ПЛАН
Актуальність дослідження
Мета дослідження
Завдання дослідження
Об’єкт та предмет дослідження
Теоретична база досліджень
Методи досліджень
Структура дослідження
Характеристика загальних засад цивільного права
Характеристика загальних засад цивільного права
Класифікація принципів права
Класифікація принципів цивільного права
Класифікація принципів цивільного права
Загальні засади цивільного права України
Загальні засади цивільного права України
Принцип юридичної рівності, вільного волевиявлення, майнової самостійності учасників цивільних відносин
Неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини
Непорушність права власності та усіх її форм
Непорушність права власності та усіх її форм
Свобода договору
Свобода підприємницької діяльності
Судовий захист цивільного права та інтересу
Судовий захист цивільного права та інтересу
Справедливість, добросовісність, розумність
Практичне значення засад цивільного права
Практичне значення засад цивільного права
Практичне значення засад цивільного права
Практичне значення засад цивільного права
Висновки
Висновки
Список використаної літератури
Список використаної літератури
6.12M
Category: lawlaw

Загальні засади цивільного права України та їх практичне значення

1.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ “КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА
ГЕТЬМАНА”
Кафедра цивільного та трудового права
ПРЕЗЕНТАЦІЯ
з науки «Договірне право»
на тему:
«Загальні засади цивільного права України та їх практичне
значення»
Виконав:
студент 5 курсу, 9 групи
Заочної форми навчання
Іванов Іван Іванович
Перевірила:
викладач
Богданець Аліна Вікторівна
Presentation Title
My presentation description
add your description here
2016 р.

2. ПЛАН

1. Вступ
1.1. Актуальність дослідження
1.2. Мета дослідження
1.3. Завдання дослідження
1.4. Об'єкт і предмет дослідження
1.5. Теоретична база дослідження
1.6. Законодавча база дослідження
1.7. Методи дослідження
1.8. Структура дослідження
2. Характеристика загальних засад цивільного права
2.1. Загальні засади цивільного прав: теоретичні питання
2.2. Класифікація загальних засад цивільного права
3. Загальні засади цивільного права України
3.1. Принцип юридичної рівності, вільного волевиявлення, майнової самостійності
3.2. Неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини
3.3. Непорушність права власності та усіх її форм
3.4. Свобода договору
3.5. Свобода підприємницької діяльності
3.6. Принцип судового захисту цивільного права та інтересу
3.7. Принцип справедливості, добросовісності, розумності
4. Практичне значення загальних засад цивільного права
Висновки
Список використаної літератури
2

3. Актуальність дослідження

Закріплення
засад
цивільного
права
Законність
Демократичний
правопорядок
На сучасному етапі розвитку України суворе дотримання й законодавче
удосконалення повноти вираження і дії демократичних засад цивільного права є
важливою гарантією зміцнення законності як невід'ємної частини функціонування
правової держави та демократичного правопорядку. У зв'язку із цим актуальним є
здійснення дослідження загальних засад цивільного права у світлі чинного
цивільного законодавства.
3

4. Мета дослідження

Дослідити загальні засади цивільного права
України та їх практичне значення
4

5. Завдання дослідження

1
• Розкрити сутність понять : “загальні засади цивільного
права” та “принципи цивільного права”
2
• Проаналізувати цивільне законодавство України з цього
питання
3
• Здійснити класифікацію засад цивільного права
4
• Здійснити правову характеристику окремих принципів
цивільного права України
5
• Визначити практичне значення загальних засад
цивільного права
5

6. Об’єкт та предмет дослідження

Об’єкт
• Загальні засади
цивільного права, що
визначають основи
цієї галузі права
Предмет
• Норми чинного ЦК
України та положення
цивілістичної
доктрини України, що
визначають засади
цивільного права
України
6

7. Теоретична база досліджень

Теоретичною базою дослідження є роботи вітчизняних та
зарубіжних вчених з цивільного права, теорії держави і
права, філософії права, порівняльного правознавства, які
досліджують загальні засади цивільного права України та
їх практичне значення.
7

8.

