Геометричні перетворення на площині
Перетворення фігур
Рівні і подібні фігури
Перетворення фігур Рух
Перетворення фігур Перетворення подібності
Перевір себе
Перетворення симетрії в координатній площині
Паралельне перенесення в координатній площині
Перетворення подібності у координатній площині
0.98M
Category: mathematicsmathematics

Геометричні перетворення на площині

1. Геометричні перетворення на площині

2. Перетворення фігур

Перетворення подібності
Рух
х
у
у1
х
у1
О
х1
Х1У1 = ХУ
у
О
х1
Х1У1 = k·ХУ
Властивості руху і перетворення подібності
1. Зберігається взаємне розміщення точок на прямій.
2. Образом прямої, променя, відрізка є пряма, промінь, відрізок.
3. Зберігаються кути між променями.

3. Рівні і подібні фігури

Рух
ΔАВС
Перетворення подібності
= ΔА2В2С2 , тобто
А = А2
АВ = А2В2
В = В2
ВС = В2С2
С = С2
АС = А2С2
ΔА1В1С1 ~ ΔА2В2С2 ,
А = А2
В = В2
С = С2
тобто
A1 B1 A1C1 B1C1
AB
AC
BC

4. Перетворення фігур Рух

Симетрія
відносно точки
х
у1
у
о
х1
Симетрія
відносно
прямої
х
Поворот
відносно точки
на кут α
м
х1
х
Р
l
l
у
x
y
х1
о
Y
Паралельне
перенесення на
відстань l
у1
Y1
X1
y1
ОY1=ОУ
МХ1=МХ, РY1=РY
XX1 l, YY1 l
О–центр повороту
ХОХ1= YOY1=α,
OX1=OX, OY1=OY
l – напрямлений
вектор, ХХ1 l,
YY1 l, X1=YY1=l
Х1У1 = ХУ
Х1У1 = ХУ
Х1У1 = ХУ
Х1У1 = ХУ
О – центр симетрії
ОХ1=ОХ,
l – вісь симетрії,

5. Перетворення фігур Перетворення подібності

Перетворення
подібності
У1
Х1
У
Х
Х1У1 = k·ХУ
Гомотетія
у1
х
у
О
О – центр гомотетії,
OX1=k·OX, OУ1=k·OУ
Х1У1 = k·ХУ
х1

6. Перевір себе

1. Назвіть основні види вивчених
перетворень фігур і дайте їм
визначення.
2. На кругах Ейлера є інформація
про поняття різних видів
перетворень фігур. Які з
тверджень правильні:
а) гомотетія є перетворення
подібності;
б) перетворення подібності є
гомотетія;
в) рух є перетворення подібності;
г) перетворення подібності є рух?
Перетворення фігур
Перетворення подібності
k – коефіцієнт подібності
Відповіді:
1. Рух і перетворення подібності.
2. а), в).

7. Перетворення симетрії в координатній площині

у
у
А1 (-х0, у0)
-х0О
А (х0, у0)
А (х0, у0)
О
х0
f(-х)=f(x)
Оу – вісь симетрії
х
-х0
А1 (-х0, -у0)
О
х0
х
f(-x) = -f(x)
О – центр симетрії

8.

Задача:
Y
Побудувати образ трапеції ABCD
при симетрії з віссю Оу.
Побудова
В(-3;1) С(-1;1)1 (1;1)
0
(3;1)
1
X
А(-4:-1)
(0;-1)
D(0;-1)
(4;-1)

9.

В(-4;4)
Задача:
Y
Побудувати образ трикутника АВС
при симетрії з центром у початку
координат.
А(-4;1)
С(-2;1)
Побудова
1
0
1
A1(4;-1) X
C1(2;-1)
B1(4;-4)

10. Паралельне перенесення в координатній площині

у
В(х,у)
a
В1(х',у')
А
х
А1
х' = х+а,
у' = у+b

11.

Задача:
Y
А(-6:3)
Побудувати образ трапеції
ABCD при паралельному
перенесенні на вектор a (4;-4).
В(-1;3)
Побудова
D(-5;1)
С(-2;1)
1
0
1
а
X
B1(3;-1)
A1(-2:-1)
D1(-1;-3)
C1(2;-3)

12.

Y
В(-4;3)
А(-6;1)
Перевір
себе
С(-3;3)
D(-1;1)
1
0
1
X
Задача:
Побудувати образ трапеції
ABCD при паралельному
перенесені на вектор АD (на
вектор ВС).
Відповідь:
1 варіант
2 вариант

13.

Y
В
А
С
B1(1;3) C1(2;3)
D
1
A1(-1;1)
0
1
D1(4;1)
X
1 варіант (відповідь)

14.

Y
B1 (-3;3) C1(-2;3)
1
A1 (-5;1)
D1(0;1)
0
1
X
2 варіант (відповідь)

15.

Поворот в координатній
площині
у
M1
N
х
0
M
N1
Поворот на 180о є центральна симетрія

16.

Y
B1(3;5)
A1(1;4)
В(-5;3)
С(-1;3)
D1(1;1)
1
А(-4:-1)
D(-1;1)
Задача:
Побудувати образ трапеції АВСD
при повороті на 90о навколо
О(0,0) за годинниковою
стрілкою.
Побудова
0
1
C1(3;1)
X

17. Перетворення подібності у координатній площині

C
C1
B
B1
C2
B2
A
A1
A2
Перетворення подібності
A (x, y)
A1(х1, y1)
Гомотетія
A (x, y)
A2(х2, y2)
х1 = kx, k ≠ 0
х2 = kx, k ≠ 0
y1=ky,
y2=ky

18.

Задача:
Y
В(-4;4)
Побудувати образ трикутника
АВС при гомотетії з центром
О(0,0) і k=-1/2 .
Побудова
А(-4;1)
С(-2;1)
1
0
1
C1(1;-1/2)
A1(2;-1/2)
B1(2;-2)
X

19.

Роздатковий матеріал
Варіант 1
Варіант 2
Дано: А(-6;1), В(-4;3), С(-3;3), D(-1;1)
В
А
С
D
Дано: А(1;-3), В(3;-1), С(4;-1), D(6;-3)
Y
Y
1
1
0
1
X
01
В
С
А
X
D
Побудувати образ даної трапеції при :
Побудувати образ даної трапеції при :
а) симметрії відносно осі X;
а) симметрії відносно осі У;
б) симметрії відносно початку координат;
б) симметрії відносно початку координат;
в) паралельному перенесенні на вектор СD;
в) паралельному перенесенні на вектор DС;
г) повороті на 900 навколо точки А за
годинниковою стрілкою;
г) повороті на 900 навколо точки А проти
годинникової стрілки;
д) гомотетії з центром D і коефіцієнтом k=-2. д) гомотетії з центром А і коефіцієнтом k=-2.
English     Русский Rules