Наукове дослідження, його принципи і структура
Методологія науки
Наука
Метод наукового дослідження в психології
Загальні ознаки науки як виду діяльності
Наукове дослідження
Наукове дослідження
Нормативний процес наукового дослідження
Типи досліджень
Валідність науково-пізнавальної діяльності (НПД)
Валідність продукту НПД
Валідність ПРОДУКТУ НПД
Валідність процесу НПД
Валідність процесу НПД
Типи валідність НПД за джерелом знань
Валідність дослідження
Види валідності (принципова схема Дружиніна В.М.)
Види валідності
Види валідності модифікація схеми Дружиніна В.М.
Види валідності
Теорія та її структура
Види теорій
Приклади якісних, формальних та формалізованих теорій в психології
Види теорій за “рівнями” (за Корніловою Т.В.)
Наукова проблема
Гіпотези в психологічному дослідженні
Основні загальнонаукові методи дослідження
Узагальнена класифікація емпіричних методів за В.Н.Дружиніним
Змістовні гіпотези й основні методи дослідження
Методи психологічних досліджень
Процедура й основні характеристики психологічного експерименту
Експеримент
Типи експериментів
Алгоритм експериментального дослідження
Ідеальний експеримент
Експериментальна вибірка досліджуваних (частина генеральної сукупності)
Експериментальні змінні
Незалежна змінна
Залежна змінна
Зовнішня змінна
Типи відношень між змінними (типи психологічних “законів”)
Основні способи контролю змінних
Соціально-психологічні аспекти психологічного експерименту
Соціально-психологічні фактори, пов'язані з досліджуваним(СПФд)
Способи контролю СПФд
Соціально-психологічні фактори, пов'язані з дослідником (СПФД)
Способи контролю СПФД
Умови каузального висновку в експерименті
Логіка доведення каузального зв'язку в експерименті за Дж.Міллем ( уникнення інших чинників)
Планування дослідження
Планування дослідження
Критерії формальних експериментальних планів
Формальні експериментальні плани (ЕП) /за наближеністю до ідеального експерименту /
Прості та факторні істинні ЕП /за кількістю впливів, шкалою та способом подання НЗ/
Складові схеми експериментального плану
Доекспериментальні та квазіекспериментальні плани
Прості ЕП
Простий 1(однофакторний) ЕП
Простий 2(однофакторний) ЕП
Простий 3(однофакторний)ЕП Соломона
Простий ЕП з рівневою незалежною (3 градації НЗ)
Факторні експериментальні плани (ФЕП)
Факторні експериментальні плани Повний факторний план 3х3
Скорочений факторний план 3x3x3 Латинський квадрат
Скорочений факторний план 3x3x3x3 Греко-латинський квадрат
Ротаційний факторний план
Інтерпретація результатів дослідження
Типи інтерпретації
754.50K
Category: educationeducation

Наукове дослідження, його принципи і структура

1. Наукове дослідження, його принципи і структура

2. Методологія науки

наука як вид діяльності (метод, парадигма);
критерій істинності (його похідні);
наука як сукупність знань;
науковий результат (види, форми фіксації);
мета науки,
ідеал і засіб наукового пошуку

3. Наука

Вид
діяльності
Сукупність
знань
Критерій:
істинність
Метод
одержання
об'єктивно
нового
знання
Атрибути:
•повнота
•вірогідність
•систематичність
•верифікованість

4. Метод наукового дослідження в психології

Метод
Норма наукового
дослідження
Парадигма
• сукупність способів і операцій практичного й
теоретичного пізнання дійсності
• визнані науковим співтовариством за норму
• характеризується парадигмою
• загальновизнаний еталон (зразок) наукового
дослідження: його правила і стандарти
• включає закон, теорію, їх практичне застосування,
принципи, оснащення тощо

