26.99M
Category: geographygeography

Що вивчає регіональна географія

1.

2.

План уроку:
Що вивчає курс «Географія: регіони
і країни»;
Регіони світу (за класифікацією
ООН);
Глобалізація як провідна тенденція
розвитку сучасного світу.

3.

Географія - Географія
це
комплексна наука,
яка вивчає природу
Фізична
Економічна
Землi,
компоненти
географiчної
Географія
промисловості
Кліматологія
оболонки,
Географія
Гідрологія
сільського
територiальну
Геоморфологія
господарства
Ґрунтознавство
Географія
органiзацiю
транспорту
населення та його
господарську
дiяльнiсть.
Соціальна
Географія
населення
Етнічна
географія

4.

Країнознавство є наукою і навчальною
дисципліною, яка комплексно вивчає країни і регіони
світу, досліджує, систематизує й узагальнює дані про
їхню природу, населення, внутрішні просторові
відмінності.
Предметом
країнознавства є країни і
регіони світу як єдині
системи.
Об'єктом вивчення
країнознавства є країни як
основні одиниці сучасної
соціально-політичної
організації світу.

5.

Країна — це територія з визначеними кордонами й
населенням, що являє собою єдине ціле з погляду
історії, культури, нації та в політико-географічному
відношенні може бути незалежною або залежною.
Держава - суверенне політичне утворення,країна з
певною територією, господарством і політичною
владою в ній. Держава є основним носієм прав і
обов'язків у міжнародних відносинах.

6.

Регіони світу за
класифікацією ООН
Регіон – це особливий вид території, що
характеризується специфічною цілісністю, велика
територіальна одиниця (група земель, штатів чи
держав).
Регіон світу – група країн і територій, що мають
спільне географічне положення й вирізняються
спільними рисами: природними, історичними,
геополітичними, економічними, соціальними,
культурними, етнічними, демографічними, туристичнорекреаційними та ін.

7.

Регіональний поділ світу
Площа основних регіонів світу, ООН
млн. км
класифікацією
2
160
149
140
120
100
80
60
44,5
42,5
40
30,3
20
10
8,5
0
Увесь світ
Європа
Азія
Америка
Африка
Австралія
та Океанія

8.

Регіони світу
Європа
(44 держави)
Азія
(47 держав)
Африка
(54 держави)
Америка
(35 держав)
Австралія та
Океанія
(14 держав)
Північна Європа
(10 держав)
Центральна Азія
(5 держав)
Північна Африка
(6 держав)
Північна Америка
(Англо-Америка –
2 держави)
Австралія і Нова
Зеландія
(2 держави)
Західна Європа
(9 держав)
Південна Азія
(9 держав)
Центральна
Африка
(9 держав)
Центральна
Америка
(8 держав)
Меланезія
(4 держави)
Південна Європа
(15 держав)
Західна Азія
(країни Близького
Сходу –
17 держав)
Західна Африка
(16 держав)
Карибська
Америка
(13 держав)
Мікронезія
(5 держав)
Східна Європа
(10 держав)
Східна Азія
(5 держав)
Південна
Африка
(5 держав)
Південна
Америка
(12 держав)
Полінезія
(3 держави)
Південно-Східна
Азія
(11 держав)
Східна Африка
(18 держав)

9.

10.

Глобалізація - процес всесвітньої економічної,
Інтеграція
поєднання,
Уніфікація
- приведення до
політичної
та -культурної
інтеграції
та уніфікації.
взаємопроникнення. Це процес
об'єднання будь-яких елементів
(частин) в одне ціле. Процес
взаємозближення й утворення
взаємозв'язків.
одноманітності, до єдиної
форми або системи.
Економічна
Політична
Культурна

11.

12.

Наслідки глобалізації
Позитивні:
Поглиблення спеціалізації й
міжнародного географічного
поділу праці;
Ефективний розподіл фінансів і
ресурсів;
Зниження собівартості
виробництва;
Розвиток науки і нових технологій;
Об'єднання зусиль для подолання
глобальних проблем людства;
Стійкий розвиток;
Підвищення загального рівня
життя населення.
Негативні:
Посилення нерівності між
багатими і бідними;
Нерівноправний розподіл благ
породжує загрозу конфліктів на
регіональному та національному
рівнях;
Зменшення економічного
суверенітету національних
економік під впливом
світогосподарської поведінки ТНК;
Перенесення екологічно
небезпечних виробництв до країн
«третього світу»;
Поширення трансграничної
злочинності, наркобізнесу,
тероризму.

13.

ПЕРЕВІР СЕБЕ!
1. Що таке країнознавство?
2. В чому полягає різниця між країною і
державою?
3. Які виділяють субрегіони за класифікацією
ООН?
4. До якого із субрегіонів належить Україна?
5. Дайте визначення поняттю «глобалізація».
Які види глобалізації існують?
6. Назвіть позитивні та негативні наслідки
глобалізації.

14.

Домашнє завдання:
Опрацювати §1-2 (автори: Безуглий В.В., Лисичарова
Г.О.);
Нанести на контурну карту регіони світу за
класифікацією ООН;
Які країни відносяться до регіонів Європи? (вказати
країну та її столицю).
Підручник
Контурна карта
English     Русский Rules