Третє питання
Іноземці та особи без громадянства, які на законній підставі прибули в Україну, можуть тимчасово перебувати на її території: 1)
2.29M
Category: lawlaw

Інститут імміграції та еміграції в міграційному праві України

1.

Лекція на тему:
ІНСТИТУТ ІММІГРАЦІЇ ТА
ЕМІГРАЦІЇ В МІГРАЦІЙНОМУ
ПРАВІ УКРАЇНИ

2.

ПЛАН ЛЕКЦІЇ
1. Правове регулювання та порядок
виїзду громадян за кордон та
повернення в Україну.
2. Умови та порядок імміграції в
Україну.
3. Правове регулювання порядку
продовження строку перебування та
продовження або скорочення строку
тимчасового перебування іноземців
та осіб без громадянства на території
України
4. Поняття, види та типи віз.

3.

Література
Римаренко Юрій Іванович Міжнародне міграційне право
: Підручник. Університетський курс
// КНУВС. Ін-т
держави і права ім.В.М.Корецького НАН України. Ін-т
законодавства при ВР України. Ун-т сучасних знань.
Маріупольський держ. гуманіт. ун-т. - Київ: КНТ, 2007
р.- 639с.
Олефір В.І. Адміністративно-правове регулювання
протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми.
Монографія. – К.: Друкарня МВС України. 2004. – 308 с.
Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т.
Римаренко Ю.І., Кондратьєв Я.Ю., Тацій В.Ч.,
Шемшученко Ю.С., Олефір В.І. та інші – К.: Концерн
“Видавничий дім “Ін Юре”.
Міжнародно-правові проблеми протидії нелегальній
міграції та торгівлі жінками. За редакцією Римаренка
Ю.І., Кондратьєва Я.Ю., Ю.С.Шемшученка. – К.: Ін-т
держави та права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003.
– 532 с.

4.


Закон України від 21 січня 1994 р. “Про порядок
виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”.
Закон України від 29 вересня 2011 р. “ Про правовий
статус іноземців та осіб без громадянства”.
Закон України від 18 січня 2001р. “Про громадянство
України”.
Закон України від 21 червня 2001р. “ Про біженців та
осіб, які потребують додаткового або тимчасового
захисту”.
Закон України від 7 червня 2001р. “Про імміграцію”.
Закон України від 11 грудня 2003 р. “Про свободу
пересування та вільний вибір місця проживання”.
Закон України
від 4 березня 2004 р. “Про
закордонних українців”.
Указ Президента України № 153 від 26 лютого 1998 р.
“Про дипломатичний та службовий паспорт України”.

5.


Указ Президента України № 435 від 15 червня 2001р.
“Про додаткові заходи щодо реалізації права людини
на вільний вибір місця проживання”.
Указ Президента України № 486 від 27 квітня 2004 р. “
Про забезпечення організації співпраці з українцями,
які проживають за межами України”.

6.

Перше питання
Правове регулювання та
порядок виїзду громадян за
кордон та повернення в
Україну.

7.

Порядок виїзду громадян за
кордон та повернення в Україну
регулюється Законом України “Про
порядок виїзду з України і в’їзду в
Україну громадян України” від 21
січня 1994 р.
Громадянин України має право
виїхати з України, та в'їхати в
Україну.

8.

Документами, що дають право
на виїзд з України і в'їзд в
Україну та посвідчують особу
громадянина України під час
перебування за її межами, є:
паспорт громадянина України для
виїзду за кордон;
проїзний документ дитини;
дипломатичний паспорт;
службовий паспорт;
посвідчення особи моряка.

9.

Оформлення паспорта
громадянина України для
виїзду за кордон провадиться:
громадянам
України,
які
постійно проживають в Україні і
досягли 18-річного віку,
- за
особистим
клопотанням
про
отримання паспорта або через
своїх законних представників до
органу внутрішніх справ за місцем
проживання.

10.

громадянам України, які постійно або
тимчасово проживають за кордоном і
досягли 16-річного віку, - за їх особистим
клопотанням про отримання паспорта або
через
їх законних представників до
закордонних
дипломатичних
установ
України. Громадяни України, які постійно
проживають
за
кордоном,
можуть
звернутися з клопотанням про отримання
паспорта
також
до
Міністерства
закордонних справ України. Оформлення
паспорта громадянам України,
які не
досягли 16-річного віку,
провадиться на
підставі нотаріально засвідченого клопотання
батьків або їх законних представників у разі
потреби в самостійному виїзді таких осіб за
кордон.

11.

Громадянинові України може бути
тимчасово відмовлено у видачі
паспорта у випадках, якщо:
1) він обізнаний з відомостями, які
становлять державну таємницю, - до
закінчення терміну;
2) діють неврегульовані аліментні,
договірні чи інші невиконані зобов'язання
- до виконання зобов'язань, або
розв'язання спору за погодженням
сторін у передбачених законом випадках,
або забезпечення зобов'язань заставою,
якщо інше не передбачено міжнародним
договором України;

12.

