ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
Правове регулювання
СУДОВА ПРАКТИКА
ПОНЯТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
ПРИНЦИПИ
Проблемні аспекти розгляду цивільних справ, пов’язаних із захистом права власності
Правила виключної підсудності
Способи набуття права власності
Момент (підстава) набуття права власності за договором відповідно до ЦК
Момент набуття права власності на майно, що виникає з первісних підстав
Особливості щодо умов набуття права власності, встановлені законом
Правомірність набуття права власності
Підстави припинення права власності
Способи захисту права власності
Практика судового розгляду справ, пов’язаних з набуттям, реалізацією, припиненням, захистом права власності та інших речових прав
ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ (ст.392 ЦК України)
НЕГАТОРНИЙ ПОЗОВ ст.391 ЦК
ВІНДИКАЦІЙНИЙ ПОЗОВ ст.ст.387, 388 ЦК
ДОБРОСОВІСНИЙ НАБУВАЧ
Коли можна витребувати майно у набувача
ПРАВОВІ ВИСНОВКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ щодо захисту права власності
Юрисдикція
ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ на автомобіль
ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ на квартиру у ЖБК
Захист майнових прав на новостворене майно
Захист майнових прав на новостворене майно
ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ на земельну ділянку
ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ в порядку спадкування
Право власності на майно колишнього колгоспного двору
САМОЧИННЕ БУДІВНИЦТВО
ВИТРЕБУВАННЯ МАЙНА
Витребування майна
Витребування майна
ВИТРЕБУВАННЯ МАЙНА
 Розрахунки при витребуванні майна із чужого незаконного володіння (Стаття 390)
 Захист права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння (Стаття 391)
Стаття 391 ЦК
Усунення перешкод у здійсненні власником права користування та розпорядження своїм майном
СПІЛЬНЕ МАЙНО виділ частки, припинення права на частку
СПІЛЬНА СУМІСНА ВЛАСНІСТЬ
СПІЛЬНА ЧАСТКОВА ВЛАСНІСТЬ
1.16M
Category: lawlaw

Захист права власності в цивільному судочинстві

1. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Міхеєва В.Ю.
20 березня 2017

2. Правове регулювання

• Конвенція про захист прав людини і основоположних
свобод (1950 р.), ратифікована Законом від 17 липня
1997 р. № 475/97-ВР, зокрема ст. 1 Першого протоколу
до неї (1952 р.)
• Конституція України (ст.ст.41,92)
• Цивільний кодекс України
• Земельний кодекс України
• Сімейний кодекс України
• Закон України від 01 липня 2004 року № 1952-IV «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень»,
• Закон України від 10 липня 2003 року № 1087-IV «Про
кооперацію»
• Закон України «Про власність» від 07лютого
1991 № 697-XII (був чинний з 15 квітня 1991 року до 20
червня 2007 року)
2

3. СУДОВА ПРАКТИКА

• Висновки ВCУ, викладені в постановах
• Постанови Пленуму ВССУ:
• «Про судову практику в справах про захист
права власності та інших речових прав від
07 лютого 2014 року № 5;
• «Про практику застосування судами статті
376 Цивільного кодексу України (про
правовий режим самочинного будівництва)
від 30 березня 2012 року № 6
3

4. ПОНЯТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Право володіння
Право користування
Право розпорядження
4

5. ПРИНЦИПИ

Ніхто не може бути позбавлений права власності чи
обмежений у його здійсненні, крім випадків,
встановлених Конституцією чи законом (ст.41
Конституції, ст.321 ЦК України)
Власник вчиняє щодо свого майна будь-які дії, які не
суперечать закону, не завдають шкоди правам та
свободам інших осіб, інтересам суспільства
Презумція правомірності набуття права власності:
право власності на конкретне майно вважається
набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає
із закону або незаконність набуття права власності не
встановлена судом (ст.328 ЦК )
Право вибору власником способу судового
захисту права власності у разі його порушення
5

6. Проблемні аспекти розгляду цивільних справ, пов’язаних із захистом права власності

