ПЛАН УРОКУ
Право власності -
Зміст правовідносин
Реалізація права власності означає, що:
3.79M
Category: lawlaw

Право власності

1.

• Будьте толерантними.
• Цінуйте час.
• Пам'ятайте про
«Правило піднятої руки».
• Створюйте атмосферу
доброзичливості та дружнього
спілкування.
• Говоріть «тут і тепер»;
• Кожна думка має право
на існування.

2.

3. ПЛАН УРОКУ

1.
Що таке право власності.
2. Як людина стає власником.
Види власності.
3. Як реалізується право власності.
4. Власність неповнолітніх .
Якими правами наділені неповнолітні
власники.

4.

це право особи на річ (майно),
яке вона здійснює відповідно до
закону за своєю волею,
незалежно від волі інших осіб.

5. Право власності -

це сукупність правових норм, які регулюють
суспільні відносини з приводу володіння,
користування та розпорядження майном
ВОЛОДІННЯ
КОРИСТУВАННЯ
МАЙНО
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

6.

ПРАВО
ВОЛОДІННЯ
Це заснована на
законі можливість
фактичного
утримання
конкретною особою
конкретної речі
(майна) у своєму
господарстві та
здійснення
безпосереднього
впливу на неї
ПРАВО
КОРИСТУВАННЯ
ПРАВО
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Це заснована на
Це заснована на
законі можливість
законі можливість
господаря
визначати фактичну
використовувати
або юридичну долю
корисні властивості речі (майна) шляхом
конкретних речей
її безпосередньої
(майна), які дають
реалізації
можливість
(споживання),
задовольнити його відчуження (продажу,
відповідні потреби та
дарування, міни
інтереси
тощо) або здійснення
інших правочинів чи
договорів з приводу
речей (майна)

7.

1. Чи всі речі, які наразі
знаходяться у вашому
користуванні, є вашою
власністю?
2. Яке волевиявлення щодо
цієї речі ви можете
здійснити, а яке ні? Чому?

8.

ДАРУВАННЯ
ОБМІН
УСПАДКУВАННЯ
КУПІВЛЯ
ЗНАХІДКА
“НІЧИЙНІ”
ДАРУНКИ

9. Зміст правовідносин

СУБ’ЄКТИ
ФАКТИ
ОБ’ЄКТИ

10.

Закони України
Закон України “Про власність”
Закон України “Про
інноваційну діяльність”
Укази Президента України
Указ Президента України
“Про заходи щодо охорони
iнтелектуальної власностi в
Українi”
Постанови та
розпорядження Кабінету
Міністрів України

11.

Форми ( види)
Власність
Українського
народу
Суб'єкти
Об'єкти
від імені Українського народу
права власника здійснюють:
земля, її надра, атмосферне
повітря, водні та інші
природні ресурси, які
1) органи державної влади
та
2) органи місцевого
самоврядування в межах,
встановлених Конституцією
України
знаходяться в межах території
України, природні ресурси її
континентального шельфу,
виключної (морської)
економічної зони
Приватна
суб'єктами права приватної
власність
2) юридичні особи
будь-яке майно, склад,
кількість та вартість якого
не є обмеженими (крім
від імені та в інтересах держави
Україна право власності
здійснюють відповідно: 1)
майно, у тому числі
грошові кошти, яке
належить державі Україна
Державна
власність
Комунальна
власність
власності є: 1) фізичні та
органи державної влади
управління майном, що є у
комунальній власності,
здійснюють безпосередньо: 1)
територіальна громада та
утворені нею 2) органи
місцевого самоврядування
обмеження розміру земельної
ділянки)
майно, у тому числі
грошові кошти, яке
належить територіальній
громаді

12. Реалізація права власності означає, що:

власник володіє, користується, розпоряджається
своїм майном на власний розсуд;
власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які
дії, які не суперечать закону;
власник зобов'язаний при здійсненні своїх прав та
виконанні обов'язків додержуватися моральних засад
суспільства;
усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення
своїх прав;
власник не може використовувати право власності
на шкоду правам, свободам та гідності громадян,
інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію
та природні якості землі;
держава не втручається у здійснення власником права
власності.

