Вступна компанія - 2017
Етапи вступної компанії - 2017
Вступна компанія - 2017
Вступна компанія - 2017
Вступна компанія - 2017
Вступна компанія - 2017
Вступна компанія - 2017
1.15M
Category: educationeducation

Вступна компанія - 2017. Дніпровський державний технічний університет (ДДТУ)

1. Вступна компанія - 2017

Дніпровський державний
технічний університет (ДДТУ)
www.dstu.dp.ua
Слайд 1
тел. Приймальної комісії (0569) 50-65-50, 50-65-17
Вступна
компанія - 2017
Умови прийому до ВНЗ у 2017 році були затверджені
наказом МОН України № 1236 від 13 жовтня 2016 року
(зараз він переданий до Міністерства Юстиції для державної реєстрації)
Підставою для оголошення прийому є:
- ліцензія МОН України;
- акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів
вищої освіти за ступенями (ОКР) молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра;
- затверджені вченою радою Правила прийому до ДДТУ.
ДДТУ запрошує на навчання за 20 спеціальностями:
035 Філологія
054 Соціологія
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
101 Екологія
104 Фізика та астрономія
113 Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення
131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
136 Металургія
141 Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка
144 Теплоенергетика
153 Мікро- та наносистемна техніка
161 Хімічні технології та інженерія
162 Біотехнології та біоінженерія
171 Електроніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
274 Автомобільний транспорт

2. Етапи вступної компанії - 2017

Дніпровський державний
технічний університет (ДДТУ)
Слайд 2
тел. Приймальної комісії (0569) 50-65-50, 50-65-17
Етапи
вступної компанії - 2017
www.dstu.dp.ua
Вступники можуть подати до 9 заяв на місця державного замовлення не
Етапи вступної більше, ніж з 4 спеціальностей.
компанії - 2017 Вступники на базі ПЗСО (крім пільгових категорій) подають заяви тільки в
електронній формі. Кожній заяві надається пріоритет.
Реєстрація
Вступник має право до моменту закінчення подання заяв скасувати у власному
електронного
електронному кабінеті подану ним раніше заяву без права подання нової заяви з
кабінету вступника:
такою ж пріоритетністю.
29 червня -25 липня Подання заяв на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.
Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою
пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник
Подача заяв та
потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця,
документів:
що фінансуються за держзамовленням, відповідно до його конкурсного бала.
12 липня -26 липня
Оприлюднення
рейтингових
списків
рекомендованих до
зарахування на
місця державного
замовлення
1 серпня
Переведення на вакантні місця
державного замовлення
Виконання умов до зарахування:
5 серпня
(УВАГА: місце державного
замовлення абітурієнту
пропонується лише один раз.
Якщо він від нього
відмовляється, то залишається
можливість навчання лише на
умовах контракту)
до 18 серпня
Зарахування:
7 серпня
(УВАГА: правом переведення
користуються лише ті
вступники, які 1 серпня не
отримали рекомендації до
зарахування на місця
державного замовлення)

3. Вступна компанія - 2017

Дніпровський державний
технічний університет (ДДТУ)
www.dstu.dp.ua
Слайд 3
тел. Приймальної комісії (0569) 50-65-50, 50-65-17
Вступна
компанія - 2017
Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала (КБ),
який розраховується відповідно до Умов та Правил прийому до ДДТУ
КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ
де П1, П2 – оцінки ЗНО з першого та другого предметів; П3 – оцінка ЗНО з третього предмету; А – середній бал
документа про ПЗСО, ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів ВНЗ (на інженерно-технічні спеціальності);
К1, К2, К3, К4, К5 - вагові коефіцієнти встановлюються ВНЗ:
К1, К2, К3 не менше 0,2 кожний; К4 не може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати 0,05. (10 балів !!!)
ВНЗ самостійно визначає мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник
допускається до участі у конкурсі.
Остаточно конкурсний бал балансується на коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток.
ГК – регіональний коефіцієнт ( 1,00 для конкурсних пропозицій ВНЗ у м. Києві, 1,01 – м. Дніпро, Львів, Одеса та
Харків, 1,03 – Донецької та Луганської областей, переміщених ВНЗ, 1,02 – в інших випадках)
ГК – галузевий коефіцієнт (1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на інженерно-технічні спеціальності та
1,00 в інших випадках)
СК – сільський коефіцієнт (1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули ПЗСО у
навчальних закладах, що знаходяться на території сільських населених пунктів у рік вступу, та 1,00 в інших випадках)
ПЧК – першочерговий коефіцієнт (1,10 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних і
педагогічних ВНЗ, та 1,00 в інших випадках.
(Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200)

4. Вступна компанія - 2017

Дніпровський державний
технічний університет (ДДТУ)
www.dstu.dp.ua
Слайд 4
тел. Приймальної
комісії (0569) 50-65-50,
50-65-17
Вступна
компанія
- 2017
Для конкурсного відбору осіб, які на основі ПЗСО вступають на 1 курс,
зараховуються бали сертифікатів ЗНО 2016-2017 рр.
Перший предмет - українська мова та література
Другий предмет - математика, історія України або біологія за вибором ВНЗ
Третій предмет - загальноосвітнього предмету, з якого проводиться ЗНО
(на вибір ВНЗ з двох предметів)
Конкурсні предмети для вступу до ДДТУ (проект):
1.
2.
3.
Факультети: металургійний, механічний
Українська мова і література
Математика
Фізика / Історія України - усі спеціальності, за виключенням:
Хімія / Історія України - хімічна технологія
Біологія / Історія України - біотехнологія
Географія / Історія України - екологія
Факультети: енергетичний, електроніки та
комп'ютерної техніки
1. Українська мова і література
2. Математика
3. Іноземна мова / Історія України
Факультет менеджменту, економіки, соціології та філології
1. Українська мова і література
Спеціальність філологія:
2. Історія України
1.Українська мова і література
3. Математика / Іноземна мова
2. Іноземна мова
3. Історія України / Географія

