Словник
Словник
НПА
Громадянство України
Види правового статусу особи
10.33M
Category: lawlaw

Громадянство України

1. Словник

громадянство України - правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв
у їх взаємних правах та обов'язках;
громадянин України - особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами
України та міжнародними договорами України;
іноземець - особа, яка не перебуває в громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави
або держав;
особа без громадянства - особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм
громадянином;
біженець - особа, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою
переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності
до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської
належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом
внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни
свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок
зазначених побоювань;
особи, які потребують тимчасового захисту, - іноземці та особи без громадянства, які масово
вимушені шукати захисту в Україні внаслідок зовнішньої агресії, іноземної окупації, громадянської
війни, зіткнень на етнічній основі, природних чи техногенних катастроф або інших подій, що
порушують громадський порядок у певній частині або на всій території країни походження;

2. Словник

реадмісія - передача з території України або приймання на територію України іноземців та
осіб без громадянства на підставах та в порядку, встановлених міжнародними договорами
України;
Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, який постійно проживає в
Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у результаті
або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації,
повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій
природного чи техногенного характеру.
біометричні дані - сукупність даних про особу, зібраних на основі фіксації її
характеристик, що мають достатню стабільність та істотно відрізняються від аналогічних
параметрів інших осіб (біометричні дані, параметри - відцифрований підпис особи,
відцифрований образ обличчя особи, відцифровані відбитки пальців рук);
Закордонний українець - це особа, яка є громадянином іншої держави або особою без
громадянства, а також має українське етнічне походження або є походженням з України;
українське етнічне походження - це належність особи або її предків до української
нації та визнання нею України батьківщиною свого етнічного походження.
Свобода пересування - Право людини, яке містить три базові елементи: свободу
пересування в межах країни, право на виїзд з країни та право на повернення до його/ її
країни.

3. НПА

Конституція України:
Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення
громадянства України визначаються законом.
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед
законом.Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних,
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового
стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити
громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий
іншій державі. Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її
межами.
Стаття 26. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних
підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі
обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи
міжнародними договорами України. Іноземцям та особам без громадянства може бути надано
притулок у порядку, встановленому законом.
ЗУ “Про громадянство України” від 18.01.2001 № 2235-III
ЗУ “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” від 08.07.2011 №
3671-VI
ЗУ “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”
ЗУ “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” від 20.10.2014 № 1706-VII
ЗУ “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство
України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” від 20.11.2012 № 5492-VI
ЗУ “Про закордонних українців ” від 04.03.2004 № 1582-IV

4. Громадянство України

5.

Критерії
Репатріанти
Апатриди
Поняття
Особи,
які
були
позбавлені громадянства і
вислані за межі держави,
але потім їм було надано
право повернутися на
свою батьківщину
Особа, яку жодна держава
відповідно
до
свого
законодавства не вважає
своїм громадянином
Наявність громадянства
Мають громадянство тієї
держави,
куди
вони Не мають громадянства
повернулися на підставі жодної держави
загальнодержавного акта
Перебувають
під Перебувають
під
Під якою юрисдикцією
юрисдикцією
держави, юрисдикцією держави, в
перебувають?
громадянами якої вони є
якій вони проживають
Спільне
Поняття застосовуються в питаннях громадянства.

6.

Критерій
Біженці
Іноземці
Поняття
особи, які внаслідок обґрунтованих побоювань
стали жертвою переслідувань за ознаками раси,
віросповідання, національності, громадянства
(підданства), належності до певної соціальної
групи або політичних переконань, перебувають
за межами своєї країни та не можуть або не
бажають користуватися захистом цієї країни
внаслідок таких побоювань
Особи, які належать до громадянства
іноземних держав і не є громадянами
України, та особи без громадянства – особи,
які не належать до громадянства будь-якої
держави.
НПА
ЗУ Про біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту
ЗУ Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства
Вид
суб'єкта
правовідносин
Умови набуття
статусу
Засади
правового
статусу
Втрата статусу
Фізична особа
В порядку, визначеному ЗУ: особи, які вимушені
незаконно перетнути держкордон України,
повинні протягом доби звернутися до міграційної
служби із заявою про надання їм статусу
біженця.
Статус іноземця визнається за фактом
приналежності до громадянства іншої
держави.
Визначаються в розділі ІІІ НАДАННЯ, ВТРАТА І
ПОЗБАВЛЕННЯ СТАТУСУ БІЖЕНЦЯ
Мають ті самі права і свободи та виконують
ті ж обов’язки, що і громадяни України, якщо
інше не передбачено Конституцією, іншими
законами України, а також міжнародними
договорами України
На підставі на буття громадянства держави, по
відношенню до якої особа є іноземцем.
- Набула нового громадянства;
- засуджена до позбавлення волі за вироком
суду України, що набрав законної сили;
- добровільно
скористалась
захистом
держави, громадянином якої вона є, або
країни постійного проживання.

