710.66K
Category: lawlaw

ҚР мереке күндері мен демалыс күндері

1.

ҚР МЕРЕКЕ КҮНДЕРІ МЕН
ДЕМАЛЫС КҮНДЕРІ
Ю-21-1 ЖОЛДАС ГҮЛФАЙРУЗ

2.

8 4 - БА П . Д Е М А Л Ы С К Ү Н Д Е Р І
1 . Ж Ұ М Ы С К Е Р Л Е Р Г Е А П ТА С А Й Ы Н Д Е М А Л Ы С К Ү Н Д Е Р І Б Е Р І Л Е Д І .
2 . Б Е С К Ү Н Д І К Ж Ұ М Ы С А П ТАС Ы Н Д А Ж Ұ М Ы С К Е Р Л Е Р Г Е А П ТАС Ы Н А Е К І
Д Е М А Л Ы С К Ү Н І , А Л А Л Т Ы К Ү Н Д І К Ж Ұ М Ы С А П ТАС Ы Н Д А – Б І Р Д Е М А Л Ы С К Ү Н І
БЕРІЛЕДІ.
3 . Б Е С К Ү Н Д І К Ж Ә Н Е А Л Т Ы К Ү Н Д І К Ж Ұ М Ы С А П ТАС Ы Н Д А Ж Е К С Е Н Б І Ж А Л П Ы
Д Е М А Л Ы С К Ү Н І Б О Л Ы П ТА Б Ы Л А Д Ы . Б Е С К Ү Н Д І К Ж Ұ М Ы С А П ТАС Ы Н Д А Ғ Ы Е К І Н Ш І
Д Е М А Л Ы С К Ү Н І Ұ Ж Ы М Д Ы Қ Ш А РТ ТА Н Е М Е С Е Е Ң Б Е К Т Ә РТ І П Т Е М Е С І
ҚАҒИДАЛАРЫНДА БЕЛГІЛЕНЕДІ.
4 . Ү З Д І К С І З Ө Н Д І Р І СТ Е РД Е Н Е М Е С Е Ө Н Д І Р І СТ І К - Т Е Х Н И К А Л Ы Қ Ж А Ғ Д А Й Л А Р
БОЙЫНША НЕМЕСЕ ХАЛЫҚҚА ҰДАЙЫ ҮЗДІКСІЗ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ҚАЖЕТТІЛІГІ
С А Л Д А Р Ы Н А Н Д Е М А Л Ы С К Ү Н Д Е Р І Ж Ұ М Ы СТ Ы Т О Қ ТАТ У М Ү М К І Н Б О Л М А Й Т Ы Н
Ө Н Д І Р І СТ Е РД Е І СТ Е Й Т І Н , С О Н Д А Й - А Қ ВА Х ТА Л Ы Қ Ә Д І С П Е Н Ж Ұ М Ы С І СТ Е Й Т І Н
Ж Ұ М Ы С К Е Р Л Е Р Г Е ( Ж Ұ М Ы С К Е Р Л Е Р Т О Б Ы Н А ) Д Е М А Л Ы С К Ү Н Д Е Р І АУ Ы С Ы М Д Ы Қ
К Е СТ Е Л Е Р Г Е ( ВА Х ТА Л А Р К Е СТ Е Л Е Р І Н Е ) С Ә Й К Е С А П ТА Н Ы Ң Ә Р К Ү Н Д Е Р І
КЕЗЕКПЕН БЕРІЛЕДІ.
5 . Қ О Л Д А Н Ы Л АТ Ы Н Ж Ұ М Ы С Р Е Ж И М Д Е Р І Н Е Ж Ә Н Е АУ Ы С Ы М Д Ы Қ К Е СТ Е Л Е Р Г Е
( ВА Х ТА Л А Р К Е СТ Е Л Е Р І Н Е ) Қ А РА М АСТА Н , М Ұ С Ы Л М А Н К Ү Н Т І З Б Е С І Б О Й Ы Н Ш А
АТА П Ө Т І Л Е Т І Н Қ Ұ Р БА Н А Й Т Т Ы Ң Б І Р І Н Ш І К Ү Н І , 7 Қ А Ң ТА Р – П РА В О С Л А В И Е Л І К
Р ОЖ Д Е СТ В О Д Е М А Л Ы С К Ү Н Д Е Р І Б О Л Ы П ТА Б Ы Л А Д Ы .
6 . І С С А П А РД А Ж Ү Р Г Е Н Ж Ұ М Ы С К Е Р Д Е М А Л Ы С К Ү Н Д Е Р І Н Ө З І Ж І Б Е Р І Л Г Е Н
Ж Ұ М Ы С Б Е РУ Ш І Н І Ң Е Ң Б Е К Т Ә РТ І П Т Е М Е С І Қ А Ғ И Д А Л А Р Ы Н А С Ә Й К Е С
ПАЙДАЛАНА ДЫ