5. Загальні ознаки науки як виду діяльності

Мета
науки
Ідеал
науки
Засіб
науки
• пошук істини
• відкриття
законів
(теоретичне
пояснення
дійсності)
• наукове
дослідження

6. Наукове дослідження

Рівень
Види
результатів
Емпіричний:
окремі факти,
емпіричні
узагальнення
Опис реальності
Теоретичний:
модель,
закономірність,
закон, теорія
Пояснення
передбачень
процесів
Форми фіксації
наукових
результатів
Текст
Структурна
схема
Графік
Формула

7. Наукове дослідження

8. Нормативний процес наукового дослідження

1. Ідентифікація проблеми.
2. Огляд літератури з проблеми.
3. Висування гіпотези (гіпотез).
4. Планування дослідження.
5. Здійснення дослідження.
6. Інтерпретація даних.
7. Спростування або підтвердження гіпотези (гіпотез).
8. У разі спростування старої гіпотези — висування нової та її перевірка.
9. Підготовка наукового звіту.

9. Типи досліджень

за метою
пошукові
підтверджувальні
критичні
уточнювальні
за
характером
фундаментальні — прикладні
монодисциплінарні — міждисциплінарні
комплексні — однофакторні

10. Валідність науково-пізнавальної діяльності (НПД)

Валідність –
ступінь
забезпечення
істинності НПД
Продукту НПД
Відповідність
“ знання –
реальність ”
Процесу НПД
Відповідність
“ процес пізнання –
ідеальне пізнання ”

11. Валідність продукту НПД

Знання як ідеальний продукт НПД
В. об'єктивна
В. системна
В. практична
В. прогностична
В. герменевтична

12. Валідність ПРОДУКТУ НПД

Тип валідності
Відповідність між
Об'єктивна В.
Реальність
Системна В.
Принципи
Знання як
системності система
Відповідність знань
принципу системності
Практична В.
Практичні
прояви
реальності
Знання як
опис
практичних
ознак
Відповідність практики
знанням
Прогностична В.
Прогноз
реальності
Знання як
закономірна
тенденція
Здатність знань
“прогнозувати” реальність
Знання як
пояснювальна
схема
Здатність знань
“пояснити” реальність
Герменевтична В. Потреба в
поясненні
реальності
Знання як
відносно
незалежне від
суб'єкта
Характеристика
Неупередженість,
незалежність знань від
“зацікавленої” позиції
дослідника

13. Валідність процесу НПД

Реальна В.
Ідеально-модельна В.
Внутрішня В.
Конструктна В.
Якісна
К.В.
Кількісна
К.В.
Зовнішня В.
Операціональна В.
Якісна
О.В.
Кількісна
О.В.
Екологічна В.
Організаційна В.

14. Валідність процесу НПД

Тип валідності
Відповідність між
Характеристика
Ідеально-модельна В.
Ідеальною моделлю
НПД
Реальним
процесом
пізнання
Відповідність мисленого ідеального процесу НПД до
об'єктивного процесу пізнання
Реальна В.
Реальним процесом
НПД
Ідеальною
моделлю НПД
Ступінь наближеності реального процесу НПД до його
ідеальної моделі
Внутрішня В.
Інструментом НПД
Предметом
НПД
Відповіднсть інструменту пізнання (того, що він вимірює) тим
завданням, на які розрахований (предмету пізнання)
Зовнішня В.
Необхідними
організаційними
умовами
Реальними
умовами НПД
Відповідність умов проведення НПД можливостям
інструментарію видавати надійні результати й відповідність
Конструктна В.
Теоретичні
концепції
Дослідницькі
конструкти
Відповідність запроваджуваних в НПД дослідницьких
конструктів і теоретичними концепціями
Операціональна В.
Дослідницькі
конструкти
Процедури
НПД
Відповідність процедур (операціоналізації) НПД
дослідницьким конструктам
Екологічна В.
Реальне
середовище
Досліджувані
умови
Відповідність реального середовища предмету пізнання і
відтворюваними умовами НПД
Організаційна В.
Вимоги
інструментарію
НПД
Досліджувані
умови
Відповідність відтворюваних умов НПД вимогам надійності
інструментарію НПД
Якісна конструктна В.
Якісні теоретичні
конструкти
Дослідницькі
емпіричні
конструкти
Відповідність запроваджуваних в НПД дослідницьких
конструктів і теоретичних концепцій
Кількісна конструктна В.
Теоретичні
конструкти
Статистичні
конструкти
Відповідність теоретичних конструктів і статистичних
конструтів (моделям)
Якісна операціональна В.
Теоретичні
конструкти
Емпіричні
процедури
Відповідність емпіричних процедур НПД дослідницьким
конструктам
Кількісна операціональна В.
Статистичні
конструкти
Статистичні
методи
Відповідність статистичної моделі моделям статистичного
висновку