5. Вступна компанія - 2017

Дніпровський державний
технічний університет (ДДТУ)
www.dstu.dp.ua
Слайд 5
тел. Приймальної комісії (0569) 50-65-50, 50-65-17
Вступна
компанія - 2017
Особи, які мають СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВА ЩОДО УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ
при вступі для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО
2 особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
3 особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане право на прийом без
екзаменів до державних ВНЗ за результатами співбесіди
Право на
зарахування за
співбесідою
4 особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати ВНЗ (за рекомендацією органів
охорони здоров’я та соціального захисту населення)
5 особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність,
суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу
(крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними
положеннями про проходження військової служби громадянами України
6 діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа
7 особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути
перешкодою для проходження ЗНО, затвердженому наказом МОН та Міністерства
охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в
Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880
8 особи, звільнені з військової служби (у т.ч. демобілізовані) після 30 листопада 2016 р
Право на участь у
конкурсному
відборі
1) тільки за
результатами
вступних іспитів
та ЗНО 2016 року
або
2) тільки ЗНО
2017 року

6. Вступна компанія - 2017

Дніпровський державний
технічний університет (ДДТУ)
www.dstu.dp.ua
Слайд 6
тел. Приймальної комісії (0569) 50-65-50, 50-65-17
Вступна
компанія - 2017
Прийом вступників проводиться за спеціальностями у формі Широких конкурсів до всіх
державних ВНЗ, а вступники беруть у ньому участь за зареєстрованими до конкретних ВНЗ заявами з
урахуванням пріоритетності та конкурсних балів.
Широкий конкурс
спільна пропозиція державних ВНЗ для прийому вступників за держзамовленням на певну спеціальність за певною формою навчання
на основі ПЗСО. Широкі конкурси складаються з Конкурсів,
Конкурс
конкурсна пропозиція ВНЗ для прийому вступників за держзамовленням на певну спеціальність на основі ПЗСО, яка ліцензована у
встановленому порядку, та на яку відповідний державний замовник має сформований обсяг держзамовлення. Конкурси поділяються на
два субконкурси в межах кожного з них.
Субконкурс А
пропозиція ВНЗ в межах Конкурсу для прийому вступників на підставі вступних іспитів (вступних іспитів або сертифікатів ЗНО за їх
вибором) з числа осіб, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО, дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа, а також звільнених з військової служби (у тому числі демобілізованих) після 30 листопада 2016
року та осіб, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України,
брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у т.ч. ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців
строкової служби), в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.
Субконкурс Б
пропозиція ВНЗ в межах Конкурсу для всіх вступників, включаючи осіб зазначених вище категорій, які не будуть рекомендовані в межах
Субконкурсу А. Конкурс на загальних умовах – Конкурс (який не поділявся на субконкурси) або Субконкурс Б (у межах Конкурсу, який
поділено на субконкурси).
Інші конкурси
інші пропозиції ВНЗ вступникам

7.

Дніпровський державний
технічний університет (ДДТУ)
www.dstu.dp.ua
тел. Приймальної комісії (0569) 50-65-50, 50-65-17
Вступна
компанія - 2017
Заява,
пріоритет
Спеціальність
(шифр, назва)
Широкий конкурс
за спеціальністю,
прохідний бал
1
035 Філологія
170
Конкурс
ВНЗ
Конкурсний
бал
абітурієнта
ВНЗ 1
165
2
ВНЗ 2
170
3
ВНЗ 3
160
4
ВНЗ 4
160
ВНЗ 5
(ДДТУ)
127
ВНЗ 6
125
ВНЗ 5
(ДДТУ)
129
ВНЗ 6
125
ВНЗ 5
(ДДТУ)
120
5
6
7
141 Електроенергетика,
електротехніка
та
електромеханіка
130
136 Металургія
128
8
9
131 Прикладна
механіка
Слайд 7
127
Місце
абітурієнта у
рейтинговому
списку
Максимальний
обсяг
держзамовлення
ВНЗ
Рекомендація
на навчання за
держаним
замовленням
54
30
ні
16
20
так

8. Вступна компанія - 2017

Дніпровський державний
технічний університет (ДДТУ)
www.dstu.dp.ua
тел. Приймальної комісії (0569) 50-65-50, 50-65-17
Вступна
компанія - 2017
Терміни реєстрації осіб для участі в ЗНО-2017
Реєстрація для участі в ЗНО
з 06.02.2017 до 17.03.2017
Внесення змін до реєстраційних даних
з 06.02.2017 до 31.03.2017
Графік проведення пробного ЗНО-2017
Дата проведення
01.04.2017
(субота)
08.04.2017
(субота)
Предмет тестування
українська мова і література
біологія, географія, історія
України, математика, фізика,
хімія,
російська
мова,
англійська мова, іспанська
мова,
німецька
мова,
французька мова
Графік проведення ЗНО-2017 (основна сесія)
Дата проведення
Предмет тестування
23.05.2017
українська мова і література
25.05.2017
іспанська мова
25.05.2017
німецька мова
25.05.2017
французька мова
29.05.2017
англійська мова
31.05.2017
математика
02.06.2017
історія України
06.06.2017
російська мова
08.06.2017
біологія
12.06.2017
географія
14.06.2017
фізика
16.06.2017
хімія
English     Русский Rules