7. Види правового статусу особи

За характером (змістом)
За суб'єктами
- спеціальний - особливе правове - Статус фізичних та юридичних осіб;
становище певної категорії громадян, - іноземців;
- осіб без громадянства;
для виконання спеціальних функцій.
- статус біженців;
- загальний - загальне становище
- статус українських громадян, які
для всіх суб'єктів незалежно від перебувають за кордоном;
національності, віку, статі тощо;
- професійний та посадовий статус;
рівність усіх перед законом, реальна - статус осіб, що знаходяться у
можливість набувати суб'єктивних прав екстремальних умовах.
і
юридичних
обов'язків,
нести
відповідальність.
- індивідуальний
- становище
особи як індивіда (вік, стать, посада,
сімейне
становище);
сукупність
персоніфікованих прав і обов'язків
особи.

8.

9.

Особи, які станом на
13.11.1991 р. не були в
громадянстві інших
держав
Особи, які прибули в
Україну на постійне
проживання після 13
листопада 1991 року і яким
у паспорті громадянина
колишнього
СРСР зразка 1974 року
органами внутрішніх справ
України внесено
напис “громадянин
України”
особи, які набули
громадянство України
відповідно до законів
України та міжнародних
договорів України
Громадяни СРСР, які на момент
24.08.1991 р. постійно
проживали на території України
Громадяни
України

10.

дипломатичний
паспорт
службовий
паспорт
тимчасове
посвідчення
громадянина
України
посвідчення
особи моряка
паспорт
громадянина
України для
виїзду за
кордон
паспорт
громадянина
України
посвідчення
члена екіпажу
Документи, що
підтверджують
громадянство України
посвідчення
особи на
повернення в
Україну

11.

Підстави набуття
громадянства України
Спосіб
філяції
принцип крові
за громадянством
батьків
(за народженням)
принцип ґрунту
за територіальним
походженням
Спосіб
натуралізації
внаслідок
прийняття до
громадянства
внаслідок
усиновлення,
опіки,
піклування,
визнання
недієздатним
внаслідок
поновлення у
громадянстві
за іншими
підставами,
передбаченими
міжнародними
договорами
України.

12.

подання декларації про
відсутність іноземного
громадянства (для осіб
без громадянства) або
зобов'язання припинити
іноземне громадянство (для
іноземців)
визнання і дотримання
Конституції України та
законів України
безперервне проживання
на законних підставах на
території України
протягом останніх п'яти
років
Прийняття до
громадянства України
володіння державною
мовою або її
розуміння в обсязі,
достатньому для
спілкування.
наявність законних
джерел існування

13.

14.

засуджена в Україні
до позбавлення волі
за вчинення тяжкого
або особливо тяжкого
злочину
вчинила на території
іншої держави діяння,
яке визнано
законодавством
України тяжким або
особливо тяжким
злочином
вчинила злочин проти
людства чи
здійснювала геноцид
До громадянства
України не
приймається особа

15.

Президент України
приймає рішення і видає укази про
прийняття і про припинення громадянства
України
затверджує Положення про Комісію при
Президентові України з питань
громадянства
Комісія при Президентові України з питань громадянства
розглядає заяви про прийняття до
громадянства та подання про втрату
громадянства України
контролює виконання рішень, прийнятих
Президентом України з питань
громадянства
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері громадянства
встановлення належності до громадянства
України
ведення обліку осіб, які набули
громадянство України, та осіб, які
припинили громадянство України

16.

Принципи законодавства
України про громадянство
Підстави набуття
громадянства
Підстави припинення
громадянства
1.Єдиного громадянства
1. ?
2. За територіальним
походженням
1. ?
2. ?
2. ?
3. Неможливості позбавлення
громадянина України
3. ?
3. ?
громадянства України
4. ?
4. ?
5.У зв’язку з перебуванням у
5. ?
громадянстві України одного
чи обох батьків дитини
6. Рівності перед законом
громадян України незалежно
від підстав, порядку і
6. ?
моменту набуття ними
громадянства України
7.Внаслідок поновлення у
7. ?
громадянстві
8. ?
9. Внаслідок прийняття до
громадянства

17.