15. Типи валідність НПД за джерелом знань

Теоретична
В.
Модельна
В.
Емпірична
В.
Рівень відповідності
концепції і реальності
(логіка теоретичних
висновків: індуктивнодедуктивна)
Рівень відповідності
моделі і реальності
(логіка моделі:
АНАЛОГІЯ)
Рівень відповідності
реального дослідження
ідеальному
Різновиди: змістовнологічна В. (якісна) і
статистико-логічна
(кількісна) В.
Різнвиди ізоморфна В.
і гомоморфна В.
Різновиди: зовнішня і
внутрішня (та похідні
від них)

16. Валідність дослідження

Валідність – ступінь наближеності
А) реального дослідження до ідеального;
Б) отримуваних знань до істинних (достовірність).
Ідеальне дослідження – таке, що
1) не може бути проведеним,
2) повністю відповідає об'єктивній реальності
(істинне)
Реальне дослідження – таке, що
1) Проводиться
2) Не може повністю відповідати об'єктивній
реальності через деформуючі умови

17. Види валідності (принципова схема Дружиніна В.М.)

Ідеальне дослідження
1 прогностична
валідність
2 внутрішня
валідність
Об’єктивна реальність
3 зовнішня валідність
Реальне
дослідження

18. Види валідності

Внутрішня
• Відповідність реального
дослідження ідеальному
Зовнішня
• Відповідність реального
дослідження об’єктивній
реальності
Прогностична
• Відповідність ідеального
дослідження об’єктивній
реальності

19. Види валідності модифікація схеми Дружиніна В.М.

ТЕОРІЯ
Внутрішня
Очевидна В.
валідність
Емпірична
інтерпретація
Операціональна В.
валідність
Конструктна В.
ПРАКТИКА
експеримент
Зовнішня В.

20. Види валідності

Зовнішня
Відповідність між
Експеримент
Зміст
Практика
наскільки рівень додаткової змінної
відповідає її рівню в реальних життєвих
ситуаціях, на які планується поширити
експериментальні дані
Внутрішня
Експеримент
Інтерпретація
наскільки знайдене в експерименті
співвідношення між незалежною і
залежною змінними є вільним від впливу
інших змінних
Очевидна
Інтерпретація
Практика
наскільки експериментальні методики і
результати є обґрунтованими в очах тих,
хто буде їх використовувати на практиці
Конструктна
Операціональна
Емпірична
Інтерпретація
Експеримент
Практика
Теорія
Теорія
Теорія
достовірність інтерпретації причини й
експериментального ефекту з допомогою
відповідних термінів
відповідності застосовуваних методичних
процедур тим теоретичним поняттям, які
входять до експериментальної гіпотези
наскільки добре теоретичні конструкти
репрезентують реальні феномени

21. Теорія та її структура

Теорія –
внутрішньо несуперечлива система знань про частину реальності
Компоненти теорії
Форми теоретичного
знання
Емпірична основа
(факти, закономірності).
закони
Базис — початкові умовні
припущення (аксіоми,
постулати, гіпотези)
класифікації і типології
Логіка теорії — правила
логічного висновку.
моделі і схеми
Множинність тверджень,
які базуються на теорії
гіпотези

