Медіація в системі захисту права
Джерела:
Основна література:
Структура залікового кредиту з дисципліни «Медіація в системі захисту права»
Тема 1. Медіація як альтернативний підхід до розв’язання спорів
1. Конфлікт та альтернативні підходи його розв’язання
Підходи до розв’язання конфлікту поділяються на:
Переваги третейського розгляду спору:
Історія розвитку інституту медіації
Основні тенденції розвитку медіації на сучасному етапі:
3. Поняття та види медіації
Головними ознаками медіації є:
За сферою виникнення конфліктної ситуації медіація в системі захисту права поділяється на:
Принципи медіації (проект Закону України “Про медіацію”):
93.06K
Category: lawlaw

Медіація в системі захисту права

1. Медіація в системі захисту права

доцент кафедри міжнародного права та
європейської інтеграції,
кандидат юридичних наук
Саванець Людмила Михайлівна

2. Джерела:


Проект Закону України “Про медіацію” № 2480 від 27.03.2015
Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV
Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII
Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI
Кодекс адміністративного судочинства від 06.07.2005 № 2747-IV
Кодекс України про адміністративні правопорушення
від 07.12.1984 № 8073-X
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III
Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III
Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII
Про нотаріат. Закон України від 02.09.1993 № 3425-XII
Про адвокатуру та адвокатську діяльність. Закон України від
05.07.2012 № 5076-VI
Про виконавче провадження. Закон України від 21.04.1999 № 606-XIV
Про виконавче провадження. Закон України від 02.06.2016 № 1404-VIII
(набрання чинності відбудеться 05.10.2016)

3.

•Типовий закон Комісії Організації Об'єднаних Націй по праву міжнародної
торгівлі про міжнародну комерційну погоджувальну процедуру від 24.06.2002р.
•Рекомендація N R (99) 19 Комітету міністрів Ради Європи державам - членам
Ради, які зацікавлені в організації медіації у кримінальних справах
від 15.09.1999 № R(99)19
•Про деякі аспекти медіації у цивільних та господарських правовідносинах.
Директива 2008/52/ЄC Європейського парламенту та ради від 21 травня 2008 р.
•Рекомендація № R (98) 1 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам
щодо медіації в сімейних справах від 21.01.1998 р.
•Рекомендація Rec (2002) 10 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам
щодо медіації в цивільних справах від 18.09.2002 р.

4. Основна література:


Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів: теорія і практика
застосування /Уклад.: Н. Гайдук, І. Сенюта, О.Бік, Х.Терешко. – Львів:
ПАІС, 2007. – 296 с.
Медіація в цивільних, сімейних та господарських спорах України:
сьогодення та майбутнє / реком. А. Залара, експерта Ради Європи. – Київ,
2007. – 167 с.
Дякович М.М. Охорона і захист сімейних прав та інтересів нотаріусом:
Монографія/ М. М. Дякович.- К.: Істина, 2014.- 520 с.
Ерік М. Рунессон, Марі-Лоранс Гі. Медіація конфліктів і спорів у галузі
корпоративного управління / Ерік М. Рунессон, Марі-Лоранс Гі. Вашингтон, 2007.– 68 с.
Зейкан Я. П. Адвокат: навички професії : практ. посіб. / Я. П. Зейкан. – 2ге вид., стер. – К. : КНТ : Вид. Ліпкан О.С., 2011. – 788 с.
• Зейкан Я. П. Адвокат: кримінальні справи : метод. поради : у 2 ч. / Я.
П. Зейкан. – К. : Дакор, 2012. – 728 с.

5.

•Зейкан Я. П. Адвокат: цивільні справи : метод. поради / Я. П. Зейкан. – К.
: Дакор : Світ книг, 2012. – 688 с.
•Землянська В. В. Впровадження відновного правосуддя у кримінальне
судочинство України: посібник/ В. В. Землянська, Л. Б. Ільковець, В. В.
Середін. – К., 2008. – 168 с.
•Леко Б., Чуйко Г. Медіація: підручник. – Чернівці: Книги – 21, 2011. – 464
с.
•Микитин Ю. І. Медіація у кримінальних справах: деякі правові аспекти.
– К., 2006. – 84 с.
•Спектор О. М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових
спорів: світовий досвід та перспективи застосування у правовій системі
України : [монографія] / О. М. Спектор; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К. : Фенікс, 2013.- 159 c.
•Наукові статті з питань медіації в окремих сферах суспільного життя

6. Структура залікового кредиту з дисципліни «Медіація в системі захисту права»


Тема 1. Медіація як альтернативний підхід до розв’язання спорів
Тема 2. Процедура медіації
Тема 3. Правовий статус медіатора
Тема 4. Медіація в цивільному та господарському судочинстві
Тема 5. Медіація в адміністративному та кримінальному судочинстві
Тема 6. Медіація в нотаріаті
Тема 7. Медіація в адвокатурі
Тема 8. Медіація як спосіб вирішення цивільних спорів
Тема 9. Медіація як спосіб вирішення господарських спорів
Тема 10. Медіація у сфері корпоративного управління
Тема 11. Медіація як спосіб вирішення сімейних спорів
Тема 12. Медіація як спосіб вирішення трудових спорів
Тема 13. Медіація як позасудовий спосіб вирішення земельних спорів
Тема 14. Медіація в країнах англо-американської та романо-германської
правової сім’ї
Тема 15. Регулювання медіації у законодавстві Європейського Союзу

7. Тема 1. Медіація як альтернативний підхід до розв’язання спорів

1. Конфлікт та альтернативні підходи його
розв’язання.
2. Історія розвитку інституту медіації.
3. Поняття та види медіації.
4. Принципи медіації та сфера її застосування.
5. Правове регулювання медіації.