- дотримання визначеної процесуальним законом
юрисдикції та правил підсудності;
- визначення, які правовідносини сторін випливають
із встановлених обставин та яка правова норма
підлягає застосуванню до цих правовідносин;
- момент (підстава), правомірність набуття права
власності;
- правильне
застосування
цивільно-правового
способу захисту речових прав
6

7. Правила виключної підсудності

• Виключна підсудність (ч.1 ст. 114 ЦПК) - позови, що
виникають з приводу захисту права власності та інших
речових прав на нерухоме майно пред’являються за
місцем знаходження майна або основної його частини.
Місцезнаходження нерухомого майна має бути
підтверджено документально.
• П.2 Постанови Пленуму ВССУ від 07 лютого 2014 року № 5
«Про судову практику в справах про захист права
власності та інших речових прав»
• П.42 Постанови Пленуму ВССУ від 01.03.2013 № 3 «Про
деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення
підсудності цивільних справ
7

8. Способи набуття права власності

• Первинні – право власності виникає на річ
вперше або незалежно від попередніх
власників (виробництво, специфікація або переробка;
набуття права власності на безхазяйну річ (майно);
приватизація, знахідка; самочинне будівництво,…)
• Похідні (вторинні) – право набувача
ґрунтується на праві відчужувача (придбання
майна за договором і в порядку спадкування)
Від типу способу (підстави) встановлення права
власності залежить характер претензій, що
можуть бути заявлені до власника
8

9. Момент (підстава) набуття права власності за договором відповідно до ЦК

Основні моменти :
а) передання майна;
б) нотаріальне посвідчення договору;
в) державна реєстрація права на нерухоме майно.
Інші моменти :
нотаріальне посвідчення договору в разі якщо такий
договір потребує нотаріального посвідчення згідно з ч. 1
ст. 209 ЦК;
набрання законної сили рішенням суду про визнання
дійсним договору, не посвідченого нотаріально (ст. 220
ЦК) (щодо нерухомого майна – з дня державної
реєстрації)
9

10. Момент набуття права власності на майно, що виникає з первісних підстав

• за набувальною давністю (зі спливом встановленого
строку або з моменту державної реєстрації права на
нерухоме майно (абз. З ч. 1 ст. 344 ЦК);
• при створенні нової речі -у момент її створення
• на новостворене нерухоме майно (будівлі, споруди)
з моменту завершення будівництва (створення майна) (ч.
2 ст. 331 ЦК);
з моменту його прийняття до експлуатації, якщо законом
або договором передбачено прийняття нерухомого майна
до експлуатації;
з моменту державної реєстрації, якщо право власності на
нерухоме майно відповідно до закону підлягає такій
реєстрації.
10

11. Особливості щодо умов набуття права власності, встановлені законом

• право власності на квартиру, дачу, гараж (житловобудівельні, дачні, гаражні чи інші кооперативи) - при
повному внесенні пайових внесків (ст.384 ЦК);
• Право власності на майно у випадку прийняття спадщини
виникає з часу відкриття спадщини (ч. 5 ст. 1268 ЦК);
• право власності обдаровуваного на дарунок виникає з
моменту його прийняття (ст.722 ЦК);
• Право власності господарського товариства на майно,
передане йому учасниками (ст.115 ЦК);
• виникнення права власності на майно у добросовісного
набувача (ст.ст.330, 334 ЦК)
11

12. Правомірність набуття права власності

Презумція правомірності набуття права
власності:
• право власності на конкретне майно
вважається набутим правомірно, якщо інше
прямо не випливає із закону або
незаконність набуття права власності не
встановлена судом (ст.328 ЦК )
12

13. Підстави припинення права власності

Залежать від волі власника:
а) угоди з відчуження майна або витрат грошових коштів;
б) користування майном, внаслідок якого це майно повністю
споживається;
в) знищення або викидання майна власником.
Не залежать від волі власника:
а) примусовий продаж або примусове вилучення майна у випадках,
передбачених законом;
б) загибель майна внаслідок стихійної події або протиправних дій інших
осіб;
в) набуття майна проти волі власника добросовісним набувачем.
13