22. Види теорій

за способом
побудови
за кількісноякісною
структурою
аксіоматичні
гіпотетико- дедуктивні
якісні
кількісні
Вищого рівня
за “рівнем”
Середнього рівня
Нижнього рівня
формалізовані
формальні

23. Приклади якісних, формальних та формалізованих теорій в психології

Теорії
Кількісні
Формальні:
теорія тесту Д.Раша
Формалізовані:
теорія інтелекту
Ж.Піаже,
теорія мотивації
К.Левіна,
теорія особистісних
конструктів Д. Келлі
Якісні
концепція мотивації А.
Маслоу,
теорія когнітивного
дисонансу
Л.Фестінгера,
екологічна концепція
сприйняття Д. Гібсона

24. Види теорій за “рівнями” (за Корніловою Т.В.)

Рівень теорії
Особливості
Логіка висновку
Нижній
Безпосередні емпіричні
узагальнення
індуктивна
Середній
Теоретичні позиції , що
визначають відповідні
експериментальні гіпотези,
які можуть бути перевірені
Дедуктивно-індуктивна
Вищий
Теоретичні узагальнення,
методологічна
(категоріальна ) основа, що
не можуть бути
безпосередньо перевірені
Дедуктивна

25. Наукова проблема

Проблема
питання,
що об’єктивно
виникають у процесі
розвитку пізнання і
становлять
значущий
практичний або
теоретичний
інтерес
Види:
- реальні
- псевдопроблеми
Джерела проблем:
1. Усвідомлення
дефіциту інформації
2. Випадок
3. Вимоги практики

26. Гіпотези в психологічному дослідженні

Про наявність явища
За змістом
Про зв’язок явищ
Про вплив одного явища на
інше (каузальна)
Види
гіпотез
Науковозмістовна
За видом
аналізу
Науковостатистична
Концептуальна
Емпірична
Нульова H0
Альтернативна H1

27. Основні загальнонаукові методи дослідження

Основні
(дедуктивноіндуктивні)
теоретичні
Методи
Додаткові
(теоретичне
моделювання)
Основні
емпіричні
Додаткові
(емпіричне
моделювання)
Обсерваційні
(спостереження)
Вимірювання
(діагностика)
Експеримент
Комунікативні
(бесіда )

28. Узагальнена класифікація емпіричних методів за В.Н.Дружиніним

Активність
Активний
Пасивний
Опосередкований
ЕКСПЕРИМЕНТ
ВИМІРЮВАННЯ
Безпосередній
БЕСІДА
СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Опосередкованість

29. Змістовні гіпотези й основні методи дослідження

Гіпотеза про
наявність
явища
• Неекспериментальні
методи
Гіпотеза про
взаємозв'язок
явищ
• Кореляційний
квазіексперимент
Гіпотеза про
причину явища
(каузальна)
• Експеримент та
квазіексперимент

30. Методи психологічних досліджень

Обсерваційні
Порівняльні
Опитувальні
Організаційні
Лонгітюдні
Тестові
Комплексні
Неекспериментальні
Здобуття
первісних
Методи
досліджень
за
Ананьєвим
(феноменологічних)
даних
Проективні
Контент-аналіз
Експериментальні
Процедурні
Здобуття
вторинних даних
(обробка
первісних даних)
Кількісної обробки
(математичні)
Якісної обробки
(інтерпретаційні)

31. Процедура й основні характеристики психологічного експерименту

32. Експеримент

(визначення)
Характеристика
експерименту
• формальний дослідний процес, під час якого експериментатор у
контрольованих умовах здійснює систематичні спостереження
за реакціями досліджуваних (залежною змінною) на змінювані
фактори (маніпулювання незалежною змінною)
• маніпулювання незалежною змінною (змінними) для її
«впливу» на залежну;
• контроль за іншими умовами (зовнішніми змінними), які
могли б вплинути на реакцію досліджуваних (залежну змінну);
• збирання інформації про стан залежної змінної у формі
систематичних спостережень.

