Лекція 2 Система освіти України
Тема: Система освіти України
Рівні вищої освіти
Ступені вищої освіти (освітні кваліфікації)
Основні поняття професійної сфери
Основні поняття професійної сфери
Диплом про вищу освіту
Кваліфікації (професійні) ступеня “магістр”
Національна рамка кваліфікацій забезпечує:
Національна рамка кваліфікацій Постанова КМ від 23.11.2011 р. № 1341
Дескриптори НРК – 7 рівень
Дескриптори НРК – 7 рівень
Завдання до самостійної роботи:
1.48M
Categories: educationeducation lawlaw

Система освіти України. (Лекція 2)

1. Лекція 2 Система освіти України

2. Тема: Система освіти України

1. Склад системи освіти. Структура
освіти в Україні.
2. Рівні та ступені вищої освіти
3. Національна рамка кваліфікацій
4. Типи вищих навчальних закладів.

3.

1. Склад системи освіти.
Структура освіти в Україні
ОСВІТА
ЦІННІСТЬ
ПРОЦЕС
СИСТЕМА
РЕЗУЛЬТАТ
ПОСЛУГА

4.

Закон України
“ПРО ВИЩУ ОСВІТУ”
від 01.07.2014 р.
Закон України
“ПРО ОСВІТУ”
від 23.03.1996 р.
зі змінами
від 01.07.2014 р.

5.

Склад системи освіти
СИСТЕМА ОСВІТИ
Органи
державного
управління
Мережа
навчальних
закладів
Наукові,
науково-методичні
та методичні установи
Проектні організації
та виробничі
підприємства
Національне агенство із
забезпечення якості ВО

6.

СТРУКТУРА ОСВІТИ
ЗАГАЛЬНА ОСВІТА:
- дошкільна;
- загальна середня;
- позашкільна.
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА:
- професійно-технічна;
- вища;
- післядипломна;
- підготовка науковопедагогічних кадрів.
САМООСВІТА

7.

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА
Спеціалізація
– набуття особою
здатностей
виконувати окремі
завдання та
обов’язки,
які мають
особливості,
в межах
спеціальності
Підвищення
кваліфікації
(розширення профілю)
– набуття особою
здатностей
виконувати додаткові
завдання та
обов’язки в межах
спеціальності;
Стажування – набуття особою досвіду виконання
завдань та обов’язків певної спеціальності.

8.

2. РІВНІ ТА СТУПЕНІ
ВИЩОЇ ОСВІТИ

9.

ЩО ТАКЕ
“РІВЕНЬ ОСВІТИ” ?
ЯКИЙ ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ
ВИ МАЄТЄ ?

10.

Рівень освіти – характеристика
освіти за ознаками ступеня
сформованості інтелектуальних
якостей особи, достатніх для
продовження освіти і здобуття
відповідної кваліфікації.

11.

Освітні рівні

Рівні що були:
початкова загальна середня освіта;
– базова загальна середня освіта;
– повна загальна середня освіта;
– неповна вища освіта;
– базова вища освіта;
– повна вища освіта.

Нові рівні:
початкова загальна середня освіта;
– базова загальна середня освіта;
– повна загальна середня освіта;
– рівні вищої освіти.

12. Рівні вищої освіти

початковий рівень
(короткий цикл) вищої освіти;
перший (бакалаврcький) рівень;
другий (магістерський) рівень;
третій (освітньо-науковий)
рівень;

13.

КВАЛІФІКАЦІЯ
ОСВІТНЯ
Офіційний результат
процесу оцінювання і
визнання навчального
результату за заданими
стандартами
(Лисабонська конвенція,
ЄФО)
?
ПРОФЕСІЙНА
Здатність особи
виконувати завдання
і обов’язки певного
виду діяльності,
визначається рівнем
і спеціалізацією освіти
(МСКЗ-88)
?

14.

Кваліфікація - офіційний результат
оцінювання і визнання, який
отримано, коли уповноважена
установа встановила, що особа
досягла компетентностей
(результатів навчання) відповідно до
стандартів вищої освіти, що
засвідчується відповідним
документом про вищу освіту.
(ЗВО, ст.1.)

15. Ступені вищої освіти (освітні кваліфікації)

Рівні ВО
початковий
(короткий цикл)
перший
(бакалаврcький)
другий
(магістерський)
третій (освітньонауковий)
науковий
Ступені ВО
молодший бакалавр
(освітньо-професійний)
бакалавр (освітній)
магістр (освітній)
доктор філософії (освітній
та перший науковий)
доктор наук (другий
науковий)

16.

ПРОФІЛІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
Професійне
спрямування
Наукове
спрямування
Обсяг
освітньо-професійної
програми підготовки
магістра становить
Обсяг
освітньо-наукової
програми - 120
кредитів ЄКТС.
90-120 кредитів ЄКТС
Програма обов'язково
включає дослідницьку
(наукову) компоненту
обсягом не менше
30 відсотків

17. Основні поняття професійної сфери

“ПРОФЕСІЯ” –
ЩО ЦЕ ТАКЕ ?

18. Основні поняття професійної сфери

Професія – рід економічної діяльності,
обумовлений суспільним розподілом
праці, який вимагає певних
компетенцій (знань, умінь та
навичок).
Перелік (назви) професій в Україні
встановлюється Національним
класифікатором України "Класифікатором
професій" ДК 003:2010.

19.

20. Диплом про вищу освіту

У дипломі молодшого бакалавра,
бакалавра, магістра зазначаються назва
вищого навчального закладу, а також
кваліфікація, що складається з
інформації про здобутий особою ступінь
вищої освіти, спеціальність та
спеціалізацію, та в певних випадках -
професійну кваліфікацію.
(ст. 7, п.3 “Закон про ВО”)

21. Кваліфікації (професійні) ступеня “магістр”

Спеціальність
Спеціальності ФЕЛ
Кваліфікація
Інженердослідник
Код
2149.2

22.

