4.51M
Category: lawlaw

Халықпен жергілікті атқарушы органдарының мемлекеттік қызметшілерінің сұхбаттасу режимінің әдістерін жетілдіру

1.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ
МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ АКАДЕМИЯСЫ
Басқару институты
ХАЛЫҚПЕН ЖЕРГІЛІКТІ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАРЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ҚЫЗМЕТШІЛЕРІНІҢ СҰХБАТТАСУ РЕЖИМІНІҢ ӘДІСТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ (ТҮРКІСТАН
ОБЛЫСЫ САЙРАМ АУДАНЫ МЫСАЛЫНДА)
Магистрант: Әжімет Ғ.Б.
Ғылыми жетекші: э.ғ.д., профессор Баймуханов Т.С.

2.

Жобаны зерттеу тақырыбының өзектілігі, мақсаты,
міндеті.
Зерттеу тақырыбының
өзектілігі.
Ұлттық құқық және халықаралық
құқық жүйелерінде магистрлік жоба
атауындағы негізгі кілт ұғымдар
жайлы ғылыми зерделенген және
заңнамада бекітілген анықтамалар
болғанымен, жалпы мойындалған
нақты анықтама жоқ.
Жергілікті биліктің жергілікті
халықпен сұхбаттасу режимінің
мәселелері анықталып, олардың
реттеу әдістері мен тәсілдері
біркелкі жүйеге келтіріліп
жетілідірілмеген.
Жүйелі негізде ғылыми зерттеу
және оған қатысты қажетті пәндік,
пәнаралық және кешенді зерделеу
жұмыстары өте аз.
Зерттеудің
мақсаттары
Түркістан облысы Сайрам ауданы
мысалында үш жергілікті
атқарушы органдары
мемлекеттік қызметшілерінің
халықпен сұхбаттасу режимі
әдістерін жетілдіру мәселелерін
саралау арқылы кемшіліктер мен
олқылықтарды анықтау.
Гипотеза
Зерттеу барысында анықталған
өзекті мәселелерді шешу
мүмкіндітерін қолдана отырып,
халық пен жергілікті атқарушы
органдардың сұхбаттасу режимін
оңтайландыруға бағыттау.
Зерттеудің міндеттері:
1. Халықпен жергілікті атқарушы органдары
мемлекеттік қызметшілерінің сұхбаттасу
режимінің тарихи-құқықтық қырларын анықтау;
2. Гуманитарлық ғылымдары салаларында
«халық», «жергілікті атқарушы органдар»,
«мемлекеттік қызметшілер» және «сұхбаттасу
режимінің әдістері» ұғымдарын зерделеу;
3.Халықпен жергілікті атқарушы органдары
мемлекеттік қызметшілерінің сұхбаттасу режимі
әдістерін жетілдірудің халықаралық тәжірибелік
тетіктерін талқылау;
4. Түркістан облысының Сайрам ауданына қарасты
3 ауыл (Қарабұлақ, Қарасу, Манкент) әкімшілігі
мемлекеттік қызметшілерінің халықпен сұхбаттасу
режимін әдістерін жетілдіру бойынша тәжірибелік
қырларын қарастыру.

3.

Жоба тақырыбының кілт сөздері
Халық
Жергілікті атқарушы органдар
Мемлекеттік
қызметшілер
Сұхбаттасу режимі

4.

Сайрам ауданы бойынша жеке және заңды
тұлғалардан түскен өтініштер кестесі
1 кесте
Жеке және заңды тұлғалардан түскен өтініштер саны
2 кесте
12000
11034
10000
Жалпы түскен өтініштер арасындағы «жерді
пайдаланудың жалпы мәселелеріне қатысты
сұрақтар» үлесі
12000
10179
9527
11034
10000
8000
10179
9527
6739
6000
8000
6394
7030
6000
2000
5986
4836
4000
4026
5898
6394
4000
3739
2000
2078
0
0
2017 жыл
2018 жыл
Жалпы түскен өтініштер саны
2019 жыл
2020 жыл
Қанағаттандырылған өтініштер саны
2017 жыл
2018 жыл
Жалпы түскен өтініштер саны
2019 жыл
2020 жыл
Жерді пайдаланудың жалпы мәселелері
Есепті кезең
Жерді пайдаланудың жалпы
мәселелері
Мемлекеттік құрылым мәселелері
2017 жыл
5986
2018 жыл
7030
2019 жыл
5898
2020 жыл
3739
608
724
750
220
Халықты жұмыспен қамту,
әлеуметтік және зейнетақымен
қамсыздандыру мәселелері
Жалпы келіп түскен өтініштердің
арасындағы үлесі
866
925
911
1362
82,09 %
82,26 %
68,50 %
80,54 %

5.

Ұсыныс
Же ке т ұ р ғ ы н ү й с а л у ғ а
а л ы н ғ а н м е м л е ке т т і к
а к т і л е р г е ө з г е р т у е н г і з уд і
м е м л е ке т т і к қ ы з м е т
к ө р с е т у т і з і м і н е е н г і з уд і
ұсынамыз.

6.

«Ауыл-ел тірегі» он күндік іс-шарасы
«Ауыл-ел тірегі» он күндік
іс-шарасын іске асыру
• «Ауыл ел тірегі» он күндік ісшара ережесін бекіту;
• Жұмыс тобын құру;
• Басшылардың жеке қабылдау
кестесін құру;
«Ауыл-ел тірегі» он
күндік іс-шарасы
Елді мекеніндерде қоғамдық, әлеуметтік,
бұқаралық және өзге маңызды іс-шараларды
іске асыру көзделген.
• «Ауыл ел тірегі» он күндік ісшара жоспарын бекіту.

7.

«Ауыл-ел тірегі» он күндік іс-шарасына қатысты
сауалнама қорытындысы
Қарабұлақ
Қарасу
Манкент
• Сауалнамаға қатысқан адам саны – 100
• «10 күндік» бағдарламасы туралы хабардар адам саны – 63
• 63 адам ішінен тиімді деп есептейтіні – 93,7%
• Сауалнамаға қатысқан адам саны – 100
• «10 күндік» бағдарламасы туралы хабардар адам саны – 57
• 57 адам ішінен тиімді деп есептейтіні – 96,5%
• Сауалнамаға қатысқан адам саны – 100
• «10 күндік» бағдарламасы туралы хабардар адам саны – 64
• 64 адам ішінен тиімді деп есептейтіні – 90,6%

8.

Ұсыныс
« Ау ы л - е л т і р е г і » о н
күндік іс-шарасын басқа
ө ң і рл е р г е т а р ат уд ы
English     Русский Rules