14. Способи захисту права власності

Речові (майнові)
Віндикаційний позов
(витребування майна з
чужого незаконного
володіння) (ст.388 ЦК);
Негаторний позов
(усунення перешкод у
здійсненні права власності)
ст.391 ЦК
Позов про визнання права
власності (ст.392 ЦК)
Зобов’язальні (немайнові)
Відшкодування збитків, які настали
внаслідок невиконання чи
неналежного виконання договору;
Повернення речей, які були надані
у володіння (за договорами схову,
застави, перевезення);
Про визнання правочинів
недійсними;
Про захист права власності в
деліктних зобов'язаннях;
Про повернення безпідставно
набутого чи збереженого майна
14

15. Практика судового розгляду справ, пов’язаних з набуттям, реалізацією, припиненням, захистом права власності та інших речових прав

15

16. ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ (ст.392 ЦК України)

Позов про визнання права власності
може бути пред’явлено:
1. Якщо особа є власником майна, але її
право
• оспорюється
• не визнається іншою особою;
2. Якщо особа втратила документ, який
засвідчує його право власності
16

17. НЕГАТОРНИЙ ПОЗОВ ст.391 ЦК

Негаторний позов можливий лише у разі:
якщо власник чи титульний володілець і
третя
особа
не
перебувають
у
зобов'язальних відносинах щодо спірної
речі;
якщо здійснене правопорушення не
призвело до припинення суб'єктивного
права власності чи іншого речового права
17

18. ВІНДИКАЦІЙНИЙ ПОЗОВ ст.ст.387, 388 ЦК

Витребування неволодіючим власником
від володіючого не власника свого майна,
яке:
• є індивідуально визначеним,
• збереглося в натурі та перебувало в
фактичному володінні іншої особи,
• між сторонами не існує будь-яких
договірних відносин щодо цього майна
18

19. ДОБРОСОВІСНИЙ НАБУВАЧ

• Набувач визнається добросовісним, якщо
при вчиненні правочину він не знав і не міг
знати про відсутність у продавця прав на
відчуження майна, наприклад, вжив усіх
розумних заходів, виявив обережність та
обачність для з'ясування правомочностей
продавця на відчуження майна
• Правова позиція у справі № 6-2776цс16
від 18.01.2017
19

20. Коли можна витребувати майно у набувача

1. Чи знав набувач та чи повинен був знати, що отримує
майно без достатніх правових підстав?
-ЗНАВ, ПОВИНЕН БУВ ЗНАТИ (недобросовісний набувач ) - можна
витребувати завжди
- НЕ ЗНАВ ТА НЕ ПОВИНЕН БУВ ЗНАТИ (добросовісний набувач) – див. п.2
2. Як набувач придбав майно ?
БЕЗОПЛАТНО – можна витребувати
ПЛАТНО– див.п.3
3. Як вибуло майно із володіння власника:
Загублено
Викрадено
Іншим шляхом поза волею
20

21. ПРАВОВІ ВИСНОВКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ щодо захисту права власності

21

22. Юрисдикція

• №6-1786цс15 від 01.06.16 (ЦПК/ГПК)
Спір розглянуто в порядку ЦПК, але рішення підлягало
оскарженню до апеляційного господарського суду)
• № 6-381цс15 від 24.06.15 (ЦПК/КАСУ)
позивач

Інспекція
державного
архітектурнобудівельного контролю — звернувся до суду як суб’єкт
владних
повноважень
на
виконання
владних
управлінських функцій зі здійснення архітектурнобудівельного контролю у зв’язку з порушенням
забудовником вимог законодавства з питань будівництва,
містобудування та архітектури
22

23. ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

• № 6-1858цс15 від 18.11.15;
№ 6-2124цс15 від 10.02.16
(ураховуючи, що відповідно до статті 328 ЦК України набуття права
власності – це певний юридичний склад, з яким закон пов’язує
виникнення в особи суб’єктивного права власності на певні об’єкти,
суд при застосуванні цієї норми повинен встановити, з яких саме
передбачених законом підстав, у який передбачений законом спосіб
позивач набув право власності на спірний об’єкт та чи підлягає це
право захисту в порядку, передбаченому статтею 392 ЦК України)
• № 1851цс15 від 30.03.16
(Можливість виникнення права
власності за рішенням суду ЦК України передбачає лише у статтях 335 та 376
ЦК України. У всіх інших випадках право власності набувається з інших не
заборонених законом підстав, зокрема із правочинів (частина перша статті
328 ЦК України). Стаття 392 ЦК України, у якій йдеться про визнання права
власності, не породжує, а підтверджує наявне в позивача право власності,
набуте раніше на законних підставах, у тому випадку, якщо відповідач не
визнає, заперечує або оспорює наявне в позивача право власності, а також у
разі втрати позивачем документа, який посвідчує його право власності.
23

24. ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ на автомобіль

• №6-688цс15 від 16.12.15
(Видача довіреності на
володіння, користування та розпорядження транспортним засобом
без належного укладення договору купівлі-продажу цього т/з не
вважається укладеним відповідно до закону договором та не є
підставою для набуття права власності на т/з особою, яка цю
довіреність отримала)
• № 6-153цс12 від 16.01.13
(Питання про вилучення
після смерті інваліда, який помер у 2009 році, автомобіля,
отриманого ним як гуманітарна допомога, повинно вирішуватись на
підставі нормативно-правових актів, чинних на час смерті інваліда.
(відхід від правової позиції № 6-72цс11 від 30 січня 2012)
24

25. ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ на квартиру у ЖБК

• № 6-138цс13 від 18.12.13
(Згідно зі ст. 15 Закону України
"Про власність" член ЖБК, який повністю вніс пайовий внесок за
квартиру, надану йому в користування, з 1 липня 1990 року набуває
право власності на цю квартиру, тому, у разі його смерті після
зазначеної дати спадщина відкривається на квартиру.
За змістом ч. 1 ст. 17 Закону України "Про власність"
кооперативна квартира набуває статусу спільної сумісної власності
лише за умови внесення паю в ЖБК за рахунок спільних коштів члена
ЖБК та членів його сім'ї, яким ця квартира надана. Інші особи права
власності на пай та квартиру не набувають і можуть претендувати
лише на відшкодування членом кооперативу коштів, наданих йому
для внесення паю)
25

26. Захист майнових прав на новостворене майно

• №6-160цс16 від 13.04.16
(Захист майнових прав на
новостворене майно, прийняте до експлуатації та оформлене (зареєстроване)
на іншу особу, у разі невизнання цією особою прав позивача на спірне майно
здійснюється в порядку, визначеному законодавством, а якщо такий
спеціальний порядок не визначений, то захист майнового права здійснюється
на загальних засадах цивільного законодавства, зокрема на підставі ст. 392 ЦК
України.)
• № 6 -1502цс15, № 6-1732цс15 від 02.12.15
(У справі,
яка переглядалася, за змістом договору купівлі-продажу майнових прав
позивачка отримала лише право на набуття права власності, а не саме право
власності на нерухоме майно. Отже, підстав для визнання за нею майнових
прав на об’єкт інвестування на підставі статей 331, 392 ЦК України не було)
• № 6-159цс15 від 27.05.15
(Визнання права власності на об’єкт
незавершеного будівництва, не прийнятого в експлуатацію, в судовому
порядку нормами ЦК України чи іншими нормативними актами не
передбачено)
26

