МЕМЛЕКЕТ функциялары
Мемлекеттің функциясы дегеніміз - мемлекеттің алдына қойған мақсат-міндеттерін жүзеге асырудың басты бағыттары.
Мемлекеттің ішкі функциялары – бұл мемлекеттің қызметінің негізгі бағыттары және оның негізімен, әлеуметтік орнымен, елдің ішкі
3.36M
Category: lawlaw

Мемлекет функциялары

1. МЕМЛЕКЕТ функциялары

2.

МЕМЛЕКЕТ – өзіне тән басқару аппараты бар, қолында мәжбүрлеуші
билікті шоғырландырған, қоғамды ұйымдастыратын және басқаратын
арнайы саяси ұйым.
Аристотель: «Мемлекет – бірге өмір сүру үшін жасалынған қоғамдық
одақ».
Иммануил Кант: «Мемлекет деген көп адамдардың құқықтық заңдармен
бірігуі».
Гуго Гроций: «Мемлекет деген ерікті адамдардың құқықтарын қорғау
және жалпы пайда үшін құрылған жетілдірілген одақ».
И.В.Сталин: «Мемлекет үстем таптың қолындағы, өзінің таптық
жауларының қарсылығын басуға қолданылатын машинасы».
Н.Макиавелли: «Билік екі жолмен жүреді: бірі заң арқылы, екіншісі күш
арқылы. Заң адамзатқа тән жол, күш хайуандарға тән».
Н.Иманқұл: «Мемлекет – еркін индивидтердің жариялық билігін
құқықтық ұйымдастыру».

3.

4. Мемлекеттің функциясы дегеніміз - мемлекеттің алдына қойған мақсат-міндеттерін жүзеге асырудың басты бағыттары.

5.

МЕМЛЕКЕТТІҢ ФУНКЦИЯСЫ
ІШКІ:
- экономикалық;
- әлеуметтік;
-азаматтардың
құқықтары мен
бостандықтарын
қорғау;
- экологиялық ;
-мемлекеттің
құқыққорғау.
СЫРТҚЫ:
- Отанды қорғау;
- басқа мемлекеттермен
өзара тиімді қарымқатынас жасау;
- мемлекеттік мүддені
халықаралық дәрежеде
қорғау;
- жаһандық маңызы бар
мәселелерді шешу ісіне
қатысу.

6. Мемлекеттің ішкі функциялары – бұл мемлекеттің қызметінің негізгі бағыттары және оның негізімен, әлеуметтік орнымен, елдің ішкі

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1. Мемлекет
А) мемлекеттің алдына қойған мақсат-міндеттерін
жүзеге асырудың басты бағыттары
2. Унитарлық мемлекет
Ә) мемлекетте бір ғана адам өз қалауынша билік
жүргізетін және оған билік мұрагерлік жолмен берілетін
мемлекет
3. Мемлекеттің функциясы
Б) мемлекеттің өз қолындағы билікті жүзеге асыруының
әдіс-тәсілдері
4. Монархия
В) жоғарғы мемлекеттік билік органдарының нақты бір
мерзімге сайлану арқылы билікке келетін басқару
нысаны
5. Республика
Г) мемлекеттегі жоғарғы билікті ұйымдастыру, құру
тәсілдерінің жиынтығы және оған халықтың тікелей
қатынасуы
6. Мемлекет нысаны
Ғ) мемлекеттегі барлық адамдардың құқықтары мен
бостандықтарына кепілдік беріліп, азаматтар биліктің
ұйымдастырылуына қатысып, халық биліктің қайнар
көзіне айналады
7. Саяси режим
Д) өзіне тән басқару аппараты бар, қолында мәжбүрлеуші
билікті шоғырландырған, қоғамды ұйымдастыратын
және басқаратын арнайы саяси ұйым.
8. Басқару нысаны
Ж) мемлекеттің өмір сүру тәсілі мен ондағы биліктің
мазмұнын көрсететін элементтердің жиынтығы
9. Құрылым нысаны
З) мемлекетте бір орталықтан басқарылатын биліктің
қалыптасуы, құрамында басқа мемлекеттік
құрылымдардың болмауы және аумақтарының әкімшілік
аумақтық бөліктерден құрылуы
10. Демократиялық саяси режим
Е) мемлекеттегі биліктің әкімшілік-аумақтық
ұйымдастырылуы

17.

