2.11M
Category: educationeducation

Вступна кампанія 2016

1.

сайт Університету:
www.odmu.edu.ua

2.

Галузь знань:
(ліцензійний обсяг – 1250 осіб),
(ліцензійний обсяг – 175 осіб),
(денна форма – 100 осіб, заочна
форма – 200 осіб). Для всіх спеціальностей
освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст;
Галузь знань:
(денна форма – 50 осіб, заочна
форма– 25 осіб), освітньо-кваліфікаційний рівень –
бакалавр.

3.

-
на основі молодшого спеціаліста за галуззю знань
22-Охорона здоров’я спеціальність: 223-медсестринство
-
на основі молодшого спеціаліста за галуззю знань
22-Охорона здоров’я спеціальність:
221-стоматологія

4.

-
на основі молодшого спеціаліста за галуззю знань
22-Охорона здоров’я спеціальності:
223-медсестринство, 226-фармація;
-
на основі ступеня бакалавра, здобутого за спеціальностями:
102-хімія, 091- біологія, 162-біотехнологія та біоінженерія,
163-біомедична інженерія, 211- ветеринарна медицина
- на основі ступеня бакалавра, здобутого за спеціальністю
226-фармація галузі знань 22-Охорона здоров’я

5.

особи, які здобули ступінь бакалавра,
магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста за іншою спеціальністю, для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавра (спеціальність “Практична
психологія“ (денна та заочна форми
навчання)

6.

Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв від осіб, які
проходять співбесіду
Закінчення прийому заяв від осіб, які
мають складати вступні екзамени
Закінчення прийому заяв та документів
від осіб, які не складають вступних
випробувань
Строки проведення ОНМедУ вступних
екзаменів, фахових випробувань
Термін оприлюднення рейтингового
списку вступників
Денна форма
навчання
Заочна форма
навчання
2016 року
о 18.00 годині 20 липня
2016 року
о 18.00 годині 20 липня
2016 року
11 липня 2016 року
27 липня 2016року
о 18.00 годині
27 липня 2016 року
05 серпня 2016 р.
з 21 липня по 28 липня
2016 року
28 липня по 05
серпня 2016 року
не пізніше 12 години
01 серпня 2016 року
не пізніше 12 години
06 серпня 2016 р.
за державним замовленням - не
12.00 години
06серпня 2016 р.;
пізніше
Терміни зарахування вступників
не пізніше 12 серпня
2016 року
осіб - не пізніше 12 серпня
2016 р.
за кошти фізичних та юридичних

7.

Конкурс щодо вступу на навчання в ОНМедУ проводиться:
а) за освітньо-професійними програмами спеціалістів медичного, фармацевтичного
спрямуваннь – з трьох загальноосвітніх предметів, а саме:
222-медицина, 221 - стоматологія:
1 предмет - українська мова та література;
2 предмет – біологія;
3 предмет – хімія або математика, або історія України на вибір абітурієнта
226 - фармація (денна та заочна форма навчання):
1 предмет - українська мова та література;
2 предмет – хімія;
3 предмет – біологія або математика, або історія України на вибір абітурієнта
б) за освітньо-професійними програмами
предметів, а саме:
бакалаврів – з трьох загальноосвітніх
053 - психологія (денна та заочна форма навчання):
1 предмет - українська мова та література;
2 предмет – історія України;
3 предмет – біологія або хімія, або математика на вибір абітурієнта

8.

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста галузі знань
22-“Охорона здоров’я” – не нижче 130 балів з конкурсних предметів на
спеціальність 222 - “медицина”.
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста галузі знань
22-“Охорона здоров’я” – не нижче 125 балів з конкурсних предметів на
спеціальність 221 - ”стоматологія”.
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста галузі знань 22
- “Охорона здоров’я” – не нижче 105 балів з конкурсних предметів на
спеціальність 226 -”фармація”.
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра галузі
знань 05-“Соціальні та
поведінкові науки” – не нижче 105 балів з
конкурсних предметів на спеціальність 053 - ”психологія”.

9.

! на основі повної загальної середньої освіти на денну
форму навчання подання заяв тільки
в
електронній формі.
! До п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей
(спеціалізацій), на яких передбачено прийом за кошти
державного бюджету.
! Подання заяв в електронній формі на спеціальності
(спеціалізації), на яких не передбачається прийому за
кошти державного бюджету, не
обмежується.

10.

Під час подання заяв про участь у конкурсному
відборі на денну форму навчання на основі
повної загальної середньої освіти за кошти
державного бюджету вступник зазначає у
кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно
інших поданих ним заяв, при цьому показник
пріоритетності 1 (один) означає найвищу
пріоритетність.

11.

Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на
інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua
Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:
адресу електронної пошти, до якої має доступ;
серію та номер документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ;
номер, пін-код та рік отримання сертифіката УЦОЯО.
серію та номер документа, що посвідчує особу, та коли й ким він
виданий.
У разі збігу прізвища, імені, по батькові вступника у документах
вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного
кабінету.
Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після
введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за електронною адресою:
http://ez.osvitavsim.org.ua

12.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:
- документ, що посвідчує особу та громадянство;
- свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта і
довідку з місця проживання встановленого зразка, або інший документ, який
засвідчує особу і громадянство;
- військовий квиток або посвідчення про приписку – для
військовозобов’язаних;
- документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток
до нього;
- сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного
оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за
результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти,
зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом.

13.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
- копію документа державного зразка про раніше здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого
здійснюється вступ, і додаток до нього;
- копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного
оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої
освіти);
- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною
комісією ОНМедУ або в установленому законодавством порядку.
Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

14.

Оригінали документів при участі в
конкурсі
на
місця,
що
фінансуються
за
кошти
державного бюджету, вступником
подаються лише один раз при
виборі місця навчання (виконання
вимог до зарахування).

15.

МОН до 01 червня 2016 року затверджує перелік профільних
спеціальностей за якими може здійснюватись набір за державним
замовленням.
Рішення приймальної комісії стосовно мінімального та
максимального обсягу державного замовлення для вступників буде
прийняте не пізніше 15 червня 2016 року.
Рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного
замовлення щодо кожної спеціальності буде прийняте не пізніше
трьох календарних днів після доведення ОНМедУ обсягів
державного замовлення.

16.

Участь у конкурсі за результатами вступних іспитів
на основі повної загальної середньої освіти
1. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних
іспитів з конкурсних предметів у ОНМедУ мають право особи, у
яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань,
затвердженому наказом МОН та МОЗ № 124/95
2. Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього
незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних
предметів у ОНМедУ (за їх вибором) мають право особи,
звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані),
після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову
службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку,
визначеному відповідними положеннями про проходження
військової служби громадянами України.

17.

За результатами співбесіди зараховуються особи:
- яким Законом України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали
катастрофи" надане таке право;
внаслідок
Чорнобильської
- які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва,
контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі
у масових акціях громадського протесту в Україні з 21
листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію
та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які
звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013
року по 30 квітня 2014 року;
- визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті
7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту».

18.

Зараховуються поза конкурсом:
особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" надане таке право;
інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не
протипоказане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю),
відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні";
особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України
престижності шахтарської праці" надане таке право;
"Про
підвищення
особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право.

19.

www.odmu.edu.ua
English     Русский Rules