3.

4.

85-БАП. ДЕМАЛЫС ЖӘНЕ МЕРЕКЕ КҮНДЕРІНДЕГІ ЖҰМЫС
1 . АУ Ы С Ы М Д Ы Қ К Е СТ Е Н Е М Е С Е ВА Х ТА Л Ы Қ К Е СТ Е Б О Й Ы Н Ш А ВА Х ТА Л Ы Қ Ә Д І С П Е Н
Ж Ұ М Ы С І СТ Е Й Т І Н Ж Ұ М Ы С К Е РЛ Е РД І М Е Р Е К Е К Ү Н Д Е Р І Н Д Е , С О Н Д А Й - А Қ О С Ы К ОД Е К СТ І Ң
8 4 - Б А Б Ы Н Ы Ң 5 - ТА Р М А Ғ Ы Н Д А К Ө ЗД Е Л Г Е Н Д Е М А Л Ы С К Ү Н Д Е Р І Н Д Е Ж Ұ М Ы С Қ А ТА РТ У
Ү Ш І Н Ж Ұ М Ы С К Е РЛ Е РД І Ң Ж АЗ Б А Ш А К Е Л І С І М І Ж Ә Н Е Ж Ұ М Ы С Б Е РУ Ш І Н І Ң А К Т І С І Н
Ш Ы Ғ А РУ ТА Л А П Е Т І Л М Е Й Д І .
О С Ы К ОД Е К СТ І Ң 8 6 - Б А Б Ы Н Д А К Ө ЗД Е Л Г Е Н Ж А Ғ Д А Й Л А РД Ы Қ О С П А Ғ А Н Д А , Д Е М А Л Ы С
Ж Ә Н Е М Е Р Е К Е К Ү Н Д Е Р І Н Д Е Г І Ж Ұ М Ы С Қ А Ж Ұ М Ы С К Е РД І Ң Ж АЗ Б А Ш А К Е Л І С І М І М Е Н
Н Е М Е С Е О Н Ы Ң Ө Т І Н І Ш І Б О Й Ы Н Ш А Ж Ұ М Ы С Б Е РУ Ш І Н І Ң А К Т І С І Н Е Г І З І Н Д Е Ж ОЛ
БЕРІЛЕДІ.
2 . Д Е М А Л Ы С Ж Ә Н Е М Е Р Е К Е К Ү Н Д Е Р І Н Д Е Г І Ж Ұ М Ы С Ү Ш І Н Ж Ұ М Ы С К Е РД І Ң Қ А Л АУ Ы
Б О Й Ы Н Ш А О Ғ А Н Б АС Қ А Д Е М А Л Ы С К Ү Н І Б Е Р І Л Е Д І Н Е М Е С Е О С Ы К ОД Е К СТ І Ң 1 0 9 Б А Б Ы Н Д А К Ө Р С Е Т І Л Г Е Н М Ө Л Ш Е РД Е А Қ Ы Т Ө Л Е Н Е Д І .
3 . М Е Р Е К Е К Ү Н Д Е Р І К Е З Е Ң І Н Д Е , С О Н Д А Й - А Қ О С Ы К ОД Е К СТ І Ң 8 4 - Б А Б Ы Н Ы Ң 5 ТА Р М А Ғ Ы Н Д А К Ө ЗД Е Л Г Е Н Д Е М А Л Ы С К Ү Н Д Е Р І Н Д Е Ж Ұ М Ы С УА Қ Ы Т Ы Н Ұ Т Ы М Д Ы
П А Й Д А Л А Н У М А Қ САТ Ы Н Д А Қ АЗ А Қ СТА Н Р Е С П У Б Л И К АС Ы Н Ы Ң Ү К І М Е Т І Д Е М А Л Ы С
К Ү Н Д Е Р І Н БАС Қ А Ж Ұ М Ы С К Ү Н Д Е Р І Н Е АУ Ы СТ Ы РУ Ғ А Қ Ұ Қ Ы Л Ы .
4 . Ж Ұ М Ы С Б Е РУ Ш І Г Е Ж Ү К Т І Л І К Т У РА Л Ы А Н Ы Қ ТА М А Н Ы Ұ С Ы Н Ғ А Н Ж Ү К Т І Ә Й Е Л Д Е РД І
Д Е М А Л Ы С Ж Ә Н Е М Е Р Е К Е К Ү Н Д Е Р І Н Д Е Ж Ұ М Ы С Қ А ТА РТ У Ғ А Т Ы Й Ы М СА Л Ы Н А Д Ы .