27. Захист майнових прав на новостворене майно

• № 6-135цс14 від 05.11.14 (особа (фізична або юридична), яка набула
право на майно від іншої особи, є власником новоствореного нерухомого майна як
об’єкта цивільного обороту лише у разі, коли їй було передано прийняте до експлуатації
в порядку, визначеному законодавством, новостворене нерухоме майно, а у разі
необхідності його реєстрації – також майно, яке зареєстроване за цією особою як
нерухоме майно. В іншому випадку особа може передати іншій особі лише матеріали,
обладнання, які були використані в процесі цього будівництва (створення майна).)
• № 6-129цс14 від 12.11.14
(Новостворене нерухоме майно стає
об’єктом цивільних правовідносин з моменту завершення будівництва, прийняття до
експлуатації або державної реєстрації без урахування того, яким суб’єктом
правовідносин здійснено такі дії та на якого суб’єкта цивільних правовідносин або
сторону договору зареєстроване новостворене майно.)
• № 6-244цс14 від 18.02.15; № 6-318цс15 від 24.06.15 ( На час
укладення сторонами договору про фінансування будівництва правовідносини щодо
залучення коштів фізичних осіб з метою фінансування будівництва, порядку управління
цими коштами регулювалися законами України від 19 червня 2003 р. № 978-IV «Про
фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях
з нерухомістю» та від 18 вересня 1991 р. № 1560-XII «Про інвестиційну діяльність».
Ні вказаними нормами, ні нормою ст. 331 ЦК України не передбачено виникнення
права власності на новостворений об’єкт нерухомості на підставі судового рішення.
27

28. ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ на земельну ділянку

• № 6-31цс12 від 30.05.12
(Запис
у земельнокадастрових документах як документ, що посвідчує право
на земельну ділянку)
• № 6-472цс15 від 24.06.15
(відповідно до статті 125, частини
другої статті 126 ЗК України (у редакції, яка була чинною на час укладення
договору купівлі-продажу) право власності на земельну ділянку виникає з
моменту державної реєстрації цих прав. У разі набуття права власності на
земельну ділянку за цивільно-правовою угодою воно посвідчується не
державним актом, а відповідною цивільно-правовою угодою щодо
відчуження земельної ділянки, укладеною в порядку, який установлено
законом.
Вчинення в такому разі на державному акті (визнаному судом недійсним)
відмітки про відчуження земельної ділянки на підставі договору купівліпродажу не змінює суті такого державного акта як недійсного)
28

29. ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ в порядку спадкування

• № 6-137цс13 від 18.12.13 (порядок набуття права власності на житловий
будинок)
• №6-641цс15 від 07.10.15 (на відміну від об’єктів цивільних прав (речей,
майна, майнових прав тощо), об’єктами спадщини за ЦК України 2003 року є права та
обов’язки, в тому числі об’єкти цивільних прав, які належали особі на час смерті, право
власності або права за договором, якщо ці права не пов’язані з особою спадкодавця)
• № 6-350цс15 від 18.11.15 (спадкування майна колишнього колгоспн.двору)
• № 6-692цс16 від 25.05.16 (При вирішенні спорів про поділ спадщини та
визнання права власності на спадкове майно суди встановлюють належне спадкодавцю
на час його смерті майно, яке входить до складу спадщини, а також з’ясовують чи не
порушуються права та інтереси всіх спадкоємців, які мають право на спадщину)
• № 6-2946цс15 від 22.06.16 (право на спадкування частини майна, що не
охоплена заповітом; право представлення)
• № 6-2329 цс16 від 07.10.16 (право користування земельною ділянкою, що
виникло в особи на підставі державного акта на право користування земельною
ділянкою, не входить до складу спадщини і припиняється зі смертю особи, якій
належало таке право
29

30. Право власності на майно колишнього колгоспного двору

• № 6-145 цс13 від 15.01.14;
• №6-192 цс14 від 24.12.14
(застосування судами норм ст. ст. 120, 123 ЦК Української
РСР без з’ясування питання щодо правильності віднесення
будинку до суспільної групи господарств – колгоспний двір
є помилковим )
• № 6-350цс 15 від 18.11.15 (спори щодо майна
колишнього колгоспного двору, яке було придбане до 15
квітня 1991 р., мають вирішуватися за нормами, що
регулювали власність цього двору)
30

