Вища освіта в Україні
Мета вищої освіти
Вища освіта виконує такі функції:
Система вищої освіти включає:
Систему вищої освіти становлять:
В Україні є V ступенів вищої освіти:
Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими
Вищі заклади освіти, що діють в Україні
Університет (класичний університет)
Академія/інститут
Коледж
Управління у сфері вищої здійснюється:
2.54M
Category: educationeducation

Вища освіта в Україні

1. Вища освіта в Україні

Система вищої освіти та управління
нею

2.

«Структура системи вищої освіти в
Україні»
1. Ступенева система вищої освіти в Україні.
2. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні
вищої освіти в Україні.
3. Типи вищих навчальних закладів.

3.

Вища освіта - сукупність
систематизованих знань, умінь і
практичних навичок, способів
мислення, професійних,
світоглядних і громадянських
якостей, морально-етичних
цінностей, інших компетентностей,
здобутих у вищому навчальному
закладі (науковій установі) у
відповідній галузі знань за певною
кваліфікацією на рівнях вищої
освіти, що за складністю є вищими,
ніж рівень повної загальної
середньої освіти.

4. Мета вищої освіти

Вища освіта спрямована на
забезпечення
фундаментальної наукової,
загальнокультурної,
практичної підготовки
фахівців, які мають
визначати темпи і рівень
науково-технічного,
економічного та соціальнокультурного прогресу,
формування
інтелектуального потенціалу
нації на всебічний розвиток
особистості як найвищої
цінності суспільства.

5. Вища освіта виконує такі функції:

Освітня
Виховна
Загальнокультурна
Науково-дослідна
Інтернаціональна

6.

7.

8. Система вищої освіти включає:

Вищі навчальні заклади усіх форм власності
Рівні і ступені вищої освіти
Галузі знань і спеціальності
Освітні і наукові програми
Стандарти освітньої діяльності та стандарти ВО
Органи, що здійснюють управління у сфері ВО
Учасники освітнього процесу

9. Систему вищої освіти становлять:

вищі навчальні заклади всіх форм
власності;
рівні та ступені (кваліфікації) вищої освіти;
галузі знань і спеціальності;
освітні та наукові програми;
стандарти освітньої діяльності та
стандарти вищої освіти;
органи, що здійснюють управління у сфері
вищої освіти;
учасники освітнього процесу.

10.

11.

12. В Україні є V ступенів вищої освіти:

Молодший бакалавр
Бакалавр
Магістр
Доктор філософії
Доктор наук

13.

Молодший бакалавр
- це освітньо-професійний
ступінь, що здобувається
на початковому рівні
(короткому циклі) вищої
освіти і присуджується
вищим навчальним
закладом у результаті
успішного виконання
здобувачем вищої освіти
освітньо-професійної
програми, обсяг якої
становить 90-120 кредитів
ЄКТС.
Особа має право здобувати
ступінь молодшого
бакалавра за умови
наявності в неї повної
загальної середньої освіти.
Бакалавр - це освітній ступінь,
що здобувається на першому
рівні вищої освіти та
присуджується вищим
навчальним закладом у
результаті успішного виконання
здобувачем вищої освіти
освітньо-професійної програми,
обсяг якої становить 180-240
кредитів ЄКТС. Обсяг освітньопрофесійної програми для
здобуття ступеня бакалавра на
основі ступеня молодшого
бакалавра визначається вищим
навчальним закладом.
Особа має право здобувати
ступінь бакалавра за умови
наявності в неї повної загальної
середньої освіти.

14.

Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на
другому рівні вищої освіти та присуджується вищим
навчальним закладом у результаті успішного
виконання здобувачем вищої освіти відповідної
освітньої програми.
Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною
або за освітньо-науковою програмою.
Обсяг освітньо-професійної програми підготовки
магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг
освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС.
Освітньо-наукова програма магістра обов’язково
включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом
не менше 30 відсотків.
Особа має право здобувати ступінь магістра за умови
наявності в неї ступеня бакалавра

15.

Доктор філософії - це
освітній і водночас перший
науковий ступінь, що
здобувається на третьому
рівні вищої освіти на основі
ступеня магістра. Ступінь
доктора філософії
присуджується
спеціалізованою вченою
радою вищого навчального
закладу або наукової
установи в результаті
успішного виконання
здобувачем вищої освіти
відповідної освітньо-наукової
програми та публічного
захисту дисертації у
спеціалізованій вченій раді.
Доктор наук - це другий
науковий ступінь, що
здобувається особою на
науковому рівні вищої освіти
на основі ступеня доктора
філософії і передбачає набуття
найвищих компетентностей у
галузі розроблення і
впровадження методології
дослідницької роботи,
проведення оригінальних
досліджень, отримання
наукових результатів, які
забезпечують розв’язання
важливої теоретичної або
прикладної проблеми, мають
загальнонаціональне або
світове значення та
опубліковані в наукових
виданнях.

16. Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими

програмами на таких рівнях вищої освіти:
Початковий • Короткий цикл
Перший
• Бакалаврський
Другий
• Магістерський
Третій
• Освітньо-науковий
Науковий

17. Вищі заклади освіти, що діють в Україні

18. Університет (класичний університет)

o
o
o
o
o
o
багатопрофільний вищий заклад освіти,
який здійснює підготовку фахівців з
вищою освітою з широкого спектру
природничих, гуманітарних, технічних та
інших напрямів науки, техніки і культури
за освітньо-професійними програмами всіх
рівнів;
проводить фундаментальні та прикладні
наукові дослідження;
є провідним науково-методичним центром;
сприяє поширенню наукових знань;
здійснює культурнопросвітницьку
діяльність серед населення;
має розвинуту інфраструктуру наукових і
науково-виробничих підприємств і установ,
високий рівень кадрового і матеріальнотехнічного забезпечення такої діяльності.

19. Академія/інститут

o галузевий (профільний, технологічний,
технічний, педагогічний,
богословський/теологічний, медичний,
економічний, юридичний, фармацевтичний,
аграрний, мистецький, культурологічний тощо)
вищий навчальний заклад;
o провадить інноваційну освітню діяльність,
пов’язану з наданням вищої освіти на першому і
другому рівнях за однією чи кількома галузями
знань;
o може здійснювати підготовку на третьому і
вищому науковому рівнях вищої освіти за
певними спеціальностями;
o проводить фундаментальні та/або прикладні
наукові дослідження;
o є провідним науковим і методичним центром;
o має розвинуту інфраструктуру навчальних,
наукових і науково-виробничих підрозділів;
o сприяє поширенню наукових знань та провадить
культурно-просвітницьку діяльність;

20. Коледж

o галузевий вищий навчальний
заклад або структурний
підрозділ університету, академії
чи інституту;
o провадить освітню діяльність,
пов’язану із здобуттям ступенів
молодшого бакалавра та/або
бакалавра;
o проводить прикладні наукові
дослідження;
o має право здійснювати
підготовку фахівців освітньокваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста.

21.

Система вищої освіти України

22.

23. Управління у сфері вищої здійснюється:

o Кабінетом Міністрів України;
o центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і
науки;
o галузевими державними органами, до сфери управління
яких належать вищі навчальні заклади;
o органами влади Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування, до сфери управління яких
належать вищі навчальні заклади;
o Національною академією наук України та національними
галузевими академіями наук;
o засновниками вищих навчальних закладів;
o органами громадського самоврядування у сфері вищої
освіти і науки;
o Національним агентством із забезпечення якості вищої
освіти.

24.

Дякую за увагу
English     Русский Rules