Тема: Цивільне право
Мета заняття: формування системи знань з цивільного права та
План 1.Поняття, система, джерела цивільного права 2.Цивільні правовідносини та їх елементи 3.Суб'єкти цивільних правовідносин 4.Об'єкти цивіл
Основні юридичні терміни з теми:
Предмет правового регулювання цивільного права
Джерела цивільного права
Цивільний кодекс від 16.01.2003 р.: 6 книг, 1308 статей Книга перша з розділів: загальні положення, Особи, участь держави у цивільних відносинах, об'
Книга п'ята: Зобов'язальне право, загальні положення про договір, окремі види зобов'язань(договірні та недоговірні)
Система цивільного права
Цивільні правовідносини
Елементи цивільних правовідносин
Суб'єкти цивільних правовідносин
Правові ознаки юридичної особи
Цивільна правосуб'єктність фізичної особи
Цивільна правосуб'єктність юридичної особи
правочини
Ознаки правочин
Класифікація правочинів
Позовна давність
Позовна давність та її прояви
Право власності
Зміст права власності
Форми власності
Право власності українського народу
Способи набуття права власності
Захист права власності
Поняття зобов’язання
Підстави виникнення зобов’язання
Виконання зобов'язань
Способи забезпечення виконання зобов'язання
Цивільно-правовий договір та його зміст
Стадії укладання договору
Стаття 16. Захист цивільних прав та інтересів судом 1. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або
796.50K
Category: lawlaw

Цивільне право України

1. Тема: Цивільне право

України

2.

3. Мета заняття: формування системи знань з цивільного права та

практичне
застосування норм
даної галузі

4. План 1.Поняття, система, джерела цивільного права 2.Цивільні правовідносини та їх елементи 3.Суб'єкти цивільних правовідносин 4.Об'єкти цивіл

План
1.Поняття, система, джерела цивільного
права
2.Цивільні правовідносини та їх елементи
3.Суб'єкти
цивільних
правовідносин
4.Об'єкти
цивільних
правовідносин
5.Поняття, ознаки та форма правочинів
6.Строки та терміни. Позовна давність
7. Право власності: поняття, зміст, форми
8. Загальні
положення
про
зобов'язання та договір

5. Основні юридичні терміни з теми:

• Особисті майнові та немайнові права,
цивільні правовідносини, суб'єкти та
об'єкти
цивільних
правовідносин,
фізичні та юридичні особи, цивільна
право- та дієздатність, правочин,
позовна давність, право власності,
зобов'язання,
цивільно-правовий
договір,
цивільно-правова
відповідальність

6. Предмет правового регулювання цивільного права

Предмет правового регулювання цивільного права
Особисті немайнові
відносини
Майнові відносини
Особисті немайнові відносини, пов'язані з
майновими
Особисті немайнові відносини, не пов'язані
з майновими
Метод правового регулювання цивільного права
характеризується
юридичною рівністю сторін
диспозитивністю сторін
наявністю майнової відповідальності сторін
Цивільне право – це система правових норм, які регулюють майнові
та особисті немайнові відносини, засновані на юридичній рівності,
вільному волевиявленні, а також майновій самостійності їх учасників

7. Джерела цивільного права

Джерела цивільного права
Конституція України
Цивільний кодекс України
Закон України „Про захист прав
споживачів”
Закон України „Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень”
Закон України „Про заставу” та інші закони
та підзаконні нормативно правові акти

8. Цивільний кодекс від 16.01.2003 р.: 6 книг, 1308 статей Книга перша з розділів: загальні положення, Особи, участь держави у цивільних відносинах, об'

Цивільний кодекс від 16.01.2003 р.:
6 книг, 1308 статей
Книга перша з розділів: загальні
положення, Особи, участь держави у
цивільних відносинах, об'єкти цивільних
прав, правочини, представництво, строки та
терміни, позовна давність.
Книга друга з розділів: Особисті немайнові
права фізичної особи
Книга третя з розділів: Право власності та
інші речові права на чуже майно
Книга четверта: Право інтелектуальної
власності

9. Книга п'ята: Зобов'язальне право, загальні положення про договір, окремі види зобов'язань(договірні та недоговірні)

Книга шоста: Спадкове право

10. Система цивільного права

Загальна частина:
основні положення
суб'єкти та об'єкти
цивільних прав
правочини
представництво і
довіреність
строки і терміни у
цивільному праві
позовна давність
Особлива частина:
Система
цивільног
о права
особисті немайнові
права
право власності та
інші речові права
право
інтелектуальної
власності
зобов'язальне право
спадкове право

11. Цивільні правовідносини

Цивільні правовідносини — це майнові
або особисті немайнові відносини,
врегульовані нормами цивільного
права, що виникають між автономними і
рівноправними суб'єктами, наділеними
суб'єктивними правами та обов'язками

