y=x^n тақ көрсеткішті функция
Сабақтың мақсаты
Жетістік критерийлері :
Қайталау у = х п егер п = 2 k көрсеткішті функцияның қасиеттері.
у = х п
у = х п ,егер п = 2 k + 1 тақ көрсеткішті функцияның қасиеттері.
Тақ көрсеткішті функцияның графигі.
y=〖-x〗^n тақ көрсеткішті функциясы.
WWW - EBI
1.08M
Category: mathematicsmathematics

Тақ көрсеткішті функция қасиеттері

1. y=x^n тақ көрсеткішті функция

тақ көрсеткішті
функция

2.

KZ
RU
EN
МН8.21
тақ көрсеткішпен
функциясының қасиеттерін
құрады;
МН8.21
умеет определять свойства
функции с нечетным
показателем;
MA8.1
set properties of function
with odd exponent;
МН8.22
тақ көрсеткішті
функциясының графигі
қасиеттері мен оның
симметриясын анықтайды;
МН8.22
умеет определять свойства
графика функции с нечетным
показателем и его
симметрию;
MA8.22
set graphic properties of
function with odd exponent
and its symmetry;

3. Сабақтың мақсаты

4. Жетістік критерийлері :

натурал көрсеткішті дәрежелік функцияның анықтамасын
тұжырымдайды;
дәрежелік функцияның графигін салады;
график бойынша функцияның формуласын анықтайды;
көрсеткішті функцияның графигінің дәрежесіне және х-тің
алдындағы коэффициентіне байланысты ерекшеліктерін
анықтайды және атайды;
графиктің симметрия түрін анықтайды;

5. Қайталау у = х п егер п = 2 k көрсеткішті функцияның қасиеттері.

y = х2k ; Dy = R
Егер
х=0 уң
= 0,
графигі
коор.басы ар қбас
ылы өтеді.
Функцияны
графигі
координаталар
нүктесі
теді ме?
Егер
х ≠ 0ар
, уқылы
> 0; . өФункцияны
ң графигі I ж әне II
ширектерде орналасады. .
Функцияның графигі қай ширектерде орналасады?
Функцияның графигі ордината осіне қатысты
Функцияның графигі неге қатысты симметриялы
симметриялы.
болады?
Функция [ 0; +∞ ) аралығында өседі және ( -∞; 0 ]
аралы
ғында
Функция
қайкемиді.
аралықтарда өседі? Кемиді?
Ех = [ 0; +∞ )
Функцияның мәндерінің аймағы қандай?
Функцияның ең кіші мәні 0, ең үлкен мәні жоқ.
Функцияның ең үлкен және ең кіші мәндерін
көрсетіңдер.

6.

х
у
-3
-2
-1
0
1
2
3

7. у = х п

у=хп
n=3
y = x3 – кубтық
функция
Dy = R
Ey = R
(Графигі
О ( 0; 0 ) қатысты симметриялы)
х
0
1
2
у
0
1
8
Өседі ( -∞; +∞ ) аралығында

8. у = х п ,егер п = 2 k + 1 тақ көрсеткішті функцияның қасиеттері.

y = х2k +1;
D y= R
Егер х = 0 у
0. Графигі
коор. Басы ар
қылы
Функцияны
ң=
графигі
координаталар
бас
нөүтеді.
ктесі арқылы өтеді ме?
Егер х > 0,онда у > 0; егер х < 0, онда у < 0.
Функцияны
ширектерде
орналасады?
Функцияныңңграфигі
графигіқIай
жә
не III ширетерде
орналасады .
Функцияның графигі неге қатысты симметриялы
Графигі коор.басына қатысты симмметриялы
болады?
Функция барлық анықталу аймағында өседі.
Функция
қай аралықтарда өседі? Кемиді?
Ех = R
Функцияны
ң миәнаибольшего
ндерінің аймазначение
ғы қандай?
Наименьшего
функции
нет
Функцияның ең үлкен және ең кіші мәндерін
көрсетіңдер.

9. Тақ көрсеткішті функцияның графигі.

10.

1 топ
2 топ
1. Функцияның графигін салыңдар.
2. Табыңдар:
А) функцияның анықталу аймағы, мәндерінің аймағы;
Б) функцияның ең үлкен және ең кіші мәндерін анықтаңдар;
В) функцияның өсу және кему аралықтары.
3. Симметриясын анықтаңдар.

11. y=〖-x〗^n тақ көрсеткішті функциясы.

тақ көрсеткішті функциясы.
функция
анықталу аймағы
мәндерінің
аймағы
ең үлкен және ең
кіші мәндері
кему аралығы
өсу аралығы
симметриялы

12.

графигі
н
Суреттегі
қолдан
ып,
қолданып,
теңдеуд
і
шешіңд
ер:
С
функциясының
графигін
теңдеуді шешіңдер:

13.

1 топ
2 топ

14.

15. WWW - EBI

What Went Well- Even Better If…
Used when students present their work.
Reflective practice.
English     Русский Rules