8. 1. Конфлікт та альтернативні підходи його розв’язання

Поняття конфлікт походить від латинського слова
"соflісtus", що означає "зіткнення".
За суттю конфлікт означає суперечність,
розбіжність, неузгодженість, боротьбу між
думками, інтересами, бажаннями, позиціями
людей тощо.
За природою конфлікт - це соціальне явище.

9.

Конфлікт виконує тільки негативну
функцію (деструктивну), чи він може
бути позитивним (конструктивним)?

10. Підходи до розв’язання конфлікту поділяються на:

Законодавчо-визначені
підходи
.
Альтернативні
(неюридичні) підходи:
• переговори
• фасилітація
• примирення/човникова
дипломатія
• рішення третейського
суду/арбітражу
• медіація
(посередництво).

11. Переваги третейського розгляду спору:


Самостійно вибирати третейський суд
Самостійно обирати склад третейського суду
Вибирати місце третейського розгляду
Можливість швидкого вирішення спору шляхом спрощеної процедури
Можливість припинення третейського розгляду мировою угодою сторін
Конфіденційність розглядуваного спору
Гарантоване переважне право третейського розгляду
Вільний вибір застосовуваного права (міжнародних звичаїв) та
встановлення процедури розгляду справи, якщо це не суперечить закону
9. Більш дружня атмосфера розгляду спору
Офіційний обов'язковий рівень прийнятого рішення
Визнання прийнятих третейських рішень в іноземних державах
Негайне виконання рішення третейського суду

12. Історія розвитку інституту медіації

На сьогодні, до фінансових судів Німеччини доходить лише 5% конфліктних ситуацій, а у
Франції – 2%.
Історія вирішення конфліктів:
• насильницька (антиправова) процедура,
• судова процедура;
• примирювальна процедура.
У Стародавній Греції існував інститут проксенії («гостинність»).
У середньовічній Франції примирні процедури були головним способом урегулювання
спорів.
У Запорозькій Січі обговорення питань на військових радах тривало доти, доки громада не
приходила до консенсусу, прийнятного для всіх її членів.
До революції 1917 року в системі комерційних судів достатньо високо цінувались
процедури примирення.
У радянські часи:
• у сімейних спорах - обов’язкова досудова процедура примирення
• у господарських спорах - обов’язкова процедура претензійного порядку
• У трудових сподах – розгляд спеціальними комісіями з представників трудових
колективів та адміністрації підприємств

13.

Початок руху за альтернативне вирішення спорів пов’язують з
конференцією імені Р. Паунда 1976 р. «Причини невдоволеності
населення адмініструванням системи правосуддя в США».
У США медіація була ініціативою, просували яку академічні кола, у
Сінгапурі – ділові, у Нідерландах – уряд, тим часом як у Словенії – суди.
У сучасному африканському, ісламському, китайському чи японському
суспільствах, на відміну від західної культури, примирливі несудові
методи врегулювання спорів є основними, тоді як суди сприймаються як
альтернатива їм.

14. Основні тенденції розвитку медіації на сучасному етапі:

• Медіація перетворилося в самостійну професію
• Значно розширилася сфера застосування медіації
• Виникають нові ефективні моделі медіації
• Сучасна медіація - це досить структурований процес, що
має певні правила
• Прийняття спеціального законодавства, що регулює
медіацію

15. 3. Поняття та види медіації

Слово «медіація» походить від латинського «mediatio» –
посередництво
Проект Закону України «Про медіацію» визначає
медіацію як альтернативний (позасудовий) метод
вирішення спорів, за допомогою якого дві або більше
сторони спору намагаються в рамках структурованого
процесу, самостійно, на добровільній основі досягти
згоди для вирішення їх спору за допомогою медіатора.

16. Головними ознаками медіації є:

- добровільність;
- конфіденційність;
- наявність структурованої процедури
проведення;
- часткове втручання третьої сторони
(медіатора)

17. За сферою виникнення конфліктної ситуації медіація в системі захисту права поділяється на:


медіацію в цивільному судочинстві
медіацію в господарському судочинстві
медіацію в адміністративному судочинстві
медіацію в кримінальному судочинстві
медіацію в нотаріаті
медіацію в адвокатурі
медіацію у сфері корпоративного управління
медіацію при вирішенні сімейних спорів
медіацію при вирішенні трудових спорів
медіацію при вирішенні земельних спорів

18.

4. Принципи медіації та
сфера її застосування

19. Принципи медіації (проект Закону України “Про медіацію”):

• Добровільна участь сторін медіації
• Рівність сторін медіації
• Активність
і
самовизначення
сторін
медіації
• Незалежність, нейтральність та
конфіденційність інформації щодо медіації.
English     Русский Rules