Законодавча база досліджень
Конституція України
Закони України
Постанови Верховної Ради України
Укази Президента України
Постанови Кабінету Міністрів України
8

9. Методи досліджень

Діалектич
ний
метод
Формальнологічний
метод
Методологічну
основу дослідження
становить сукупність
методів та прийомів
наукового пізнання
як загальнонаукових,
так і спеціальних.
Порівняль
ний метод
Системноструктурни
й метод
Метод
аналізу та
синтезу
9

10. Структура дослідження

Зумовлена метою та характером завдань
дослідження
Робота складається зі вступу і трьох розділів:
характеристика загальних засад цивільного права,
загальні засади цивільного права України та практичне
значення засад цивільного права, що поєднують в собі
10 підрозділів; висновків та списку використаної
літератури.
10

11. Характеристика загальних засад цивільного права

Загальні засади
цивільного права
Принципи
цивільного права
Для сучасного цивільного права України характерним є ототожнення поняття
«загальні засади цивільного законодавства» і «принципи цивільного права»,
незважаючи на окремі спроби обгрунтування необхідності поділу термінів
«принципи» і «засади».
11

12. Характеристика загальних засад цивільного права

Принципи цивільного права розуміють як:
Правові основи
організації та
діяльності учасників
цивільних
правовідносин, основні
положення даної галузі
права, які
відображають її
специфіку та зміст, або
основи побудови
цивільних
правовідносин в
цілому
Основні ідеї,
положення, керівні
засади з питань
цивільних відносин,
закріплені в нормах
права
Правові погляди
народу на завдання і
засоби діяльності
учасників цивільного
обороту
Суспільно-політичні,
нормативно-керівні
засади даної галузі
права, специфічні
властивості цивільного
права, що
відображають
перспективи його
розвитку
9) Ромовська З. Українське цивільне право. Загальна частина: Академічний курс: підручник/ 3. Ромовська.- 3-те
вид., допов.- К., 2013.– С. 136
12

13. Класифікація принципів права

Загально правові принципи
• моральність, гуманізм,
законність
свобода вибору
Принципи приватного права • ініціативність,
виду і міри своєї поведінки,
як надгалузі права
свобода підприємництва
Власне принципи цивільного • Свобода договору,
добросовісність, розумність
права
• права власності, права
Принципи окремих
інтелектуальної власності,
підгалузей цивільного права сімейного, житлового, спадкового
Принципи окремих
інститутів цивільного прав
• права промислової
власності, договірного
права
8) Потапова О. А. Принципы гражданского права: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.03
«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / О. А.
Потапова. — Ульяновск, 2002. — 20 с
13

14. Класифікація принципів цивільного права

Принципи,
притаманні
змісту цивільного
права загалом
Свобода договору
Загальні
Добросовісність та ін.
Принципи
Принципи,
притаманні
окремим групам
(підгалузям чи
інститутам)
цивільних
правовідносин
Справедливість
Виконання зобов'язань
Особливі
Відповідальність за порушення
суб'єктивних обов'язків та ін.
8) Потапова О. А. Принципы гражданского права: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.03
«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / О. А.
Потапова. — Ульяновск, 2002. — 20 с
14

15. Класифікація принципів цивільного права

Принципи,
прямо
передбачені ст.
3 ЦК
Свобода договору
Закріплені в
ЦК
Добросовісність та ін.
Принципи
Принципи, які
прямо не
передбачені ст. 3
ЦК
Справедливість
Незакріплені
в ЦК
Рівність суб'єктів
цивільного права
Дозвільна спрямованність
цивільно-правового
регулювання та ін.
8) Потапова О. А. Принципы гражданского права: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.03
«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / О. А.
Потапова. — Ульяновск, 2002. — 20 с
15

16. Загальні засади цивільного права України

1) Неприпустимість
свавільного втручання у
сферу особистого життя
людини
2) Неприпустимість
позбавлення
права
власності, крім випадків,
встановлених Конституцією
та законом;
3) Свобода договору
4) Свобода підприємницької
діяльності,
яка
не
заборонена законом
5) Судовий захист цивільного
права та інтересу
6) Справедливість,
добросовісність
та
розумність
Визначає
загальні
засади
цивільного
законодавства
Стаття 3
Цивільного
кодексу України
Дана стаття не містить вичерпного переліку принципів цивільного права !!!
2) Цивільний кодекс України від 16.01.2003
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15
р.
[Електронний
ресурс].

