359.12K
Categories: financefinance businessbusiness

Suport curs asigurari in industria hoteliera

1.

ASIGURĂRI ÎN INDUSTRIA HOTELIERĂ – Suport de Curs
Prof. Dr. Marius Dan Gavriletea
1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE REFERITOARE LA ASIGURĂRI
Beneficiile asigurării, Mecanismul de funcţionare al asigurării
Asigurarea reprezintă un instrument social prin care un grup de persoane (denumiţi asiguraţi)
transferă riscul către o altă parte (denumită asigurător) în schimbul plăţii unei sume de bani
(denumită primă de asigurare), respectiv a promisiunii că în momentul apariţiei unei daune
aceasta va fi acoperită.
Asigurările oferă două beneficii fundamentale. Pentru început, prin faptul că asigurătorii
despăgubesc daunele survenite şi acoperite prin poliţa de asigurare, se previne apariţia
dificultăţilor financiare şi chiar a falimentelor pentru firme, respectiv a pierderii economiilor
realizate de persoanele fizice. Acest aspect este posibil prin dispersarea riscurilor către membrii
grupului.
Subiectele asigurării: factorii implicaţi direct sau indirect în încheierea poliţelor de asigurare:
asigurătorul, asiguratul, contractantul, beneficiarul.
Obiectele asigurării pot fi: un bun mobil sau imobil, o persoana fizică, răspunderea civilă, etc.
Interesul în asigurare. Pentru a putea fi cuprinse în asigurare bunurile, persoanele, răspunderea
civilă trebuie să existe un interes al asiguratului faţă de acestea. Este foarte important ca acest
interes să poată fi evaluat în termeni monetari şi sa aibă caracter economic (pentru persoane
juridice).
Asigurarea este creată de un asigurător, ca suportator profesional al riscului, care îşi asumă
aspectul financiar al riscului transferat către el de asigurat.
Asiugrătorul acceptă riscul în schimbul promisiunii de a plăti dauna în momentul apariţiei acesteia
conform riscurilor şi sumei înscrise în poliţa de asigurare. În schimbul acceptării variabilităţii

2.

ASIGURĂRI ÎN INDUSTRIA HOTELIERĂ – Suport de Curs
Prof. Dr. Marius Dan Gavriletea
rezultatelor aşteptate asigurătorul încasează prime de asigurare. Trebuie făcută menţiunea că
asiguratul plăteşte prima pentru transferul riscului la nivelul daunei maxime.
Majoritatea contractelor de asigurare sunt exprimate în termeni monetari, dar uneori există şi
posibilitatea plăţii unor servicii. În cazul asigurărilor de bunuri, răspundere civilă, viaţă asigurătorul
plăteşte suma sau o parte din suma specificată în poliţa de asigurare. În cazul asigurărilor de
accidente pe lângă remuneraţiile încasate de asigurat acesta poate primi gratuit şi diferite servicii
(accesul la un salon mai retras, accesul la un centru de refacere fizică, diferite alte facilităţi care
nu sunt disponibile în mod obişnuit).
Indiferent dacă îşi îndeplineşte obligaţiile faţă de asigurat prin servicii sau/şi monetar, pentru
asigurător aspectul este financiar. În plus asigurătorul nu poate garanta prin încasarea primei de
asigurare că evenimentul asigurat nu va avea loc, şi nici nu poate reface valorile sentimentale şi
psihologice prin plata eventualelor daune (decesul unei persoane, distrugerea unor obiecte cu
valori sentimentale). Nici unul din aceste două aspecte nu poate fi măsurat în termeni monetari,
deci în aceste cazuri valoarea plătită de asigurător este simbolică.
2. CLASIFICAREA ASIGURĂRILOR, ELEMENTELE ASIGURĂRII
Prima de asigurare, Suma asigurată, Despagubirea de asigurare
Prima de asigurare: reprezintă suma de bani pe care asiguratul o plăteşte asigurătorului în
schimbul promisiunii acestuia de a acoperi daunele produse de anumite riscuri. Aceasta poate fi
stabilită în baza contractului de asigurare sau prin efectul legii.
Prima de asigurare se determină prin înmulţirea sumei asigurate cu cota de primă, astfel:
P S . A. C. p. ; P – prima de asigurare, S.A. – suma asigurată, C.p. – cota de primă
Suma asigurată: exprimă nivelul maxim de răspundere al asigurătorului pentru riscurile asumate.
Suma asigurată este înscrisă în fiecare poliţă, şi este stabilită de reprezentantul asiguratului în

3.

