Міжнародне Страхування
Економічний інтерес
Структура відносин "страховик — страхувальник"
Принципи страхування
Основні ознаки форм проведення страхування
Форми створення страхового фонду
Страховий ринок
Страховий ринок
Страхові посередники
Державне регулювання страхової діяльності
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України має право:
Страхове регулювання у країнах Європейського Союзу
Міжнародні страхові організації
Об'єднання страховиків UA
Види страхування
СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ, ГАРАНТІЙ ТА ОБЛІГАЦІЙ
Використана Література:
2.47M
Categories: financefinance lawlaw

Міжнародне страхування

1. Міжнародне Страхування

2.

2
Страхування — це вид цивільно-правових відносин щодо
захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у
разі настання певних подій (страхових випадків),
визначених договором страхування або чинним
законодавством, за рахунок грошових фондів, які
формуються шляхом сплати громадянами та юридичними
особами страхових платежів

3. Економічний інтерес

ЕКОНОМІЧНИЙ ІНТЕРЕС
Він економічно зацікавлений
сплачувати незначні порівняно з
можливими втратами внески
(премії) страховику, який при
настанні окремого
застрахованого страхового
випадку відшкодує тому збитки в
грошовій формі у повному, хоча
частіше не в повному, але
завчасно визначеному договором,
(чи законом) розмірі.
Страховика
Серед взятих на
страхування ризиків
переважна більшість
протягом короткого періоду
не буде реалізована. Це дає
можливість страховику
використовувати сплачені
страхувальником премії для
своїх цілей
3
Страхувальника

4. Структура відносин "страховик — страхувальник"

4

5.

Взяття страховиком за певну плату на
певний строк матеріальної відповідальності
перед страхувальником за наслідки від
реалізації ризику, передбаченого договором
чи чинним законодавством.
Інвестиційна
Формування
страхового фонду
(резерву)
Репресивна
Превентивна
Грошове
відшкодування
збитків
5
Заощаджувальна

6. Принципи страхування

ПРИНЦИПИ СТРАХУВАННЯ
вільний вибір страхувальником страховика, а
страховиком — виду страхування;
страховий ризик;
страховий інтерес;
максимальна сумлінність;
відшкодування в межах завданих збитків;
суброгація;
6
контрибуція;

7. Основні ознаки форм проведення страхування

ОСНОВНІ ОЗНАКИ ФОРМ
ПРОВЕДЕННЯ
СТРАХУВАННЯ
Добровільна форма
Обов‘язкова форма
7
1. Проводиться на основі договору між 1. Ця форма страхування регулюється
страхувальником та страховиком.
законом, відповідно до якого
2. Страхувальник вільний у виборі
страховик зобов'язаний
страховика, а страховик – виду
застрахувати відповідні об'єкти, а
страхування.
страхувальник — вносити належні
страхові платежі.
2. Суцільне охоплення обов'язковим
страхуванням визначених законом
об'єктів.
3. Дія обов'язкового страхування не
залежить від повноти та термінів
внесення страхових платежів.
4. Автоматичність розповсюдження
обов'язкового страхування на
об'єкти, визначені в законі.

8.

Форма страхування Вид страхування
1) медичне страхування;
Добровільна
8
Обов'язкова
2) страхування від нещасних випадків;
3) страхування здоров'я на випадок хвороби;
4) страхування залізничного транспорту;
5) страхування наземного транспорту (крім залізничного);
6) страхування повітряного транспорту;
7) страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного
транспорту);
8) страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);
9) страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
10) страхування інвестицій;
11) страхування фінансових ризиків;
1) особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які
працюють в установах і організаціях, що фінансуються з державного бюджету
України) на випадок інфікування ВІЛ при виконанні ними службових обов'язків;
2) особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і
організаціях, що фінансуються з державного бюджету України) та сільської
пожежної охорони і членів добровільних пожежних команд;
3) страхування спортсменів вищих категорій;
4) страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини;
5) страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт,
пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків,
завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського
транспорту та третім особам;
6) страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних
засобів;
7) страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень
державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і
цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності;

9. Форми створення страхового фонду

ФОРМИ СТВОРЕННЯ СТРАХОВОГО
ФОНДУ
централізована
страхова
9
самостійна

10. Страховий ринок

— це особлива соціальноекономічна структура, певна сфера грошових
відносин, де об'єктом купівлі-продажу є страховий
захист, формуються пропозиція і попит на нього.
Міжнар
одний
Внутрі
шній
10
Зовнішній

11. Страховий ринок

Продавці страхової
послуги
Страхові
посередники
Покупці
страхової
послуги
Страхові компанії
Страхові
агенти
Страхувальники
Страхові
брокери
Юридичні особи
Перестрахувальні
компанії
Товариства взаємного
страхування
Фізичні особи
Інші учасники
страхового ринку
Професійні
оцінювачі
ризиків
Андерайте
ри
Професійні
оцінювачі
збитків
Аджастери
Диспашери
Об’єднання
страховиків
Сюрвеєри
Страховий нагляд
Державний регулюючий орган нагляду за страховою діяльністю
Аварійні
комісари