Режим
доступу:
16

17. Загальні засади цивільного права України

Наявність законодавчого визначення принципів не є перешкодою до
виявлення у цивільному праві й інших правових принципів
юридична рівність учасників цивільних правовідносин перед
законом;
непорушність права власності та рівність усіх її форм;
свобода не лише договору, а й усіх інших можливих угод
(правочинів);
здійснення цивільних прав за своєю волею і на власний розсуд;
застосування цивільно-правової відповідальності за винну та
протиправну поведінку (бездіяльність), за винятками, передбаченими
законом, без приниження честі, гідності, інших особистих суб'єктивних
прав порушника
3) Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. Випуск 38. Одеська націольна юридична
академія.: К. Одеса «Юридична література». – 2008. – С. 340.
17

18. Принцип юридичної рівності, вільного волевиявлення, майнової самостійності учасників цивільних відносин

Рівність – основне начало, яке пронизує усю систему цивільного права і
означає таке становище учасників, де воля одного з них не залежить від волі
іншого, який не може йому наказувати, оскільки сам учасник: фізична або
юридична особа – самостійні у прийнятті тих чи інших рішень.
Безумовно, даний принцип не є абсолютним, бо деякі винятки у рівності все ж
таки можуть бути, але це відбувається лише у випадках, передбачених законом.
11) Уварова О. О. Принципи права у правозастосуванні: загальнотеоретична характеристика: монографія / О.
О. Уварова. – Харків: «Друкарня МАДРИД», 2012. – 196 с.
18

19. Неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини

Органи державної влади та місцевого
самоврядування
не
мають
права
втручання у сферу особистого життя
людини, якщо остання не порушує права та
законні
інтереси
інших
суб'єктів
правовідносин. Втручання в особисте життя
людини може мати місце лише у визначених
законом випадках.
Ст. 301 ЦК
України
Право на особисте життя та його таємницю
Ст. 306 ЦК
України
Право таємницю кореспонденції
Ст. 286 ЦК
України
Право таємницю про стан здоров'я
2) Цивільний кодекс України від
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15
16.01.2003
р.
[Електронний
ресурс].

Режим
доступу:
19

20. Непорушність права власності та усіх її форм

Відповідно до ст. 84 Конституції України ніхто не може бути протиправно
позбавлений права власності. Примусове відчуження об'єктів права приватної
власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної
необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови
попереднього і повного відшкодування їх вартості.
Відповідно до норм ЦК примусове відчуження права власності може бути
здійснено лише за рішенням суду.
1) Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс].
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Режим
доступу:
20

21. Непорушність права власності та усіх її форм

Право власності
здійснюється
відповідно до
закону за своєю
волею, незалежно
від волі інших осіб
Право володіння,
користування та
розпорядження
своїм майном
Рівні умови
здійснення своїх
прав, а держава не
втручається у їх
здійснення
Принцип
свободи
власності
Ніхто не може бути
протиправне
позбавлений права
власності чи
обмежений у його
здійсненні
Принцип непорушності права власності передбачений ст. 316-317, 319,
ч. 1 ст. 321 ЦК України
21

22. Свобода договору

Цивільне законодавство (ст. 627 ЦК) закріплює
свободу щодо укладення договору, виборі контрагента
та визначенні умов договору. Підставою для
обмеження свободи договорів є захист суспільних
інтересів.
Свобода договору знаходить свій прояв і у
можливості сторін :
Самостійно визначати
вид договору, який
передбачений
законодавством
Самостійно
створювати нові
види договорів, або
використовувати
змішані типи
договорів.
Засада свободи договорів дозволяє сторонам вибрати для себе оптимальне
рішення при погодженні своїх інтересів !
7) Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т.; за ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С.
Кузнєцової, В. В. Луця.- 5-е вид. перероб і доп.; К., 2013.- 832 с.
22

23. Свобода підприємницької діяльності

Суб'єкт підприємництва самостійно вибирає якою
саме підприємницької діяльністю займатись і яким
чином провадити підприємницьку діяльність.
Засада свободи підприємницької діяльності належить
до конституційних (ст. 42 Конституції). Обмеження
свободи
підприємницької
діяльності
можуть
визначатись лише законом. Даний принцип
є
настільки фундаментальним, що його іноді відносять
до природних прав людини.
При цьому важливо встановити баланс між:
свободою
суб'єктів
підприємницької
діяльності
методами
регулювання
останньої з боку
відповідних
державних органів
6) Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: у 2 т. / [відп. ред. В. Г. Ротань]. — [2-е вид.].
23
— Х. : Фактор, 2010. — Т. 1. — 800 с.