«Мемлекет және құқық теориясы негіздерінің пәні»
бойынша тапсырма
М
Н
Ы
С
А
Н
Ж
А
Д
К
Е
Б
А
С
Қ
А
Р
У
Е
О
М
С
Қ
Ұ
Қ
Ы
Қ
У
М
Н
Л
А
Э
М
Р
П
Ф
Н
О
Ф
Е
Я
К
О
Е
А
Е
И
К
Е
К
С
О
Н
С
Р
Д
Т
Р
Д
Е
И
Л
А
П
Л
Е
А
А
Е
Т
Р
О
Р
У
А
Р
Р
Т
Р
О
Е
Г
Х
Б
М
А
Л
И
А
Д
Ж
И
И
Л
Е
Ц
Ы
Я
Ц
А
И
Я
Я
И
Н
И
Қ
Л
И
Қ
М
Л
К
К
Т
Я
Р
Ы
Я
Қ
Ф
Ы
О
А
В
П
Л
Қ
П
Ұ
У
Қ
З
А
Й
Ы
Р
Л
Ы
Р
Н
С
Х
А
Л
Ы
Қ
Ы
Р
Ы
К
О
С
Ы
Р
Т
Қ
Ы
Л
Л
Ц
Т
Е
Н
Г
І
Ш
К
І
Ы
И
Ү
К
І
М
Е
Т
Л
Д
М
Я
А
Р
А
Л
А
С
О
Л

18.

«Мемлекет және құқық теориясы негіздерінің пәні»
бойынша тапсырма
М
Н
Ы
С
А
Н
Ж
А
Д
К
Е
Б
А
С
Қ
А
Р
У
Е
О
М
С
Қ
Ұ
Қ
Ы
Қ
У
М
Н
Л
А
Э
М
Р
П
Ф
Н
О
Ф
Е
Я
К
О
Е
А
Е
И
К
Е
К
С
О
Н
С
Р
Д
Т
Р
Д
Е
И
Л
А
П
Л
Е
А
А
Е
Т
Р
О
Р
У
А
Р
Р
Т
Р
О
Е
Г
Х
Б
М
А
Л
И
А
Д
Ж
И
И
Л
Е
Ц
Ы
Я
Ц
А
И
Я
Я
И
Н
И
Қ
Л
И
Қ
М
Л
К
К
Т
Я
Р
Ы
Я
Қ
Ф
Ы
О
А
В
П
Л
Қ
П
Ұ
У
Қ
З
А
Й
Ы
Р
Л
Ы
Р
Н
С
Х
А
Л
Ы
Қ
Ы
Р
Ы
К
О
С
Ы
Р
Т
Қ
Ы
Л
Л
Ц
Т
Е
Н
Г
І
Ш
К
І
Ы
И
Ү
К
І
М
Е
Т
Л
Д
М
Я
А
Р
А
Л
А
С
О
Л

19.

мәжбүрлеуші билікті шоғырландырған, қоғамды
ұйымдастыратын және басқаратын арнайы саяси
ұйым.
2. Унитарлық мемлекет
З) мемлекетте бір орталықтан басқарылатын биліктің
қалыптасуы, құрамында басқа мемлекеттік
құрылымдардың болмауы және аумақтарының әкімшілік
аумақтық бөліктерден құрылуы
3. Мемлекеттің функциясы
А) мемлекеттің алдына қойған мақсат-міндеттерін
жүзеге асырудың басты бағыттары
4. Монархия
Ә) мемлекетте бір ғана адам өз қалауынша билік
жүргізетін және оған билік мұрагерлік жолмен берілетін
мемлекет
5. Республика
В) жоғарғы мемлекеттік билік органдарының нақты бір
мерзімге сайлану арқылы билікке келетін басқару
нысаны
6. Мемлекет нысаны
Ж) мемлекеттің өмір сүру тәсілі мен ондағы биліктің
мазмұнын көрсететін элементтердің жиынтығы
7. Саяси режим
Б) мемлекеттің өз қолындағы билікті жүзеге асыруының
әдіс-тәсілдері
8. Басқару нысаны
Г) мемлекеттегі жоғарғы билікті ұйымдастыру, құру
тәсілдерінің жиынтығы және оған халықтың тікелей
қатынасуы
9. Құрылым нысаны
Е) мемлекеттегі биліктің әкімшілік-аумақтық
ұйымдастырылуы
10. Демократиялық саяси режим
Ғ) мемлекеттегі барлық адамдардың құқықтары мен
бостандықтарына кепілдік беріліп, азаматтар биліктің
ұйымдастырылуына қатысып, халық биліктің қайнар
көзіне айналады
English     Русский Rules