ASIGURĂRI ÎN INDUSTRIA HOTELIERĂ – Suport de Curs
Prof. Dr. Marius Dan Gavriletea
cadrul operaţiunii denumită evaluare de asigurare. Este foarte important ca această valoare să
fie cât mai aproape de valoarea reală a bunului asigurat.
În cazul în care suma asigurată este mai mică decât valoarea reală (subasigurare), în cazul
apariţiei unor daune asiguratul nu va primi valoarea reală, ci doar o parte. Când suma asigurată
este mai mare decât valoarea reală (supraasigurare), asiguratul nu mai are interesul de a păstra
bunul în condiţii optime deoarece în varianta în care se va întâmpla evenimentul asigurat el ar
urma să primească o valoare superioară.
Dauna reflectă prejudiciul produs asiguratului de producerea evenimentului asigurat. Aceasta are
o anumită valoare, prin care se cuantifică prejudiciul.
La asigurările de bunuri poate fi vorba despre dauna totală – când bunul respectiv este distrus în
întregime sau este furat, sau despre daună parţială – dacă bunul asigurat este distrus într-o
anume proporţie.
Despăgubirea reprezintă suma pe care asiguratul este îndreptăţit să o primească de la asigurător,
pentru daunele cauzate de apariţia riscurilor asigurate. Niciodată despăgubirea nu poate depăşi
nivelul sumei asigurate, dar nici nivelul daunei.
Nivelul despăgubirii depinde în primul rând de raportul dintre suma asigurată a bunului şi valoarea
sa reală. Avem astfel două principii care se aplică diferenţiat de fiecare societate de asigurări:
acoperirea proporţională şi acoperirea prim risc.
3.
ASIGURAREA CLĂDIRILOR CU DESTINAȚIE HOTEL ȘI RESTAURANT
Valori folosite de asigurător în cazul asigurărilor de clădiri şi conţinut aparţinând hotelurilor si
restaurantelor
Asigurari de tip avarii. Tarifări speciale pentru industria hotelieră.

4.

ASIGURĂRI ÎN INDUSTRIA HOTELIERĂ – Suport de Curs
Prof. Dr. Marius Dan Gavriletea
În cadrul poliţelor de asigurare destinate entităților din domeniul HORECA referitor la asigurarea
bunurilor (clădiri,conţinut – în general proprietăţi reale) se pot asigura:
-
Clădirile, construcţii (pot cuprinde instalaţiile funcţionale);
-
Utilaje, instalaţii, echipamente, mijloace fixe, obiecte de inventar;
-
Mijloace circulante (stoc de mărfuri, conținutul cramelor etc);
-
Echipamente electronice, baza de date, soft etc
In anumite cazuri, asigurătorii nu preiau în asigurare hotelurile/restaurantele/pensiunile
degradate, clădirile părăsite fără proprietar – care nu mai indeplinesc funcțîonalitatea pentru care
au fost construite.
Societăţile de asigurare asigură hotelurile/restaurantele/pensiunile si bunurile din interiorul
acestora la o adresa clar menționată în poliţa de asigurare. Prin bunuri asigurătorii se referă la:
-
clădiri cu destinaţie specificată de Hotel/Restaurant/pensiune/Resort etc ( sunt incluse
fundaţia, pereţi, planşee, acoperiş, pardoseli, ferestre, uşi, scări, instalațiile utilitare funcționale
etc.) . Pentru a fi incluse în suma asigurată a clădirii bunurile trebuie fixate în/de clădire. Se
recomandă ca acestea să fie menţionate individual în poliţă, cu suma asigurată aferentă.
-
conţinut al clădirilor:
a)
Echipamente, instalaţii tehnologice, alte mijloace fixe şi obiectele de inventar;
b)
Mijloace circulante: mărfuri din depozit, crame, stocuri de materii prime şi materiale,
stocuri de produse finite, mărfuri de la furnizori.
Importanţa asigurării bunurilor la nivelul valorii reale
O problemă delicată aferentă asigurărilor de bunuri se referă la valoarea reală a obiectului
asigurat. Modalitatea de determinare a acestei valori depinde de tipul bunului (activului) asigurat:
-
Clădiri aflate în proprietatea persoanelor juridice cu destinație hotel/pensiune/resort
-
Bunurile și conţinut persoane juridice în industria HORECA
Suma asigurată la nivelul stocului maxim îi conferă asiguratului posibilitatea să aleagă nivelul
sumei asigurate. Compania va analiza trendul stocurilor din anul anterior şi îl va ajusta în funcţie

