98.30K
Category: lawlaw

Қылмыстық жауаптылықт ан және жазадан босату

1.

ҚЫЛМЫСТЫҚ
ЖАУАПТЫЛЫҚТ
АН ЖӘНЕ
ЖАЗАДАН
БОСАТУ

2.

ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕН БОСАТУ
ДЕГЕНІМІЗ – ҚЫЛМЫС ЖАСАҒАН АДАМДЫ
МЕМЛЕКЕТ ТАРАПЫНАН СОТТАУ
МІНДЕТІНЕН,
ОНЫҢ ӘРЕКЕТІН ТЕРІС БАҒАЛАУ ТҮРІНДЕ
БОСАТУДЫ АЙТАДЫ
ЖАЗАЛАУДАН БОСАТУ ДЕГЕНІМІЗ – СОТТЫҢ
ҮКІМІМЕН ТАҒАЙЫНДАЛҒАН ҚЫЛМЫСТЫҚ
ЖАЗАНЫ
ӨТЕУ МІНДЕТІНЕН АЙЫПТЫ АДАМДЫ
ТОЛЫҚТАЙ
НЕМЕСЕ ІШІНАРА БОСАТУДЫ АЙТАДЫ

3.

1 . ШЫН ӨКІ Н УІ Н Е
БАЙ ЛАНЫСТЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ
ЖАУАПТАН БОС А ТУ
КІ ШІ ГІ РІ М Н Е МЕ С Е ОРТА ША
АУЫРЛЫҚТА ҒЫ ҚЫЛМЫС ЖАСА У
КЕЛТІ РІ ЛГЕН ЗИ Я Н Д Ы Ө ТЕУ
ҚЫЛМЫСТЫ АШУҒА БЕЛ СЕНД І
ТҮРДЕ КӨМЕ К ТЕ С У

4.

А) БІ РІ НШІ РЕ Т ҚЫЛМЫ С
ЖАСАСА;
Б) ЖӘБІ РЛЕ Н УШІ МЕ Н
ТАТ УЛАССА;
Ә) ЖАСАҒАН ҚЫЛМЫС
КІ ШІ ГІ РІ М Н Е МЕ С Е
ОРТ АША АУ ЫР С АН А ТҚ А
ЖАТ ҚЫЗЫЛС А ;
В) ЖӘБІ РЛЕ Н УШІ ГЕ
КЕЛТІ РІ ЛГЕН ЗИ Я Н Н ЫҢ
ЕСЕСІ Н ТОЛ ТЫРҒА Н
ЖАҒ ДАЙДА ЖОЛ БЕ РІ Л У І
МҮМКІ Н;

5.

Рақымшылдық;
К е ш ір ім ж а са у ;
Қ ы л м ы ст ы қ қ ұ қ ы қ т а ғы
гу м а н и зм н ің б ір
к ө р ін іс і
Бұл ауыр қылмыс
ж а са ға н ы ү ш ін со т т ы ң
а й ы п т а л ға н а д а м ға
қ а т ы ст ы ж е к е к е ш ір ім
ж са у а к т іс і
Р а қ ы м ш ы л ы қ ж а са у
а к т іс ім е н ж а за сы н
ө т е ге н а д а м н ы ң
со т т ы л ы ғы а л ы н ы п
т а ст а у ы м ү м к ін
К е ш ір ім е т у ж а са л ға н
қ ы л м ы ст ы ң
са н а т т а р ы м е н д е ,
қ о л д а н ы л ға н ж а за н ы ң
т ү р ім е н д е
шектелмейді
NEI L
TRAN
C on t ent
De p a r t ment

6.

НАЗАРЛАРЫНЫЗГА
РАХМЕТ!!
English     Русский Rules