Класифікація страхування
план
1. Сутність та критерії класифікації страхування
За історичною ознакою
В практичному плані найбільш привабливими для вивчення класифікації у страхуванні є економічна та юридична ознаки
2. Класифікація за об'єктом страхування
Особисте страхування
Майнове страхування
Страхування відповідальності
3. Форми проведення страхування та їх характеристика
Обов'язкова форма страхування
Добровільне страхування
4. Системи страхування
Страхування за системою пропорційної відповідальності 
Страхування за системою першого ризику
Страхування за системою "дробової частини"
Страхування за відновною вартістю означає,
франшиза
442.94K
Category: financefinance

Класифікація страхування

1. Класифікація страхування

КЛАСИФІКАЦІЯ
СТРАХУВАННЯ

2. план

ПЛАН
1. Сутність та критерії класифікації
страхування.
2. Класифікація страхування за об'єктами.
3. Форми проведення страхування та їх
характеристика.
4. Системи страхування.

3. 1. Сутність та критерії класифікації страхування

1. СУТНІСТЬ ТА КРИТЕРІЇ
КЛАСИФІКАЦІЇ СТРАХУВАННЯ
Під „класифікацією" розуміють ієрархічну систему взаємопов'язаних
елементів (ланок), що дозволяє створити струнку картину єдиного
цілого з виділенням його сукупних частин.
Таким чином:
Класифікація страхування - це ієрархічна система поділу сукупності
страхових відносин на сфери діяльності, галузі, підгалузі, класи, види,
які представляють собою взаємозв'язані ланки цієї класифікації.
Метою класифікації у страхуванні є розподіл всієї сукупності
страхових відносин на ієрархічні взаємопов'язані ланки.

4.

Класифікація за історичною ознакою, тобто за
етапами розвитку страхування, необхідно для
розуміння світогосподарських процесів у страхуванні,
визначення ролі та місця страхування в економічній
системі суспільства, його впливу на економіку тієї
чи іншої країни, для вивченнядосвіду та
обґрунтування прогнозів.

5. За історичною ознакою

ЗА ІСТОРИЧНОЮ ОЗНАКОЮ
- Морське страхування – XVI ст.
- Страхування життя – XIX ст.
- Страхування від вогню – XVII ст.
- Страхування від нещасних
випадків – XVII ст.
- Страхування транспортних
засобів – XX ст.

6. В практичному плані найбільш привабливими для вивчення класифікації у страхуванні є економічна та юридична ознаки

В ПРАКТИЧНОМУ ПЛАНІ НАЙБІЛЬШ ПРИВАБЛИВИМИ
ДЛЯ ВИВЧЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ У СТРАХУВАННІ Є
ЕКОНОМІЧНА ТА ЮРИДИЧНА ОЗНАКИ
Юридична
Економічні:
а) за сферою діяльності
страховика;
б) за об'єктами страхування;
а) виділення певних класів
страхування:
1.
2.
в) за характером страхових
ризиків;
Згідно міжнародних норм;
Згідно внутрішнього
законодавства України;
б) застосування форм страхування:
г) за статусом страховика;
3.
д) за статусом страхувальника.
4.
обов'язкова;
добровільна.

7. 2. Класифікація за об'єктом страхування

2. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА
ОБ'ЄКТОМ СТРАХУВАННЯ
За об 'єктами страхування виділяють дві
його сфери:
ризикове страхування;
страхування життя.

8.

У вітчизняному законодавстві за об'єктом
страхування виділено три його галузі:
майнове;
особисте;
відповідальності.
Проте в науковій літературі зустрічається ще
виділення принаймні трьох галузей
страхування:
соціальне,
медичне,
підприємницьких
ризиків.

9. Особисте страхування

ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ
Це форма захисту від ризиків, які
загрожують життю, здоров'ю та
працездатності людини.
Страховою подією являється дожиття
до закінчення строку страхування або
втрата здоров'я в наслідок нещасного
випадку.

10. Майнове страхування

МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ
Об'єктом майнового страхування
виступають майнові інтереси
страхувальника пов'язані із законним
володінням користуванням майном.
Поділяються на:
страхування майна фізичних осіб;
страхування майна юридичних осіб.

11. Страхування відповідальності

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Об'єктом виступає відповідальність страхувальника
по закону або в силу договору перед третіми
особами за спричинену їм шкоду.
Поділяться:
а) страхування цивільної відповідальності власників
наземного, водного або повітряного транспорту;
б) страхування інших видів відповідальності.

12.

Законодавством України, як і в більшості країн
світу, передбачено, що компанії, які отримали
ліцензію на страхування життя, не можуть
займатися ризиковими видами страхування.
Справа в тому, що фінансове забезпечення та
управління страховою компанією, що
займається страхуванням життя, інше, ніж
фінансове управління компанією, яка
проводить загальні види страхування.

13. 3. Форми проведення страхування та їх характеристика

3. ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ СТРАХУВАННЯ
ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
Закон України „Про внесення змін до Закону України
“Про страхування" від 04.10.2001 р. (ст. 5) визначає
дві форми проведення страхування в Україні:
обов'язкова;
добровільна.