5.

ASIGURĂRI ÎN INDUSTRIA HOTELIERĂ – Suport de Curs
Prof. Dr. Marius Dan Gavriletea
de previziunile proprii şi să aleagă o valoare maximă pentru următorul an. Este foarte dificil să se
estimeze exact nivelul maxim pe care îl vor atinge stocurile firmei pentru următoarea perioadă,
iar acest fapt poate genera dificultăţi în soluţionarea ulterioară a daunelor.
În cazul unei daune societatea de asigurare va verifica actele contabile ale asiguratului pentru a
vedea nivelul stocurilor pe parcursul asigurări, iar în situaţia în care stocul maxim asigurat a fost
depăşit o singură dată, se va aplica principiul despăgubirii proporţionale.
În cazul asigurărilor de bunuri Suma Asigurată se determină în funcţie de categoria bunului sau
bunurilor asigurate. Astfel, pentru bunurile persoanleor juridice cu destinaţie hotel, pensiune etc.
suma asigurată poate fi:
a) valoarea de înlocuire, valoare care este egală cu costul construirii, producerii de nou a bunului
respective;
b) valoarea rămasă, reprezentând valoarea din nou minus uzura
Valoarea de înlocuire(din nou) pe metru pătrat. Această valoare se obţine din tabelele de evaluare
pe metru pătrat, tabele care sunt stabilite de asigurători în funcţie de destinaţia clădirii şi care au
la bază diferite criterii: structura construcţiei, acoperişul clădirii, înălţimea, gradul de finisare.
Pentru a stabili valoarea din nou pe metru pătrat:
-
se alege secţiunea corespunzătoare clădirii de asigurat
-
se stabileşte structura construcţiei, tipul acoperişului şi numărul de nivele;
-
se stabileşte suprafaţa construită şi gradul de finisare
Prin intersectarea coloanelor structurii construcţiei, a acoperişului, numărului de nivele şi
suprafaţa construită se obţine preţul pe metru pătrat pe arie construită.

6.