12. Страхові посередники

Страхові
агенти
Страхові
брокери
12
Перестрахові
брокери

13. Державне регулювання страхової діяльності

Основними завданнями Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України у сфері страхування є:
— розроблення основних напрямів розвитку страхової діяльності і посередницької
діяльності у страхуванні та перестрахуванні;
— проведення заходів щодо забезпечення розвитку страхової справи та здійснення
державного нагляду за страховою діяльністю;
— регулювання в межах своїх повноважень взаємовідносин страховиків зі
страхувальниками, а також страхових брокерів зі страхувальниками і страховиками;
— веде єдиний державний реєстр страховиків (перестрахови-ків) та державний реєстр
страхових брокерів;
— видає ліцензії страховикам на проведення страхової діяльності та проводить
перевірки її відповідності виданій ліцензії;
— видає свідоцтва про введення страхових брокерів до державного реєстру—
проводить перевірки щодо правильності застосування страховиками законодавства
про страхову діяльність і достовірності їхньої звітності;
13
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
відповідно до покладених на неї завдань:

14. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України має право:

— одержувати у визначеному порядку від страховиків звітність про страхову
діяльність
— одержувати від страхових брокерів визначену звітність про їхню діяльність
та інформацію про укладені договори, а також пояснення щодо цих даних;
— одержувати у визначеному порядку від аварійних комісарів інформацію,
необхідну для виконання покладених на нього завдань, у тому числі
інформацію про обставини і причини настання страхового випадку та
заподіяну шкоду;
— створювати комісії та робочі групи для проведення перевірок діяльності
страховиків та страхових брокерів;
— одержувати безоплатно від органів виконавчої влади інформацію та
статистичну звітність, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
14
— контролювати достовірність та повноту інформації, що надається
учасниками страхового ринку, призначати проведення за рахунок страховика
додаткової обов'язкової аудиторської перевірки з визначенням аудитора;

15. Страхове регулювання у країнах Європейського Союзу

Одним із завдань економічної інтеграції країн ЄС є
формування єдиного страхового ринку.
Страхування життя і здоров'я.
Страхування від нещасного випадку.
Страхування до одруження і народження
дитини.
Страхування на випадок хвороби.
Страхування транспорту
Безперервне страхування здоров'я.
Страхування тонтин.
Страхування повернення капіталів.
Страхування пенсій
Страхування від пожеж і стихійних лих.
Страхування майна.
Страхування загальної відповідальності.
Страхування кредитів.
Страхування від фінансових втрат, пов'язаних зі
зло-вживаннями працюючих по найму.
Страхування від інших фінансових втрат.
Страхування судових витрат.
Страхування допомоги (додано пізніше).
15
Зв'язане довгострокове страхування.
Б. Загальні види
страхування
А. Довгострокове
страхування
Класифікація видів страхування за директивою ЄС з 1 січня 1978 року

16. Міжнародні страхові організації

Міжнародна
асоціація зі
страхування
кредитів — МАСК
(International Credit
Insurance
Association, ICIA)
Міжнародна
асоціація
страхових і
перестрахувальних
посередників –
BIPAR
Міжнародний союз
морського
страхування (англ.
International Union
of MArine
Insurance, IUMI)
16
Міжнародна
асоціація
страхових наглядів
(International
Association of
Insurance
Supervision, IAIS)

17. Об'єднання страховиків UA

Авіаційне страхове бюро
Моторне (транспортне) страхове
бюро
Морське страхове бюро
Ядерний страховий пул
Українське медичне страхове бюро
17
Українське Актуарне Товариство

18. Види страхування

Особисте (особове) страхування
Майнове страхування
Страхування відповідальності
Страхові резерви
Соціальне страхування
Страхування підприємницьких
ризиків
Страхування фінансових інвестицій,
облігацій
Страхування кредитних ризиків
18
Страхування банківських ризиків

19. СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ, ГАРАНТІЙ ТА ОБЛІГАЦІЙ

Страховими ризиками є:
o введення обмежень у перекладі сум прибутку за кордон;
o експропріація майна іноземного інвестора приймаючою державою;
o порушення контракту, укладеного іноземним інвестором з приймаючою державою;
o воєнні дії і громадські заворушення.
Стандартний термін страхування складає 15-20 років.
Сеульською конвенцією 1985 року з ініціативиВсесвітнього банку було засноване Багатостороннє
агентствопо гарантіях інвестицій (МАГІ)
Страхування фінансових гарантій - це різновид страхування фінансових інвестицій від комерційних
ризиків. Воно передбачає надання гарантій того, що певні фінансові зобов'язання, обумовлені в процесі
укладання ділової угоди, сторонами якої виступають позичальник та інвестор, будуть виконані.
Серед видів страхування фінансових гарантій можнавиділити страхування:
облігацій та інших цінних паперів;
кредитів для короткострокових торговельних угод ідовгострокових інвестицій;
заставних облігацій;
виплат по здачі в оренду, лізинг і т.ін.;
автомобільних позичок.
19
оплати вартості устаткування, що поставляється;

20.

20

21. Використана Література:

1.
Плиса В.Й. Страхування - Навчальний посібник / К. : Каравела, 2008.- 392 c.
2.
Закон України Про страхування 07.03.1996 № 85/96-ВР
3.
Машина Н.І. Міжнародне страхування: Навчальний посібник. — К.: Центр
навчальної літератури, 2006. — 504 с.
4.
Кузьмін О.Є., Завербний А.С., Іващук Н.Л. Міжнародні страхові послуги:
Навчальний посібник. — Львів: Растр-7, 2009. — 444 с.
5.
Нечипорук Л.В. Модернізація страхового захисту в Україні // Вісник НУ
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія
та право. – Х. : Право, 2012. – Вип. 2 (9). – С. 51 – 60.
6.
Нечипорук Л.В. Формування та зміна форм соціалізації в інверсійному типі
страхового ринку в умовах глобалізації // Безпека людського розвитку в правовій,
соціальній державі : монографія / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М.
Камінська, Л.В. Нечипорук та ін. ; за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Х. : НУ
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2013. – 850 с. (гл. 8, с.
407-536)
21
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:
English     Русский Rules