Лекція 17. Методологія наукових досліджень
Про методологію та логіку наукового дослідження
Логіка побудови наукових досліджень
ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ПІДХОДИ У НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІЙ РОБОТІ
Методи дослідження
Осмислення проблеми та шляхів її вирішення
Мета дослідження
Робоча гіпотеза дослідження
Основні завдання дослідження
Етапи дослідження
Підбір методів та методик наукового дослідження
Література
512.84K
Category: educationeducation

Методологія наукових досліджень. Лекція 17

1. Лекція 17. Методологія наукових досліджень

1. Про методологію та логіку наукового
дослідження
2. Характеристика окремих
дослідницьких підходів та методів

2. Про методологію та логіку наукового дослідження

Як наука, що постійно розвивається, ТМФВ має
свою методологію наукових досліджень.
Під методологією досліджень розуміють способи
отримання нових наукових знань, або уточнення і
доповнення існуючих.

3. Логіка побудови наукових досліджень

передбачає певний порядок проведення
дослідницьких процедур, до яких
належать:
виявлення проблемної ситуації;
формування робочої гіпотези;
збір і обробка фактичного матеріалу;
теоретичний аналіз, абстрагування, узагальнення,
дедукція, рух від абстрактного до конкретного.

4. ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ПІДХОДИ У НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІЙ РОБОТІ

ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ПІДХОДИ:
ТИПИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:
системний;
- власне-теоретичні;
модельний;
- експериментальні.

5. Методи дослідження

ТИПОВИМИ ДЛЯ ТМФВ Є ТАКІ МЕТОДИ:
теоретичного аналізу та узагальнення літературних даних
(бібліографічна характеристика, бібліографічний
пошук, аналіз та узагальнення документальних
матеріалів тощо);
методи педагогічного обстеження (педагогічне
спостереження, опитування, анкетування, інтерв’ю,
хронометрування, реєстрації параметрів рухів);
експериментальні методи (природній, модельний та
лабораторний експерименти; абсолютний та
порівняльний; послідовний та паралельний);
математичні методи дослідження та обробки результатів
(одномірний та багатомірний математичний аналіз).

6. Осмислення проблеми та шляхів її вирішення

Осмислити наукову проблему означає сформулювати її у стислій письмовій формі, бажано
одним реченням.
Проблемою є, як правило, протиріччя між дійсним станом речей і потребами виробництва
(навчального процесу, якості життя тощо). Наприклад, "... з одного боку, фізична
підготовленість студента повинна забезпечувати протидію організму до
несприятливих чинників та сприяти якісному навчанню, а з другого боку - програма з
фізичного виховання, яка не враховує реакцію організму на навчальне навантаження на
різних етапах підготовки, приводить до швидкого стомлення та, як наслідок, до не
достатньо повного та якісного освоєння навчального матеріалу”
Головну проблему для кращого осмислення можна умовно розділити на дві або три складові. У
цьому разі стає можливим ефективніше вирішення головної проблеми шляхом
послідовного розв’язання менших але більш конкретних проблем.
Вибір шляхів вирішення наукової проблеми означає формулювання мети, робочої гіпотези,
головних завдань дослідження, у загальній формі - визначення методики дослідження.

7. Мета дослідження

формулюється одним реченням і узагальнено відповідає на
питання: "Що є предметом, об’єктом та суб’єктом дослідження?"; "Яким
повинен бути кінцевий результат?".
У галузі фізичного виховання і спорті під предметом дослідження розуміють конкретний
процес фізичної чи спортивної підготовки; об’єктом дослідження рахують, як
правило, ті чи інші закономірності процесу фізичного виховання або спортивної
діяльності; суб’єктом слугує визначений дослідником контингент людей, які
залучаються до дослідження. Наприклад, ",,, метою дослідження є вивчення
закономірностей процесу фізичного виховання студентів у періоді адаптації до
навчального навантаження та обґрунтування експериментальної програми їх
фізичної підготовки (методичних рекомендацій, комплексів фізичних вправ тощо)".

8. Робоча гіпотеза дослідження

Робочою гіпотезою називають наукове припущення щодо способу
вирішення проблеми.
Наприклад, "... поетапна фізична підготовка студентів з
врахуванням динаміки їх працездатності у процесі адаптації до
навчального навантаження, яка передбачає послідовне
використання рекреаційних, тренувальних та реабілітаційних
засобів, сприятиме підвищенню їх працездатності, опірності до дії
несприятливих чинників навчального процесу та більш якісному
навчанню."

9. Основні завдання дослідження

Прикладом можуть слугувати наступні завдання
наукового дослідження:
вивчити основні складові якості життя та його зв’язок з фізичною
активністю;
обґрунтувати методичні рекомендації щодо проведення фізичного
виховання, яке сприятиме підвищенню якості життя студентів;
перевірити ефективність експериментальних методичних
рекомендацій в процесі фізичного виховання студентів.

10. Етапи дослідження

Тільки після того, коли сформульовані мета, проблемна ситуація, гіпотеза та основні завдання дослідження,
можна приступати до наступного кроку в осмисленні шляхів вирішення наукової проблеми та завдань. Ця
робота включає розробку плану дослідження та підбір доцільних методів і методик.
Як правило, дослідження планують проводити по етапам (частинам). Етапи дослідження
зазвичай пов’язані із завданнями. Так, обґрунтуванню власних методичних рекомендацій, чи
експериментальних комплексів фізичних вправ передує етап вивчення обраного напрямку дослідження.
У цьому випадку кількість етапів роботи співпадає з кількістю завдань дослідження.

11. Підбір методів та методик наукового дослідження

Методи та методики наукового дослідження, як правило, підбираються з літературних
джерел, тобто такі, які уже пройшли апробацію. Дослідження слід проводити на
респектабельних вибірках, затверджених державними інститутами. Можливе застосування
власних методів дослідження та методик. Однак, у цьому разі необхідно провести
власноруч спеціальні експерименти з перевірки їх валідності, або мати акт впровадження
або патент чи сертифікат на їх застосування.
При підборі наукових методів дослідження слід врахувати власні
можливості їх проведення (матеріальне забезпечення, тривалість дослідження,
безпечність для піддослідних тощо).

12. Література

Теория и методика физического воспитания. Учеб. Для инст-тов физ.
культуры. Под общ. ред Л.П.Матвеева и А.Д. Новикова. Изд. 2-е испр. и
доп. 1-й т. М.: ФиС, 1956.- С. 21-26. .
Герцик М.С. Вступ до спеціальності галузі „Фізичне виховання і спорт”:
підручник/ М.С.Герцик, О.М.Вацеба.- Харьків: „ОВС”, 2005. – с. 123132.
Товт В.А. Основи теорії і методики фізичного виховання / Товт В.А.,
ДулоО.А., Щерба М.Ю.. Навчальний посібник. Ужгород, ДВНЗ
«Графіка», 2010. – С.108-112.
English     Русский Rules