Громадянин Білорусії хоче прийняти громадянство України.
Він вільно розмовляє українською мовою, має власне кафе в
Україні, не порушував законів України. Яких умов йому
слід іще дотриматися, щоб стати громадянином
України?
Відмовитись від громадянства Білорусії (чи підписати
зобов’язання припинити іноземне громадянство),
отримати дозвіл на постійне проживання в Україні,
безпосередньо проживати в Україні протягом останніх
5 років.

18.

Особа без громадянства, що проживає в Україні
протягом останніх чотирьох років, має власну квартиру
отримує пенсію, вивчила українську мову, не
притягувалася до юридичної відповідальності, подала
заяву про прийняття до громадянства України. Яку
відповідь вона отримає?
Негативну. Потрібно проживати
протягом останніх 5 років.
в
Україні

19.

Батьки 14-річного Антона К. переїжджають на постійне
проживання у Росію, змінюючи громадянство України на
російське. Антон не бажає переїжджати, змінювати
громадянство і хоче жити в Україні з бабусею. Як буде
вирішено ситуацію? Чи буде враховано думку Антона?
ЗУ Про громадянство України - стаття 18. Вихід з громадянства
України. Вихід дітей віком від 14 до 18 років з громадянства України
може відбуватися лише за їхньою згодою
Думку Антона буде врахована частково. Разом із батьками
він переїде до Росії, а щодо зміни громадянства буде
врахована його думка. Бо відповідно до закону – при зміні
громадянства враховується думка особи з 14 років.

20.

Громадян України переїхав на постійне проживання до Португалії.
Через 10 років він вирішив повернутися в Україну і звернувся у
посольство України в Португалії із проханням продовжити його
закордонний паспорт, термін дії якого закінчився. У посольстві
заявили, що його позбавлено громадянства України у зв’язку з довгим
проживанням за межами країни і закінченням терміну дії його
паспорта. Чи правильно поступили працівники посольства?
Стаття 2. Принципи законодавства України про громадянство.
3) неможливості позбавлення громадянина України громадянства
України;
7) збереження громадянства України незалежно
від
місця
проживання громадянина України.
Ні, незалежно від того, скільки часу громадянин
України проживає закордоном, він залишається
громадянином
України.
Громадянства
України
неможливо позбавити. Своїми діями особа може
втратити громадянство України

21.

Сім’я громадян України вирішили переїхати до Італії і
набути
італійського
громадянства,
попередньо
відмовившись від українського. Які кроки їм потрібно
здійснити для відмовлення від громадянства України?
Для того щоб вийти із громадянства України, слід
подати клопотання на ім’я Президента України,
сплатити державне мито, не мати боргових
зобов’язань перед державою й не бути під слідством.

22.

У сім’ї громадян України із Хмельницького, що
перебуває на заробітках в Італії, народилася дитина.
Громадянином якої країни буде дитина?
ЗУ Про громадянство України - Стаття 7. Набуття
громадянства України за народженням. Особа, батьки
або один з батьків якої на момент її народження були
громадянами України, є громадянином України.
Громадянином України (батьки громадяни України).

23.

Громадянка України народила дитину в Польщі,
перебуваючи там у довгостроковому службовому
відрядженні. Батьком дитини є особа без громадянства.
Як буде вирішено питання із громадянством дитини?
ЗУ Про громадянство України
- Стаття 14. Набуття
громадянства України дитиною у зв'язку з перебуванням у
громадянстві України її батьків чи одного з них .
Дитина, яка є
іноземцем або особою без громадянства, один з батьків якої є
громадянином України, а другий є особою без громадянства,
реєструється громадянином України за клопотанням того з
батьків, який є громадянином України.
Дитина має право на громадянство України, оскільки
її мати є громадянкою України

24.

Батько Миколи Гюнтера, студента з Німеччини, народився та певний час проживав на
території України. Але на 13.11.1991 року проживав на території Німеччини в м.Кельні.
Микола Гюнтер вирішив набути громадянство України. У листопаді 2008 року він подав до
органів внутрішніх справ за місцем проживання його в гуртожитку Інституту міжнародних
відносин клопотання про визначення незалежності до громадянства України та Заявуанкету; Три фотокартки; Документи, що посвідчують його родинні зв’язки з батьком, який
народився та певний час проживав на території України.
Але Миколі Гюнтеру було відмовлено у визначенні його громадянином України. Чому? Чи
порушені права М.Гюнтера на визначення його належності до громадянства України?
Стаття 8. Набуття громадянства України за територіальним походженням
Особа, яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат
чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або постійно проживали до 24 серпня
1991 року на території, яка стала територією України відповідно до Закону України "Про
правонаступництво України" ( 1543-12 ), або яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба,
рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра народилися або постійно проживали на інших
територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до
складу Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української
Держави,
Української
Соціалістичної Радянської
Республіки,
Закарпатської
України,
Української
Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), і є особою без громадянства або іноземцем, який
подав
зобов'язання припинити іноземне громадянство,
та подала заяву про
набуття
громадянства України, а також її неповнолітні діти реєструються громадянами України.
Іноземці, які є громадянами (підданими) кількох держав, подають зобов'язання припинити
громадянство всіх цих держав. Іноземці, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в
Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство
подають декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в
Україні, від іноземного громадянства.

