Особливості визначення ризику в страхуванні
Залежно від джерела небезпеки виділяють:
Висновок
3.37M
Category: financefinance

Особливості визначення ризику в страхуванні

1. Особливості визначення ризику в страхуванні

Виконали:
Єремєєва М.
Овчаренко К.
Шаповал І.

2.

Страховий ризик - це небезпека чи випадковість, від якої
здійснюється страхування. Страховий ризик реалізується у страховому
випадку через збиток, всі ризики, що виникають у господарській
діяльності комерційних організацій або в повсякденної життєдіяльності
населення класифікують на страхові та нестрахові ризики.
Страховий ризик — певна подія, в разі настання якої проводиться
страхування.
Нестраховий ризик — подія, що супроводжується втратами для
потерпілого, але не підлягає страхуванню, найчастіше у зв'язку з
відсутністю бажання страховика взяти на себе зобов'язання щодо
відшкодування збитків, спричинених цією подією.

3. Залежно від джерела небезпеки виділяють:

1
Страхові ризики, пов'язані з проявом стихійних сил природи
2
Страхові ризики, пов'язані цілеспрямованими протиправними
діями людини

4.

За обсягом відповідальності
страховика ризики ділять на
дві групи:
Універсальні - ризики, що включаються
в стандартний об'єм відповідальності
страховика, наприклад ризики при
страхуванні майна.
Індивідуальні - ризики, характерні для
унікальних об'єктів страхування,
наприклад твори мистецтва, антикваріат.
При страхуванні таких об'єктів готується
індивідуальний договір страхування, де
дається опис ризиків, які можуть
виникнути при експлуатації, зберіганні або
транспортуванні даних об'єктів.

5.

Аномальні (величина яких не
дозволяє віднести відповідні
об'єкти до тих чи інших груп
страхової сукупності).
Особливу групу складають
специфічні ризики:
Катастрофічні (ризики пов'язані з
проявом стихійних сил природи,
а також з перетворюючої
діяльністю людини в процесі
привласнення матеріальних
благ).

6.

Екологічні
Політичні
(репресивні)
Транспортні
Технічні

7.

Страховий ризик встановлюється для кожного зобов'язання зі страхування
або в законі, або в правилах страхування, або в конкретному договорі
страхування. Страховий ризик визначає можливість укладення страхової угоди і,
отже, існування виниклого на її основі страхового правовідносини.
Тому в процесі укладення конкретного договору страхування з усіх умов,
названих в якості істотних для договору страхування, вирішальне значення
надається досягненню сторонами угоди про страховий ризик. З погляду
страховика ризик являє собою предмет страхування, а обсяг ризику визначає
для нього можливість прийняття того чи іншого об'єкта на страхування.

8.

Залежно від спеціалізації і
наявності ліцензії на
проведення певного виду
страхування страхова
компанія приймає на себе
ризики, пов'язані:
З життям, здоров'ям,
працездатністю та
пенсійним забезпеченням
страхувальника або
застрахованої особи
(особисте страхування);
Володінням,
користуванням,
розпорядженням майном
(страхування майна);
Відшкодуванням
страхувальником заподіяної
ним шкоди особі або майну
фізичної особи, а також
шкоди, заподіяної майну
юридичної особи.

9. Висновок

Ризик притаманний кожному виду діяльності людини.
Він є об'єктивним явищем майже в усіх сферах
суспільного життя, тому категорія ризику має виняткове
значення в діяльності господарюючих суб'єктів.
Таким чином, страхування ризиків на сучасному етапі
є важливим механізмом забезпечення стійкого розвитку
різноманітних галузей економіки та стабілізування
соціально-економічного стану країни загалом.
У зв’язку з тим, що цей елемент господарської
діяльності має власні специфічні особливості, необхідне
встановлення стійкої законодавчої бази у цій сфері, що
зможе забезпечити виконання нею своїх функцій.
English     Русский Rules