14. Обов'язкова форма страхування

ОБОВ'ЯЗКОВА ФОРМА СТРАХУВАННЯ
1. Обов'язкові види страхування встановлюються,
регулюються законом і діють тільки у відповідності до
закону, не залежить від волевиявлення фізичної або
юридичної особи.
2. Суцільне охоплення визначених в законі об'єктів та осіб,
що дозволяє застосувати тарифи.
3. Термін дії страхування не обмежений. Безстроковість
страхування.
4. Вступає в силу незалежно від факту здійснення
страхових платежів.
5. Розмірів страхового платежу. Страхового забезпечення
встановлюється законодавством та є однаковим для всіх
страхувальників.

15. Добровільне страхування

ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
1. Добровільні види страхування також діють в межах
закону та встановлених загальних правил страхування,
проте їх застосування, вибір страховика, встановлення
конкретних умов страхування залежить від
волевиявлення фізичних та юридичних осіб.
2. Вибіркове охоплення страхових об'єктів та ризиків,
обмежена кількість страхувальників.
3. Розмір страхового тарифу, страхового платежу,
страхового забезпечення встановлюється на основі
правил страхування, розрахунків, попиту та пропозиції
на страховому ринку, а також залежить від власного
бажання особи.
4. Діє на основі укладеного договору страхування.

16. 4. Системи страхування

4. СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ
У страховій справі застосовують кілька систем
страхування та франшизи.
У майновому страхуванні найбільш
поширеною є система страхування за дійсною
вартістю майна, що визначається як фактична
на день підписання договору.
За цією системою страхове забезпечення
дорівнює величині збитків, тобто має місце
повне покриття збитків страхувальника
страховиком.

17. Страхування за системою пропорційної відповідальності 

СТРАХУВАННЯ ЗА СИСТЕМОЮ ПРОПОРЦІЙНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
передбачає виплату страхового відшкодування, яке
розраховується за формулою:
Q = T * S/W,
де Q — страхове відшкодування;
S — страхова сума за угодою (договором);
W — вартісна оцінка об'єкта страхування;
Т — фактична сума збитків.
Пропорційна система передбачає участь
страхувальника у відшкодуванні збитків. Міра
повноти відповідальності страховика в покритті
збитків застрахованого тим вища, чим менша
різниця між вартісною оцінкою об'єкта
страхування та страховою сумою.

18. Страхування за системою першого ризику

СТРАХУВАННЯ ЗА СИСТЕМОЮ
ПЕРШОГО РИЗИКУ
передбачає виплату страхового відшкодування розмірі
збитків, але в межах страхової суми.
Під "першим ризиком" у страховій справі розуміють
ризик, вартісна оцінка якого не перевищує страхової
суми.
При страхуванні за цією системою всі збитки у межах
страхової суми (перший ризик) відшкодовуються
повністю, а збитки, що перевищують страхову суму
(другий ризик), страховиком не відшкодовуються
зовсім.

19. Страхування за системою "дробової частини"

СТРАХУВАННЯ ЗА
СИСТЕМОЮ "ДРОБОВОЇ ЧАСТИНИ"
передбачає встановлення двох страхових сум, одна з яких
називається показаною вартістю.
Якщо показана вартість дорівнює дійсній вартості, то система
страхування за дробовою частиною тотожна системі страхування
за першим ризиком.
Якщо показана вартість менша від дійсної вартості, страхове
відшкодування розраховується за формулою:
Q = T * S/W,
де Q — страхове відшкодування;
S — показана вартість;
W — вартісна оцінка об'єкта страхування;
Т — фактична сума збитку.

20. Страхування за відновною вартістю означає,

СТРАХУВАННЯ ЗА ВІДНОВНОЮ
ВАРТІСТЮ ОЗНАЧАЄ,
Що відшкодування страховиком збитків за
застрахований за цією системою об'єкт
дорівнює ціні нового майна відповідного виду.
Ця система забезпечує повний страховий
захист інтересів страхувальника.
З метою підвищення відповідальності
страхувальника за дбайливе ставлення до
об'єктів страхування в страховій справі
практикують розподіл відповідальності між
страховиком та страхувальником у покритті
збитків.

21. франшиза

ФРАНШИЗА
Франшиза — звільнення страховика від
покриття збитків — передбачена підписаним
страховим договором. Вона може бути
встановлена у відсотках або в абсолютних
розмірах стосовно страхової суми, вартісної
оцінки об'єкта або розміру збитків.
Розрізняють:
умовну (інтегральну);
безумовну (ексцедентну) франшизи.

22.

Умовна франшиза звільняє страховика від
відповідальності за збитки, які не перевищують
встановленої франшизи, і зобов'язує його
покривати збитки повністю, якщо розмір їх
перевищує франшизу.
Безумовна франшиза теж передбачає певне
застереження (клаузу) в страховому договорі.
Вона за будь-яких умов звільняє страховика від
компенсації перших Х% страхової суми,
незалежно від величини збитків. При
безумовній франшизі страхове відшкодування
завжди дорівнює різниці між збитками та
безумовною франшизою.

23.

Дякую за увагу!
English     Русский Rules