Asigurarea creditelor de export
Cuprins Capitolul 1. Noțiuni privind asigurarea creditelor de export Capitolul 2. Particularități ale asigurării creditelor de
Capitolul 1. Noțiuni introductive privind asigurarea creditelor de export
La asigurarea creditelor de export, cumpărătorul asigurat îşi are locul de desfăşurare a afacerilor într-o altă ţară decât în
Capitolul 2. Particularități ale asigurării creditelor de export
Asigurarea creditelor de export prezintă o serie de beneficii:
Asigurarea poate fi încheiată pe diverse perioade de timp din derularea unui contract şi anume:
Capitolul 3. Asigurarea creditelor pentru export de către banca de export – import a României (EXIMBANK)
În domeniul asigurărilor, EXIMBANK este abilitată să desfăşoare următoarele activităţi:
În funcție de perioada de timp asupra căreia se întinde valabilitatea asigurării încheiate, EXIMBANK utilizează diverse tipuri
În funcție de perioada de timp asupra căreia se întinde valabilitatea asigurării încheiate, EXIMBANK utilizează diverse tipuri
Concluzii
Mulțumesc pentru atenție !
2.18M
Category: financefinance

Asigurarea creditelor de export

1. Asigurarea creditelor de export

Profesor coordonator: Lect. dr. Cioban Gabriela
A elaborat: Musteața Doina
Specializarea: Afaceri Internaționale, An III, Grupa 2.

2.

Întrebări
1.
Ce reprezintă asigurarea creditelor ?
2.
Care este menirea asigurării creditelor de export ?
3.
Cum pot fi grupate riscurile exportului, în funcție de natura lor ?
4.
Care sunt perioadele de timp în care poate fi încheiată asigurarea
din derularea contractului ?
5.
Ce tipuri de polițe utilizează EXIMBAK în funcție de
dimensiunea protecției oferite asiguratului ?
2

3. Cuprins Capitolul 1. Noțiuni privind asigurarea creditelor de export Capitolul 2. Particularități ale asigurării creditelor de

export
Capitolul 3. Asigurarea creditelor pentru export de către
banca de export – import a României (EXIMBANK)
Concluzii

4. Capitolul 1. Noțiuni introductive privind asigurarea creditelor de export

În condițiile actuale, fiecare țară, indiferent de nivelul său de dezvoltare, urmărește
permanent să-ți sporească exporturile, din care să obțină valuta pentru procurarea unor
bunuri din import necesare procesului de producție sau necesare consumului populației.
De regulă, mijloacele fixe, și mai ales echipamente industriale, se livrează treptat, pe
părți componente, pe măsura fabricării lor și pe măsura realizării investiției. De aici
apare necesitatea eșalonării în timp a plății furniturilor de către importator.
Furnizorii nu dispun întotdeauna de resurse financiare pentru a acorda credite
clienţilor lor, nici chiar pentru câteva luni. Ca urmare, cumpărătorii solicită credite unei
bănci din ţara furnizorului pentru a putea achita la scadenţă mărfurile procurate din
import. Pe acestă cale, creditul devine un instrument care favorizează schimburile
comerciale internaţionale, extinderea cooperării economice şi financiare dintre state.
Asigurarea creditelor reprezintă o formă de asigurare destinată să protejeze pe
bancheri pentru sumele împrumutate clienților și pe comercianți și producători împotriva
daunelor financiare rezultate din insolvabilitatea cumpărătorilor care au achiziționat
bunuri pe credit. În funcție de câmpul de manifestare al tranzacțiilor pe plan intern sau
extern, asigurarea de credite poate fi împărțită în:
asigurarea creditelor interne
asigurarea creditelor de export
4

5. La asigurarea creditelor de export, cumpărătorul asigurat îşi are locul de desfăşurare a afacerilor într-o altă ţară decât în

cea
în
care
se
află
asiguratul.
Ca şi orice altă formă a creditului, creditul
de export este expus unui şir întreg de riscuri,
atât pentru exportator cât şi pentru bancă,
împotriva cărora este necesară încheierea unei
asigurări.

