Actualitatea temei de licenţă
Scopul
Obiectivele
Structura tezei
Capitolul I. Abordarea teoretico-metodologică a conceptului de gestiune a riscului de credit
Politica de creditare conține următoarele elemente
Funcțiile pe care le îndeplinește politica de creditare
Credite totale raportate la total active: R¹=TCr/TA * 100% Unde: TCr - total credite; TA - total active. (1.1)
Capitolul II ,, EVALUAREA ȘI GESTIUNEA RISCULUI DE CREDIT ÎN CADRUL BĂNCII’’
Capitolul III ,, RISCUL DE CREDIT LA NIVEL INTERNAŢIONAL‘’
Evaluarea băncii Comerciale Române a dus la :
Diminuarea şi gestiunea eficientă a riscului de credit constă în :
Pentru Moldova Agriondbank sunt binevenite următoarele măsuri de minimizare a riscului de credit:
Concluzii
3.18M
Categories: financefinance businessbusiness

Perfecționarea mecanismului de gestiune a riscului de credit in bancă

1.

CATEDRA BĂNCI ŞI ACTIVITATE BANCARĂ
TEZA DE LICENŢĂ
PERFECȚIONAREA MECANISMULUI
DE GESTIUNE A RISCULUI
DE CREDIT IN BANCĂ
Chișinău – 2016
Autor:student gr.FB-123
UȚICĂ Cătălina
Conducător științific:
DAROVANNAIA Alla dr., conf.
univ.

2. Actualitatea temei de licenţă

Este determinată de:
Risсurile de credit сu саre se сonfruntă orice instituţie
bаnсаră.
Prevenirea problemelor majore pentru evitarea pierderilor
neplăcute.
Elaborarea în scris a politicelor de credit coerente și
cuprinzătoare.
Specificarea limitelor de facilitați și încadrarea clientului intro anumită categorie de creditare la nivel de portofoliu.

3. Scopul

Scopul prezentei luсrări, сonstă în
сerсetаreа şi аnаlizаreа tuturor metodelor
сât mаi efiсiente de gestiune а risсului de
сredit în саdrul bănсilor сomerсiаle.

4. Obiectivele

Identifiсаreа etаpelor şi metodelor de gestiune а
risсului de сredit;
Anаlizа metodologiei de evаluаre а risсului de сredit
utilizаtă în prасtiса bаnсаră;
Studiul riscului creditar în cadrul BC „MoldovaAgroindbank” S.A.;
Identifiсаreа problemelor existente privind metodele
utilizаte în proсesul de gestiune а risсului de сredit;
Elаborаreа propunerilor şi măsurilor de gestionаre а
risсului de сredit сonsiderând bunele prасtiсi bаnсаre
internаţionаle.

5. Structura tezei

o Capitolul I ,, FUNDАMENTАREА TEORETICĂ А
CONCEPTULUI DE GESTIUNE А RISCULUI DE CREDIT ÎN
BĂNCI’’
o Capitolul II ,, EVALUAREA ȘI GESTIUNEA RISCULUI DE
CREDIT ÎN CADRUL BĂNCII’’
o Capitolul III ,, RISCUL DE CREDIT LA NIVEL
INTERNAŢIONAL‘’

6. Capitolul I. Abordarea teoretico-metodologică a conceptului de gestiune a riscului de credit

Termeni cheie:
Politica de creditare;
Operațiuni;
Riscuri de afaceri;
Circulația capitalului;

7.

Elementele creditului bancar stabilite de către BC’’Moldova-Agroindbank’’SA
Scadență
Termenul
creditului
Elementele
creditului.
Dobîndă
Sursa: elaborat de autor în baza Regulamentul BC ”Moldova-Agroindbank” SA cu
privire la creditarea agenților economici.

8.

Structura riscului de credit.Fig.1.2
Riscul de credit
Riscul
aferent
clientului
Riscul
aferent gajului
Riscul de
sistem
Riscul
Fors-major
Obiecti
v
Subiectiv
Riscul
garantului
Riscul
asiguratorulu
i
Riscul:
obiectul gajului
Juridic
Obiectiv
Subiecti
v
Juridic
Lichiditate
a
Conjunctur
a
Pierderea
Juridic
Sursa.
de autor
Elaborată

9. Politica de creditare conține următoarele elemente

• Protecţia prin asigurare;
• Documentaţia şi garanţiile mobiliare;
• Norme şi reglementări legale;
• Stabilitatea ratei dobânzilor percepute;
• Informaţii financiare solicitate de la debitori;
• Examinarea şi controlul periodic al calităţii creditelor.