3) проти нього порушено кримінальну
справу - до закінчення провадження у
справі;
4) він засуджений за вчинення злочину до відбуття покарання або звільнення від
покарання;
5) він ухиляється від виконання
зобов'язань, покладених на нього судовим
рішенням, рішенням іншого органу
(посадової особи), - до виконання
зобов'язань;
6) він свідомо сповістив про себе
неправдиві відомості - до з'ясування
причин і наслідків подання неправдивих
відомостей;

13.

7) він підлягає призову на строкову
військову службу - до вирішення питання
про відстрочку від призову;
8) щодо нього подано цивільний позов до
суду - до закінчення провадження у справі;
9) він за вироком суду визнаний
особливо небезпечним рецидивістом чи
перебуває під адміністративним наглядом
міліції - до погашення (зняття) судимості чи
припинення нагляду.

14.

Друге питання
Умови та порядок імміграції в
Україну.

15.

Умови і порядок імміграції в
Україну іноземців та осіб без
громадянства
визначає
Закон
України «Про імміграцію» від 7
червня 2001 року.
імміграція - це прибуття в Україну
чи
залишення
в
Україні
у
встановленому законом порядку
іноземців та осіб без громадянства
на постійне проживання;

16.

іммігрант - іноземець чи особа
без громадянства, який отримав дозвіл
на імміграцію і прибув в Україну на
постійне
проживання,
або,
перебуваючи в Україні на законних
підставах, отримав дозвіл на імміграцію
і залишився в Україні на постійне
проживання;
квота імміграції - це гранична
кількість
іноземців
та
осіб
без
громадянства,
яким
передбачено
надати дозвіл на імміграцію протягом
календарного року;

17.

Дозвіл на імміграцію поза
квотою імміграції надається:
1) одному з подружжя, якщо другий з
подружжя, з яким він перебуває у шлюбі
понад два роки, є громадянином України,
дітям і батькам громадян України;
2) особам, які є опікунами чи
піклувальниками громадян України, або
перебувають під опікою чи піклуванням
громадян України;
3) особам, які мають право на набуття
громадянства України за територіальним
походженням;

18.

4) особам, імміграція яких становить
державний інтерес для України;
5) закордонним українцям, подружжям
закордонних українців, їх дітям у разі їх
спільного в'їзду та перебування на території
України.

19. Третє питання

Правове регулювання порядку
продовження строку
перебування та продовження
або скорочення строку
тимчасового перебування
іноземців та осіб без
громадянства на території
України

20.

Порядку
продовження
строку
перебування та продовження або
скорочення
строку
тимчасового
перебування іноземців та осіб без
громадянства на території України
регулюється
Постановою
Кабінету
Міністрів України № 150 від 15 лютого
2012 р. “Про затвердження Порядку
продовження строку перебування та
продовження або скорочення строку
тимчасового перебування іноземців та
осіб без громадянства на території
України ”.

21. Іноземці та особи без громадянства, які на законній підставі прибули в Україну, можуть тимчасово перебувати на її території: 1)

протягом наданого візою дозволу в
разі в’їзду з держав з візовим порядком
в’їзду, якщо інший строк не визначено
міжнародними
договорами
України;
2) не більш як 90 днів протягом 180 днів
з дати першого в’їзду з держав з
безвізовим порядком в’їзду, якщо інший
строк не визначено міжнародними
договорами
України;

22.

Четверте питання
Поняття, види та типи віз.

23.

Правила оформлення віз для в'їзду в
Україну і транзитного проїзду через її
територію затверджені постановою КМУ
№ 567 від 1 червня 2011 року регулюють
процедуру оформлення іноземцям та
особам без громадянства віз для в'їзду в
Україну і транзитного проїзду через її
територію, зберігання та надсилання
бланків
візових
етикеток
до
уповноважених органів, знищення бланків
візових етикеток, а також оформлення
документа, що дає право на перетинання
державного кордону в межах місцевого
прикордонного руху.

24.

Віза - наданий уповноваженим
органом
України
в
установленій
законодавством формі дозвіл, необхідний
для в'їзду або для транзитного проїзду
через
територію
України
протягом
відповідного строку;
візова
анкета
заява
на
оформлення візи для в'їзду в Україну і
транзитний проїзд через її територію,
форма якої затверджена МЗС;
візова етикетка - кольорова
наклейка, що приклеюється на візову
сторінку паспортного документа;

25.

транзитна віза (позначається
літерою В, у машинозчитуваній зоні
- VB). Оформляється іноземцям та
особам без громадянства у разі
транзитного
проїзду
через
територію
України
до
третьої
держави,
а
також
здійснення
транзитного перевезення вантажів і
пасажирів
автомобільним
транспортом.

26.

короткострокова
(позначається
машинозчитуваній
віза
літерою
зоні
C,
-
у
VC).
Оформляється іноземцям та особам
без громадянства для в'їзду в Україну,
якщо строк їх перебування в Україні
не перевищує 90 днів протягом 180
днів з дати першого в'їзду.

27.

довгострокова віза (позначається
літерою Д, у машинозчитуваній зоні VD). Видається іноземцям та особам
без громадянства для в'їзду в Україну
з метою оформлення документів, що
дають право на перебування або
проживання в Україні на строк, що
перевищує 90 днів.

28.

Дякую за увагу!
English     Русский Rules