ASIGURĂRI ÎN INDUSTRIA HOTELIERĂ – Suport de Curs
Prof. Dr. Marius Dan Gavriletea
4.
ASIGURAREA AUTOVEHICULELOR
Asigurarea facultative.
Asigurarea de tip CASCO/avarii și furt aferentă autovehiculelor este o asigurare facultativă,
entitatea hotelieră va opta pentru încheierea unei asemenea asigurări în funcţie de expunerile
proprii la daune, frecvenţa şi severitatea acestora şi de situaţia financiară existentă / buget aferent
asigurărilor.
Societăţile de asigurare din România oferă produse de asigurare aproximativ similare din punctul
de vedere al condiţiilor generale, diferenţele apar în cadrul următoarelor elemente: modalitatea
de asigurare a unor riscuri speciale, modalitatea de stabilire a coeficienţilor de uzură, a sumei
asigurate, a cotaţiilor de primă. Un factor important care diferenţiază diferitele societăţi de
asigurare existente pe piaţă şi care trebuie menţionat ȋn cadrul acestui tip de asigurare se referă
la modalitatea de soluţionare a daunelor.
Referitor la calitatea despăgubirii dosarelor de daună, se poate consulta site-ul oficial al ASF
Romania, sectiunea petiții. Deasemenea fiecare asigurător afisează pe pagina proprie de internet
o statistică a daunelor. Se poate observa că numărul cel mai mare se referă la daunele auto.
Acest tip de asigurare facultativă prezintă cea mai mare rată a daunei.
Poliţele de asigurare a autovehiculelor pentru avarii şi furt pot fi încheiate cu sau fără franşiză.
Franşiza este parte integrantă a poliţei de asigurare şi poate fi aplicată diferenţiat la diferite
categorii de riscuri :
-
franşiza la furtul autoturismului
-
franşiza la avarii
-
franşiză la toate riscurile
Datorită costului mare de reparaţie a autovehiculelor, asigurătorii introduc franşiza aplicabilă la
fiecare eveniment, cu scopul de a determina asiguraţii să fie mai atenţi, dar şi pentru a reduce

7.

ASIGURĂRI ÎN INDUSTRIA HOTELIERĂ – Suport de Curs
Prof. Dr. Marius Dan Gavriletea
costul acestui produs de asigurare. De asemenea prin introducerea unei franşize de 10 – 20% la
furtul autoturismului asigurătorul îl constrânge pe asigurat sa acorde o atenţie suplimentă acestei
expuneri la risc.
5.
ASIGURAREA OBLIGATORIE PENTRU AUTOVEHICULE
Întreaga gamă de autovehicule sunt obligate conform legislaţiei din România să deţină asigurare
obligatorie RCA, dar şi Carte Verde în situaţia când părăsesc temporar România.
Asigurarea de răspundere civilă auto obligatorie (R.C.A.) este o asigurare prin care persoanele /
proprietăţile acestora sunt prejudiciate în urma unui accident auto, accident produs de către un
autovehicul asigurat.
Obligativitatea acestui produs de asigurare este menţionată de Legea 136/1995, cu modificările
şi completările ulterioare. Caracterul obligativităţii acestei forme de asigurare derivă din
următoarele aspecte:
-
numărul mare de subiecţi expuşi aceluiaşi risc (autovehiculele sunt supuse riscului de a
cauza prejudicii altor autovehicule)
-
frecvenţa mare de apariţie a daunelor (există numeroase daune rezultate în urma lovirii
unui autocehicul de către altul)
Calitatea de asigurat/neasigurat RCA a unui autovehicul poate fi verificată în baza de date
CEDAM online http://asfromania.ro/consumatori/baza-de-date-cedam/interogare-polite-rca, bază
de date înfiinţată si menţinută de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în baza
Ordonanţei de urgenţă nr. 189/2005.
Riscuri acoperite:
Conform prevederilor Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto
pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, societatăţile de asigurare
trebuie să acordă despăgubiri pentru:
-
„vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;

8.