31. САМОЧИННЕ БУДІВНИЦТВО

• № 6-137цс14 від 17.09.14
(вимоги про знесення самочинно
збудованого нерухомого майна на земельній ділянці, власником або
користувачем якої є інша особа, можуть бути заявлені власником чи
користувачем земельної ділянки або іншою особою, права якої порушено, за
умови доведеності факту порушення прав цих осіб самочинною забудовою.)
• № 6-180цс14 від 19.11.14 (За змістом ст. 376 ЦК вимоги про знесення
самочинного будівництва інші особи можуть заявляти за умови доведеності
факту порушення прав цих осіб самочинною забудовою.)
• №6-225цс14 від 28.01.15
(Особа, яка здійснила самочинне
будівництво об’єкта на земельній ділянці, що не була їй відведена для цієї
мети, не може набути право власності на нього в порядку ст. 331 ЦК України.)
• № 6-1328 від 02.12.15
(умови, за яких право власності на самочинно
збудоване нерухоме майно на підставі рішення суду може бути визнане за
особою, яка здійснила самочинне будівництво на земельній ділянці, що не
була їй відведена для цієї мети.)
31

32. ВИТРЕБУВАННЯ МАЙНА

• № 6-146цс13 від 16.04.14; № 6-52цс14 від 11.06.14;
• №6-218цс14 від 28.01.15; № 6-251цс15 від 24.06.15
(За змістом ч. 1 ст. 388 ЦК України майно, яке вибуло з володіння власника
на підставі рішення суду, ухваленого щодо цього майна, але в подальшому
скасованого, вважається таким, що вибуло з володіння власника поза його
волею)
• № 6-1 цс 15 від 11.02.15
(якщо майно було предметом
судового розгляду про визнання іпотечного договору дійсним і за
рішенням суду право власності на нього визнано за іншою особою,
проте справжній власник не був стороною зазначеного правочину, не
був учасником судового розгляду, і майно відчужено поза волею
власника, то права власності на майно добросовісний набувач не
набуває, оскільки це майно може бути в нього витребуване. Право
власності справжнього власника в такому випадку презюмується і не
припиняється із втратою ним цього майна )
32

33. Витребування майна

• № 6-1168 цс 15 від 02.09.2015
(майно, яке вибуло з володіння
власника на підставі рішення суду, ухваленого щодо цього майна, але в
подальшому скасованого, вважається таким, що вибуло з володіння власника
поза його волею. Якщо таке майно було набуте безвідплатно в особи, яка не
мала права його відчужувати, то власник має право його витребувати від
добросовісного набувача в усіх випадках)
• № 6-1203цс15 від 16.09.15(вирішуючи спір про витребування
майна з чужого незаконного володіння, суди повинні були встановити, чи
вибуло спірне майно з володіння власників у силу обставин, передбачених
частиною першою статті 388 ЦК України, зокрема чи з їхньої волі вибуло це
майно з їх володіння. Оскільки добросовісне набуття в розумінні статті 388 ЦК
України можливе лише тоді, коли майно придбано не безпосередньо у
власника, а в особи, яка не мала права відчужувати це майно, наслідком
угоди, укладеної з таким порушенням, є повернення майна з чужого
володіння.
• № 6-327цс15 від 23.12.2015
(право витребувати майно із
чужого незаконного володіння має лише власник цього майна)
33

34. Витребування майна

• № 6-140цс 14 від 17.12.14
(в позові про витребування майна
може бути відмовлено лише з підстав, зазначених у ст. 388 ЦК України, а
також під час розгляду спорів про витребування майна потрібно встановити
всі юридичні факти, які визначені в статтях 387 та 388 ЦК України, зокрема: чи
набуто майно з відповідних правових підстав, чи є підстави набуття майна
законними, чи є набувач майна добросовісним набувачем тощо )
• № 6-2776цс16 від 18.01.17 (втручання держави в право на
мирне володіння своїм майном, зокрема, й позбавлення особи права
власності на майно шляхом його витребування на користь держави загалом є
предметом регулювання статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод.
Стаття 1 Першого протоколу гарантує захист права на мирне
володіння майном особи, яка законним шляхом, добросовісно набула
майно у власність, і для оцінки додержання «справедливого балансу» в
питаннях позбавлення майна мають значення обставини, за якими майно
було набуте у власність, поведінка особи, з власності якої майно
витребовується.)
34

