4.52M
Category: geographygeography

Регіони світу (за класифікацією ООН). Глобалізація як провідна тенденція розвитку сучасного світу

1.

Авраменко Тетяна Сергіївна

2.

Що вивчає курс «Географія: регіони
і країни»;
Регіони світу (за класифікацією
ООН);
Глобалізація як провідна тенденція
розвитку сучасного світу.

3.

Географія - Географія
це
комплексна наука,
яка вивчає природу
Фізична
Економічна
Землi,
компоненти
географiчної
Географія
промисловості
Кліматологія
оболонки,
Географія
Гідрологія
сільського
територiальну
Геоморфологія
господарства
Ґрунтознавство
Географія
органiзацiю
транспорту
населення та його
господарську
дiяльнiсть.
Соціальна
Географія
населення
Етнічна
географія

4.

Країнознавство є наукою і навчальною
дисципліною, яка комплексно вивчає країни і регіони
світу, досліджує, систематизує й узагальнює дані про
їхню природу, населення, внутрішні просторові
відмінності.
Предметом
країнознавства є країни і
регіони світу як єдині
системи.
Об'єктом вивчення
країнознавства є країни як
основні одиниці сучасної
соціально-політичної
організації світу.

5.

Країна — це територія з визначеними кордонами й
населенням, що являє собою єдине ціле з погляду
історії, культури, нації та в політико-географічному
відношенні може бути незалежною або залежною.
Держава - суверенне політичне утворення,країна з
певною територією, господарством і політичною
владою в ній. Держава є основним носієм прав і
обов'язків у міжнародних відносинах.

6.

Регіони світу за
класифікацією ООН
Регіон – це особливий вид території, що
характеризується специфічною цілісністю, велика
територіальна одиниця (група земель, штатів чи
держав).
Регіон світу – група країн і територій, що мають
спільне географічне положення й вирізняються
спільними рисами: природними, історичними,
геополітичними, економічними, соціальними,
культурними, етнічними, демографічними,
туристично-рекреаційними та ін.

7.

Регіональний поділ світу за
Площа основних регіонів світу, млн. км
класифікацією
ООН
Площа, млн. км.
кв.; Увесь світ;
149
2
Площа, млн. км.
Площа, млн. км.кв.; Америка;
Площа, млн. км.
кв.; Азія; 44,5
42,5
кв.; Африка;
30,3
Площа, млн. км.
Площа, млн. км.
кв.; Австралія
кв.; Європа; 10
та Океанія; 8,5

8.

Регіони світу
Європа
(44 держави)
Азія
(47 держав)
Африка
(54 держави)
Америка
(35 держав)
Австралія та
Океанія
(14 держав)
Північна Європа
(10 держав)
Центральна Азія
(5 держав)
Північна Африка
(6 держав)
Північна Америка
(Англо-Америка –
2 держави)
Австралія і Нова
Зеландія
(2 держави)
Західна Європа
(9 держав)
Південна Азія
(9 держав)
Центральна
Африка
(9 держав)
Центральна
Америка
(8 держав)
Меланезія
(4 держави)
Південна Європа
(15 держав)
Західна Азія
(країни Близького
Сходу –
17 держав)
Західна Африка
(16 держав)
Карибська
Америка
(13 держав)
Мікронезія
(5 держав)
Східна Європа
(10 держав)
Східна Азія
(5 держав)
Південна
Африка
(5 держав)
Південна
Америка
(12 держав)
Полінезія
(3 держави)
Південно-Східна
Азія
(11 держав)
Східна Африка
(18 держав)

9.

ПЕРЕВІР СЕБЕ!
1. Що таке країнознавство?
2. В чому полягає різниця між країною і
державою?
3. Які виділяють субрегіони за класифікацією
ООН?
4. До якого із субрегіонів належить Україна?
5. Дайте визначення поняттю «глобалізація».
Які види глобалізації існують?
6. Назвіть позитивні та негативні наслідки
глобалізації.

10.

Наслідки глобалізації
Позитивні:
Поглиблення спеціалізації й
міжнародного географічного
поділу праці;
Ефективний розподіл фінансів і
ресурсів;
Зниження собівартості
виробництва;
Розвиток науки і нових
технологій;
Об'єднання зусиль для подолання
глобальних проблем людства;
Стійкий розвиток;
Підвищення загального рівня
життя населення.
Негативні:
Посилення нерівності між
багатими і бідними;
Нерівноправний розподіл благ
породжує загрозу конфліктів на
регіональному та національному
рівнях;
Зменшення економічного
суверенітету національних економік
під впливом світогосподарської
поведінки ТНК;
Перенесення екологічно
небезпечних виробництв до країн
«третього світу»;
Поширення трансграничної
злочинності, наркобізнесу,
тероризму.

11.

Домашнє завдання:
Опрацювати §1-2 (автори: Безуглий В.В., Лисичарова
Г.О.);
Нанести на контурну карту регіони світу за
класифікацією ООН;
Які країни відносяться до регіонів Європи? (вказати
країну та її столицю).
Підручник
Контурна карта
English     Русский Rules