-1,3-2,4 тармағы
дәрежеленген(ауырлататын мән-жәйлар көрсетілген)
Қылмыс құрамынының сипатталу дәрежесіне қарай:күрделі құрам(2
ден көп объектіге қол сұғуы,кінәнің 2 ден көп нысанда орын алуы)
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:формальды

22.

1 2 1 - Б А П . С Е КС УА Л Д Ы Қ С И П АТ ТА Ғ Ы
З О РЛ Ы Қ - З О М Б Ы Л Ы Қ Ә Р Е К Е Т Т Е Р
Обьектісі:адам денсаулығы,өмірі,жыныстық еркіндік
Обьективті жағы:белсенді әрекет,адам өміріне,нәпсіқұмарлық сипаттағы әрекеттер
Субьективтік жағы:тікелей қасақаналық,ниеті,мақсаты дәрменсіз жағдайды
пайданып,қорқытып зорлық әрекеттер жасау
Субьектісі:жалпы субьект.14 жасқа толған ақыл есі дұрыс тұлға
Қылмыс санаты:1,2 тармақ ауыр,3,3-1,3-2,4 аса ауыр қылмыстар
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:1 тармағы негізгі(белгілі 1 түрі бойынша,негізгі
тұрақты белгілердің болуы),2,3,3-1,3-2,4 тармағы дәрежеленген(ауырлататын мәнжәйлар көрсетілген)
Қылмыс құрамынының сипатталу дәрежесіне қарай:күрделі(2 ден көп объектіге
қолсұғуы,кінәнің 2 ден көп нысанда орын алуы)
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:формальды

23.

1 2 2 - Б А П . О Н А Л Т Ы Ж АС Қ А Т ОЛ М А Ғ А Н А Д А М М Е Н
Ж Ы Н Ы С Т Ы Қ Қ А Т Ы Н А С Н Е М Е С Е С Е К С УА Л Д Ы Қ
С И П АТ ТА Ғ Ы Ө З Г Е Д Е Ә Р Е К Е Т Т Е Р Ж А С АУ
Обьектісі:кәмелетке толмағанның жыныстық дербестігі,өмірі,денсаулығы
Обьективті жағы:белсенді әрекет,нәпсіқұмарлықпен жасалған әрекет
Субьективтік жағы:тікелей қасақаналық,ниеті,мақсаты нәпсіқұмарлық кесірінен
денсаулыққа зиян келтіру
Субьектісі:жалпы субьект.14 жасқа толған ақыл есі дұрыс тұлға
Қылмыс санаты:1 тармақ ауырлығы орташа,2 тармақ ауыр,3 тармақ аса ауыр
қылмыс
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:дәрежеленген(ауырлататын мән-жәйлар
көрсетілген)
Қылмыс құрамынының сипатталу дәрежесіне қарай:күрделі(2 объектіге
қолсұғуы,кінәнің 2 нысанда орын алуы)
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:материалды

24.

1 23 - БА П . Ж Ы Н Ы С Т Ы Қ Қ АТ Ы Н АС Ж АС АУ Ғ А , Е РК Е К П Е Н
Е РК Е К Т І Ң Ж Ы Н Ы С Т Ы Қ Қ АТ Ы Н АС Ж АС АУ Ы Н А , Ә Й Е Л М Е Н
Ә Й Е Л Д І Ң Ж Ы Н Ы С Т Ы Қ Қ АТ Ы Н АС Ж АС АУ Ы Н А Н Е М ЕС Е
С Е К С УА Л Д Ы Қ С И П А Т Т А Ғ Ы Ө З Г Е Д Е І С - Ә Р Е К Е Т Т Е Р Г Е
МӘЖБҮР ЕТУ
Обьектісі:адам денсаулығы,жыныстық еркіндік
Обьективті жағы:белсенді әрекет,бопсалау,қорқыту жолымен әрекет етуі
Субьективтік жағы:тікелей қасақаналық,ниеті,мақсаты масқарау арқылы
беделін түсіру деп қорқыту есебінен қатынасқа мәжбүр ету
Субьектісі:жалпы субьект.14 жасқа толған ақыл есі дұрыс тұлға
Қылмыс санаты:ауырлығы орташа
Қылмыс құрамынының сипатталу дәрежесіне қарай:жәй(яғни 1 ғана
объектісі,1 объективтік жағы болуы)
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:материалды

25.

1 2 4 - Б А П . Ж АС Б А Л А Л А РД Ы
А З Ғ Ы Н Д Ы Қ ЖОЛ Ғ А Т Ү С І Р У
Обьектісі:жас балалардың психологиясы
Обьективті жағы:белсенді әрекет,күш қолданусыз нәпсіқұмарлық әрекетке өз еркімен
жасау
Субьективтік жағы:тікелей қасақаналық,ниеті,мақсаты баланы азғындық жолға
түсіру
Субьектісі:жалпы субьект.14 жасқа толған ақыл есі дұрыс тұлға
Қылмыс санаты:1 тармақ ауыр,2,3 тармақ аса ауыр
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:1,2 тармағы негізгі(белгілі 1 түрі бойынша,негізгі
тұрақты белгілердің болуы),3 тармағы дәрежеленген(ауырлататын мән-жәйлар
көрсетілген)
Қылмыс құрамынының сипатталу дәрежесіне қарай:жәй(яғни 1 ғана объектісі,1
объективтік жағы болуы)
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:материалды

26.