.
“СПЕЦІАЛЬНІСТЬ” –
ЩО ЦЕ ?

23.

.
Спеціальність – категорія сфери праці, що
характеризує особливості спрямованості
трудової діяльності та специфіку роботи в
межах професії.
Спеціалізація спеціальності – категорія
професіональної освіти, що
характеризується відмінностями в засобах
праці, продукту праці чи умовами
діяльності в межах спеціальності.

24.

Кваліфікація (професійна) – категорія
професіональної сфери, що характеризує
ступінь сформованості компетентностей
(знань, умінь, досвіду та навичок), що
забезпечують здатність особи виконувати
завдання та обов’язки певного рівня
професійної діяльності.
Рівень професійної діяльності –
характеристика професійної діяльності за
ознаками певної сукупності професійних
завдань та обов'язків (робіт), які виконує
фахівець.

25.

Рівні професійної діяльності:
– виконавчий;
– операційний рівень;
– технологічний (сервісноексплуатаційний);
– інноваційний (проектноконструкторський);
– науково-дослідницький.

26.

3. Національна рамка кваліфікацій
Національна рамка кваліфікацій
відображає структуру та зміст
кваліфікацій, взаємозв’язок
відповідних результатів
навчання кожного рівня,
що є легкозрозумілими
як на національному,
так і міжнародному рівнях.

27.

Національну рамку кваліфікацій
запроваджено з метою:
впровадження європейських стандартів
та принципів забезпечення якості
стосовно вимог ринку праці до
компетентностей фахівців;
забезпечення гармонізації законодавства
у сфері освіти та соціально-трудових
відносин;
сприяння визнанню, на національному
та міжнародному рівні, кваліфікацій,
отриманих в Україні;
налагодження ефективної взаємодії між
сферою освітніх послуг та ринком праці.

28. Національна рамка кваліфікацій забезпечує:

Опис змісту кваліфікацій через певні
результати навчання (дескриптори);
Визначення взаємозв’язків між рівнями\
кваліфікаціями;
Легкозрозумілість кваліфікацій для
студентів, батьків, роботодавців,
викладачів, сумісності і порівнянності з
міжнародними рівнями\кваліфікаціями;

29.

Дескриптор – узагальнений опис очікуваних
навчальних результатів, виражених у термінах
компетентностей (реалізаційних здатностей
особи)
1. Знання
2. Уміння
3. Комунікація
(соціальна
компетентність)
4. Автономність,
відповідальність
5. Професійна
компетентність

30. Національна рамка кваліфікацій Постанова КМ від 23.11.2011 р. № 1341

Рівень НРК
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Відповідність
Дошкільна освіта
Початкова ЗОШ
Базова ЗОШ
Старша ЗОШ
ПТУ, кваліфікований робітник
мол. спеціаліст, мол. бакалавр
Коледж (університет), бакалавр
Університет, магістр
Університет, доктор філософії
Доктор наук

31. Дескриптори НРК – 7 рівень

Знання
Спеціалізовані концептуальні знання,
на рівні новітніх досягнень, які є
основою для оригінального
мислення та інноваційної діяльності,
зокрема в контексті дослідницької
роботи
Уміння
Розв'язання складних задач і
проблем, що потребує оновлення та
інтеграції знань, часто в умовах
неповної/недостатньої інформації та
суперечливих вимог
Зрозуміле і недвозначне донесення
власних висновків, а також знань та
пояснень, що їх обґрунтовують, до
фахівців і нефахівців, зокрема до
осіб, які навчаються
Комунікація
(соціальна
компетентність)

32. Дескриптори НРК – 7 рівень

АвтономПрийняття рішень у складних і
ність,
непередбачуваних умовах, що
відповідальпотребує застосування нових
ність
підходів та прогнозування
Професійна
компетентність
Здатність розв'язувати складні задачі
і проблеми у певній галузі
професійної діяльності або у процесі
навчання, що передбачає
проведення досліджень та/або
здійснення інновацій та
характеризується невизначеністю
умов і вимог

33.

НРК
Освітні
стандарти
Професійні
стандарти

34.

4. Типи вищих навчальних закладів.
У минулому:
І рівень акредитації
- училище
- технікум;
ІІ рівень акредитації
- коледж
ІІІ рівень акредитації
- інститут
IV рівень акредитації
- університет;
- академія;
- консерваторія;
- інститут
Зараз:
- коледж;
- університет;
- академія

35.

Університет - багатогалузевий (класичний,
технічний) або галузевий (профільний,
технологічний, педагогічний, тощо) вищий
навчальний заклад, що провадить
інноваційну освітню діяльність за різними
ступенями вищої освіти (у тому числі
доктора філософії), проводить
фундаментальні та/або прикладні наукові
дослідження, є провідним науковим і
методичним центром, має розвинуту
інфраструктуру навчальних, наукових і
науково-виробничих підрозділів, сприяє
поширенню наукових знань та провадить
культурно-просвітницьку діяльність;

36.

Структура ВНЗ- 2016 р.
197
121
130
63
109
234
Училище
Технікум
Коледж
Інститут
Академія
Університет

37.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

38. Завдання до самостійної роботи:

1. Засвоїти матеріал лекції (Л1, стор. 42-
60);
2. Відповість на контрольні запитання
(Л1, стор. 59-60);
3. Підготуватися до контрольної роботи
за матеріалами лекцій 1-2;
4. Сформувати теми ДКР;
5. Визначити розклад проведення СЗ-1.
English     Русский Rules