6. Capitolul 2. Particularități ale asigurării creditelor de export

Asigurarea creditelor de export are menirea să ofere protecţie agenţilor economici
împotriva riscurilor specifice exportului. Riscurile exportului vizează:
neîncasarea contravalorii mărfii livrate pe credit sau încasarea acesteia cu
întârziere; refuzul cumpărătorului de a prelua marfa ajunsă la destinație;
denunțarea contractului de către cumpărător în timpul desfășurării procesului de
producție la furnizor; avarierea sau distrugerea mărfii în timpul fabricației sau al
transportului;
imposibilitatea repatrierii mașinilor, utilajelor, materialelor și a altor bunuri
deplasate peste graniță pentru realizarea unor lucrări de cooperare pentru diverși
beneficiari externi răspunderea civilă legală a furnizorului față de terți.
În funție de natura lor, aceste riscuri pot fi grupate în:
1.
riscuri comerciale
2.
riscuri provocate de calamități naturale sau alte cauze de forță majoră
3.
riscuri politice
4.
riscuri valutare.
6

7. Asigurarea creditelor de export prezintă o serie de beneficii:


reducerea costurilor ce se poate obţine
prin asigurare spre deosebire de garanţia
bancară;
posibilitatea creşterii cifrei de afaceri
dat fiind că nu mai există asupra
vânzătorului riscul reducerii activităţii
sau chiar a opririi ei datorită neîncasării
contravalorii mărfurilor la export;
utilizarea unor metode de plată
competitive;
reducerea răspunderii managementului
companiei asigurate privind alegerea
partenerilor şi încheierea tranzacţiilor
comerciale, dat fiind că cel puţin o "parte"
din eşecul tranzacţiei poate fi acoperit prin
poliţa de asigurare;
protecţia împotriva unor pierderi majore
şi chiar salvarea poziţiei managerului
financiar în cazul unei daune; facilitarea
planificării financiare;
menţinerea unui nivel optim
lichidităţilor şi al profitabilităţii.
al
7

8. Asigurarea poate fi încheiată pe diverse perioade de timp din derularea unui contract şi anume:

- pentru perioada de pre-livrare se acoperă insolvabilitatea
cumpărătorului sau apariţia unor pierderi din cauze politice între
momentul acceptării ofertei şi cel al livrării bunurilor;
- pentru perioada de post-livrare, se acoperă intervalul dintre
livrarea mărfii şi efectuarea plăţii;
- pentru perioada de depozitare, în situaţiile în care
comercianţii creează depozite în alte ţări, asiguratul este despăgubit în
cazul în care mărfurile sunt confiscate, pierdute dau deteriorate din
anumite cauze specificate, înainte de eliberarea lor din depozit;
- pentru perioada de tranzitare se acoperă riscul de confiscare
sau pierdere a mărfurilor din motive politice, atunci când se află în
tranzit.
8

9. Capitolul 3. Asigurarea creditelor pentru export de către banca de export – import a României (EXIMBANK)

În România, asigurări de credite de export sunt oferite de către
EXIMBANK, Banca de Export – Import a României.
EXIMBANK este o instituție financiar – bancară, care a apărut în
mediul românesc ca o necesitate de protejare și sprijinire a exporturilor.
EXIMBANK realizează pentru persoanele juridice românești finațări,
refinanțări și garantări ale operațiunilor de comerț exterior, în limita
plafoanelor stabilite de Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de
Comerț Exterior (CIGCCE).
În vederea stimulării activității de comerț exterior, prin operațiunile de
finanțare, garantare, asigurare și reasigurare, ce se efectuează în numele și pe
contul statului, se constituie un fond special în lei și în valută la dispoziția
Băncii de Export – Import a României. Acest fond se alimentează din primele
de asigurare încasate, din daunele recuperate, precum și din resurse de la
bugetul de stat și se utilizează pentru acoperirea despăgubirilor cuvenite
asiguraților.
9

10. În domeniul asigurărilor, EXIMBANK este abilitată să desfăşoare următoarele activităţi:

• asigurarea creditelor acordate persoanelor fizice şi juridice străine de
către bănci şi societăţi financiare din România;
• asigurarea băncilor şi a societăţilor financiare străine pentru
finanţarea operaţiilor agenţilor economici din România;
• asigurarea societăţilor financiare şi băncilor cu sediul în România
pentru investiţiile efectuate în străinătate şi societăţilor comerciale şi
băncilor străine pentru investiţiile efectuate în România;
• asigurarea în numele şi pe contul statului, ca agent al acestuia, contra
riscurilor politice şi comerciale, a creditelor de export-import
acordate pe termen scurt, mediu sau lung;
• asigurarea şi reasigurarea în străinătate, în numele şi pe cont propriu,
contra riscurilor comerciale a creditelor de export-import acordate
pe termen scurt, mediu sau lung.
10

11.