33. Типи експериментів

За способом
реалізації
За призначенням
ідеальний
мислений
Експлораторний
(пошуковий)
реальний
практичний
За досконалістю
Конфірматорний
(підтверджувальний)
За наближенням
до реальних
умов
За завершеністю
Природний
(польовий)
Пілотний
Лабораторний
Основний

34. Алгоритм експериментального дослідження

Висування гіпотези про якісний чинниковий зв’язок
між змінними А і В
Здійснення експлораторного (пошукового)
дослідження
У разі непідтвердження гіпотези — висування
іншої якісної гіпотези і здійснення нового
пошукового експерименту
Здійснення підтверджувального
(конфірматорного) експерименту
Прийняття (або відхилення) та уточнення
гіпотези про вид зв’язку між змінними

35. Ідеальний експеримент

Вплив лише незалежної змінної на
залежну (при повній фіксації
додаткових змінних)
Безкінечність дослідження в
реальних умовах
Дослідження популяції
(генеральної сукупності)

36. Експериментальна вибірка досліджуваних (частина генеральної сукупності)

Варіанти
вибірок
Способи
добору
Дві групи
(експериментальна і
контрольна)
Рандомізація
Одна група
Попарний добір
Кілька груп
Стратифікований добір
“Парний дизайн”
Добір реальних груп

37. Експериментальні змінні

незалежна
змінні
залежна
додаткова
зовнішня
побічна

38. Незалежна змінна

Умови завдань
Соціальні чинники
Організмічні чинники

39. Залежна змінна

Вербальна поведінка
Невербальна поведінка
Психофізіологічні прояви

40. Зовнішня змінна

Додаткова
Побічна

41. Типи відношень між змінними (типи психологічних “законів”)

Загальна формула
“психологічного
закону” К.Левіна
Перший тип законів
(класичний
експеримент)
Другий тип законів
R = f (Р)
B = f (P, S)
Залежність
поведінки (В)
від
особистості (P) та
ситуації (S)
R = f (S)
Залежність
реагування (R)
від
ситуації (S)
або
R = f (О)
Залежність
реагування (R)
від
– особистості (Р) або
організму (О)

42. Основні способи контролю змінних

Залежна
змінна
• Показники змінної фіксуються (реєструються) в ході або
одразу після дослідження
Незалежна
змінна
• Маніпулювання умовами в групі досліджуваних - варіювання
рівнів (градацій) змінної
• Розподіл досліджуваних на групи за ознаками рівнів (градацій)
змінної
Зовнішня
змінна
• Елімінація – усунення змінних (побічних)
• Константування - створення сталих умов змінних (додаткової)
• Балансування – створення однакових умов (додаткової змінної)
для груп з різними градаціями незалежної змінної
• Контрбалансування – створення варіативних умов в порядку
пред'явлення стимулів (додаткова змінна “порядок стимулів”)
• Релевантний добір груп досліджуваних: рандомізація (штучний
випадковий добір), стратифікаційний добір, рівноважний
парний добір.

43. Соціально-психологічні аспекти психологічного експерименту

Соціальнопсихологічні
фактори,
що потребують
контролю
пов’язані з
досліджуваним
пов’язані з
дослідником

44. Соціально-психологічні фактори, пов'язані з досліджуваним(СПФд)