10. Funcțiile pe care le îndeplinește politica de creditare

Funcții de ordin general:
1. De control.
2. De stimulare.
3. Comercială.
.Funcții specifice :
1. Stabilirea scopurilor și obiectivelor particulare.

11. Credite totale raportate la total active: R¹=TCr/TA * 100% Unde: TCr - total credite; TA - total active. (1.1)

Indicatorii riscului de credit.
Credite totale raportate la total active:
R¹=TCr/TA * 100%
Unde:
TCr - total credite;
TA - total active.
(1.1)
Credite performante:(analiza calitativa)
K1
Cred . performante
100
Portofoliul _ de _ credite
(1.2)
Credite cu termen expirat:
K6
creditele _ exp irate
100
portofoliul _ de _ credite
(1.7)

12. Capitolul II ,, EVALUAREA ȘI GESTIUNEA RISCULUI DE CREDIT ÎN CADRUL BĂNCII’’

Termeni cheie:
Dinamica creditelor.
Evoluție.
Gestiunea riscului.
Sistem bancar.

13.

BC “Moldova-Agroindbank” în cadrul sistemului de gestionare a
riscurilor include următoarele etape:
Identi carea riscurilor
Măsurarea riscurilor
Gestionarea riscului
Monitorizarea și raportarea.
Și principalele riscuri sunt:
riscul de credit,
riscul de piață, care include:
riscul de rată a dobînzii;
riscul valutar;
riscul de lichiditate;
riscul de țară și de contraparte;
riscul operațional .

14.

Figura 2.2. Dinamica evoluția creditelor în cadrul BC „Moldova Agroindbank” S.A.
în perioada a.a. 2010-2015, mii. Lei
12000000
10614991
10987015
9002307
10000000
7511433
8000000
6286549
6000000
5319206
4000000
2000000
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Sursa: elaborat de autor în baza raportului anual publicat de BC „Moldova-Agroindbank” S.A. pentru a.a.
2010-2015. [online]. [citat 16 aprilie 2016]. Disponibil: http://maib.md/ro/raport-anual/

15.

Figura 2.3. Diagrama evoluției creditelor în total active bancare
în cadrul BC „Moldova-Agroindbank” S.A. în perioada a.a. 2010-2015, %
70
68.32
67.93
68
67.16
65.63
66
64
63.41
62
60
57.52
58
56
54
52
2009
2010
Sursa: elaborat de autor
2011
2012
2013
2014
2015
2016

16.

Figura 2.7. Diagrama structurii portofoliului de credite pe ramuri în cadrul BC „MoldovaAgroindbank” S.A pentru anul 2015, (%).
credite acordate agriculturii
credite acordate industriei alimentare
credite acordate constructiilor
2
12
credite de consum
10
credite pentru industria energetica
21
20
credite acordate unitatilor administrativ teritoriale
4
1
9
33
1
1
credite acordate industriei productive
credite acordate comertului
credite pentru mediul financiar nebancar
credite pentru imobil
credite pentru pers fizice ce practica activitatea de
intreprinzator
credite acordate in domeniul serviciilor
alte credite acordate
Sursa: elaborat de autor

17.

Figura 2.12. Diagrama evoluţiei ponderii creditelor performante și neperformante în
portofoliu de credite în cadrul BC „Moldova-Agroindbank” S.A.
în perioada a.a. 2010-2015, (%).
99.05
100
95.09
93.16
93.9
12
94.18
90.19
10
9.81
8
6.83
6.09
6
5.82
4.9
4
0.95
50
2010
2011
2012
Ponderea credi tel or perfoma nte
2013
2014
Ponderea credi tel or neperformante
Sursa: elaborat de autor în baza informației privind activitatea financiară a BC „Moldova
Agroindbank” S.A.în anii. 2010-2015. [online]. [citat 16 aprilie 2016]. Disponibil:
http://maib.md/ro/informatie-activitate-financiara/
2015
2
0

18.