În funcție de dimensiunea protecției pe care o oferă asiguratului,
EXIMBANK utilizează diverse tipuri de contracte (polițe), și
anume: poliță specifică, poliță revolving și poliță globală.
• Polița specifică se emite de către asigurător când asigurarea
protejează creditul acordat unui singur cumpărător, pentru o
singură tranzacție.
• Polița revolving se emite de către asigurător când livrările către
un anumit client dobândesc caracter de regularitate, de
permanență și se mențin la un anumit nivel.
• Polița globală se emite de către asigurător când în asigurare sunt
cuprinse toate creditele acordate de un asigurat cumpărătorilor
săi externi din diferite țări.
11

12. În funcție de perioada de timp asupra căreia se întinde valabilitatea asigurării încheiate, EXIMBANK utilizează diverse tipuri

polițe, și anume:
1. Pentru tranzacțiile pe termen scurt
Tipuri de polițe
- polița globală de asigurare pentru țările membre OCDE. Acoperă întreaga cifră de afaceri a
exportatorilor împotriva riscurilor comerciale de neplată;
- polița globală de asigurare pentru celelalte țări. Acoperă întreaga cifră de afaceri a
exportatorilor atât împotriva riscurilor comerciale cât și a riscului de țară, riscul de țară este preluat
în numele și pe contul statului, iar decizia aparține CIGCCE.
Durata asigurată: 360
de zile
1) perioada de prelivrare (fabricație) + perioada de postlivrare (creditare a cumpărătorului)
Asigurați
Riscuri asigurate
exportatori români indiferent de natura capitalului
riscuri de neplată sau întârzierea plății de către cumpărătorul extern, datorate unor cauze
comerciale (insolvabilitate comercială) și/sau politice (măsuri sau situații ce implică guvernul țării
importatorului).
85% din valoarea contractului / contractelor de export.
Suma asigurată /
Despăgubire
Prețul poliței de
asigurare
Moneda
2) numai perioada de postlivrare
- prima de asigurare (se plătește lunar în funcție de valoarea livrărilor efectuate);
- comisionul pentru stabilirea limitei de credit;
- comisionul pentru majorarea și/sau reînnoirea limitei de credit.
lei sau valută.
12

13. În funcție de perioada de timp asupra căreia se întinde valabilitatea asigurării încheiate, EXIMBANK utilizează diverse tipuri

polițe, și anume:
2. Pentru tranzacțiile pe termen mediu și lung
Privesc producția cu ciclu lung de fabricație destinată exportului precum și realizarea de obiective complexe în străinătate.
Riscurile sunt preluate în numele și pe contul statului, iar decizia aparține CIGCCE.
Tipuri de polițe
- polița pentru bunuri de capital;
Durata asigurată: 1-8 ani
- polița pentru lucrări de construcții montaj.
1) perioada de prelivrare (fabricație) + perioada de postlivrare (creditare a
cumpărătorului);
Asigurați
Riscuri asigurate
Suma asigurată / Despăgubire
Prețul poliței de asigurare
Moneda
2) numai perioada de postlivrare
contractanți generali sau producători.
riscuri de neplată sau întârzierea plății de către cumpărătorul extern, datorate
unor cauze comerciale (insolvabilitate comercială) și/sau politice (măsuri sau
situații ce implică guvernul țării importatorului) și/sau de forță majoră
(catastrofe naturale sau alte evenimente asimilate).
85% - 100% din valoarea contractului.
prima de asigurare (se plătește de regulă în momentul încheierii poliței de
asigurare, fiind însă posibilă și eșalonarea acesteia în funție de condițiile
contractuale).
lei.
13

14. Concluzii

Așadar, asigurarea creditului aplicată în relațiile de comerț internațional prezintă
anumite particularități față de asigurarea creditului din dreptul intern. Pe de o parte,
exportul este un imperativ economic, fiecare țară dorind să echilibreze balanța sa de
plăți externe și să apere astfel cât mai bine independența sa financiară și moneda
națională. Pe de altă parte, particularismul riscurilor creditului în materie de comerț
internațional le face adesea ,,inasigurabile” prin sectorul privat al asigurărilor. Datorită
acestuia, în majoritatea țărilor, statul a trebuit să se implice în mod direct în gestiunea
creditului la export.
În opinia mea, încă din anii ’80 numeroase țări s-au confruntat și unele continuă
să se confrunte și astăzi cu serioase dificultăți, care le-au pus în imposibilitatea de a-și
onora la termen angajamentele asumate față de creditorii externi.
Prin urmare, zeci de țări, mai cu seamă în curs de dezvoltare ori cu economie
planificată, din lipsa resurselor financiare necesare achitării serviciului datoriei externe,
au fost obligate să solicite creditorilor lor reeșalonarea datoriei externe ajunse la
scadență. Astfel, asigurarea creditelor de export acoperă o multitudine de riscuri, privite
prin prisma momentului în care se pot produce, iar în cazurile în care asigurarea nu
poate prelua riscurile politice care amenință furnizorii naționali, intervine statul, în
completarea sau în locul acestora. Deci, prin asigurarea creditelor de export se asigură o
sporire a exporturilor și o creștere a competitivității și siguranței exportului pe piețele
externe.
14

15. Mulțumesc pentru atenție !

English     Русский Rules