16.97M
Category: geographygeography

Вступ. Що вивчає курс "Географія: регіони і країни"

1.

2.

Географія - Географія
це
комплексна наука,
яка вивчає природу
Фізична
Економічна
Землi,
компоненти
географiчної
Географія
промисловості
Кліматологія
оболонки,
Географія
Гідрологія
сільського
територiальну
Геоморфологія
господарства
Ґрунтознавство
Географія
органiзацiю
транспорту
населення та його
господарську
дiяльнiсть.
Соціальна
Географія
населення
Етнічна
географія

3.

Економічна та соціальна географія світу –
галузь науки, яка досліджує географічні
закономірності світового господарства,
глобальних проблем людства і
світогосподарських зв'язків, а також
територіальну організацію суспільства у світі
та окремих країнах з урахуванням
інтеграційних процесів у різних регіонах
планети.

4.

Методи економіко-географічних
досліджень:
Статистичний,
Картографічний,
Порівняльний,
Історичний,
Економіко-математичний,
Наукової систематизації,
Районування,
Географічне прогнозування,
Використання геоінформаційних
систем.

5.

Країнознавство є наукою і навчальною
дисципліною, яка комплексно вивчає країни і регіони
світу, досліджує, систематизує й узагальнює дані про
їхню природу, населення, внутрішні просторові
відмінності.
Предметом
країнознавства є країни і
регіони світу як єдині
системи.
Об'єктом вивчення
країнознавства є країни як
основні одиниці сучасної
соціально-політичної
організації світу.

6.

Країна — це територія з визначеними кордонами й
населенням, що являє собою єдине ціле з погляду
історії, культури, нації та в політико-географічному
відношенні може бути незалежною або залежною.
Держава - суверенне політичне утворення,країна з
певною територією, господарством і політичною
владою в ній. Держава є основним носієм прав і
обов'язків у міжнародних відносинах.

7.

Регіони світу за
класифікацією ООН
Регіон – це особливий вид території, що
характеризується специфічною цілісністю, велика
територіальна одиниця (група земель, штатів чи
держав).
Регіон світу – група країн і територій, що мають
спільне географічне положення й вирізняються
спільними рисами: природними, історичними,
геополітичними, економічними, соціальними,
культурними, етнічними, демографічними, туристичнорекреаційними та ін.

8.

45 незалежних держав
1 колонія
Площа 10 млн.км2
Населення понад 700 млн.осіб.
Частини: Західна, Цетральна, Східна.
Організації: Європейський Союз,
НАТО.

9.

50 держав
Площа 44 млн.км2
Населення понад 4 млрд.осіб.
Частини: Півнчіна, Східна, ПівденноСхідна, Південна, Південно-Західна та
Центральна .
Організації: АСЕАН, ЕКО, Ліга
Арабських Держав.

10.

Америка
35 незалежних держав
15 колоній
Площа 44 млн.км2
Населення понад 4 млрд.осіб.
Частини: Англо-Америка
(США і Канада) та Латинська
Америка.
Північно-Американських
Держав, Нафта, МЕРКОСУР,
ОАС.

11.

13 молодих незалежних держав
16 груп островів
Площа 8,5 млн.км2
Населення понад 37 млн.осіб.

12.

Регіональний поділ світу
Площа основних регіонів світу, ООН
млн. км
класифікацією
2
160
149
140
120
100
80
60
44,5
42,5
40
30,3
20
10
8,5
0
Увесь світ
Європа
Азія
Америка
Африка
Австралія
та Океанія

13.

Регіони світу
Європа
(44 держави)
Азія
(47 держав)
Африка
(54 держави)
Америка
(35 держав)
Австралія та
Океанія
(14 держав)
Північна Європа
(10 держав)
Центральна Азія
(5 держав)
Північна Африка
(6 держав)
Північна Америка
(Англо-Америка –
2 держави)
Австралія і Нова
Зеландія
(2 держави)
Західна Європа
(9 держав)
Південна Азія
(9 держав)
Центральна
Африка
(9 держав)
Центральна
Америка
(8 держав)
Меланезія
(4 держави)
Південна Європа
(15 держав)
Західна Азія
(країни Близького
Сходу –
17 держав)
Західна Африка
(16 держав)
Карибська
Америка
(13 держав)
Мікронезія
(5 держав)
Східна Європа
(10 держав)
Східна Азія
(5 держав)
Південна
Африка
(5 держав)
Південна
Америка
(12 держав)
Полінезія
(3 держави)
Південно-Східна
Азія
(11 держав)
Східна Африка
(18 держав)

14.

15.

Глобалізація - процес всесвітньої економічної,
Інтеграція
поєднання,
Уніфікація
- приведення до
політичної
та -культурної
інтеграції
та уніфікації.
взаємопроникнення. Це процес
об'єднання будь-яких елементів
(частин) в одне ціле. Процес
взаємозближення й утворення
взаємозв'язків.
одноманітності, до єдиної
форми або системи.
Економічна
Політична
Культурна

16.

17.

Наслідки глобалізації
Позитивні
Негативні
• Розширення економічних,
культурних, політичних
зв’язків.
• Інформаційний обмін між
країнами
• Взаємозалежність світу
• Зростання впливу окремих
країн
• Загострення глобальних
проблем людства
• Локальний збій приводить
до потрясінь

18.

ПЕРЕВІР СЕБЕ!
1. Що таке країнознавство?
2. В чому полягає різниця між країною і
державою?
3. Які виділяють субрегіони за класифікацією
ООН?
4. До якого із субрегіонів належить Україна?
5. Дайте визначення поняттю «глобалізація».
Які види глобалізації існують?
6. Назвіть позитивні та негативні наслідки
глобалізації.
English     Русский Rules