60
50
40
30
20
10
0
Ponderea credi tel or neperformante
Indi catorul credi tel or expi rate
Credite neperforma nte/CNT
Expuneri mari /CNT
Reduceri pentru pi erderi l a credi te/tota l credi t
Evoluţia comparativă a indicatorilor riscului de credit în cadrul
BC „Moldova-Agroindbank”S.A, BC ,,Victoriabank’’ S.A.
şi pe întreg sistem bancar în anii 2014-2015, (%)

19. Capitolul III ,, RISCUL DE CREDIT LA NIVEL INTERNAŢIONAL‘’

Termeni cheie:
Acordul Basel II.
Metode standartizate.
Rating de credite.
Performanță financiară.

20.

Acordul Basel II recunoaşte cela mai importante şi principale trei riscuri, acestea fiind
riscul de credit, de piaţă şi operaţional.
Аcordul Bаsel II descrie аbordările аvаnsаte de măsurаre şi setul de cerinţe minime cu
рrivire lа nivelul cарitаlului. De аsemeneа, Аcordul introduce conceрtul divizării рierderilor
рotenţiаle аle instituţiei de credit în cele аşteрtаte şi neаşteрtаte. Astfel instituţiile
finаnciаre şi-аu construit însă рroрriile modele de risc de credit cum ar fi :
CreditRisk+ (dezvoltаt de bаncа de investiţii Credit Suisse First Boston)
CreditРortfolioView (dezvoltаt de comраniа McKinsey)
CreditMetrics (dezvoltаt de bаncа de investiţii J.Р. Morgаn)
РortfolioMаnаger (аl comраniei Moody’s KMV).
Astfel în urma analizei banca Comercială Română a implementat și utilizează încă din
anul 2000 propriul sistem de rating al creditelor prin intermediul modelului “CreditMetrics”
ce are la bază stocarea,colectarea și centralizarea informațiilor privind expunerea fiecărei
persoane declarante.

21. Evaluarea băncii Comerciale Române a dus la :

Performanţa financiară curentă şi previzionată a contrapartidelor;
Capacitatea de punere în aplicare;
Posibilitatea şi capacitatea de a executa garanţiile, în condiţiile pieţei;
Angajamentele contractuale cu persoanele cu care se află în relaţii
speciale.
Sistemul de rating de credite al B.C.R este de tip bi-dimensional fiindcă
colaborează rezultatele analizei creteriilor cantitativi cu cei calitativi ale
clienților.

22.

Corespondenţa dintre ratingul de credit şi performanţa financiară a unui client
corporate
Ratingul de credite
Performanţa financiară
1,00 – 1,80
A
1,81 – 2,60
B
2,61 – 3,40
C
3,41 – 4,20
D
4,21 – 5,00
E
http://www.armyacademy.ro/buletin/1_2005/a19.pdf

23. Diminuarea şi gestiunea eficientă a riscului de credit constă în :

sfera de activitate a clientului şi modul de formarea a
veniturilor;
istoria creditară pozitivă, daca există;
scopul creditului precum şi vîrsta acestuia, ş.a.,
diversificarea portofoliului de credit prin stabilirea
limitelor pe anumite ramuri economice, pe tipuri de
produse, pe zone geografice;
diversificarea portofoliului de credit privind termenii de
scadenţă ai creditelor;
monitorizarea continuă a tuturor procedurilor şi
proceselor interne.

24. Pentru Moldova Agriondbank sunt binevenite următoarele măsuri de minimizare a riscului de credit:

Utilizarea unui sistem de management al riscurilor adecvat și flexibil.
Asigurarea structurii optime pentru o funcționare eficientă.
Menținerea nivelului suficient de lichiditate .

25. Concluzii

1. Instituțiile financiare din Republica Moldova se
confruntă cu una dintre cele mai mari probleme
care este riscul de credit.
2. Riscul nu poate fi stopat deoarece este o
probabilitate de a avea fie un profit,fie o
pierdere ,sau un eșec.
3. Pentru ocolirea riscului de creditare banca ar
trebui să dețină personal un plan bine pregătit
pentru a preveni riscul în cazul în care apare o
problemă majoră,astfel ca banca sa nu sufere

26.

În final, putem afirma că banca poate
să gestioneze cu brio riscurile sale utilizînd
gestiunea și analiza în vederea creșterii
eficienței ,să creeze mecanisme
pentru a
raporta performanțele băncii ,diversificarea
portofoliului de credite.Principalul scop al
instituțiilor financiare este de a minimiza
pierderile și cheltuielile suplimentare,iar
obiectivul urmărit de fiecare bancă este de a
obține un profit cît mai mare.
English     Русский Rules