2.52M
Category: geographygeography

Географія: регіони і країни

1.

Вступ.
Що вивчає курс
«Географія: регіони і
країни».

2.

3.

Країна — це територія з визначеними кордонами й
населенням, що являє собою єдине ціле з погляду
історії, культури, нації та в політико-географічному
відношенні може бути незалежною або залежною.

4.

Держава - суверенне політичне утворення,країна з
певною територією, господарством і політичною
владою в ній. Держава є основним носієм прав і
обов'язків у міжнародних відносинах

5.

6.

Площа основних регіонів світу, млн. км 2
160
149
140
120
100
80
60
44.5
40
30.3
20
0
42.5
10
Увесь світ
Європа
8.5
Азія
Америка
Африка
Австралія
та Океанія

7.

Регіональний поділ світу за
класифікацією ООН

8.

9.

Глобалізація - процес всесвітньої економічної,
політичної та культурної інтеграції та уніфікації
Економічна
Політична
Культурна

10.

Наслідки глобалізації
Позитивні:
Негативні:
Поглиблення спеціалізації й
міжнародного географічного
поділу праці;
Посилення нерівності між
багатими і бідними;
Ефективний розподіл фінансів і
ресурсів;
Зниження собівартості
виробництва;
Розвиток науки і нових
технологій;
Об'єднання зусиль для подолання
глобальних проблем людства;
Стійкий розвиток;
Підвищення загального рівня
життя населення.
Нерівноправний розподіл благ
породжує загрозу конфліктів на
регіональному та національному
рівнях;
Зменшення економічного
суверенітету національних
економік під впливом
світогосподарської поведінки
ТНК;
Перенесення екологічно
небезпечних виробництв до країн
«третього світу»;
Поширення трансграничної
злочинності, наркобізнесу,
тероризму.

11.

ПЕРЕВІР СЕБЕ!
1. Що таке країнознавство?
2. В чому полягає різниця між країною і
державою?
3. Які виділяють субрегіони за класифікацією
ООН?
4. До якого із субрегіонів належить Україна?
5. Дайте визначення поняттю «глобалізація».
Які види глобалізації існують?
6. Назвіть позитивні та негативні наслідки
глобалізації.
English     Русский Rules