35. ВИТРЕБУВАННЯ МАЙНА

• № 6-619цс15 від 01.07.15
(Установивши, що позивачка не мала
наміру відчужувати належний їй житловий будинок, повноваженнями щодо
його відчуження представника не наділяла, дії останнього не відповідали її
волі та що вона не схвалила в подальшому вчинений від її імені правочин, суд
дійшов обґрунтованого висновку про те, що належне їй на праві власності
майно вибуло поза її волею, а тому спірний житловий будинок підлягає
витребуванню в добросовісного набувача на користь позивачки відповідно до
ст. 388 ЦК України)
• № 6-2161цс16 від 02.11.16
(здійснення Одеською міською
радою права власності, зокрема розпорядження майном, не у спосіб та не у
межах повноважень, передбачених законом, не може вважатись вираженням
волі територіальної громади. З огляду на те, що спірний об'єкт нерухомості
вибув з володіння територіальної громади м. Одеси поза її волею, суд першої
інстанції дійшов обґрунтованого висновку про те, що пред’явлення
прокурором позову до добросовісного набувача про витребування цього
майна на підставі статті 388 ЦК України відповідає вимогам закону.
35

36.  Розрахунки при витребуванні майна із чужого незаконного володіння (Стаття 390)

Розрахунки при витребуванні майна із
чужого незаконного володіння (Стаття 390)
• №6-389цс16 від 07.09.16
(за положеннями ч.3 ст.390
ЦК підлягають відшкодуванню фактичні витрати, здійснені
добросовісним або недобросовісним набувачем, які необхідно було
зробити задля збереження майна або на його утримання з часу, коли
власнику належало право зокрема на повернення майна
• На відміну від норми частини третьої статті 390 ЦК України, за
положеннями частини четвертої цієї статті добросовісному набувачу
або володільцю належить право отримати відокремлювані
поліпшення майна або право на відшкодування невідокремлюваних
поліпшень пропорційно збільшенню вартості майна унаслідок цих
поліпшень.
36

37.  Захист права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння (Стаття 391)

Захист права власності від порушень, не
пов'язаних із позбавленням володіння
(Стаття 391)
• № 6-57цс11 від 16.01.12 (ст.391 ЦК + ЗУ від 11 грудня 2003
року «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в
Україні». Вирішення питання про зняття особи з реєстраційного обліку
залежить, зокрема, від вирішення питання про право користування
такої особи жилим приміщенням відповідно до норм житлового та
цивільного законодавства (ст. ст. 71, 72, 116, 156 ЖК України; ст. 405
ЦК України).
• № 6-92цс15 від 27.05.15
(Передбачений ст. 391 ЦК України
спосіб захисту — усунення перешкод у здійсненні власником права
користування та розпоряджання своїм майном — підлягає
застосуванню у тих випадках, коли між позивачем, який є власником
майна, і відповідачем, який користується спірним майном, не існує
договірних відносин щодо цього майна і майно перебуває у
користуванні відповідача не на підставі договору, укладеного з
позивачем)
37

38. Стаття 391 ЦК

• № 6-30цс13 від 24.04.13
(предмет позову - правовідносини,
пов’язані з виселенням відповідачів із приміщення, що знаходиться на
території бази відпочинку. Однак судами не з’ясовано чи входить спірне
приміщення до складу житлового фонду, а тому не можна визнати
правильними викладені в судових рішеннях, висновки, які ґрунтуються на
нормах матеріального права, що регулюють відносини, які виникають із
договору найму (оренди) житла.)
• № 6-158цс14 від 05.11.14 (право
членів сім’ї власника будинку
користуватись цим жилим приміщенням може виникнути та існувати лише за
наявності права власності на будинок в особи, членами сім’ї якого вони є; із
припиненням права власності особи втрачається й право користування жилим
приміщенням у членів його сім’ї).
• № 530цс16 від 08.06.16
(переплануванням вхідного тамбура будинку
проведеним без дотримання встановленого законом порядку та не
відповідаючим нормам законодавства в галузі містобудування, порушено
права та інтереси позивачки, оскільки перекрито вхід на сходи, які ведуть до
належного їй на праві власності нежитлового приміщення)
38

