МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Організація наукового дослідження
Організація наукового дослідження
Організація наукового дослідження
Організація наукового дослідження
Організація наукового дослідження
Організація наукового дослідження
Організація наукового дослідження
Організація наукового дослідження
Організація наукового дослідження
Організація наукового дослідження
Презентація наукового дослідження
Використана й рекомендована література
599.28K
Category: educationeducation

Методологія наукового дослідження

1. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Укладач:
Горбань Галина Олександрівна

2. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Модуль 2.
Організація наукового
дослідження
1. Дослідницькі моделі
2. Логіка побудови наукового
дослідження
3. Презентація наукового
дослідження
2

3. Організація наукового дослідження

Методологія –
це специфічний спосіб організації наукового
мислення
Класична методологія наук будується
за трьома базовими принципами:
• на постулаті відокремленості суб'єкта, який
пізнає, від об'єкта, котрий пізнається.
• наукове знання фіксується у вигляді наукових
понять, які за своєю суттю є моделями
пізнаваного предмета. Два типи понять:
описово-класифікаційні; пояснювальні.
• наукове знання може бути отримано тільки за
умов використання спеціальних методів, в яких
виявляється предмет наукового дослідження, в
його відмінності від реальних об'єктів.
У класичній науці необхідна трансформація
реального предмета в ідеалізовану форму
об'єкта наукового дослідження.
Коли будь-які реальні предмети того чи іншого класу
починають розглядатися як «щось».
Наукове мислення завжди і обов'язково виходить
за рамки безпосереднього перцептивного й
практичного досвіду і фіксує цей вихід у формі
поняття.
3

4. Організація наукового дослідження

Дослідницькі моделі
(класифікація за Ю.М. Швалбом)
Перша класична дослідницька модель накладення предмета на часову вісь
(найпростіша).
Друга класична модель –
компонентна.
Третя класична модель –
структурна.
Четверта класична модель – функціональне
дослідження або
дослідження
функціональних структур.
П'ята класична модель
– факторна.
4

5. Організація наукового дослідження

Ці п'ять класичних дослідницьких моделей
фактично показують те, про що можна
формулювати гіпотезу.
Відповідно під кожну модель існує набір певного
інструментарію, який підходить саме для такого
дослідження.
До кожної моделі відповідно здійснюється
організація експерименту.
Найбільший мінус класичного підходу
пов'язаний з тим, що кожен раз, живі реальні
об'єкти, в науковому дослідженні як би
розтягуються на нескінченну кількість об'єктів і
описів. А тоді дійсно живий об'єкт зникає.
Задля подолання проблеми класичних
моделей виникає дві ідеї:
•ідея комплексного опису,
•ідея системного підходу та опису.
5

6. Організація наукового дослідження

Дослідницькі моделі
(класифікація за Ю.М. Швалбом)
Ідея комплексних описів реалізується у такий
спосіб:
необхідно провести наукове дослідження щодо
наукового об'єкта, описи й дослідження якого
вже існують та знайти певний принцип або
спосіб упорядкування цих описів.
Ідея системного опису передбачає, що
реальні об'єкти є системними.
Ознаки або характеристики, які описують
предмет як систему, системні об'єкти як такі
базуються на визначені структурної складності
об'єкта.
Структурна складність означає, що не
структура об'єкта має бути складною, а об'єкт
містити в собі не одну, а більше ніж одну
структуру. Проблема виникає у визначенні
критерію складності.
6

7. Організація наукового дослідження

Логіка побудови наукового дослідження
Виокремлюємо в реально існуючому об'єкті
ту сторону, той аспект, який є цікавим.
Він фіксується в темі дослідження.
Необхідно перекласти цю тему в реальний
науковий об'єкт.
Тут основою є розуміння, що будь-яка ознака,
будь-який прояв у природному процесі існує як
змінний. Отже, за об'єкт зазвичай беруть
базовий процес, який характеризує зміни
онтологічного процесу, наприклад: розвиток.
Базовою процедурою тут є проблематизація.
Вона задає постановку запитання, задля двох
варіантів відповідей:
або побудова повноцінної моделі об'єкта,
або побудова нової практики роботи з об'єктом.
Отже, ставимо завдання формулювати НЕ
тему, а проблему. Визначення проблеми, тобто
точки розриву, є способом фіксації процесу, в
якому виникає суперечність або розрив.
7

8. Організація наукового дослідження

Логіка побудови наукового дослідження
Гіпотеза - це припущення про те, що в процесі
призводить до виникнення або зупинці
проблемності. Тому вона не зовсім довільна,
завжди є певні підстави. Гіпотеза завжди
будується, всередині процесу, як об'єкта.
У найзагальнішому вигляді, гіпотеза - це
припущення про встановлення зв'язків між
структурними компонентами або
характеристиками процесу.
Сформульована гіпотеза свідчить, що ми хоча б
можемо припустити деякі можливі варіанти.
Розуміння - це те, що дає змогу ставити цілі
відносно реальності задля поєднання відомих,
наявних знань з експериментальною
реальністю, тобто створювати нові реальності.
Починати щось нове можна тільки, якщо є
можливість поєднати знання та практику.
Знати це одне, можна знати все що завгодно, а
розуміти - інше. Розуміння дає можливість
вибудовування власних практик.
8

9. Організація наукового дослідження

Логіка побудови наукового дослідження
Наукове дослідження для отримання наукового
практичного результату має спрямовуватися
або на використовування, або на регуляцію.
Отже, повна структура наукового
дослідження включає:
теоретичну (методологічну) частину,
емпіричну частину,
експериментальну частину,
демонстрацію можливості практичного
використання, тобто або використання, або
засоби регулювання.
Наукове знання - це особливе знання,
це не просто знання про об'єкт,
а знання внутрішніх процесів і механізмів,
які визначають зміну самих об'єктів, їх
існування та інше.
9

10.