25.

ЗУ Про громадянство України у пункті 1 ст.8 надає право особам, які
народилися або постійно проживали на території України, а також їх
нащадкам (дітям, онукам), якщо вони на 24.08.1991 року проживали за
межами України, не перебувають у громадянстві інших держав, подати
відповідну заяву у порядку встановленому Законом.
Заява-анкета про належність особи до громадянства України має право
подаватися в орган внутрішніх справ за місцем постійного проживання цієї
особи.
Разом із клопотанням про визначення належності до громадянства України
повинен подати:
Заяву-анкету,
Дві фотокартки,
Документи, які засвідчують народження заявника на території
України чи постійне проживання на території України або
підтверджують наявність родинних зв’язків з такою особою, або
рішення суду.
Документи про відсутність або зобов’язання про припинення громадянства
іншої держави.

26.

Громадянин Петренко, який до того постійно проживав на території України,
виїхав у Францію на роботу за контрактом 26.08.1991 року. Працюючи у
Франції, перебував на обліку в консульській установі України. У серпні 1998
року повернувся в Україну для постійного проживання. Органи внутрішніх
справ запропонували Петренкові подати заяву про визначення своєї
належності до громадянства України. Чи законна така вимога?
Стаття 3. Належність до громадянства України. Громадянами України є:
1) усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення
незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно проживали на
території України;
Відповідно до ч.1 ст.3 ЗУ Петренко є громадянином України.

27.

Міським судом міста М. був винесений вирок про позбавлення
громадянина Н. громадянства України. Підставою для позбавлення
громадянства суд визнав проживання протягом останніх восьми років
поза межами території України. Чи законна така вимога?
Стаття 2. Принципи законодавства України про громадянство.
7) збереження громадянства України незалежно від місця проживання громадянина
України.
Стаття 22. Повноваження Президента України.
Президент України:
1) приймає рішення і видає укази відповідно до Конституції України і цього Закону
про прийняття до громадянства України і про припинення громадянства України;
Стаття 25 КУ. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права
змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.
Відповідно до ст.25 КУ громадянин України не може бути позбавлений
громадянства. Він може його втратити. Відповідно до ст. 2 ч. 7 збереження громадянства України незалежно від місця проживання
громадянина України. Окрім цього, рішення про втрату громадянства
приймається не судом, а Президентом України.

28.

Громадянин Соловко одружився з громадянкою Колумбії і 5.05.1998 року виїхав на
постійне проживання до Колумбії. Через місяць після взяття на консульський облік
гр. Соловко звернувся до консула України в Колумбії з проханням надати притулок і
допомогти виїхати в Україну. Причиною такого прохання він назвав шантаж і
погрози вбивством з боку родичів дружини, які намагались примусити його
перевезти партію наркотиків до Європи. Консул відмовив гр.. Соловкові у наданні
притулку і порадив звернутись із заявою до органів місцевої поліції. Чи законні дії
консула?
Стаття 25 КУ. Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які
перебувають за її межами.
Стаття 33.КУ Громадянин України не може бути позбавлений права в будьякий час повернутися в Україну.
Консульська установа України в Колумбії повинна була
надати гр.. Соловко притулок і вирішити питання про
його повернення в Україну.

29.

Двоє молодиків – громадяни України Олег і Дмитро
поїхали на роботу до Москви. Олег влаштувався водієм
вантажівки до комерційної фірми, а Дмитро уклав
контракт на проходження військової служби. Через три
роки обидва повернулися в Україну. Чи є вони
громадянами України?
Дмитро може втратити громадянство України, бо однією з підстав
втрати громадянства України є добровільний вступ на військову
службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави,
не є загальним військовим обов’язком чи альтернативною службою.
Водночас зазначений закон гарантує, що це положення не
застосовується, якщо внаслідок цього громадянин України стане
особою без громадянства. Олег залишиться громадянином України.
English     Русский Rules