13.

Особа
віком до
14 років
Особа
віком від
14 до 18 років
Малолітня
особа
Неповнолітня
особа
Часткова
дієздатність
Неповна
дієздатність

14.

1. Візьміть в руки річ, яка на
вашу думку, є вашою
особистою власністю.
2. Здійсніть акт користування
цією річчю.
3. А тепер розпорядіться нею
на власний розсуд!

15.

Малолітні та неповнолітні особи мають право
самостійно вчиняти лише дрібні побутові
правочини, які забезпечують їх побутові
потреби, відповідають їх фізичному, духовному
чи соціальному розвитку та стосуються
предметів які мають невисоку вартість.
Домашня робота

16.

Інші правочини, в тому числі щодо нерухомого майна,
від імені малолітньої особи вчиняються її
законними представниками, або за їх згодою
БАТЬКАМИ
УСИНОВЛЮВАЧАМИ
ОПІКУНАМИ
ОРГАНАМИ ОПІКИ І ПІКЛУВАННЯ

17.

На вчинення неповнолітньою особою правочину щодо
транспортних засобів або нерухомого майна повинна
бути письмова нотаріально посвідчена згода батьків
(усиновлювачів) або піклувальника та дозвіл органу
опіки та піклування.
На вчинення одним із батьків правочинів щодо
транспортних засобів та нерухомого майна малолітньої
дитини повинна бути письмова нотаріально засвідчена
згода другого з батьків.

18.

1. Чи всі речі, які ви вважали своєю
власністю, дійсно належать вам?
2. Чи в межах своєї дієздатності ви нею
скористались, або користуєтесь?
2. Чи правомірно ви здійснили акт
розпорядження цією річчю? Поясніть.

19.

1. Неповнолітній Олег успадкував від діда автомобіль
і вирішив продати його своєму товаришеві. Чи зможе
він здійснити продаж власного авто? Чому?
Які права із тріади прав власності має Олег щодо
власного автомобіля?
2. П'ятнадцятирічному Владиславу батьки відкрили
банківський рахунок, на який протягом наступних
трьох років щомісяця вносили 100 гривень.
Хлопець вирішив придбати за ці кошти брендовий
мобільний телефон.
Чи може Владислав самостійно придбати річ за кошти
з банківського рахунку?

20.

ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ
ТРІАДА ВЛАСНОСТІ
СПОСОБИ НАБУТТЯ ВЛАСНОСТІ
ДЖЕРЕЛА ПРАВА ВЛАСНОСТІ
ЗМІСТ ПРАВОВІДНОСИН
ФОРМИ ВЛАСНОСТІ
СУБ’ЄКТИ ВЛАСНОСТІ
ОБЄ’КТИ ВЛАСНОСТІ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ПОБУТОВИЙ ПРАВОЧИН

21.

Кожна людина має певну …. – те, що їй
належить. Своєю власністю особа може …,
… та …, це має назву – … .
Тепер ви знаєте, що в Україні існують такі
форми власності як – …, …, …, ….
Існує багато шляхів отримання власності, а
саме: …………………….
Діти також можуть бути …., але від їх імені
правочини вчиняються її законними
представниками , або за їх згодою.

22.

Кожна людина має певну власність – те, що
їй належить. Своєю власністю особа може
володіти, користуватися та розпоряджатися,
це має назву – тріада власності.
Тепер ви знаєте, що в Україні існують такі
форми власності як – власність народу
України, державна власність, приватна
власність, комунальна власність.
Існує багато шляхів отримання власності, а
саме: купівля, успадкування, дарування,
«нічийні дарунки», знахідки.
Діти також можуть бути власниками, але від
їх імені правочини вчиняються її законними
представниками , або за їх згодою.

23.

Читати § 12 ( п.1, 3)
Опрацювати ММП “Що таке право
власності
(
vk -
“Д/З ПРАВОЗНАВСТВО”)
English     Русский Rules