Презентація на тему: Громадянство (підданство): поняття та ознаки
кінець
1.12M
Category: lawlaw

Громадянство (підданство): поняття та ознаки

1. Презентація на тему: Громадянство (підданство): поняття та ознаки

Виконали
Студенти 2 курсу 208 групи
Дирда Анастасія
Драй Оля
Загарія Олександра
Ладан Максиміліан
Матвій Тарас

2.

Громадянство – це структурний елемент правового статусу особи, який
розкриває головний зміст зв’язку людини і держави, взаємовідносин
громадянина з державою та суспільством.
Ознаками громадянства як певного зв'язку особи з державою є:
1) правовий характер;
2) необмеженість у просторі й часі;
3) максимальний характер взаємних прав та обов 'язків.

3.

Система конституційноправових норм, що
регулюють питання
громадянства, складає
головний конституційноправовий інститут - інститут
громадянства. Джерелами
цього інституту є:
1. Конституція України.
2. Закон України «Про
громадянство України» в
редакції Закону від 18 січня
2001 р.
3. Чинні міжнародні договори
України з питань
громадянства.
4. Підзаконні акти
(наприклад, Указ Президента
України від 27 березня 2001 р.
№ 215/2001 «Питання
виконання Закону України
«Про громадянство України»).

4.

Громадянами України є:
усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення
незалежності України постійно проживали на території України;
2) особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних,
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи
інших ознак, які на момент набрання чинності Законом України
«Про громадянство України» проживали в Україні і не були
громадянами інших держав;
3) особи, які прибули в Україну на постійне проживання після 13
листопада 1991 р. і яким у паспорті громадянина колишнього
СРСР зразка 1974 р. органами внутрішніх справ України внесено
напис «громадянин України», а також діти таких осіб, які прибули
разом із батьками в Україну, якщо на момент прибуття в Україну
вони не досягли повноліття;
4) особи, які набули громадянство України відповідно до Законів
України та міжнародних договорів України.

5.

Підставами і умовами набуття
громадянства України є:
1) народження;
2) походження;
3) прийняття до громадянства України;
4) поновлення громадянства України;
5) інші підстави, передбачені міжнародними договорами
України, які ратифіковано Верховною Радою України.

6.

На відміну від підданства громадянство передбачає
паритетний, взаємний характер стосунків фізичної особи як
з державою, так і іншими членами політичної спільноти,
відкидає будь-яку можливість запровадження спадкових
титулів і звань.
Усі громадяни за визначенням є рівними у своїй гідності та
правах, у тому числі й у можливості брати участь в
управлінні державними та суспільними правами.
Відносини громадянства передбачають поширення на особу
юрисдикції держави і державного захисту незалежно від її
місця перебування.

7.

Принципи громадянства - це
основоположні, керівні ідеї й положення,
з яких виходить законодавець при
регламентації відносин громадянства, які
визначають їх сутність і найважливіші
риси.

8.

Принципи громадянства України:
єдиного громадянства України
запобігання виникненню випадків безгромадянства
неможливості позбавлення громадянства України
визнання права громадянина України на зміну громадянства
неможливості автоматичного набуття громадянства України
іноземцем чи особою без громадянства внаслідок укладення
шлюбу з громадянином України
рівності перед законом громадян України незалежно від
підстав, порядку і моменту набуття ними громадянства
України;
збереження громадянства України незалежно від місця
проживання громадянина України.

9. кінець

English     Русский Rules