ASIGURĂRI ÎN INDUSTRIA HOTELIERĂ – Suport de Curs
Prof. Dr. Marius Dan Gavriletea
-
prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere și înmatriculare, costuri cu taxe de timbru,
cheltuieli cu limitarea prejudiciului, dovedite cu acte, cheltuieli aferente diminuării valorii
vehiculului după reparații, dovedite cu acte sau expertiză;
-
costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat, dovedite
cu documente emise prin sisteme specializate sau prin documente emise în condițiile legii;
-
prejudicii reprezentând consecința lipsei de folosință a vehiculului avariat, inclusiv
înlocuirea temporară a vehiculului, pe baza opțiunii persoanei prejudiciate;
-
cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată sau cheltuieli aferente în
cazul soluționării alternative a litigiului dacă soluția este favorabilă persoanei prejudiciate;
-
cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat, aparținând terțului păgubit, de la locul
accidentului la locația în care se găsește centrul de constatare daune, la unitatea reparatoare
aleasă de păgubit în vederea reparării vehiculului, cel/cea mai apropiat/apropiată de locul
producerii accidentului sau de domiciliul persoanei prejudiciate, după caz, dacă respectivul
vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii, iar asigurătorul nu asigură transportul.”
6.
ASIGURĂRI DE PERSOANE ANGAJATE ÎN INDUSTRIA HOTELIERĂ
Asigurările de accidente specifice Industriei Hoteliere. Mecanismul de stabilire a primelor la
asigurările de accidente
Asigurările de accidente pot fi regăsite ca produse distincte, dar şi sub forma unor clauze
suplimentare ataşate diferitelor produse de asigurare:
-
clauza asigurarea de accidente a persoanelor din autovehicul, la asigurarea
autovehiculelor tip CASCO / avarii şi furt
-
clauza de accidente a angajaților, la asigurarea imobilelor aparţinând persoanelor juridice
din domeniul HORECA
Asigurările de accidente au ca scop şi protecţia angajaţilor pentru perioada în care aceştia se află
în timpul programului de lucru, împotriva accidentelor care le afectează viaţa, sănătatea,
capacitatea de muncă.
Conform specialiştilor din domeniul asigurărilor accidentul reprezintă un eveniment subit, provenit
din afara şi fără voinţa unei persoane ( explozia, înţeparea, tăierea, căderea, alunecarea, atacul

9.

ASIGURĂRI ÎN INDUSTRIA HOTELIERĂ – Suport de Curs
Prof. Dr. Marius Dan Gavriletea
din partea altei persoane sau a unui animal, trăsnetul, electrocutarea, etc., urmările imediate
(deces sau invaliditate permanentă) ale efortului fizic excesiv, impus de forţa majoră.
Asigurătorii, prin poliţele de accidente destinate asigură riscul de deces şi riscul de invaliditate
permanentă, ca urmare a unui accident a asiguratului. La încheierea asigurării, entitatea
comercială, in calitate de contractant alege suma asigurată pentru deces din accident şi suma
asigurată pentru invaliditate permanentă din accidente. În majoritatea cazurilor suma asigurată
pentru invaliditate este mai mare decât suma asigurată pentru deces.
Suma asigurată se stabileşte în funcţie de expunerea la riscuri a pesoanelor vor fi asigurate.
Suma asigurată este o sumă asigurată totală care cuprinde cele două sume asigurate specificate
anterior. Datorită specificului acestui produs, ideal pentru asigurat este să stabilească o sumă
asigurată pentru invaliditate cât mai ridicată, deoarece în momentul apariţiei unu accident
despăgubirea va reprezenta un procent din suma asigurată pentru invaliditate.
Trebuie făcută distincţie între invaliditatea parţială şi cea permanentă. Invaliditatea permanentă
presupune afectarea corporală permanentă ca urmare a unui accident, în urma căruia apar
modificări morfofuncţionale ale corpului uman.
Asigurarea de accidente a persoanelor se face pentru perioade de 1 an, însă dacă are loc un
accident în perioada de valabilitate a poliţei sunt compensate si consecinţele accidentului care se
vor manifesta după încheierea asigurării (termenele ulterioare diferă de la un asigurător la altul).
7.
ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ/PROFESIONALĂ
Conditii de exercitare a raspunderii civile. Suma asigurată și limitele răspunderii civile
Pentru ca răspunderea civilă să poată fi încadrată juridic trebuie întrunite cumulativ următoarele
elemente:
a) prejudiciul produs, susceptibil de reparare;
b) fapta prejudiciabilă sau faptul generator de pagubă
c) raportul de cauzalitate între faptă şi prejudiciu;
d) culpa asiguratului

10.