12. Елементи цивільних правовідносин

Елементи цивільних
правовідносин
Суб’єкт
Об’єкт
Зміст

13. Суб'єкти цивільних правовідносин

Суб'єкти
цивільних
правовідносин
Фізичні особи
Юридичні особи
Держава Україна
Автономна Республіка Крим
Територіальні громади
Іноземні держави
Інші суб'єкти публічного права

14. Правові ознаки юридичної особи

Можливість
виступати в
цивільному обігу
від свого імені
Організаційна
єдність
Правові ознаки
юридичної особи
Наявність
відокремленого
майна
Здатність бути
позивачем
(відповідачем) в
суді
Здатність нести
самостійну
майнову
відповідальність

15. Цивільна правосуб'єктність фізичної особи

Цивільна правосуб'єктність фізичної
особи
Цивільна правоздатність - це
спроможність особи мати
цивільні права й обов'язки.
Правоздатність громадянина
виникає в момент його
народження і припиняється з
його смертю
Повна
(з 18
років)
Неповна
(від 14 до
18 років)
Цивільна дієздатність - це
здатність особи своїми діями
набувати для себе цивільні
права і створювати цивільні
обов'язки
Часткова
(до 14
років)
Обмежена
Визнання
недієздатним
за рішенням суду

16. Цивільна правосуб'єктність юридичної особи

Цивільна
правосуб'єктність
юридичної особи
Цивільна
правоздатність та
цивільна дієздатність
юридичної особи
виникають одночасно та
існують нерозривно

17. правочини

Правочини – це дії осіб, спрямовані
на встановлення, зміну або
припинення цивільних прав і
обов'язків

18. Ознаки правочин

• правочини є вольовими актами, спрямованими на
досягнення певного правового результату
• правочини завжди є діями суб'єкта цивільних відносин
• правочини завжди є правомірними діями, що тягнуть
виникнення або видозміни регулятивних цивільних
правовідносин
• воля у правочинах завжди спрямована саме на
встановлення, зміну, припинення тощо цивільних прав і
обов'язків
• правочини опосередковують динаміку цивільних
правовідносин між різними суб'єктами цивільного права

19. Класифікація правочинів

Критерії класифікації
Залежно від кількості сторін
Види правочинів
- односторонні
- двосторонні
- багатосторонні
- оплатні
Залежно від необхідності однієї
сторони здійснити оплату іншій - безоплатні
Залежно від моменту, з яким
пов'язується виникнення
правочинів
Залежно від визначення моменту
припинення правочинів
- консенсуальні
- реальні
- строкові
- безстрокові

20. Позовна давність

Позовна давність - це строк, у межах якого
особа може звернутися до суду з вимогою
про захист свого цивільного права або
інтересу
Загальна позовна
давність
3 роки
Позовна давність
1 рік
Спеціальна позовна
давність
5 років
10 років

21. Позовна давність та її прояви

починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про
порушення свого права або про особу, яка його порушила
Перебіг позовної
давності
зупиняється:
1) якщо пред'явленню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за
даних умов подія (непереборна сила)
2) у разі відстрочення виконання зобов'язання (мораторій) на підставах,
встановлених законом
3) у разі зупинення дії закону або іншого нормативно-правового акта, який
регулює відповідні відносини
4) якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил України або в
інших створених відповідно до закону військових формуваннях, що
переведені на воєнний стан
переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого
боргу або іншого обов'язку
Позовна давність
не
поширюється
1) на вимогу, що випливає із порушення особистих немайнових прав, крім
випадків, встановлених законом
2) на вимогу вкладника до банку (фінансової установи) про видачу вкладу
3) на вимогу про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим
ушкодженням здоров'я або смертю
4) на вимогу власника або іншої особи про визнання незаконним правового акта
органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або
органу місцевого самоврядування, яким порушено його право власності або
інше речове право
5) на вимогу страхувальника (застрахованої особи) до страховика про
здійснення страхової виплати (страхового відшкодування) та в інших
випадках

22. Право власності

в об'єктивному сенсі - це сукупність правових
норм, які регулюють відносини власності і є
юридичною підставою існування і реалізації права
власності, котре належить певному суб'єкту
Право власності
в суб'єктивному сенсі - це право особи на річ
(майно), яке вона здійснює відповідно до закону за
своєю волею, незалежно від волі інших осіб

23. Зміст права власності

Право володіння – це фактична
належність особі майна
Зміст права
власності
Право користування – це право на
вилучення з речі її корисних
властивостей
Право розпоряджання – це право
власника визначати фактичну та
юридичну долю речі

24. Форми власності

Комунальна
Державна
Форми власності відповідно до
Конституції України та Цивільного
кодексу України
Приватна

25. Право власності українського народу

26. Способи набуття права власності

Способи набуття права
власності
Первісні – право власності на річ
виникає вперше або незалежно
від волі попереднього власника
виробництво або переробка речей
відділення плодів
заволодіння
конфіскація
реквізиція
знахідка
скарб
Похідні – набуття права
власності даної особи
засновується на праві
попереднього власника
односторонні правочини
договори