Оцінні
Мотиваційні
Соціальноперцептивні
Індивідуальнопсихологічні
• ефект сприймання (помилкової інтерпретації) критеріїв
“правильних” відповідей
• ефект очікування (очікування “позитивних” результатів
від дослідження)
• ефект фасаду (бажання справити враження)
• Ефект паранойяльної установки (негативна
настороженість)
• ефект лояльності (бажання “допомогти” досліднику)
• ефект емансипаційної установки (бажання не “піддатись
тиску “ з боку дослідника)
• ефект Хотторна (новиза ситуації може вплинути на реальне
ставлення)
• ефект Зайонц (соціальна фасилітація – вплив присутності
іншого на ефективність дій)
• ефекти індивідуально-психологічних рис (демонстративнісь,
тривожність та ін., що впливають на виконання завдань)

45. Способи контролю СПФд

Спосіб контролю
Об'єкт контролю
1
Метод “плацебо”
Ефект очікування
2
Метод обману
(з післяекспериментальним обговоренням)
Ефект сприймання
критеріїв відповідей
3
Метод незалежного вимірювання залежної
Ефект лояльності,
ефект фасаду ,
ефекти установок
4
Метод прихованого експерименту
/О.Лазурського/
(з врахуванням етичних норм)
Всі ефекти
5
Ретроспективний контроль
(постекспериментальне інтерв'ю)
Всі ефекти
(або невдалі спроби)

46. Соціально-психологічні фактори, пов'язані з дослідником (СПФД)

Оцінні
• Ефект запобігання полярних оцінок
Мотиваційні
• Ефект Розенталя (“Пігмаліона”) в
формі “сигналізування”,
“інтерпретацій” тощо
Індивідуально- • Ефект особистісних та ситуаційних
змінних щодо стану дослідника
психологічні

47. Способи контролю СПФД

Спосіб контролю
Об'єкт контролю
1
Автоматизація дослідження (запровадження
комп'ютерного діагностування тощо)
Всі ефекти
2
Подвійний “сліпий” метод
(незнання дослідником-виконавцем мети
дослідження; незнання дослідником-аналітиком
“ способу ” одержання даних)
Всі ефекти
3
Група дослідників при проведенні одного
дослідження (дослідник-виконавець, дослідниканалітик, “дослідник-постановник” тощо)
Ефект Пігмаліона

48. Умови каузального висновку в експерименті

1. Послідовність
подій:
Х передує У
Умови
каузального
висновку
Х
У
2. Наявність
статистичного
взаємозв'язку :
Х корелює з У
Методом розрізнення
3. Уникнення інших
чинників (крім Х)
Методом згоди

49. Логіка доведення каузального зв'язку в експерименті за Дж.Міллем ( уникнення інших чинників)

Метод
розрізнення
Якщо А, B, C, X Y і
А, B, C, D Y ,
тоді
X
Y
Логіка
Метод згоди
Якщо А, B, C, X Y і
D, F, K, X
Y,
тоді
X
Y

50. Планування дослідження

Планування
Змістовне
Від проблеми до
гіпотези
Формальне
Операціоналізація
гіпотез
Організаційне

51. Планування дослідження

Змістовне – створення алгоритму диференціації
предмету дослідження: від постановки наукової
проблеми до операціоналізації гіпотез
Формальне – створення логічної схеми (алгоритму)
емпіричного та статистичного доведення
істинності знань, що здобуваються, з
експериментальним контролем змінних засобами
“валідизації”
Організаційне - створення алгоритму
організаційних та технологічних процедур
дослідження

52. Критерії формальних експериментальних планів

Наближеність
до ідеального
дослідження
Кількість
впливів НЗ
Істинні
(ЕП)
Однофакторні
Неповної
відповідно
сті
Багатофакторні
Шкала НЗ
Якісні плани
(класифікаційні:
НЗ за шкалою
найменувань)
Спосіб подання НЗ
досліджуваним
Інтрагрупові
Міжгрупові
Кількісні плани
(багаторівневі:
НЗ за шкалою
порядку або
метричною)

53. Формальні експериментальні плани (ЕП) /за наближеністю до ідеального експерименту /