ASIGURĂRI ÎN INDUSTRIA HOTELIERĂ – Suport de Curs
Prof. Dr. Marius Dan Gavriletea
În ceea ce priveşte repararea prejudiciului, persoana prejudiciată poate conveni cu cea vinovată
asupra nivelului despăgubirilor. Înainte de efectuarea compensației, asigurătorul îşi va da acordul
faţă de suma convenită între cele două persoane, respectând condiţiile specific ca urmare a
analizării sumei ce reprezintă despăgubirea:
- principiul reparării integrale a prejudiciului efectiv suferit de terţa persoană
- autorul prejudiciului răspunde integral chiar şi pentru culpa cea mai uşoară;
- noţiunea de vătămare corporală este foarte importantă şi potrivit dreptului muncii este în strânsă
legătură cu suma despăgubirilor ce trebuie acordate.
Asigurarea de răspundere civilă legală a unităţilor turistice şi hoteliere
Societatea de asigurări, în schimbul primelor de asigurare încasate de la asigurat acceptă să
acopere răspunderea în ceea ce priveşte unităţile turistice şi hoteliere.
Această acoperire se referă doar la prejudiciile, pagubele provocate clienţilor de către asigurat
(angajaţii acestuia) în desfăşurarea obiectului de activitate touristic, hotelier. Sunt asigurate
evenimentele cauzate de asigurat/prepușii acestuia, întâmplate în timpul perioadei de valabilitate
a poliţei precum şi consecinţele directe ale acelor prejudicii, manifestate ulterior expirării acesteia,
dar numai dacă au fost cauzate în mod cert de acele evenimente petrecute în perioada de
valabilitate a poliţei şi dacă persoana prejudiciată îşi valorifică pretenţiile de despăgubire în
termenul de prescripţie.
Asigurătorul acordă despăgubiri pentru:
a) sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlul daune pentru prejudicii provocate
din culpa sa clienţilor săi care apelează la serviciile hoteliere (ex: vătămări corporale şi/sau
pagube aferente bunurilor acestora
b) cheltuielile de judecată făcute de reclamant pentru îndeplinirea formalităţilor legale în vederea
obligării entității din domeniul HORECA la plata despăgubirilor şi cheltuielile de judecată făcute
de asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la despăgubire.
c) sumele cheltuite în vederea reconstituirii, refacerii documentelor clienţilor depuse la cazare la
recepţia hotelului, resortului.(ex. cărti de identitate, paşapoarte), dacă acestea s-au pierdut,
distrus sau deteriorat din vina angajaţilor hotelului.

11.

ASIGURĂRI ÎN INDUSTRIA HOTELIERĂ – Suport de Curs
Prof. Dr. Marius Dan Gavriletea
În stabilirea primelor de plătit de asigurat, societăţile de asigurare iau în considerare categoria
hotelului, număr de locuri, serviciile suplimentare oferite de acestea, numărul de stele / Margarete
ale locației.
Asigurarea de răspundere civilă legală a unităţilor de alimentaţie publică
Societatea de asigurări, în schimbul primelor de asigurare încasate de la asigurat acceptă să
acopere răspunderea civilă în ceea ce priveşte restaurantele.
Această acoperire se referă numai la prejudiciile, pagubele provocate clienţilor de către
restaurantul asigurat (angajaţii acestuia) în timpul desfăşurării obiectului de activitate al
alimentaţiei publice, restaurantelor.
În stabilirea primelor de plătit de asigurat, societăţile de asigurare iau în considerare categoria
unităţii de alimentaţie publică, număr de locuri din localul respectiv.
Asigurătorul acordă despăgubiri pentru:
a) sumele pe care asiguratul / restaurantul este obligat să le plătească cu titlul daune pentru
prejudicii provocate din culpa sa / a prepușilor săi / angajați clienţilor săi (persoane fizice sau
juridice) care apelează la serviciile sale
b) cheltuielile de judecată făcute de reclamant pentru îndeplinirea formalităţilor legale în vederea
obligării asiguratului la plata despăgubirilor solicitate şi cheltuielile de judecată aferente, dacă
asiguratul a fost obligat la desdăunare.
English     Русский Rules