5.

Қ А З А Қ С Т А Н Р Е С П У Б Л И К АС Ы Н Д А АТ А П
ӨТІЛЕТІН МЕРЕКЕЛЕР
Қ А З А Қ С ТА Н Р Е С П У Б Л И К АС Ы Н Д А
Ұ Л Т Т Ы Қ М Е Р Е К Е Л Е Р, М Е М Л Е К Е Т Т І К
М Е Р Е К Е Л Е Р, К Ә С І Б И Ж Ә Н Е Ө З Г Е Д Е
М Е Р Е К Е Л Е Р АТ А П Ө Т І Л Е Д І .
Ұ Л Т Т ЫҚ М Е Р Е К Е Л Е Р - Қ АЗ А Қ СТА Н
МЕМЛЕКЕТТІЛІГІНІҢ ДАМУЫНА ЕЛЕУЛІ
Ы Қ П А Л Е Т К Е Н , Е Р Е К Ш Е ТА Р И Х И
МАҢЫ ЗЫ БАР О Қ ИҒ А ЛАРДЫ Ң
Қ Ұ Р М Е Т І Н Е Қ АЗ А Қ СТА Н
Р Е С П У Б Л И К АС Ы Н Д А Б Е Л Г І Л Е Н Г Е Н
М Е Р Е К Е Л Е Р. Ұ Л Т Т Ы Қ М Е Р Е К Е Л Е Р Д І
М Е Й РА М Д АУ К Е З І Н Д Е О Р Т А Л Ы Қ Ж Ә Н Е
Ж Е Р Г І Л І К Т І М Е М Л Е К Е Т Т І К О Р ГА Н Д А Р Д А
Р Е С М И І С - Ш А РА Л А Р Ө Т К І З І Л Е Д І .
МЕМЛЕКЕТТІК МЕРЕКЕЛЕР Қ О Ғ АМДЫҚ -САЯСИ МАҢЫЗЫ БАР
ОҚИҒАЛАРҒА АРНАЛҒАН, СОНДАЙ-АҚ
Қ А З А Қ С Т А Н Р Е С П У Б Л И К АС Ы Н Ы Ң
А З А М АТ Т А Р Ы Д Ә С Т Ү Р Л І Т Ү Р Д Е АТ А П
Ө Т Е Т І Н М Е Р Е К Е Л Е Р. М Е М Л Е К Е Т Т І К
М Е Р Е К Е Л Е Р Д І М Е Й РА М Д АУ К Е З І Н Д Е
Р Е С М И І С - Ш А РА Л А Р Ө Т К І З І Л У І М Ү М К І Н .
КӘСІБИ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ МЕРЕКЕЛЕР
- ҰЛТТЫҚ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕ Р Е К Е ЛЕ Р МӘРТЕ Б Е СІ Б Е Р І ЛМЕ ГЕ Н,
А З А М АТ Т А Р Д Ы Ң Ж Е К Е Л Е Г Е Н
С А Н АТ Т А Р Ы АТ А П Ө Т Е Т І Н М Е Р Е К Е Л Е Р.

