Київський університет імені Бориса Грінченка Навчальний курс: Основи наукових досліджень
Мета та завдання лекції
План розгляду матеріалу
Рекомендована література
Наукове дослідження -
Завдання дослідження
Головними етапами наукового дослідження є:
Вибір теми
І етап – виникнення ідеї, вибір теми
ІІ етап – ознайомлення з проблемою через роботу зі джерелами інформації
ІІІ етап – уточнення проблеми, складання початкового плану роботи
949.00K
Category: educationeducation

Особливості організації наукового дослідження. Процедура наукового дослідження

1. Київський університет імені Бориса Грінченка Навчальний курс: Основи наукових досліджень

Змістовий модуль 3
Наукове
дослідження:процес,
характеристика, етапи
Тема 5:Особливості організації
наукового дослідження.
Процедура наукового
дослідження
Марія Братко - канд.пед.наук, доцент

2. Мета та завдання лекції

Формування
професійних
компетенцій для
здійснення
особистісного
професійного
розвитку
Систематизувати знання про:
етапи наукового дослідження,
основні процедури, науковий
апарат
Сформувати вміння і навички:
описувати, аналізувати етапи
наукового дослідження,
пояснювати процедури
наукового дослідження,
здійснювати науковий пошук
Розвинути установки в
студентів до:
аналізу, синтезу, оцінки;
логічного мислення;
творчості, пошуку;
прагнення до професійного
розвитку

3. План розгляду матеріалу

Вибір
теми наукового дослідження. Визначення об’єкту,
предмету та мети дослідження, формулювання його
теоретичних та практичних завдань.
Визначення методології та вибір методів наукового
дослідження.
Проведення дослідження із застосуванням теоретичних та
емпіричних методів.
Узагальнення наукових фактів і результатів, аналіз,
оформлення та презентація результатів наукового
дослідження.
Основні поняття теми: тема, мета, об’єкт, предмет дослідження,
науковий факт, науковий результат, новизна дослідження.

4. Рекомендована література

Організація та методика науково-дослідницької
діяльності / В. М. Шейко,Н. М. Кушнаренко - К. :
Знання , 2006 .- 307 с .
Основи наукових досліджень / Г.С. Цехмістрова - К. :
Слово , 2004 .- 235 c.
http://www.imath.kiev.ua/~golub/ref/tsekhmistrova.pdf

5.

6. Наукове дослідження -

Наукове дослідження
цілеспрямоване
вивчення за допомогою наукових
методів явищ і процесів, аналіз
впливу на них різних факторів, а
також вивчення взаємодії між
явищами з метою отримання
переконливо доведених і
корисних для науки і практики
рішень

7.

Об'єкт дослідження - те, на що
спрямована пізнавальна діяльність
дослідника (процес або явище, яке
породжує проблемну ситуацію і
обране для дослідження)
Залежно від ступеня складності є
прості і складні об'єкти
дослідження, відмінність між ними
визначається кількістю елементів
та видом зв'язку між ними

8.

Предмет дослідження знаходиться в межах об'єкта,
співпадає з темою дослідження
Об'єкт і предмет дослідження,
як категорії наукового процесу,
співвідносяться між собою як
загальне і часткове

9. Завдання дослідження

Емпіричні завдання вирішуються за
допомогою спостереження,
експерименту, вимірювання,
описування.
Теоретичні завдання спрямовані на
вивчення і виявлення причин,
зв'язків, залежностей, які дозволяють
встановити поведінку об'єкта,
визначити і вивчити його структуру,
характеристику на основі розроблених
у науці принципів і методів пізнання.

10.

Процес
наукового
дослідження
починається з
виникнення
ідеї, а
завершується
доведенням
правильності
гіпотези і
суджень

11. Головними етапами наукового дослідження є:

виникнення ідеї, формулювання теми
формування мети та завдань
дослідження
висунення гіпотези, теоретичні
дослідження
проведення експерименту, узагальнення
наукових фактів і результатів
аналіз та оформлення наукових
досліджень
впровадження та визначення
ефективності наукових досліджень

12. Вибір теми

Науковий напрямок - сфера наукових
досліджень наукового колективу
вищого навчального закладу, який
упродовж відповідного часу розв'язує
ту чи іншу проблему.
Науковий напрямок поділяється на
окремі наукові проблеми.

13.

Вибір
теми
Ознайомлення
з літературою
Ознайомлення
з документами
Ознайомлення
з законами
та
законодавчими
актами
Аналіз
фактичної
документації

14. І етап – виникнення ідеї, вибір теми

Тема - це наукове завдання, яке охоплює
певну галузь наукового дослідження. Вона
базується на численних наукових питаннях.
Під науковими питаннями розуміють дрібніші
наукові завдання, які належать до конкретної
галузі наукового дослідження.
Важливою вимогою до вибору теми
дослідження є її перспективність або
стабільність: дослідник має усвідомлювати
тенденції розвитку явищ і процесів, які він
збирається досліджувати.

15. ІІ етап – ознайомлення з проблемою через роботу зі джерелами інформації

згідно з обраною темою добираються
відповідні літературні джерела (книги,
брошури, статті), офіційні документи,
відомчі матеріали.
Формується картотека літературних
джерел зтеми дослідження.

16.

ознайомлення
з проблемою
через роботу
зі джерелами
інформації
складання
картотеки за
літературними
джерелами
анотація
або реферат,
виписки
з літературних
джерел

17. ІІІ етап – уточнення проблеми, складання початкового плану роботи

Обгрунтування актуальності теми, уточнення і
формулювання наукового апарату дослідження:
об’єкт дослідження
предмет дослідження
мета дослідження
методи дослідження
ІV етап – побудова гіпотези
V етап – підбір матеріалу

18.

уточнення проблеми,
складання початкового
плану роботи
Обґрунтування
вибору теми
Об'єкт,
предмет дослідження
актуальність і
новизна
Мета, завдання
мета і завдання
Методи дослідження
Перелік
досліджуваних питань
Необхідні засоби

19.

Підбір
матеріалу
Спостереження
Аналіз
досвіду
Експеримент
Спеціальні
методи

20.

VІ етап –систематизація
накопиченого матеріалу відповідно
до плану роботи, проведення
аналізу наукових праць,
практичного досвіду, узагальнення
тощо
VІІ етап – додатковий збір (за
потреби)
VІІІ етап – аналіз результатів
ІХ етап - уточнення розширеного
плану роботи
Х етап - літературне оформлення
результатів дослідження

21.

Зведення
результатів
дослідження
групування
Ручна чи
механічна
обробка
Складання
таблиць
Складання
діаграм

22.

Сладання
розширеного
плану
науководослідної
роботи
Головні тези
Поділ
роботи на
частини
Підбір
заголовків

23.

24.

Логіка та категоріальний апарат наукового
дослідження
План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
Наукове дослідження та його види.
Головні етапи наукового дослідження.
Науковий апарат дослідження (об’єкт, предмет, мета,
завдання, методологія, методи, новизна).
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
ІІІ. Навчальна дискусія. Практична робота.
Алгоритм вибору теми та реалізації дослідження
наукової проблеми у галузі права.
English     Русский Rules