24. Судовий захист цивільного права та інтересу

Носієві цивільних прав надається можливість застосування до правопорушника
засобів примусового впливу. Зокрема уповноважена особа має право звернутися
до суду з вимого примусити зобов'язану особу дотримуватись певної поведінки.
Відмова від судового захисту тих чи інших цивільних прав тієї чи іншої особи
може місце лише тоді, коли це передбачено законом, і тільки за рішенням органу,
якому надане таке право.
4) Волосенко С.О. Принципи змагальності та об'єктивної істини у цивільному процесі України. Автореферат
дисертації. Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових
наук України. - 2010. - С. 32.
24

25. Судовий захист цивільного права та інтересу

Захист цивільних прав має особливості, до яких слід віднести:
ст. 15 ЦК
України
• абсолютний характер захисту, оскільки кожна особа може
звертатися до суду за захистом свого особистого немайнового або
майнового права й інтересу
ст. 16, 17, 18
ЦК України
• наявність спеціальних органів захисту, до яких належать не тільки судові
органи, а також Президент України, органи державної влади, органи влади
Автономної Республіки Крим, органи місцевого, нотаріус
ст. 19 ЦК
України
• можливість до самозахисту, тобто застосування особою засобів
протидії, що не заборонені законом та не суперечать моральним
засадам суспільства
ч. 2 ст. 16, ст.
22 ЦК
• універсальність способів захисту, що повною мірою відповідає абсолютному
характеру захисту і полягає у тому, що певний з способів захисту може бути
застосований незалежно від того, передбачений він чи ні законодавством
ч. 2 ст. 16 ЦК
• Перелік способів захисту не є вичерпним і суд може захистити
цивільне право або інтерес іншим способом, встановленим
договором чи законом
2) Цивільний кодекс України від 16.01.2003
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15
р.
[Електронний
ресурс].

Режим
доступу:
25

26. Справедливість, добросовісність, розумність

Кожен учасник цивільних відносин при здійсненні своїх
суб'єктивних прав не повинен порушувати інтереси інших
осіб чи суспільних інтересів (зловживати правом).
Засада справедливості, добросовісності, розумності
впливає на інші принципи права. Даний принцип
пов’язаний з принципами свободи договорів і свободи
підприємницької діяльності у тому розумінні, що свобода у
таких випадках не повинна виходити за межі розумності і
справедливості.
Принцип справедливості, добросовісності, розумності
Розумність - дії, що
здійснила б у кожній
Добросовісність - вірність
конкретній ситуації
із виконання своїх
зобов'язань та повагу і
людина, яка має
нормальний, середній
довіру до контрагентів за
рівень інтелекту, знання та
зобов'язаннями.
певний життєвий досвід.
Справедливість – це
здійснення своїх прав і
виконання зобов'язань на
законних та чесних
підставах.
26
10) Тобот Ю.А. Принцип справедливості, добросовісності, розуміності у цивільному праві. Автореферат
дисертації. Національний університет «Юридична академія України ім. Юрослава Мудрого». – 2011. - С.28.

27. Практичне значення засад цивільного права

Суворе дотримання й законодавче удосконалення
повноти вираження і дії демократичних принципів
цивільного права
Гарантія зміцнення законності та правопорядку
Формування правової держави та демократичного
правопорядку
5) Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей. Ч. 3. — К. : Університет «Україна». - 2012. — 472 с.
27

28. Практичне значення засад цивільного права

Значення принципів цивільного права полягає в тому, що в них відображені
найбільш характерні демократичні риси і загальна спрямованість права та його
найважливіших інститутів, у зв'язку з чим вони дають можливість пізнати
сутність цієї галузі права, її суспільний характер у цілому, а також окремих
інститутів.
Принципи цивільного права сприяють правильному пізнанню та застосуванню
норм цивільного права, виступають основою для законодавчої практики, для
підготовки, розробки та прийняття відповідних їм за змістом правових норм та їх
вдосконалення.
12) Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. O.B. Дзери, Н.С. Кузнєцової, P.A.
Майданика.-К., 2010.- 974 с.
28

29. Практичне значення засад цивільного права

Принципи цивільного права закріплюють правові погляди українського народу на завдання і
мету цивільного права, організаційної його побудови, цивільно-правових повноважень і
цивільно-правового становища учасників цивільного обороту
Принципи відображають сутність, характер та основні риси цієї галузі
Принципи впливають також на нормотворчу діяльність. При внесенні різноманітних змін у
законодавство нормотворчі органи не повинні допускати протиріччя нових норм права чинним
його принципам
Велике значення принципів цивільного права для правозастосовної
діяльності
12) Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. O.B. Дзери, Н.С. Кузнєцової, P.A.
Майданика.-К., 2010.- 974 с.
29

