Перетворення графіків функції
.
810.63K
Category: mathematicsmathematics

Перетворення графіків функції

1. Перетворення графіків функції

2.

Перетворення
y=f(x) y=f(x)+n
Графік функції y=f(x)+n
отримують унаслідок
паралельного перенесення
графіка функції y=f(x) вздовж осі
0у на |n|одиниць вгору, якщо
n>0, і вниз, якщо n<0.
Ми дослідили, що
додавання до значень
функції у=х2 певного числа
n приводить до утворення
нової функції у=х2 +n.
Графік функції у=х2 +n,
отримують внаслідок
паралельного
перенесення графіка
початкової функції (у=х2)
вздовж осі ординат на |n|
одиниць вгору або вниз,
залежно від знака n.

3.

Графіком, наприклад,
функції
є крива,
яку отримують
унаслідок паралельного
перенесення графіка
функції
вздовж осі
ординат на 3 одиниці
вниз.

4.

Перетворення
y=f(x) y=f(x+m)
Графік функції y=f(x+m)
отримують унаслідок
паралельного перенесення
графіка функції y=f(x) вздовж осі
0x на |m|одиниць вліво, якщо
m>0, і вправо, якщо m<0.
Відомо, що додавання до
значень аргументу функції
у = х2 певного числа m
приводить до утворення нової
функції у = (х + m)2, графік якої
отримують унаслідок
паралельного перенесення
графіка першої функції вздовж
осі абсцис на |m|одиниць
вліво чи вправо, залежно від
знака m.

5.

Перетворення
y=f(x) y=f(x+m)
Приклад.
Графік функції
можна отримати внаслідок
паралельного перенесення
графіка функції
вздовж осі абсцис на 3 одиниці
вправо .

6.

Перетворення
у = f(x) у = kf(x).
Графік функції у = kf(x) отримують
унаслідок розтягнення графіка
функції у = f(x) вздовж осі ординат у
k разів, якщо k>1, або внаслідок
відповідного його стиснення, якщо
0 < k < 1.
Ми з'ясовали вплив
значення коефіцієнта а
на форму графіка
функції у = ах2.
Аналогічно коефіцієнт
k впливає на форму
графіка функції у = kf(x).

7. .

Перетворення
у = f(x) у = kf(x).

8.

Перетворення
у = f(x) у = — f(x).
Графік функції у = - f(x) отримують
унаслідок симетрії графіка функції
у = f(x) відносно осі абсцис.
В ході вивчення теми,
було встановлено, що
графіки функцій у = 2x2 і
у=—2x2 симетричні
відносно осі абсцис, бо при
одних і тих самих значеннях
x значення відповідних
функцій відрізняються
лише знаком.
Точки, абсциси яких рівні
між собою, а ординати —
протилежні числа,
симетричні відносно осі
абсцис.

9.

Перетворення
у = f(x) у = — f(x).
Графік функції у = - х2 + 4
можна отримати із
графіка функції у = х2 - 4
симетрією відносно осі
0х.

10.

Перетворення
у = f(x) у = |f(x)|.
Щоб отримати графік функції
у = |f(x)|, треба ту частину графіка
функції у = f(x) , яка лежить над
віссю абсцис або на ній, залишити
без змін і доповнити її другою
частиною, яку отримують
унаслідок симетрії відносно осі
абсцис тієї частини графіка функції
у = f(x) , яка лежить під цією віссю.
За означенням модуля числа, для
всіх невід'ємних значень f(x)
виконується рівність |f(x)|=f(x).
Отже, в цьому випадку графіки
функцій у = f(x) і
у = |f(x)| збігаються.
Якщо f(x) < 0, то |f(x)|=- f(x), тобто
за цієї умови графік функції у =
|f(x)| збігається з графіком функції
у = - f(x).
З цього випливає, що всі точки
графіка функції у = |f(x)|
розміщені над віссю Ох або на цій
осі.

11.

Приклад. Побудувати графік функції
у = |x2-4|.
Побудова.
Будуємо графік функції
у = х2 – 4.
Частину цього графіка,
що розміщена над віссю
Ох, залишаємо без змін.
Під віссю Ох розміщена
частина графіка цієї
функщї, обмежена
точками —2 і 2. Будуємо
симетричну їй частину
відносно цієї осі.
Графіком функції
у = |x2-4| є крива,
зображена на рисунку
внизу.

12.

Запитання для самоперевірки
1. Що потрібно зробити з
графіком функції
у = 2(х + 5), щоб отримати
графік функції у= 2х?
2. Яке перетворення графіка
функції f(x) = 4х - 1 слід
здійснити, щоб отримати
графік функції f(x) = 4х + 2?
3). Графіки яких функцій
симетричні відносно осі
абсцис:
а) у = (х- З)2-2;
б) у = (3-х)2 + 2;
в) у = - (х - З)2 + 2;
г) у = (х + З)2 + 2?
4). Як побудувати графік
функції y=|2x-1|?
English     Русский Rules