Рівні, ступені та кваліфікації вищої освіти
976.53K
Category: educationeducation

Рівні, ступені та кваліфікації вищої освіти

1. Рівні, ступені та кваліфікації вищої освіти

Виконала
Студентка 228 групи
Ткач Катерина

2.

В університеті підготовка фахівців
здійснюється
за
відповідними
освітньо-професійними, освітньонауковими, науковими програмами
на таких рівнях вищої освіти, що
передбачають
присудження
відповідного ступеня вищої освіти:
- початковий рівень (короткий
цикл) вищої освіти – молодший
бакалавр (коледж ЧНУ);
- перший (бакалаврський) –
бакалавр;
- другий (магістерський) – магістр;
- третій (освітньо-науковий) –
доктор філософії;
- науковий рівень – доктор наук.

3.

Молодший бакалавр – це
освітньо-професійний
ступінь, що здобувається на
початковому рівні (короткому
циклі)
вищої
освіти
і
присуджується
вищим
навчальним
закладом
у
результаті
успішного
виконання здобувачем вищої
освіти освітньо-професійної
програми,
обсяг
якої
становить 90-120 кредитів
ЄКТС.
Особа має право здобувати
ступінь молодшого бакалавра
за умови наявності в неї
повної загальної середньої
освіти.

4.

Бакалавр – це освітній ступінь, що
здобувається на першому рівні вищої
освіти та присуджується вищим
навчальним закладом у результаті
успішного виконання здобувачем
вищої освіти освітньо-професійної
програми, обсяг якої становить 180240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньопрофесійної програми для здобуття
ступеня бакалавра на основі ступеня
молодшого бакалавра визначається
вищим навчальним закладом.
Особа має право здобувати ступінь
бакалавра за умови наявності в неї
повної загальної середньої освіти
або ступеня молодшого бакалавра.

5.

Магістр – це освітній ступінь, що
здобувається на другому рівні вищої
освіти та присуджується вищим
навчальним закладом у результаті
успішного виконання здобувачем
вищої освіти відповідної освітньої
програми.
Ступінь
магістра
здобувається
за
освітньопрофесійною або за освітньонауковою
програмою.
Обсяг
освітньо-професійної
програми
підготовки магістра становить 90120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньонаукової програми – 120 кредитів
ЄКТС. Освітньо-наукова програма
магістра
обов’язково
включає
дослідницьку (наукову) компоненту
обсягом не менше 30 відсотків.
Особа має право здобувати ступінь
магістра за умови наявності в неї
ступеня бакалавра.

6.

Заключний рівені підготовки фахівця- професіонала – це
аспірантура
та
докторантура.
До
аспірантури
зараховують на конкурсній основі, зазвичай, фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на 3-4 роки
для виконання самостійних досліджень під наглядом
наукового керівника, написання і захисту дисертаційної
роботи визначеного рівня та обсягу.
Особа, яка має науковий ступінь кандидата наук, за
умови тривалішої наукової роботи та узагальнення її
наслідків у тій самій або іншій (зазвичай, суміжний)
галузі знань з більшою за обсягом дисертацією може
захистити у Спеціалізованій вченій раді дисертацію на
здобування наукового ступеня «доктор наук» (процедура
захисту складніша, ніж кандидата наук), який є
найвищим рівнем наукової кваліфікації та дає широкі
право на особисту автономію у дослідженнях і зайняття
вищих
посаду
науковій
ієрархії.
Присудження
спеціалізованими вченими радами наукових ступенів
«кандидат наук» та «доктор наук» затверджується
державним органом – Вищою атестаційною комісією
(ВАК) України. З недавнього часу українська наука
здійснила перехід із звання «кандидат наук» на
міжнародне – «доктор філософії» (PhD) .

7.

Доктор філософії – це освітній
і водночас перший науковий
ступінь, що здобувається на
третьому рівні вищої освіти на
основі
ступеня
магістра.
Ступінь доктора філософії
присуджується
спеціалізованою вченою радою
вищого навчального закладу
або наукової установи в
результаті
успішного
виконання здобувачем вищої
освіти відповідної освітньонаукової
програми
та
публічного захисту дисертації
у спеціалізованій вченій раді.
Особа має право здобувати
ступінь доктора філософії під
час навчання в аспірантурі.

8.

Особи,
які
професійно
здійснюють наукову, науковотехнічну або науково-педагогічну
діяльність за основним місцем
роботи, мають право здобувати
ступінь доктора філософії поза
аспірантурою, зокрема під час
перебування у творчій відпустці,
за умови успішного виконання
відповідної
освітньо-наукової
програми та публічного захисту
дисертації
у
спеціалізованій
вченій раді.
Нормативний строк підготовки
доктора філософії в аспірантурі
становить чотири роки. Обсяг
освітньої складової освітньонаукової програми підготовки
доктора філософії становить 3060 кредитів ЄКТС.

9.

Доктор наук – це другий
науковий
ступінь,
що
здобувається
особою
на
науковому рівні вищої освіти на
основі ступеня доктора філософії
і передбачає набуття найвищих
компетентностей
у
галузі
розроблення і впровадження
методології
дослідницької
роботи, проведення оригінальних
досліджень, отримання наукових
результатів, які забезпечують
розв’язання
важливої
теоретичної
або
прикладної
проблеми,
мають
загальнонаціональне або світове
значення та опубліковані в
наукових виданнях.

10.

Дякую за увагу!
English     Русский Rules