30. Практичне значення засад цивільного права

ЦК України
• відображають сутність соціальної спрямованості та основні галузеві
особливості цивільно-правового регулювання, тобто зміст кожної
подальшої норми має бути пронизаний принципом цивільного права
ч. 1 ст. 6 ЦК
• враховуються при укладенні непоіменованих
договорів
ч. 2 ст. 8 ЦК
• враховуються при застосуванні аналогії права
ч.2 ст. 15 ЦК
• враховуються при захисті охоронюваного законом
інтересу
12) Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. O.B. Дзери, Н.С. Кузнєцової, P.A.
Майданика.-К., 2010.- 974 с.
30

31. Висновки

Принципи права є основою, загальними засадами цивільного права і на основі їх
відбувається розвиток і побудова цивільного права України.
Принципи цивільного права тісно пов'язані з предметом і методом регулювання
цивільно-правових відносин. Вони мають визначальне значення при застосуванні
цивільно-правових норм.
До основних принципів цивільного права належать принципи, що дістали
відображення в ст. 3 ЦК України:
1) неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини;
2) неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених
законом;
3) свобода договору;
4) свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом;
5) судовий захист цивільного права та інтересу;
6) справедливість, добросовісність та розумність та ін.
Крім того, до принципів цивільного права належить принцип юридичної
рівності суб'єктів цивільного правовідношення перед законом, що міститься в
ст. 1 ЦК України.
31

32. Висновки

Практичне значення засад цивільного права полягає у тому, що вони:
• дають можливість пізнати сутність цієї галузі права, її суспільний характер у
цілому, а також окремих інститутів;
• сприяють правильному пізнанню та застосуванню норм цивільного права;
• виступають основою для законодавчої практики, для підготовки, розробки та
прийняття відповідних їм за змістом правових норм та їх вдосконалення. При
внесенні різноманітних змін у законодавство нормотворчі органи не повинні
допускати протиріччя нових норм права чинним його принципам;
• велике значення принципів цивільного права
для правозастосовної
діяльності;
• гарантія зміцнення законності;
• формування правової держави та демократичного правопорядку.
В даній роботі була здійснена спроба більш широко розкрити зміст кожного з
основних принципів цивільного права та їх взаємозв'язок з самими нормами
цивільного права, між собою та роль принципів цивільного права в сучасному
житті.
Вивчення принципів має дуже важливе для подальшого розвитку цивільного
права і для побудови правової держави та громадянського суспільства в Україні.
32

33. Список використаної літератури

1) Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
2) Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15
3) Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. Випуск 38. Одеська
націольна юридична академія.: К. Одеса «Юридична література». – 2008. – С. 340.
4) Волосенко С.О. Принципи змагальності та об'єктивної істини у цивільному процесі
України. Автореферат дисертації. Науково-дослідний інститут приватного права і
підприємництва Національної академії правових наук України. - 2010. - С. 32.
5) Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей. Ч. 3. — К. : Університет «Україна»,
2012. — 472 с.
6) Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: у 2 т. / [відп. ред. В.
Г. Ротань]. — [2-е вид.]. — Х. : Фактор, 2010. — Т. 1. — 800 с.
7) Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т.; за ред. О. В. Дзери
(кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця.- 5-е вид. перероб і доп.; К., 2013.- 832 с.
8) Потапова О. А. Принципы гражданского права: автореф. дисс. … канд. юрид. наук:
12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право» / О. А. Потапова. — Ульяновск, 2002. — С. 20.
33

34. Список використаної літератури

9) Ромовська З. Українське цивільне право. Загальна частина: Академічний курс:
підручник/ 3. Ромовська.- 3-те вид., допов.- К., 2013.-672 с.
10) Тобот Ю.А. Принцип справедливості, добросовісності, розуміності у цивільному праві.
Автореферат дисертації. Національний університет «Юридична академія України ім.
Юрослава Мудрого». – 2011. – С.28.
11) Уварова О. О. Принципи права у правозастосуванні: загальнотеоретична
характеристика: монографія / О. О. Уварова. – Харків: «Друкарня МАДРИД», 2012. –
196 с.
12) Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. O.B. Дзери, Н.С.
Кузнєцової, P.A. Майданика.-К., 2010.- 974 с.
34

35.

ДЯКУЮ ЗА
УВАГУ !
ДВНЗ “Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана”
35
English     Русский Rules