Факторні
Істинні
Прості
ЕП
Неповної
відповідності
Квазіекспериментальні
Доекспериментальні

54. Прості та факторні істинні ЕП /за кількістю впливів, шкалою та способом подання НЗ/

Для 2-х груп з попереднім та остаточним
тестуванням
Прості
Для 2-х груп виключно з
остаточним тестуванням
Для 4-х груп (Соломона)
Для рівневої незалежної
Істинні ЕП
Ротаційні
(інтраіндивідуальні)
Факторні
Міжгрупові
Повні
Скорочені (Фреса)

55. Складові схеми експериментального плану

R – рандомізація (відбір до груп досліджуваних)
О – вимірювання (тестування) залежної
Х – “вплив” незалежної
ЕГ – експериментальна група
КГ – контрольна група
A, B, C – послідовність впливів незалежної в серії

56. Доекспериментальні та квазіекспериментальні плани

ХО
До-ЕП
ЕП
неповної
відповідності
Кореляційний
О1ХО2
Лонгітюдний
ХО1
О2
Формуючий
Часових серій
виплив-тестування
Для групи
досліджуваних
КвазіЕП
Ex-post-factum
Випадкової
послідовності
Для одного
досліджуваного
Регулярного
чергування
Позиційно вирівняної
послідовності

57. Прості ЕП

Для 2-х груп з попереднім та
остаточним тестуванням
З неградуйованою
НЗ
Для 2-х груп виключно
з остаточним тестуванням
ПЕП
З градуйованою НЗ
Для 4-х груп (Соломона)

58. Простий 1(однофакторний) ЕП

Експериментальна група
R
01
Контрольна група
R
03
X
02
04

59. Простий 2(однофакторний) ЕП

Експериментальна група
R
Контрольна група
R
X
01
02

60. Простий 3(однофакторний)ЕП Соломона

Експериментальна група 1
R
X
Контрольна група 1
R
Експериментальна група 2
R
03
Контрольна група 2
R
05
01
02
X
04
06

61. Простий ЕП з рівневою незалежною (3 градації НЗ)

Експериментальна група 1
R
01
X1
02
Експериментальна група 2
R
03
X2
04
Контрольна група
R
05
06

62. Факторні експериментальні плани (ФЕП)

Міжгрупові
(з декількома
групами)
Повні
Скорочені
ФЕП
Ротаційні
(з однією
групою)
Повні
Скорочені

63. Факторні експериментальні плани Повний факторний план 3х3

А1
А2
А3
В1
1
2
3
В2
4
5
6
В3
7
8
9

64. Скорочений факторний план 3x3x3 Латинський квадрат

L1
L2
L3
M1
A
B
C
M2
B
C
A
M3
C
A
B

65. Скорочений факторний план 3x3x3x3 Греко-латинський квадрат

L1
L2
L3
M1M2M366. Ротаційний факторний план

Рівні незалежної змінної X
ГРУПИ
X1
X2
X3
1
Y1
Y2
Y3
2
Y2
Y3
Y1
3
Y3
Y1
Y2

67. Інтерпретація результатів дослідження

Дані ,
отримані у дослідженні (валідність)
Істинні
Логіка
УМОВИВІДУ
висновків,
зроблених в
дослідженні
Хибні
Істинна
Достовірна
інтерпретація
Артефактна
інтерпретація
Хибна
Артефактна
інтерпретація
Артефактна
інтерпретація
Істинність
РЕЗУЛЬТАТІВ
Відповідність
логіці
дослідження
“Встановлена” властивість
залежної змінної зумовлена
впливом
Достовірна
інтерпретація
повна
незалежної змінної
Артефакт
Відсутня або
неповна
неврахованої зовнішньою
змінною

68. Типи інтерпретації

Інтерпретація
Якісна
Кількісна
Феноменологічна
Герменевтична
Алгебраїчна
Структурнофункціональна
Асоціативна
Генезна
Графічна
English     Русский Rules