1 2 5 - Б А П . А Д А М Ұ РЛ АУ
Обьектісі:адамның жеке бас бостандығы,өмірі,денсаулығы
Обьективті жағы:белсенді әрекет,адамның ықтиярынсыз өз орнынан ауыстыру
арқылы бас бостандығынан айыратын әрекеттер
Субьективтік жағы:тікелей қасақаналық,ниеті,мақсаты адамды ұрлау арқылы
пайда табу т.с.с әрекеттер
Субьектісі:жалпы субьект.14 жасқа толған ақыл есі дұрыс тұлға
Қылмыс санаты:1,2 тармақ ауыр,3 тармақ аса ауыр қылмыс
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:тармағы негізгі(белгілі 1 түрі
бойынша,негізгі тұрақты белгілердің болуы)
Қылмыс құрамынының сипатталу дәрежесіне қарай:жәй(яғни 1 ғана объектісі,1
объективтік жағы болуы)
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:материалды

27.

1 2 6 - БА П . БАС Б О С ТА Н Д Ы Ғ Ы Н А Н
ЗА Ң С Ы З А Й Ы РУ
Обьектісі:бас бостандығы
Обьективті жағы:белсенді әрекет,жүріп-тұру,адамдармен араласу бостандығынан заңсыз
айыру
Субьективтік жағы:тікелей қасақаналық,ниеті,мақсаты еріксіз бас бостандығынан
айыру,себеп пайда табу
Субьектісі:жалпы субьект.14 жасқа толған ақыл есі дұрыс тұлға
Қылмыс санаты:1,2 тармақ ауырлығы орташа,3 тармақ ауыр
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:1 тармағы негізгі(белгілі 1 түрі бойынша,негізгі тұрақты
белгілердің болуы),2,3, тармағы дәрежеленген(ауырлататын мән-жәйлар көрсетілген)
Қылмыс құрамынының сипатталу дәрежесіне қарай:жәй(яғни 1 ғана объектісі,1 объективтік
жағы болуы)
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:материалды

28.

1 2 7 - Б А П . П С И Х И АТ Р И Я Л Ы Қ
С ТА Ц И О Н А Р Ғ А З А Ң С Ы З О Р Н А Л АС Т Ы Р У
Обьектісі:адамның жеке бас бостандығы
Обьективті жағы:белсенді әрекет,психикасы дұрыс адамды заңсыз тіркеу
Субьективтік жағы:тікелей қасақаналық,ниеті,мақсаты заңсыз орналастыру
арқылы пайда алу
Субьектісі:жалпы субьект.16 жасқа толған ақыл есі дұрыс тұлға
Қылмыс санаты:1 тармақ ауырлығы орташа,2 тармақ ауыр
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:1 тармағы негізгі(белгілі 1 түрі
бойынша,негізгі тұрақты белгілердің болуы),2 тармағы
дәрежеленген(ауырлататын мән-жәйлар көрсетілген)
Қылмыс құрамынының сипатталу дәрежесіне қарай:жәй(яғни 1 ғана объектісі,1
объективтік жағы болуы)
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:материалды

29.

1 2 8 - БА П . А Д А М С АУД АС Ы
Обьектісі:бас бостандығы,адамның денсаулығы,өмірі
Обьективті жағы:белсенді әрекет,адам өміріне,денсаулығана зиян келуі
Субьективтік жағы:тікелей қасақаналық,ниеті,мақсаты пайда табу
ниетінде адамды саудаға салу
Субьектісі:жалпы субьект.14 жасқа толған ақыл есі дұрыс тұлға
Қылмыс санаты:1,2,3 тармақ ауыр,4 тармақ аса ауыр
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:1 тармағы негізгі(белгілі 1 түрі
бойынша,негізгі тұрақты белгілердің болуы),2,3,4 тармағы
дәрежеленген(ауырлататын мән-жәйлар көрсетілген)
Қылмыс құрамынының сипатталу дәрежесіне қарай:күрделі құрам
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:материалды

30.

1 29 - БА П . А Д А М Д Ы К Л О Н Д АУ
Обьектісі:адам денсаулығы,өмірі
Обьективті жағы:белсенді әрекет,адам өміріне,денсаулығана қол сұғуы
Субьективтік жағы:тікелей қасақаналық,ниеті,мақсаты адам өмірін
қию
Субьектісі:жалпы субьект.14 жасқа толған ақыл есі дұрыс тұлға
Қылмыс санаты:1 тармақ ауырлығы орташа,2,3 тармақ ауыр
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:дәрежеленген(ауырлататын мәнжәйлар көрсетілген)
Қылмыс құрамынының сипатталу дәрежесіне қарай:күрделі құрам
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:материалды

31.

13 1 - БА П . Қ О РЛ АУ
Обьектісі:адамның ар-намысы,қадір-қасиеті
Обьективті жағы:белсенді әрекет,адамның жеке басын кемсітетін сөздермен беделін түсіру
Субьективтік жағы:тікелей қасақаналық,ниеті,мақсаты адамның қадір қасиетін әдепсіз
нысанда кемсітетін әрекет
Субьектісі:жалпы субьект.14 жасқа толған ақыл есі дұрыс тұлға
Қылмыс санаты:Қылмыстық теріс қылық
Қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша:негізгі(белгілі 1 түрі бойынша,негізгі тұрақты белгілердің
болуы)
Қылмыс құрамынының сипатталу дәрежесіне қарай:жәй(яғни 1 ғана объектісі,1 объективтік
жағы болуы)
Қылмыс құрамының құрылысына қарай:формальды
English     Русский Rules