6.

МЕМЛЕК ЕТ Т ІК МЕРЕК ЕЛЕР
ҚАЗ АҚСТАН
РЕС ПУ Б Л ИКАС Ы НДАҒЫ
М ЕМЛ ЕКЕТ Т ІК М ЕРЕКЕЛ ЕР М Ы Н А КҮ Н Д ЕРІ АТАП Ө Т ІЛ Е Т ІН
МЕРЕКЕЛ ЕР:
1 - 2 ҚАҢ ТАР - Ж АҢ А Ж Ы Л ;
8 Н АУ РЫ З - ХА Л Ы ҚАРА Л Ы Қ
Ә ЙЕЛ ДЕР КҮ Н І;
2 1 - 2 3 Н АУ РЫ З - Н АУ РЫ З
МЕЙРАМЫ ;
1 МАМЫ Р - Қ АЗ А Қ СТА Н
Х А Л ҚЫ Н Ы Ң Б ІРЛ ІГІ М Е Р Е К Е С І;
7 МАМЫ Р - О ТАН ҚО РҒАУ Ш Ы
КҮ Н І;
9 МАМЫ Р - ЖЕҢ ІС КҮ Н І;
6 ШІЛ ДЕ - АСТАН А КҮ Н І;
3 0 ТАМЫ З - ҚАЗ АҚСТАН
РЕС ПУ Б Л ИКАС Ы НЫ Ң
КО Н СТ ИТ УЦИ ЯС Ы КҮ Н І.
1 6 ЖЕЛ ТОҚСАН –
Т Ә У ЕЛ С ІЗ ДІК КҮ Н І.

7.

КӘСІБИ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ
МЕРЕКЕЛЕР
КӘСІБИ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ
МЕРЕКЕЛЕР ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ
МЕРЕКЕЛІК ДАТА ЛАР БОЛЫП
ТАБЫЛА ДЫ.
МЕРЕКЕЛІК КҮНДЕР
ТІЗБЕСІН ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҮКІМЕТІ
БЕЛГІЛЕЙДІ.

8.

9.

10.

МЕРЕКЕ КҮНДЕРІ
ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ
ҰЛТТЫҚ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕРЕКЕЛЕР АТАП ӨТІЛЕТІН
КҮНДЕР ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕҢБЕК
ЗАҢДАРЫНА СӘЙКЕС МЕРЕКЕ
КҮНДЕРІ ДЕП ТАНЫЛА ДЫ.
ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ
МЕРЕКЕ КҮНДЕРІ ЖҰМЫС
ІСТЕМЕЙТІН КҮНДЕР БОЛЫП
ТАБЫЛА ДЫ.
ДЕМА ЛЫС ЖӘНЕ МЕРЕКЕ
КҮНДЕРІ СӘЙКЕС КЕЛГЕН
ЖАҒДАЙДА МЕРЕКЕДЕН
КЕЙІНГІ ЖҰМЫС КҮНІ
ДЕМА ЛЫС КҮНІ БОЛА ДЫ.

11.

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАҚМЕТ!
English     Русский Rules