39. Усунення перешкод у здійсненні власником права користування та розпорядження своїм майном

• № 6-1166цс15 від 04.11.15 (З урахуванням подібності правовідносин
щодо користування жилою площею в гуртожитку з правовідносинами, що
регулюються загальними правилами частини першої статті 71 ЖК УРСР щодо
відсутності осіб, які мають право користування жилим приміщенням
державного або громадського житлового фонду, положення цих правил про
збереження за відсутнім права на жиле приміщення протягом шести місяців
слід застосовувати і в разі тимчасової відсутності особи, якій надавалася жила
площа для проживання в таких гуртожитках (за відсутності підстав для
виселення).
• №6-709цс16 від 16.11.16
(власник має право вимагати від осіб, які не
є членами його сім’ї, а також не відносяться до кола осіб, які постійно
проживають разом з ним і ведуть з ним спільне господарство, усунення
порушень свого права власності у будь-який час.)
39

40. СПІЛЬНЕ МАЙНО виділ частки, припинення права на частку

• №6-4ц14 від 19.02.14
(ст.364 ЦК, право на грошову компенсацію,
можливість сплати)
• № 6-68цс14 від 02.07.14
(ст.365 ЦК, принцип рівності прав
співвласників)
• № 6-286цс15 від 30.09.15
(ст.364 ЦК, не підлягають поділу (виділу)
об’єкти нерухомого майна, до складу яких входять самочинно збудовані
(реконструйовані, переплановані) об’єкти нерухомого майна)
• № 6-2925цс15 від 13.01.16
(ст.364 ЦК, що необхідно встановлювати
судам)
• № 6-2784цс15 від 24.02.16
(застосування ст.365 ЦК у разі
недосягнення згоди подружжя на грошову компенсацію; можливість
зарахування зустрічних однорідних вимог)
• № 6-2811цс15 від 30.03.16
(згода одного з подружжя на грошову
компенсацію; Суд постановляє рішення про припинення права особи на
частку у спільному майні за умови попереднього внесення позивачем вартості
цієї частки на депозитний рахунок суду.
40

41. СПІЛЬНА СУМІСНА ВЛАСНІСТЬ

• № 6-1327цс 15 від 18.05.16 (майно ФОП)
• № 6-2333цс15 від 25.11.15 (критерії, які дозволяють надати
майну статус спільної сумісної власності)
• №6-1109цс15 від 16.12.15 (майно ФОП)
• № 6-2641цс15 від 16.12.15 (сам по собі факт придбання
спірного майна в період шлюбу не є безумовною підставою для
віднесення такого майна до об’єктів права спільної сумісної власності
подружжя)
• №6-97цс11 від 20.02.2012
(Норма ст.74 СК України
поширюється на випадки, коли чоловік і жінка не перебувають у будь-якому
іншому шлюбі та між ними склалися усталені відносини, що притаманні
подружжю. Для визначення осіб як таких, що перебувають у фактичних
шлюбних відносинах, для вирішення майнового спору на підставі ст. 74 СК
України, суд повинен встановити факт проживання однією сім'єю чоловіка та
жінки без шлюбу в період, протягом якого було придбано спірне майно.
41

42. СПІЛЬНА ЧАСТКОВА ВЛАСНІСТЬ

• № 6-12цс13 від 03.04.13
(Визначальним для виділу частки
або поділу будинку в натурі, який перебуває у спільній частковій власності є
не порядок користування будинком, а розмір часток співвласників та технічна
можливість виділу частки або поділу будинку відповідно до часток
співвласників.
У тих випадках, коли в результаті поділу (виділу) співвласнику передається
частина жилого будинку, яка перевищує його частку, суд стягує з нього
відповідну грошову компенсацію і зазначає в рішенні про зміну часток в праві
власності на будинок).
42
English     Русский Rules