Закон України «Про фахову передвищу освіту»
ПРІОРИТЕТИ 2019-2020н.р.
Організаційно-правовий статус
Що не змінюється?
Що не треба робити?
Що треба робити?
Коледжі в системі вищої освіти
Глосарій
Змінюємо тезаурус
Окремі кейси
Повний текст Закону: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2745-19  
61.62K
Categories: educationeducation lawlaw

Закон України «Про фахову передвищу освіту»

1. Закон України «Про фахову передвищу освіту»

Перспективи 2019-2020н.р.

2. ПРІОРИТЕТИ 2019-2020н.р.

До 01.01.2020р. визначитися: Коледж (у вищій освіті) чи Фаховий коледж (у
фаховій передвищій освіті)
Привести у відповідність до ЗУПФПО установчі документи закладів (Статут,
Положення)
Визначитися з організаційно-правовим статусом закладу
Переоформити ліцензії: провести реєстрацію закладів з новими назвами, новим
головним видом діяльності «фахова передвища освіта» в ЄДРПОУ та ЄДЕБО
Переоформити сертифікати з ОКР «Молодший спеціаліст» на ОПС «Фаховий
молодший бакалавр»
Проводити приведення у відповідність до ЗУПФПО і нових установчих
документів всіх нормативно-правових актів закладів (наказів, положень
тощо)
Готуватися до першого набору фахових молодших бакалаврів влітку 2020р.
Примітка: переоформлення ліцензій і сертифікатів без проходження ліцензування та
акредитації

3. Організаційно-правовий статус

Коледж
чи
Фаховий коледж?
Бюджетна установа?
Неприбутковий заклад
освіти?
Прибутковий заклад
освіти?
Державний?
Комунальний?
Приватний?
Юридична особа
чи
Відокремлений
структурний підрозділ?

4. Що не змінюється?

Процедура і орган проведення акредитації
Стандарти за ОКР «Молодший спеціаліст»
Назва «освітньо-професійна програма»
Нормативи фінансування
Терміни Податкового кодексу
Прийом вступників
УВАГА!
Ці процедури, нормативи, терміни є незмінними до моменту їх приведення у
відповідність до ЗУПФПО – розробки і затвердження нових НПА

5. Що не треба робити?

Кричати «Шеф, усьо пропало!»
Подавати до МОН України заяви на проходження ліцензування
при вже наявній ліцензії
Подавати до МОН України заяви на проходження акредитації
за акредитованими спеціальностями (за винятком
акредитованих до 01.07.2019)
Вимагати кошти за схемою «багатоканального» фінансування
Примітка: для повноцінного «запуску» ЗУПФПО потрібно
розробити і затвердити близько 30 НПА, у прикінцевих і
перехідних положеннях на це відводиться до 2 років.

6. Що треба робити?

Представляти спільноту коледжів і технікумів (закладів ФПО) у робочих
групах МОНУ з розробки НПА для ЗУПФПО;
Аналізувати НПА, які вже розроблені/затверджені/розробляються/будуть
розроблятися/затверджуватися (Ліцензійні умови, ЗУ «Про Національну
систему кваліфікацій», Положення про дуальну освіту тощо);
Систематично моніторити проєкти на сайті МОНУ, своєчасно делегувати
(за можливості) представників спільноти до робочих груп або подавати
пропозиції до тексту проєктів;
Приєднатися до груп «Новини вищої освіти», «Коледжі, технікуми
України», «Вступ-2020» у Facebook, відстежувати і аналізувати публікації
про фахову передвищу освіту;
Зберігати оптимізм

7. Коледжі в системі вищої освіти

Рішення НАЗЯВО про акредитацію, умовну (відкладену) акредитацію чи
відмову в акредитації відповідної освітньої програми приймається протягом
3-х місяців з дня подання заяви.
Коледж – це заклад освіти (структурний підрозділ закладу освіти), в якому обсяг
підготовки бакалаврів та/або молодших бакалаврів становить не менше 30 %
загального ліцензованого обсягу.
Призначення та звільнення з посади керівника коледжу – структурного
підрозділу ЗВО, здійснюється в порядку, встановленому для керівника
факультету (навчально-наукового інституту).
Одна і та сама особа не може бути керівником коледжу більш як 10 років.
ВНЗ I-II р.а., які до 2020 року не отримають статусу коледжу, стають фаховими
коледжами.
Особи, які працюють на посадах керівника відокремленого структурного
підрозділу закладу вищої освіти, коледжу на 09.08.2019р. не менше 5 років,
мають право надалі працювати на цій посаді не більше 5 років.

8. Глосарій


освітньо-професійний ступінь (ОПС);
фаховий молодший бакалавр (ФМБ);
Закон України «Про фахову передвищу освіту» (ЗУПФПО);
Закон України «Про вищу освіту» (ЗУПО);
фаховий коледж (ФК);
заклади вищої освіти (ЗВО);
освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР);
фахова передвища освіта (ФПО);
освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» (ОКР МС);
освітньо-професійна програма за ОКР МС (ОПП МС);
нормативно-правові акти (НПА);
Національна рамка кваліфікацій (НРК).

9. Змінюємо тезаурус

Не використовуємо
Використовуємо
Навчальний заклад
Заклад освіти
Вищий навчальний заклад
Заклад вищої освіти
Вихід/виокремлення структурного
підрозділу
Виділ структурного підрозділу
Технікум
Коледж або Фаховий коледж

10. Окремі кейси

• Для коледжу ім.Литвиненка:
Коледжі приватної форми власності можуть продовжувати свою
діяльність в існуючій організаційно-правовій формі або мають право
набути статус приватної установи;
• Земельні питання:
Земельні ділянки державної та комунальної власності, орендовані
закладами ФПО, передаються їм у постійне користування відповідними
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
протягом 6 місяців з дня звернення керівника закладу.

11. Повний текст Закону: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2745-19  

Повний текст Закону:
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2745-19
Ваші питання?
Дякую за увагу!
English     Русский Rules