27. Захист права власності

Віндикаційний позов – це позов власника про
витребування майна з чужого незаконного володіння
Захист права власності — це застосування судовими
органами в разі порушення прав власника сукупності
відповідних правових засобів, передбачених у цивільному
законодавстві і спрямованих на відновлення прав власника
Негаторний позов – це позадоговірна вимога
власника, не позбавленого володіння майном, до
третьої особи про усунення перешкод у здійсненні
правомочностей щодо володіння, користування та
розпорядження майном

28. Поняття зобов’язання

Зобов’язанням є правовідношення, в якому
одна сторона (боржник) зобов’язана
вчинити на користь другої сторони
(кредитора) певну дію (передати майно,
виконати роботу, надати послугу, сплатити
гроші тощо) або утриматися від певної дії,
а кредитор має право вимагати від
боржника виконання його обов'язку

29. Підстави виникнення зобов’язання

Підстави виникнення зобов’язання
договір та інші правочини
відкриття, винаходи, раціоналізаторські
пропозиції, створення творів літератури та
мистецтва, інші результати інтелектуальної,
творчої діяльності
заподіяння шкоди
придбання однією особою майна за рахунок
іншої особи без достатніх для цього підстав
тощо

30. Виконання зобов'язань

Виконання зобов'язань — це здійснення
сторонами покладених на них прав і
обов'язків, що складають його зміст,
належним чином відповідно до умов
договору чи закону, а за відсутності таких
умов та вимог — відповідно до звичаїв
ділового обороту чи вимог, що звичайно
ставляться

31. Способи забезпечення виконання зобов'язання

Неустойка
(штраф,
пеня)
Завдаток
Порука
Способи
забезпечення
виконання
зобов'язання
Притрима
ння
Гарантія
Застава

32. Цивільно-правовий договір та його зміст

Цивільно-правовий договір - це
домовленість двох або більше сторін,
спрямована на встановлення, зміну або
припинення цивільних прав та обов'язків
Зміст договору складають умови
Істотні
Звичайні
Випадкові

33. Стадії укладання договору

Стадії укладення
договору
пропозиція
укласти договір
– оферта
прийняття
пропозиції –
акцепт

34.

ДОГОВІР ДАРУВАННЯ
м. ________________
"___" _______________ 20__ р.
Громадянин України _______________________________________________,
(вказати прізвище, ім'я та по батькові)
що проживає за адресою: _________________________________________________,
(вказати місце проживання )
(надалі іменується "Дарувальник"), з однієї сторони, та громадянин України
_______________________________________________________________________,
(вказати прізвище, ім'я та по батькові)
що проживає за адресою: _________________________________________________,
(вказати місце проживання )
(надалі іменується "Обдаровуваний"), з іншої сторони,
(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей
Договір дарування (надалі іменується "Договір") про наступне.
1. Дарувальник передає безоплатно у власність Обдаровуваному наступне майно:
________________________________________________(надалі іменується "майно").
(вказати річ, її ознаки, характеристики)
2. Дарувальник гарантує, що майно належить йому на праві приватної
власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави
та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними
або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом
будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством
України.
3. Право приватної власності на майно у Дарувальника виникло на підставі
_________, що підтверджується _______________________.
4. Право приватної власності Дарувальника на майно підтверджується
_____________________________________________.
5. Вартість майна Сторони визначають у сумі _________________
(______________) грн.
6. Цей Договір вважається укладеним з моменту підписання його сторонами.
7. Обдаровуваний набуває право власності на майно з моменту його передання
Обдаровуваному.
8. Дарувальник зобов'язується передати Обдаровуваному майно до "___"
_______________ 20__ р.
9. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним,
вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
10. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він
вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю
такого спору відповідно до чинного законодавства України.
10. Цей Договір складений українською мовою, на ___ сторінках у ___
примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.
ДАРУВАЛЬНИК
ПІДПИСИ СТОРІН
ОБДАРОВУВАНИЙ
______________/______________/
____________/______________/

35. Стаття 16. Захист цивільних прав та інтересів судом 1. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або

Стаття 16. Захист цивільних прав та інтересів судом
1. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого
особистого немайнового або майнового права та інтересу.

36.

2. Способами захисту цивільних прав та
інтересів можуть бути:
1) визнання права;
2) визнання правочину недійсним;
3) припинення дії, яка порушує право;
4) відновлення становища, яке існувало
до порушення;
5) примусове виконання обов'язку в
натурі;
6) зміна правовідношення;
7) припинення правовідношення;
8) відшкодування збитків та інші способи
відшкодування майнової шкоди;
9) відшкодування моральної
(немайнової) шкоди;
10) визнання незаконними рішення, дій
чи бездіяльності органу державної
влади, органу влади Автономної
Республіки Крим або органу місцевого
самоврядування, їхніх посадових і
службових осіб.
English     Русский Rules