Організація наукового дослідження
Академічний текст –
авторський твір, в якому презентовані результати
досліджень, наукового, науково-технічного,
навчально-методичного та навчального
характеру, з використанням наукового стилю
Науковий стиль –
функціонально обумовлена
спільність прийомів вираження думки, що
використовується в наукових працях, для
викладення результатів наукової та
дослідницької діяльності.
Академічні
тексти
•реферат
•доповідь
•есе
•курсова робота
•тези
•наукова стаття
•підручник
•рецензія
•заявка
•звіт
•монографія
•дисертація
•автореферат
Неакадемічні
тексти
•публіцистика (різні
жанри)
•оголошення
•сонник
•рецепт
•телеграма
•особисті документи
(листи, щоденники,
подорожні нотатки,
автобіографії тощо)
•біографія
•художні твори
10

11. Організація наукового дослідження

Основні поради
до написання академічного тексту
Важливо відзначити, що готуючи текст
необхідно слідувати відповідно
структурі, що задається певним його
видом й вимогами до нього. Зазвичай є
досить постійні структурні елементи.
Перш ніж починати писати роботу,
корисно скласти приблизний її план
(список питань, основних ідей).
Прийоми написання тексту досить
різноманітні, а сам процес є творчим
заняттям.
11

12. Організація наукового дослідження

Задля оволодіння академічному мовою
необхідно дуже ретельно стежити за
послідовністю та логікою викладу
думки, яка досягається наявністю
смислових зв'язків між одиницями
тексту (реченнями, абзацами,
розділами).
Для досягнення смислових зв'язків
зазвичай використовуються вступні
слова і словосполучення: по-перше, подруге, крім того, нарешті, з одного боку,
з іншого боку, однак, тим не менше,
отже тощо.
Оскільки завданням наукового
висловлювання є визначення зв'язків
між причиною і наслідком, між
загальним і конкретним, нерідко
використовуються складні речення, а
також складові союзи: внаслідок того
що; з огляду на те що, в той час як.
12

13. Організація наукового дослідження

Вставити слова-зв'язки - замало.
Важливо, щоб висновки несуперечливо
витікали із змісту, текст був розбитий на
окремі, але пов'язані між собою за
змістом частини, що відображають рух
думки від часткового до загального або
від загального до конкретного.
Лексика і граматика наукового стилю
включає спеціальні поняття - терміни, а
також деякі типові вислови: слід
відзначити ..., на думку автора ...,
наведемо приклад ... і так далі.
Текст зазвичай готується в безособовій
формі «Вважається, що ... » або
від першої особи в множині
«Ми вважаємо, що ...».
Рідше від першої особи в однині:
«Я не можу погодитися з ...».
13

14.

Організація наукового дослідження
Основою тексту є абзац.
Ідеальний абзац складається не менше ніж з
трьох речень, оскільки в ньому викладається
певна теза.
Композиція абзацу:
• вступна думка,
основна думка, її аргументація,
висновок
Основні умови успішності презентації
наукового дослідження:
• грамотне мислення,
• формат і якість викладу змісту,
• цитування,
• оформлення.
14

15. Презентація наукового дослідження

Презентація наукового дослідження часто
супроводжується необхідністю вирішення
етичних проблем:
визначення авторства дослідження;
повнота висвітлення існуючих
наукових фактів і уявлень з
досліджуваної проблеми;
висловлювання подяки колегам та
організаціям, які здійснювали
підтримку й фінансування роботи;
адекватність методів аналізу та
інтерпретацій завданням дослідження
та фактичним матеріалам;
стиль і форма подання текстових й
ілюстративних даних, їх достатність;
правильність і повнота оформлення
допоміжного апарату дослідження.
15

16. Використана й рекомендована література

Корольчук М.С., Трофімов Ю.Л., Осьодло В.І., Стасюк В.В.,
Крайнюк В.М., Український Я.І. Методологічні та теоретичні
проблеми психології: Навч.посіб. – К.: Ніка-Центр, 2008.
Зинченко В. П. Методологические вопросы психологии /
В.П. Зинченко, С.Д. Смирнов. – М., 1983.
Семиченко В.А. Пути повышения эффективности изучения
психологии: Учеб. пособие. – К., 1997.
Петровський А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической
психологии. – М., 1998.
Ткаченко О.М. Принципи, категорії і методологічні проблеми
психології // Психологія і суспільство. 2009. № 1.
Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса //
Собр. соч.: В 6 т. М., 1982. Т. 1.
Корнилова Т.В. Смирнов С.Д. Методологические основы
психологии. – СПб., 2008.
Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы
психологии. – М., 1999.
Лубовский Д.В. Введение в методологические основы
психологии. – М., 2007.
Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі: В 2 т. – К., 2002.
Маланов С.В. Методологические и теоретические основы
психологии. – М., 2005.
Мусийчук М.В. Методологические основы психологии. М. , 2013.
Юревич А.В. Интеграция психологии: утопия или реальность? //
Вопросы психологии. 2005. №3.
Артемьева О.А., Синёва О.В. Теоретические основы изучения
проблемы соотношения прикладной и практической психологии
// Психолог. — 2013. - № 3. - С.249-270. DOI: 10.7256/23060425.2013.3.599. URL: http://e-notabene.ru/psp/article_599.html
16
English     Русский Rules